Neįžengiamose Hondūro džiunglėse aptikti senovinio miesto pėdsakai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-30 11:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-30 11:52
Moskitijos regioną, užimantį 50 tūkst. kv. km plotą Hondūro ir Nikaragvos teritorijose, dengia didžiausias Centrinės Amerikos drėgnasis atogrąžų miškas. Taip pat čia yra vienos iš paskutinių mokslininkų dar netyrinėtų Žemės vietų. National Geographic nuotr.
El­do­ra­das, At­lan­ti­da, din­gęs Z mies­tas – le­gen­dos apie šias vie­tas nuo se­no vi­lio­ja ty­ri­nė­to­jus į at­okiau­sius Že­mės kam­pe­lius. Daž­niau­siai iš to­kių ke­lio­nių jie grįž­ta tuš­čio­mis ran­ko­mis, ta­čiau kar­tais beieš­kant le­gen­dos at­ran­da­ma kai kas ti­kra. Taip nu­ti­ko ir ty­rė­jų ko­man­dai, žval­giu­siai Hon­dū­ro džiung­les, ku­rios vos ne­pa­rei­ka­la­vo ke­le­to jų gy­vy­bių. Kaip jiems pa­vy­ko at­ras­ti se­no­vi­nio mies­to griu­vė­sius ir, ar tai yra le­gen­di­nis Bal­ta­sis mies­tas.

Na­cio­na­li­nės geog­ra­fi­jos drau­gi­jos sti­pen­di­nin­kas ar­cheo­lo­gas Chri­sas Fis­he­ris ne­ti­kė­jo nuo se­no sklan­džiu­sia le­gen­da, jog Mos­ki­ti­jos re­gio­ne, ku­ria­me yra jį su­do­mi­nęs ne­di­de­lis slė­nis, sle­pia­si ne­ap­sa­ko­mai tur­tin­gas Bal­ta­sis mies­tas – le­gen­di­nis me­tro­po­lis, pa­sta­ty­tas iš bal­to ak­mens, dar va­di­na­mas Din­gu­siuo­ju die­vo-bež­džio­nės mies­tu. Ta­čiau jis tu­rė­jo pa­grin­do ma­ny­ti, kad slė­ny­je, ku­rį jis su ko­man­da pa­va­di­no T1, yra ti­kro din­gu­sio mies­to, ap­leis­to prieš ma­žiau­siai 500 me­tų, griu­vė­siai.

Nors Mos­ki­ti­jos re­gio­nas šlie­ja­si prie ma­jų že­mių, ku­rios yra vie­nos ge­riau­siai iš­ty­ri­nė­tų, jis yra vie­nas pa­slap­tin­giau­sių. Bal­ta­jam mies­tui su­ras­ti bu­vo su­reng­ta ke­le­tas eks­pe­di­ci­jų, ta­čiau jų re­zul­ta­tai bu­vo mig­lo­ti. Ar­cheo­lo­gi­jai Mos­ki­ti­jo­je truk­dė ne tik su­nkios są­ly­gos (re­gio­nas yra di­džiau­siuo­se Cen­tri­nės Ame­ri­kos at­og­rą­žų miš­kuo­se), bet ir įsi­ti­ki­ni­mas, kad čia ply­tin­čių miš­kų dir­vo­že­mis per­ne­lyg ne­der­lin­gas, kad pra­mai­tin­tų ir leis­tų iš­si­vys­ty­ti su­dė­tin­gai hie­rar­chi­nei vi­suo­me­nei.

Lai­mei, Bal­to­jo mies­to le­gen­da su­si­ža­vė­jo do­ku­men­ti­nių fil­mų re­ži­sie­rius Ste­ve'as El­kin­sas. Pa­si­ry­žęs šį mies­tą su­ras­ti, jis su pa­gal­bi­nin­kais iš­ty­ri­nė­jo dau­gy­bę do­ku­men­tų ir ki­tos me­džia­gos, kol su­ži­no­jo apie li­da­ro tech­no­lo­gi­ją, pa­dė­ju­sią su­da­ry­ti Be­li­ze esan­čio ma­jų mies­to Ka­ra­ko­lio že­mė­la­pį.

„Tai at­lie­ka­ma iš vir­šaus „ap­šau­dant“ drėg­ną­jį at­og­rą­žų miš­ką tūks­tan­čiais inf­ra­rau­do­nų­jų la­ze­rio spin­du­lių im­pul­sais ir tiks­liai už­fik­suo­jant kiek­vie­no at­spin­džio taš­ką. Iš gau­to tri­ma­čio „taš­kų de­be­sies“ prog­ra­mi­ne įran­ga pa­ša­li­nus taš­kus, kur švie­sa at­sis­pin­di nuo me­džių ir at­ža­ly­no, lie­ka vaiz­das, ku­rį su­da­ro tik že­mės ir ar­cheo­lo­gi­nių da­ri­nių pa­vir­šių pa­sie­ku­sių im­pul­sų at­spin­džiai“, – li­da­ro tech­no­lo­gi­jos pri­nci­pas aiš­ki­na­mas žur­na­le „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“.

Pir­mi­niai re­zul­ta­tai bu­vo stul­bi­nan­tys. T1 slė­ny­je griu­vė­siai drie­kė­si ke­lis ki­lo­me­trus. Ša­lia esan­čia­me T3 slė­ny­je ra­da­vie­tė yra dvi­gu­bai di­des­nė. Stam­bes­ni pa­sta­tai at­pa­žįs­ta­mi ne­sun­kiai, ta­čiau no­rint at­lik­ti de­ta­les­nį ty­ri­mą, bu­vo bū­ti­na ap­lan­ky­ti vie­to­vę. Bet ku­riuo at­ve­ju tai – di­džiau­sios iki šiol Mos­ki­ti­jo­je at­ras­tos gy­ven­vie­tės.

„Cen­tri­nė T3 da­lis sie­kė be­veik 4 kv. km ir plo­tu ko­ne pri­ly­go cen­tri­nei į va­ka­rus esan­čio ma­jų mies­to Ko­pa­no da­liai. T1 cen­tras bu­vo ma­žes­nis, bet la­biau su­telk­tas ir, re­gis, su­si­dė­jo iš de­šim­ties di­de­lių aikš­čių, ke­lias­de­šim­ties su­si­ju­sių py­li­mų, ke­lių, dir­ba­mų­jų lau­kų te­ra­sų, drė­ki­ni­mo ka­na­lų, van­dens tal­pyk­los ir gal­būt pi­ra­mi­dės“, – Ch. Fis­he­rio pa­ma­ty­tą vaiz­dą li­da­ro nuo­trau­ko­se ap­ra­šo „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“.

Ko­man­dai, pra­sib­ro­vus pro ne­įžen­gia­mas ir mir­ti­nų pa­vo­jų ku­pi­nas džiung­les, griu­vė­siuo­se pa­vy­ko ras­ti ne­įti­kė­ti­ną ak­me­ni­nių ra­di­nių lo­bį. Ga­li bū­ti, kad ras­ti daik­tai bu­vo pa­lik­ti kaip au­ka. Tarp jų bu­vo ąso­čių, iš­puoš­tų gri­fų ir gy­va­čių at­vaiz­dais, skulp­tū­rų, sta­tu­lė­lių, ak­me­ni­nių krės­lų ir kt. Vi­si ra­di­niai ne­prie­kaiš­tin­gos būk­lės, tad ti­kė­ti­na, kad iš­li­ko ne­pa­lies­ti nuo ta­da, kai prieš ke­lis šim­tus me­tų bu­vo pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Nors pa­na­šių daik­tų bu­vo ap­tik­ta ir ki­to­se Mos­ki­ti­jos vie­to­se, dau­ge­lis jų bu­vo pa­vie­niai ir ne­ga­li ly­gin­tis su Ch. Fis­he­rio ir jo ko­man­dos su­ras­tu lo­biu.

Su­ras­tas lo­bis – ne­įkai­no­ja­mas, ta­čiau jo pa­ieš­kos ga­lė­jo kai­nuo­ti gy­vy­bių. Di­džiau­sius su­nku­mus eks­pe­di­ci­jos na­riams te­ko pa­tir­ti dėl ma­žų da­ly­kų – mos­ki­tų. Jie ga­li per­neš­ti par­azi­ti­nę ir gal­būt mir­ti­ną au­di­nių iri­mą su­ke­lian­čią li­gą leiš­ma­nio­zę. Ja už­si­krė­tė ma­žiau­siai 8 gru­pės na­riai, tarp jų ir Ch. Fis­he­ris. Pa­dė­tis bu­vo to­kia su­nki, kad ke­li iš jų vis dar gy­do­mi li­go­ni­nė­se.

Archeologas O. N. Kruzas atidžiai valo miško paklotę nuo akmens netrukus po to, kai tyrinėtojai pasiekė Moskitijos griuvėsius. Paaiškėjo, kad aikštę supa maždaug 50 tokių plokščių akmenų.

Griuvėsiuose archeologai aptiko akmeninių radinių lobį. Gali būti, kad šie daiktai palikti kaip auka. Tarp jų buvo ąsočių, išpuoštų grifų ir gyvačių atvaizdais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami