Neįprastos vasaros atostogos Grenlandijoje

Ina LEDKALNYTĖ 2014-10-24 06:00
Ina LEDKALNYTĖ
2014-10-24 06:00
Nenusakomą įspūdį daro milžiniški įvairių formų ledo luitai, kurių vaizdas kaskart vis kitoks. Inos Ledkalnytės ir en.wikipedia.org nuotraukos
Vis­kas pra­si­de­da nuo sva­jo­nės. Ap­lan­ky­ti Da­ni­jai pri­klau­san­čią Gren­lan­di­ją, di­di­džiau­sią pa­sau­lio sa­lą, knie­tė­jo se­niai, bet vis at­bai­dy­da­vo skry­džių kai­na, su­nkai de­ran­ti su svei­ku pro­tu. Už to­kią pa­čią kai­ną ga­li­ma ir Aus­tra­li­jo­je ken­gū­ras ap­žiū­rė­ti, ir dar lik­tų ar­bat­pi­ni­giams Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je.

Bet kai tu­ri sva­jo­nę, tuo­met ir dan­gus pa­de­da - skry­džių bend­ro­vė "Air Green­land" nu­spren­dė pa­siū­ly­ti skry­džių iš Ko­pen­ha­gos į Kan­ger­lu­sua­ką pi­giau. Pir­miau­sia nu­si­pir­kau bi­lie­tus, o ta­da pra­dė­jau aiš­kin­tis, kas tas Kan­ger­lu­sua­kas. Kaip tiks­liai ta­ria­mas šio mies­to pa­va­di­ni­mas ne­sup­ra­tau vi­sos ke­lio­nės me­tu. Vis dėl­to trum­pą in­for­ma­ci­ją pa­tei­kiu - tai bu­vu­si JAV ka­ri­nė ba­zė Gren­lan­di­jos va­ka­ri­nė­je pa­kran­tė­je.

Tarp mies­tų nė­ra kelių

Gren­lan­di­jo­je gy­ve­na 57 tūkst. žmo­nių, o Kan­ger­lu­sua­ke jų - apie 500. Į šį mies­tą daž­niau­siai tu­ris­tai at­skren­da vie­nai die­nai, pa­skui ke­liau­ja to­lyn. Ka­dan­gi Gren­lan­di­jo­je tarp mies­tų nė­ra ke­lių ir su­si­siek­ti įma­no­ma tik lėk­tu­vu, lai­vu ar­ba žie­mą šu­nų trau­kia­mo­mis ro­gė­mis, ke­liau­ti po sa­lą itin bran­gu. Vie­ti­nių skry­džių bend­ro­vės nė iš to­lo ne­pri­me­na pi­gių oro li­ni­jų, to­dėl nu­ta­riau per pir­mą pa­žin­tį su Gren­lan­di­ja ten­kin­tis ap­si­lan­ky­mu Kan­ger­lu­sua­ke ir už 300 km esan­čia­me Ilu­li­sa­te - tu­ris­tų lan­ko­miau­sio­mis vie­to­mis Gren­lan­di­jo­je. Toks spren­di­mas pa­si­tei­si­no, nes pa­ma­čiau dvi vi­siš­kai skir­tin­gas vie­to­ves, ži­no­ma, ir su­tau­piau, nes Ilu­li­sa­tą pa­siek­ti iš Reik­ja­vi­ko ti­krai bran­giau (tie­sio­gi­nių skry­džių į Ilu­li­sa­tą iš Ko­pen­ha­gos nė­ra). Ke­liau­jan­tie­siems po Gren­lan­di­ją siū­ly­čiau skry­džius su­skai­dy­ti į ke­le­tą die­nų. Ma­no vie­ti­nis skry­dis į Ilu­li­sa­tą dėl blo­gų orų vė­la­vo 9 va­lan­das, kai skri­dau į prie­kį, ir 1,5 va­lan­dos - grįž­tant at­gal. Va­sa­ra - tu­riz­mo se­zo­nas, to­dėl ge­riau nak­vy­ne pa­si­rū­pin­ti ge­ro­kai iš anks­to. Ilu­li­sa­te pa­si­ju­tau kaip Pa­lan­go­je: ap­sis­to­jau pas vie­tos gy­ven­to­jus, iš jų žve­jų uos­te nu­si­pir­kau rū­ky­tų žu­vų. Ži­no­ma, jų sko­nis vi­sai ki­toks nei mū­sų pa­jū­ry­je, bet Bal­ti­jos jū­ro­je bent va­sa­rą ga­li mau­dy­tis, o ap­lin­kui Ilu­li­sa­tą plau­kio­ja at­ski­lę le­dy­no luis­tai.

Ne­to­lie­se yra ak­ty­viau­sias pa­sau­lio le­dy­nas Pie­tų Ser­me­kas, ju­dan­tis 40 me­trų per par­ą grei­čiu. Nuo le­dy­no at­ski­lę mil­ži­niš­ki le­do ga­ba­lai plau­kia fior­du, kol ties mies­tu dėl su­ma­žė­ju­sio fior­do gy­lio įstrin­ga, ir to­liau ga­li ju­dė­ti tik ap­tir­pę ar­ba su­ski­lę į ma­žes­nius le­do lui­tus. Le­dy­no fior­das 2004 me­tais bu­vo įtrauk­tas į UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą.

Ilulisatas - žavus, turistų lankomiausias Grenlandijos miestelis.

Kaip pa­sa­kų iliustracija

Ilu­li­sa­to mies­te­lis, jo spal­vo­ti na­me­liai at­ro­do kaip pa­sa­kų ilius­tra­ci­ja. Tad ne­ste­bi­na, kad tai yra tu­ris­tų lan­ko­miau­sia vie­ta Gren­lan­di­jo­je. Vi­siš­kai ne­to­li mies­te­lio įreng­ti trys skir­tin­go il­gio pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kai.

Di­džiau­sia prob­le­ma va­sa­rą yra uo­dai. Man pa­si­se­kė, kad bu­vo vė­juo­ta, an­traip jie puo­la ne­gai­les­tin­gai. Iš­ban­džiau po­rą pa­si­vaikš­čio­ji­mo marš­ru­tų ir ne­ga­liu nu­spręs­ti, ku­rį re­komn­duo­čiau sa­vo drau­gams. Abu ve­da le­do pri­grūs­to fior­do link. Vaiz­dai ker­ta per pa­kink­lius. Ne­įma­no­ma ap­sa­ky­ti, ko­kį įspū­dį da­ro mil­ži­niš­ki įvai­rių for­mų le­do lui­tai. Iš pir­mo žvilgs­nio ap­gau­bia ap­gau­lin­ga ra­mu­ma ir klai­din­ga su­sto­ju­sio lai­ko iliu­zi­ja, bet ki­tą die­ną at­ėjus į tą pa­čią vie­tą vaiz­das bū­na jau ki­toks.

Ilu­li­sa­to vie­ti­nės ke­lio­nių agen­tū­ros siū­lo iš­vy­kas lai­vu. Ge­riau plauk­ti žiū­rė­ti le­dy­nų ,,nak­tį”. “Nak­tį” ra­šau ka­bu­tė­se, nes va­sa­rą sau­lė ne­nu­si­lei­džia, ne­pa­sie­kia ho­ri­zon­to, bet plau­kiant vi­dur­nak­tį le­dy­nas ne taip aki­na. Sau­lė­tą die­ną nuo jo at­sis­pin­din­ti švie­sa yra la­bai in­ten­sy­vi. Ne­pap­ras­tai sma­gi iš­vy­ka ste­bė­ti ban­gi­nių. Man pa­vy­ko pa­ma­ty­ti vie­ną kup­ro­tą­jį ban­gi­nį. Api­ma keis­tas jaus­mas, kai mil­ži­niš­kas gy­vū­nas plau­kia vi­siš­kai ša­lia lai­vo ir yra už jį aki­vaiz­džiai il­ges­nis. Iš­vy­koms lai­vu rei­kia tin­ka­mai pa­si­reng­ti. Nors va­sa­ra, bet ti­krai ne­šil­ta, ne­gelbs­ti nei karš­ta ar­ba­ta, nei ple­dai, ir nuo­lat kir­ba min­tis, kad iš anks­to de­rė­jo nu­si­pirk­ti vais­tų nuo per­ša­li­mo.

Ilu­li­sa­te šiuo me­tu laks­to apie 2 tūkst. šu­nų, ku­rie žie­mą trau­kia ro­ges ir ku­rių ka­dai­se esą bu­vę apie 7 tūks­tan­čius. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kia smar­vė tvy­ro­jo mies­te­ly­je va­sa­rą, kai jų bu­vo dau­giau, nes ir šian­dien šu­nų lai­ky­mo vie­to­se telk­šo sru­tų ba­los.

Visiškai netoli miestelio įrengti trys skirtingo ilgio pasivaikščiojimo takai.

Grei­ti kaip kiškiai

Vi­siš­kas kon­tras­tas Ilu­li­sa­tui yra Kan­ger­lu­sua­kas. Nors mies­te­lis yra ar­čiau­siai Gren­lan­di­jos ne­nu­tirps­tan­čio le­do, ap­lin­kui daug ža­lu­mos. Gau­su eže­rų, vis dėl­to sau­sa ir vė­jas ne­ša dul­kių ka­muo­lius.

Vaikš­čio­jant po tund­rą pa­vy­ko pa­ma­ty­ti la­pę, bal­tą­jį kiš­kį, el­nią ir net avi­jau­tį. Jo dai­riau­si tris die­nas, nors pa­pras­tai avi­jau­čiai ga­no­si ne­to­li mies­te­lio, nie­kas iš vie­ti­nių jų ne­bu­vo ma­tęs sa­vai­tę. Ke­lio­nių agen­tū­ros siū­lo avi­jau­čių sa­fa­rį, kai­nuo­jan­tį "tik” 165 eu­rus ir trun­kan­tį 2,5 va­lan­dos, o ti­ki­my­bė pa­ma­ty­ti avi­jau­tį - gal 95 pro­cen­tai. Ge­riau prieš per­kant šią pa­slau­gą pa­sik­lau­si­nė­ti vie­ti­nių, ar yra avi­jau­čių, nes lie­pos pra­džio­je nė vie­nam tu­ris­tui taip ir ne­te­ko jų pa­ma­ty­ti. Aš iš­vy­dau vi­sai at­si­tik­ti­nai per įpras­tą iš­vy­ką į tund­rą, leis­da­ma­si nuo 600 me­trų aukš­čio kal­vos. Vie­ti­niai aiš­ki­no, kad da­bar avi­jau­čiai gy­ve­na ban­do­mis, nes tu­ri jau­nik­lių. De­ja, te­bu­vo vie­nas vie­ni­šas ir la­bai baigš­tus avi­jau­tis. Joks sa­fa­riui skir­tas trans­por­tas iki to­kios vie­tos ne­pri­veš. Ma­niau, kad jie lė­ti, o pa­si­ro­do, ga­li skuos­ti kaip kiš­kiai. Tie­są sa­kant, kiš­kis pri­si­lei­do ar­čiau nei avi­jau­tis. Su­tik­ti vie­ti­niai da­nai aiš­ki­no, kad jų me­džiok­lė griež­tai kon­tro­liuo­ja­ma, ki­ti ti­ki­no, jog vi­sai ne­se­niai iš 72 avi­jau­čių ban­dos li­ko 2, nes ki­tus nu­šo­vė.

Ilulisate šiuo metu įsikūrę apie 2 tūkst. šunų, kurie žiemą traukia roges ir kurių kadaise esą buvę apie 7 tūkstančius.

Gry­no oro užtektinai

25 km nuo mies­te­lio yra Ra­se­lo le­dy­nas. Ga­li­ma pirk­ti eks­kur­si­ją iš ke­lio­nių agen­tū­rų, bet po­lia­ri­nę die­ną įma­no­ma iki le­dy­no nu­si­gau­ti ir sa­va­ran­kiš­kai. Kan­ger­lu­sua­ke gy­ve­na daug moks­li­nin­kų, iki le­dy­no ve­da šioks toks ke­lias, ir nuo­la­tos kas nors ten va­žiuo­ja ty­ri­nė­ti. Vi­sos stab­do­mos ma­ši­nos sto­ja, bet ne vi­so­se yra vie­tos pri­im­ti pa­ke­lei­vį. 50 ki­lo­me­trų ei­ti ne­rei­kė­jo, bet be­ne pu­sę at­stu­mo te­ko nu­pė­din­ti. Pa­ke­liui su­ti­kau stu­den­tus, im­an­čius van­dens mė­gi­nius iš ap­lin­ki­nių eže­riu­kų. Teo­riš­kai van­duo tu­rė­tų bū­ti šva­rus, bet kai kur vei­sia­si bak­te­ri­jų, ku­rios iš­ski­ria tok­si­nų. Van­den­tie­kio van­duo mies­te­ly­je stip­riai pa­veik­tas chlo­ro. Taip pat nu­ste­bi­no ty­rė­jų min­tis, kad di­de­lė re­gio­no prob­le­ma yra gyv­si­dab­ris, ku­rio kau­pia­si žu­vy­se, o jas mais­tui nau­do­ja inui­tai, vie­ti­niai Gren­lan­di­jos gy­ven­to­jai. Na, bent jau gry­no oro už­tek­ti­nai, iš­sky­rus me­tą, kai už­de­ga mies­te­lio šiukš­ly­ną, ir vė­jas pu­čia iš tos pu­sės.

Ra­se­lo le­dy­nas ne ma­žiau įspū­din­gas ne­gu le­do san­kau­pos prie Ilu­li­sa­to. Ti­krai ver­ta skir­ti die­ną jam ap­lan­ky­ti. Ne­nu­si­vy­lė ir ėju­sie­ji pa­si­vaikš­čio­ti ant Gren­lan­di­jos ne­nu­tirp­tan­čio le­do. Tik to­kiam pa­si­vaikš­čio­ji­mui rei­ka­lin­gas pa­ty­ręs gi­das. Dėl kli­ma­to kai­tos la­biau tirps­tant le­dui at­si­ran­da upių, eže­riu­kų, pro­per­šų. Ne­tu­rin­tie­siems rei­kia­mos įran­gos ir pa­tir­ties pa­si­vaikš­čio­ji­mas ga­li baig­tis liūd­nai.

Kai ku­rie su­tik­ti tu­ris­tai bam­bė­jo, kad Kan­ger­lu­sua­ke nė­ra ką veik­ti. Ti­krai ne­tie­sa. Tai pui­ki vie­ta die­nos ar il­ges­niems žy­giams į tund­rą, taip pat iš čia leng­viau­siai pa­sie­kia­mas le­dy­nas ir Gren­lan­di­jos ne­nu­tirps­tan­tis le­das. Net ir la­bai tau­pant ke­lio­nės po Gren­lan­di­ją biu­dže­tas ne­bus ma­žas, ta­čiau įspū­džiai at­per­ka vis­ką, o dėl di­de­lio kli­ma­to kai­tos po­vei­kio ir žmo­nių ūki­nės veik­los lai­kui bė­gant Gren­lan­di­jos vaiz­das ga­li ge­ro­kai pa­si­keis­ti.

Atokvėpis prie prie Pietų Semerako ledyno.

Mūsų akiai neįprasta pramoga Grenlandijoje.

Mergaitės pasipuošė tautiniais kostiumais.

Kangerlusuake turi ką veikti ir mokslininkai.

Kangerlusuako oro uostas.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
augė  82.135.194.242 2014-11-06 09:54:48
Ačiū už pasidalinimą, nuostabu.
1 0  Netinkamas komentaras
Sužavėjo  78.56.193.242 2014-10-25 13:10:07
Atsiauru, taciau įspūdinga
3 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami