Neįprastos atostogos Istroje nutolus nuo pajūrio

Kristina STALNIONYTĖ 2016-08-25 06:00
Kristina STALNIONYTĖ
2016-08-25 06:00
Tylios Gračišcės gatvelės kvėpuoja praėjusių amžių prisiminimais, o šiame kaime gyvena vos 500 žmonių. Kristinos Stalnionytės nuotrauka
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plau­kus šu­kuo­jan­tis šil­tas vė­jas... De­šim­tis ir net šim­tus ki­lo­me­trų drie­kia­si pa­sa­kų mies­te­liais nu­sags­ty­tos pa­kran­tės. Kroa­ti­jos ma­gi­ja – bent kar­tą pa­bu­vęs šio­je Bal­ka­nų ša­ly­je su­grį­ši ir vėl.

Šį­kart mū­sų marš­ru­tas iš Zag­re­bo oro uos­to nu­sid­rie­kia į Is­tros pu­sia­sa­lį. Čia aki­mirks­niu įsu­pa pa­plū­di­miai, jū­ra, ku­ror­tai. Vie­na, dvi, trys die­nos... Van­duo įlan­kė­lė­se toks kriš­to­li­nis, kad įbri­dus no­ri­si net gurkš­te­lė­ti. Opa­ti­ja, Lov­ra­nas, Ra­ba­čas, Pu­la, Fa­ža­na, Ro­vi­nis, Po­re­čas – nuo vaiz­dų lyg iš at­vi­ru­kų su­ka­si gal­va.

Gro­žy­bių ne­sto­ko­ja ir Is­tros gi­lu­mo­je pa­sis­lė­pu­sios vie­to­vės, iš ku­rių jū­ros ne­pa­ma­ty­si. Ta­čiau to­liau nuo kran­to pa­siž­val­gy­ti su­ma­no kur kas ma­žiau žmo­nių. Tik po ke­lių die­nų, pa­bo­dus de­gin­tis pa­plū­di­my­je, nu­ga­li smal­su­mas ir vie­nas ki­tas pa­trau­kia į pu­sia­sa­lio gi­lu­mą ieš­ko­ti įdo­my­bių.

Is­tra – tru­mų kraš­tas, knie­ti bent akies kraš­te­liu žvilg­te­lė­ti į miš­kus, kur vi­sus me­tus tarps­ta šie kil­min­gi gry­bai. No­ri­si pa­si­vaikš­čio­ti gam­tos ta­kais, pra­skrie­ti au­to­mo­bi­liu pro alyv­me­džių gi­rai­tes ir vy­nuo­gy­nus, už­suk­ti į se­nus, ak­me­ni­nių na­mu­kų pri­sta­ty­tus kai­mus, ap­lan­ky­ti vy­no da­ryk­lą ar alie­jaus spau­dyk­lą.

Ro­čas ir pa­slap­tin­gos raidės

Iš Opa­ti­jos au­to­mo­bi­liu ky­la­me aukš­čiau­sio Is­tro­je Uč­kos kal­no (1401 m) šlai­tu Bu­ze­to link – vie­no gra­žiau­sių vi­du­rio Is­tros mies­te­lių. Li­kus 8 km žvilgs­nį pa­trau­kia kle­gan­ti Ro­čo kai­mo ta­ver­na. Al­kis da­ro sa­vo – no­sis at­ve­da prie sta­lo. Ska­nau­ja­me gar­džiai iš­kep­tų šon­kau­liu­kų ir, ži­no­ma, fuži ma­ka­ro­nų. Nuo tra­di­ci­nių ran­kų dar­bo ma­ka­ro­nų, ku­riuos na­muo­se ko­čio­ja kiek­vie­na šei­mi­nin­kė, ne­iš­si­suk­si nė vie­na­me Is­tros res­to­ra­nė­ly­je, ba­re ar užei­go­je.

Kol ker­ta­me ma­ka­ro­nus, ta­ver­nos šei­mi­nin­kas ke­liais žo­džiais iš­dės­to vi­sus Ro­čo pri­va­lu­mus. Ne­ga­na to, kad ma­žas kai­me­lis gar­sė­ja iš XII am­žiaus iš­li­ku­sios ro­ma­ni­nės Šv. Ro­ko baž­ny­čios sie­nų fres­ko­mis, čia iš­li­ko XV am­žiaus įtvir­ti­ni­mų ir gy­ny­bi­nių bokš­te­lių, ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ro­mė­niš­kų ak­mens plokš­čių ko­lek­ci­ją, ve­ne­ci­jie­tiš­ką pa­tran­ką.

Nuo XIII am­žiaus Ro­čas bu­vo svar­bus gla­go­li­ca par­ašy­tos li­te­ra­tū­ros cen­tras. Ši se­niau­sia ži­no­ma sla­viš­ko raš­to at­mai­na vi­du­ram­žiais bu­vo var­to­ja­ma Bal­ka­nų kraš­tuo­se. Ro­če at­si­ra­do daug gla­go­li­cos abė­cė­le už­ra­šy­tų kny­gų. Ak­me­ny­se gla­go­li­ca iš­kal­tų įra­šų ga­li­ma iš­vys­ti kai ku­rių Is­tros se­nų na­mų sie­no­se ar rū­siuo­se. Ką jie pa­sa­ko? Da­bar jų pers­kai­ty­ti jau be­veik nie­kas ne­be­mo­ka.

Tru­mų mies­tas Buzetas

Iš Ro­čo ta­ver­nos iš­si­krapš­to­me tems­tant. Vos spė­ja­me au­to­mo­bi­ly­je at­si­pūs­ti, kai va­ka­rė­jan­čiuo­se to­liuo­se iš­ky­la kal­ve­lė, vir­šū­nė­je ap­tūp­ta ak­me­ni­nių na­mu­kų. Tai Bu­ze­tas, Is­tros tru­mų sos­ti­nė. Į sie­nos ap­sup­tą mies­tą įrie­da­me pro Di­džiuo­sius var­tus (Ve­la Vra­ta). Gat­vės siau­ru­tės, pra­va­žiuo­ti vos ne vos įsten­gia vie­nas au­to­mo­bi­lis. Į vir­šų ky­lan­ti gat­ve­lė at­ve­da prie baž­ny­čios, to­liau pa­tam­siuo­se – nei pir­myn, nei at­gal.

Ži­bin­tų še­šė­liuo­se šiaip ne taip su­ran­da­me „Ve­la Vrata“ vieš­bu­tė­lį. Žings­niuo­jant ak­me­ni­nė­mis gat­ve­lė­mis pers­mel­kia jau­ku­ma ir kaž­koks be­ga­li­nis il­ge­sys. Kve­pia am­žius skai­čiuo­jan­čiu ak­me­niu ir se­na me­die­na, su oru į no­sį skver­bia­si nuo sie­nų al­suo­jan­ti ši­lu­ma. Tems­tant kiek­vie­nas Bu­ze­to na­mas ir kie­mas pa­sa­ko­ja sa­vo le­gen­das. Dar aki­mir­ka, ir pa­ti­ria­me, kaip sma­gu sė­dė­ti nu­ko­rus ko­jas nuo ak­me­nų tvo­ros, įsmei­gus žvilgs­nį į to­lį.

Kas­met rug­sė­jo pra­džio­je Bu­ze­te vyks­ta tru­mų se­zo­no ati­da­ry­mas. Taip su­tin­ka­mi pir­mie­ji pa­si­ro­dan­tys auk­so ver­tės bal­tie­ji tru­mai. Juo­dų­jų tru­mų Is­tro­je ran­da­ma vi­sus me­tus, o bal­tie­ji pa­si­ro­do tik ru­de­nį. Šių gė­ry­bių ga­li­ma par­agau­ti ir nu­si­pirk­ti veik kiek­vie­na­me Is­tros mies­te­ly­je ar kai­me.

Pa­zi­nas – ant be­dug­nės krašto

Ki­tą ry­tą ke­lias pa­si­su­ka Pa­zi­no link. Mies­te­lis su­tin­ka sve­tin­gai: gi­das Ra­den­ka lū­ku­riuo­ja ka­vi­nai­tė­je su tra­di­ci­niais Is­tros sau­sai­niais cukerančic ir rau­do­nu li­mo­na­du „Pa­sa­re­ta“. Gi­do ti­ki­ni­mu, to­kio de­ri­nio čia par­agau­ti bū­ti­na. Sau­sai­niai, ku­riais Is­tros gy­ven­to­jai sma­gu­riau­ja per ves­tu­ves, krikš­ty­nas ir ki­tas šven­tes, į Pa­zi­ną at­ke­liau­ja iš ne­di­de­lės ke­pyk­lė­lės. Mums ir­gi šven­tė – juk ne kas­dien ten­ka lan­ky­tis tru­mų kraš­te. Pa­mo­ky­ti Ra­den­kos, už­kan­džiau­ja­me mir­ky­da­mi sau­sai­nius „Is­tar­sa­ka Mal­va­sia“ vy­nuo­gų vy­ne. Čia taip įpras­ta.

Ant sta­čios uo­los įsi­kū­ręs Pa­zi­nas va­sa­rą il­si­si – tu­ris­tų Is­tros vi­du­ry­je dau­giau ru­de­nį ir žie­mą. Čia va­žiuo­ja tie, ku­riems rū­pi ne pa­plū­di­miai, o is­to­ri­ja ir ak­ty­vus poil­sis gam­to­je. Vi­sus mies­te­lio pa­sta­tus nu­stel­bia ma­sy­vi vi­du­ram­žių tvir­to­vė. Pa­sta­ty­ta 983 me­tais Pa­zi­no tvir­to­vė yra di­džiau­sia ir ge­riau­siai iš­li­ku­si Is­tro­je. Da­bar jo­je įsi­kū­ręs Is­tros et­nog­ra­fi­jos mu­zie­jus. Ki­tas gra­žiau­sias mies­te­lio pa­sta­tas – nuo 1266 me­tų čia sto­vin­ti Šv. Ni­ko­la­jaus baž­ny­čia. Ji gar­si 1460 me­tais nu­ta­py­to­mis fres­ko­mis.

Gi­das sa­ko, jog Pa­zi­nas ski­ria­si nuo ki­tų Is­tros mies­te­lių: dau­gu­mai jų tu­rė­jo įta­kos ve­ne­ci­jie­čių kul­tū­ra, o čia ryš­kus aus­triš­kas sti­lius. Su mies­te­liu at­sis­vei­ki­nę nu­čiuo­žia­me virš gi­laus tar­pek­lio į ki­tą jo pu­sę nu­ties­tu ly­nu. Šį tar­pek­lį vie­tos gy­ven­to­jai va­di­na Pa­zi­no be­dug­ne. Po ko­jo­mis pra­skrie­ja apa­čio­je vin­giuo­jan­ti Pa­zin­či­cos upė ir me­džių vir­šū­nės. Pa­zi­no duo­bė­je ga­li­ma ir pa­si­vaikš­čio­ti. Ta­kas pra­si­de­da prie til­to ša­lia mies­te­lio ir bai­gia­si prie „Lo­vač“ vieš­bu­čio ki­to­je tar­pek­lio pu­sė­je.

Vi­nys Gra­čiš­cės baž­ny­čios sienose

Ko­joms pa­sie­kus že­mę ki­to­je Pa­zi­no be­dug­nės pu­sė­je, Ra­den­kao kvie­čia į sa­vo au­to­mo­bi­lį. Vai­ruo­ja­me Gra­čiš­cės link, vie­no se­niau­sių Is­tros mies­te­lių, ja­me gy­ve­ni­mas vi­rė jau prieš 2 tūkst. me­tų. Įei­na­me pro 1549 me­tais pa­sta­ty­tus ak­me­ni­nius var­tus. Sie­nos ap­sup­tas mies­tas ka­dai­se bu­vo pa­da­ly­tas į ra­jo­nus su at­ski­ro­mis aikš­tė­mis ir baž­ny­čio­mis. La­biau­siai akį trau­kia mies­te­lio vi­du­ry­je sto­vin­ti Die­vo Mo­ti­nos baž­ny­čia. Jos sie­no­se ma­ty­ti di­de­lių vi­nių, ku­rias čia su­ka­lė ne­vai­sin­gos mo­te­rys, ti­kė­da­mos, kad dan­gus iš­girs jų mal­das ir do­va­nos vai­kų.

Ty­lios Gra­čiš­cės gat­ve­lės kvė­puo­ja pra­ėju­sių am­žių pri­si­mi­ni­mais. Sa­vo min­ty­se pa­sken­du­sia­me kai­me gy­ve­na vos 500 žmo­nių. Prie baž­ny­čios ne­ria­me į ak­me­ni­nį na­mą ma­žais lan­ge­liais. Su­ve­ny­rų par­duo­tu­vė. Vi­du­je iš­dė­lio­tos pre­kės, švie­sa skver­bia­si pro du­ris. Čia ra­gau­ja­me vy­no iš kai­mo apy­lin­kė­se užau­gin­tų vy­nuo­gių.

Fres­ko­se – šo­kis su mirtimi

To­liau mū­sų aki­ra­ty­je iš­dygs­ta Be­ra­mas. Šio kai­mo gat­vės lyg spin­du­liai su­pa jo vi­du­ry­je sto­vin­čią baž­ny­čią. Kad ir kur ei­tum, ga­li tik tol­ti nuo baž­ny­čios ar­ba prie jos ar­tė­ti. Ta­čiau Be­ra­mas gar­sė­ja ne šiais mal­dos na­mais.

Kai­me­lio pa­kraš­ty­je, at­okiau nuo vi­sų pa­sta­tų, ry­mo Šv. Ma­ri­jos baž­ny­čia. Ma­žy­tė, ak­me­ni­nė, ap­sup­ta ka­pi­nių, ji la­biau pri­me­na kop­ly­čią. Įžen­gus į vi­dų ne vie­nam ati­ma ža­dą: vi­sos jos sie­nos iš­ta­py­tos fres­ko­mis. Žy­miau­sia jų – „Šo­kis su mir­ti­mi“ – nu­ta­py­ta virš du­rų. Jo­je pa­vaiz­duo­ti su mir­ti­mi šo­kan­tys pirk­lys, ri­te­ris, el­ge­ta, vai­kas, ka­ra­lie­nė, ka­ra­lius, vys­ku­pas, kar­di­no­las, po­pie­žius.

Be­ra­mo kai­mas is­to­ri­niuo­se do­ku­men­tuo­se pa­mi­nė­tas dar 911 me­tais. Tuo­met ja­me bu­vo vie­nas svar­biau­sių Is­tro­je gla­go­li­cos raš­to cen­trų. Šio raš­to Be­ra­mo vie­nuo­liai mo­kė pas juos iš vi­so pu­sia­sa­lio at­ke­liau­jan­čius žmo­nes. Vie­nuo­liai gla­go­li­ca iš­brai­žė už­ra­šų Šv. Ma­ri­jos baž­ny­čios sie­nų fres­ko­se, pa­li­ko pa­sta­bų ir in­tar­pų gla­go­li­cos raš­me­ni­mis li­tur­gi­nė­se kny­go­se.

Odė Is­tros aliejui

Dai­lių, se­no­ve dvel­kian­čių mies­te­lių ir kai­mų Is­tro­je dau­gy­bė – iš Be­ra­mo su­ka­me į Pi­ca­ną, Dra­gu­čą, Tin­ja­ną, Sve­ti Lov­re­čą... Per die­ną vi­sų ne­ap­žiū­rė­si. Va­žiuo­jant iš vie­no į ki­tą nuo kal­vų ma­ty­ti, kaip į to­lį ban­guo­ja vy­nuo­gy­nai ir alyv­me­džių gi­rai­tės.

Aly­vuo­gių alie­jus – vie­nas svar­biau­sių Is­tros gy­ven­to­jų mais­to pro­duk­tų. Dėl geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ir dir­vo­že­mio sa­vy­bių Is­tros aly­vuo­gių alie­jus lai­ko­mas vie­nu ge­riau­sių pa­sau­ly­je. 2016 me­tais į Pa­sau­lio aly­vuo­gių alie­jaus ver­ti­ni­mo są­ra­šą pa­te­ko 55 Is­tros aly­vuo­gių alie­jaus ga­min­to­jai. Iš vi­so šia­me są­ra­še kas­met iš­var­di­ja­ma 500 ge­riau­sių pa­sau­lio ga­min­to­jų.

Alie­jaus vers­lą ne­to­li Pu­los esan­čia­me Vodn­ja­no kai­me plė­to­jan­čių bro­lių San­džio ir Te­džio Čia­va­lo­nų (Chiavalon) ūkis – taip pat šia­me są­ra­še. Bro­liai ti­kriau­siai tuo ne­sis­te­bi – „Chia­va­lon“ alie­jus yra la­biau­siai ver­ti­na­mas ne tik Is­tro­je, bet ir vi­so­je Kroa­ti­jo­je. Čia­va­lo­nų šei­ma kas­met pa­ga­mi­na 10 tūkst. li­trų ypač ty­ro alie­jaus, dau­giau nei pu­sė jo ke­liau­ja į už­sie­nį.

Ati­da­ręs kie­mo var­te­lius Te­dis kvie­čia vi­dun. Tai, ką bro­liai šian­dien re­gi sa­vo so­de, kai­na­vo de­šim­ties me­tų triū­są. Čia au­ga ke­li tūks­tan­čiai alyv­me­džių, o kiek­vie­ną pa­va­sa­rį šei­ma so­di­na nau­jų. Šie me­džiai bręs­ta me­tų me­tus, kol ima duo­ti vai­sių.

Vy­no de­gus­ta­ci­ja – įpras­tas da­ly­kas, o alie­jų ra­gau­ti ten­ka re­tai. „Chia­va­lon“ vy­nuo­gių ūky­je įreng­tas mo­der­nus alie­jaus de­gus­ta­vi­mo kam­ba­rys su sta­lais, kė­dė­mis ir spe­cia­lio­mis ap­va­lia­for­mė­mis tau­rė­mis. Įpy­lęs šla­ke­lį alie­jaus į tau­rę, Te­dis mo­ko, kaip uos­ty­ti, kaip ra­gau­ti, kaip jaus­ti ir at­skir­ti alie­jaus sko­nio niuan­sus, kaip ver­tin­ti ko­ky­bę.

Ga­liau­siai Te­dis ima pa­sa­ko­ti, kaip nuo me­džio nu­skin­tos aly­vuo­gės virs­ta dan­giš­ko sko­nio ir kva­po „Chia­va­lon“ alie­ju­mi. Kad alie­jus bū­tų kuo ma­žes­nio rūgš­tin­gu­mo ir ge­res­nės ko­ky­bės, aly­vuo­gės iš­spau­džia­mos per dvi va­lan­das. Ta­da švie­žu­tė­lis alie­jus su­pils­to­mas į tam­siai ru­dus bu­te­lius, kad iki jo pra­sisk­verb­tų kuo ma­žiau švie­sos. Ne­ga­na to, kiek­vie­nas bu­te­liu­kas įmau­na­mas į po­pie­ri­nį mai­še­lį.

Pa­sak Te­džio, su­pils­ty­tas į skaid­rius bu­te­lius alie­jus „nu­žu­do­mas“, to­dėl nie­ka­da ne­ver­tė­tų to­kio pirk­ti par­duo­tu­vė­je. Pa­kan­ka alie­jų švie­so­je pa­lai­ky­ti vie­ną die­ną, kad jis ne­tek­tų ge­rų­jų sa­vy­bių. Ke­liau­jant pro Vodn­ja­no kai­mą net ir be de­gus­ta­ci­jos ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti Te­džio par­duo­tu­vė­je ir nu­si­pirk­ti nuo­sta­baus alie­jaus.

Vy­no kraštas

Is­tros vyn­da­riai dau­giau­sia vy­no spau­džia iš vie­ti­nių bal­tų­jų vy­nuo­gių „Is­tars­ka Mal­va­sia“ ir rau­do­nų­jų „Te­ran“. Šia­me pu­sia­sa­ly­je įsi­kū­rę dau­gy­bė ma­žų vy­no ūke­lių, pri­klau­san­čių šei­moms ir pa­va­din­tų vy­ni­nin­kų pa­var­dė­mis. To­kio­se vy­ni­nė­se ga­li­ma par­agau­ti ir nu­si­pirk­ti vy­no, ku­rio ki­tur var­gu ar ra­si. Vie­nos vy­ni­nės įreng­tos tra­di­ci­niu sti­liu­mi, au­ten­tiš­kuo­se na­muo­se, ki­tos nau­jos, mo­der­nios.

Prie Ši­ša­no kai­mo su­ka­me į „Tra­pan“ vy­ni­nę. Jos šei­mi­nin­kas Bru­no Tra­pa­nas va­di­na sa­ve vy­no rokenrolistu – jam ne­sve­ti­mos nau­jo­vės, eks­pe­ri­men­tai, po­sū­kiai ir drą­sūs žings­niai ga­mi­nant vy­ną. Nuo 2005 me­tų Bru­no vy­no ūkis iš­au­go iki 12 ha eko­lo­giš­kų vy­nuo­gy­nų. Jau­nas vy­ni­nin­kas įpū­tė nau­jų vė­jų į vy­no pa­sau­lį. Bru­no vy­ni­nė mo­der­ni, įkur­ta su po­lė­kiu, jau­ki ir šiek tiek bo­he­miš­ka.

To­kio­je ap­lin­ko­je ga­li­ma už­si­sa­ky­ti vy­no de­gus­ta­ci­ją ir va­ka­rie­nę ar­ba leng­vų už­kan­džių. Ti­krai pui­ki die­nos pa­bai­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami