Nenugalimi Raudonojo Drakono kerai

Tomas BAŠAROVAS t.basarovas@lzinios.lt 2015-02-06 06:00
Tomas BAŠAROVAS
t.basarovas@lzinios.lt
2015-02-06 06:00
Visą Vietnamą galima pervažiuoti traukiniais, pro langą mėgaujantis vaizdingomis panoramomis. Ievos Petuškaitės nuotraukos
Ap­si­lan­kius sy­kį Pie­try­čių Azi­jo­je, ki­tos ke­lio­nių kryp­ties ieš­ko­ti ne­be­rei­kia. Azi­jos pa­sau­lis, va­ka­rie­čių aki­mis, chao­tiš­kas, ta­čiau pa­ver­gian­tis sa­vo pa­pras­tu­mu ir sve­tin­gu­mu. Toks pa­si­ro­dė ir Rau­do­no­jo Dra­ko­no ša­li­mi va­di­na­mas Viet­na­mas.

Pir­mas įspū­dis lėk­tu­vui nu­si­lei­dus Viet­na­mo sos­ti­nė­je Ha­no­ju­je bu­vo ne­mie­las. At­gy­ve­nęs ir so­viet­me­čiu dvel­kian­tis Noi Bai oro uos­tas, šmė­žuo­jan­tys kū­jo ir pjau­tu­vo sim­bo­liai, aky­lai tu­ris­tus ste­bin­tys rūs­tūs uni­for­muo­ti par­ei­gū­nai grei­tai iš­sklai­dė iliu­zi­jas apie spar­čiai au­gan­tį Pie­try­čių Azi­jos tig­rą. Ta­čiau dau­giau kaip dvi sa­vai­tės, pra­leis­tos Viet­na­me, lei­do pa­žin­ti drau­giš­ką ir sve­tin­gą viet­na­mie­čių bū­dą. Man, už­bur­tam ša­lies gam­tos gro­žio, įdo­maus is­to­ri­nio pa­vel­do, ska­naus mais­to ir ne­rū­pes­tin­go azi­jie­tiš­ko at­si­pa­lai­da­vi­mo, no­rė­tų­si dar­syk su­grįž­ti į Viet­na­mą.

Azi­jie­tiš­kas chao­sas su pra­ncū­ziš­ku prieskoniu

Viet­na­mo sos­ti­nė daž­nai pa­va­di­na­ma Ry­tų Par­yžiu­mi, nes be­veik 100 me­tų tru­kęs pra­ncū­zų ko­lo­ni­za­ci­jos lai­ko­tar­pis pa­li­ko ryš­kų pėd­sa­ką mies­to is­to­ri­jo­je ir ar­chi­tek­tū­ro­je. Net ir šian­dien Ha­no­jaus se­na­mies­tis va­di­na­mas pra­ncū­zų kvar­ta­lu. Tai – siau­rų gat­ve­lių la­bi­rin­tas, ku­ria­me vyks­ta tur­gaus pre­ky­ba, o ap­lin­kui be pers­to­jo chao­tiš­kai dūz­gia mo­to­ro­le­riai (vie­ti­niai sa­ko, kad viet­na­mie­tis tu­ri ma­žiau­siai tris mo­to­ro­le­rius: kas­die­nį, iš­ei­gi­nį ir skir­tą to­li­moms už­mies­čio ke­lio­nėms). Ne­at­sie­ja­ma Ha­no­jaus da­lis – gat­vės mais­tas. Pri­sė­dus ant ma­žų plas­ti­ki­nių kė­du­čių, pa­sta­ty­tų tie­siog gat­vė­je, ga­li­ma pa­ska­nau­ti tra­di­ci­nių viet­na­mie­tiš­kų spring roll ar pho bo sriu­bos, kep­tos an­tie­nos ar var­lių šlau­ne­lių. Ha­no­jus taip pat gar­sė­ja sa­vo alu­mi bia hoi. Aps­kri­tai viet­na­mie­tiš­kas alus lai­ko­mas pi­giau­siu pa­sau­ly­je – bo­ka­las per­kant gat­vė­je, ka­vi­nė­je ir res­to­ra­ne te­kai­nuo­ja 0,2-0,8 eu­ro. Dviem as­me­nims pa­pie­tau­ti Viet­na­me, net ir ge­riau­sia­me res­to­ra­ne, pa­kaks 5-7 eu­rų.

Be gau­sy­bės ki­nų šven­tyk­lų ir pa­go­dų, po­pu­lia­riau­sia Ha­no­jaus įžy­my­bė – Hoan Kiem eže­ras. Le­gen­da apie Viet­na­mo sos­ti­nės šir­dy­je telk­šan­tį eže­rą pa­sa­ko­ja, kad ja­me gy­ve­na mil­ži­niš­kas vėž­lys. Eže­ro vi­du­ry­je yra sa­la, ku­rio­je vėž­liui pa­sta­ty­ta šven­tyk­la. Pa­sik­lau­sy­ti le­gen­dų ga­li­ma vie­nin­te­lia­me pa­sau­ly­je Ha­no­jaus van­dens lė­lių tea­tre, ku­rio tra­di­ci­jos Viet­na­me sie­kia jau dau­giau kaip 1000 me­tų. Šio vai­di­ni­mo iš­skir­ti­nu­mas – į van­de­nį iki juo­smens įbri­dę lė­li­nin­kai, meis­triš­kai val­dan­tys ryš­kias­pal­vius me­di­nius „ak­to­rius“.

Sa­pa ir Ha­lon­gas – Šiau­rės Viet­na­mo magnetai

Vie­nas po­pu­lia­riau­sių tu­ris­tų marš­ru­tų – kal­nų mies­te­lis Sa­pa. Ke­lio­nė trau­ki­niu iš Ha­no­jaus į šiau­rę, prie pat Ki­ni­jos sie­nos esan­tį Sa­pos kal­nų ku­ror­tą trun­ka per nak­tį. Čia ir viet­na­mie­čiai sa­vait­ga­liais vyks­ta pa­il­sė­ti nuo did­mies­čio triukš­mo, įkvėp­ti gai­vaus kal­nų oro, pa­sig­ro­žė­ti ry­žių te­ra­sų pa­no­ra­mo­mis ir kriok­liais, su­si­pa­žin­ti su nyks­tan­čių Hmong, Zao ir ki­tų kal­nų gen­čių gy­ve­ni­mu.

Buvęs pirklių miestas Hojanas įsikūręs prie Thu Bon upės žiočių.

Į Viet­na­mo šiau­rę ge­riau­sia ke­liau­ti pa­va­sa­rį, nes ki­tu at­ve­ju rek­la­mi­niuo­se lanks­ti­nu­kuo­se ža­da­mi vaiz­dai bus pa­sken­dę rū­ke, o be pa­lio­vos mer­kian­tis lie­tus iš­plaus pra­min­tus ta­kus kal­nuo­se. Nors oras, įsi­ruo­šus į kal­nų žy­gį po Sa­pos apy­lin­kes, ne­bu­vo pats tin­ka­miau­sias, spal­vų ir nuo­tai­kos ne­trū­ko, juo­lab kad kiek­vie­ną tu­ris­tą, vos spė­ju­sį iš­si­ropš­ti iš au­to­bu­so, pa­si­ti­ko ir to­liau ly­dė­jo ryš­kias­pal­viais tau­ti­niais dra­bu­žiais pa­si­puo­šu­sios vie­tos mo­te­rys. Kaip taik­liai yra pa­sa­kęs žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas, Sa­po­je pa­ten­ki į „vaikš­čio­jan­tį tur­gų“, nes už pa­ly­dą (ne­pra­šy­tą!) vis tiek žy­gio pa­bai­go­je pri­va­lai įsi­gy­ti vi­sai ne­pi­giai kai­nuo­jan­čių su­ve­ny­rų.

Dar vie­nas Šiau­rės Viet­na­mo tu­ris­tų trau­kos ob­jek­tas – Ha­lon­go (ar­ba Be­si­lei­džian­čio dra­ko­no) įlan­ka. Pa­sak le­gen­dos, di­džiu­lis dra­ko­nas skri­do ir ten, kur jo uo­de­ga pa­lie­tė van­dens pa­vir­šių, at­si­ra­do sa­la. Šian­dien čia su­skai­čiuo­ja­ma apie 2 tūkst. ma­žes­nių ir di­des­nių uo­lė­tų sa­le­lių. Ha­lon­go įlan­ka įtrauk­ta į UNES­CO gam­tos pa­vel­do są­ra­šą. Kaip ir dau­ge­lis tu­ris­tų, ap­lan­kiau šį ro­jaus kam­pe­lį už­si­sa­kęs dvie­jų die­nų krui­zą, ku­ris žmo­gui kai­nuo­ja 60-90 eu­rų. Viet­na­mo kai­no­mis tai ga­na di­de­li pi­ni­gai, ta­čiau ak­ty­vi pa­žin­ti­nė prog­ra­ma lan­kant sa­las, mau­dy­nės kriš­to­lo skaid­ru­mo la­gū­no­se, iš van­dens trau­kia­mos ir va­ka­rie­nei ruo­šia­mos jū­ros gė­ry­bės, re­gi­niai iš de­nio ti­krai at­si­per­ka.

Vaiz­din­gas ge­le­žin­ke­lio maršrutas

Pa­lei Pie­tų Ki­ni­jos jū­rą, iš šiau­rės į pie­tus Viet­na­mas yra nu­sid­rie­kęs apie 3,5 tūkst. ki­lo­me­trų. Tik ke­liau­jant per vi­są ša­lį ga­li­ma pa­jus­ti ryš­kų jos ko­lo­ri­tą. Šiau­ri­nis, vi­du­ri­nis ir pie­ti­nis Viet­na­mas ski­ria­si ne vien sa­vo kraš­to­vaiz­džiu, bet ir kul­tū­ra, tra­di­ci­jo­mis, vir­tu­ve. Pa­vyz­džiui, tik sve­čiuo­jan­tis cen­tri­nė­je ša­lies da­ly­je te­ko pa­ska­nau­ti iš per­ma­to­mos teš­los pa­ga­min­tų vir­ti­nu­kų su kre­ve­tė­mis Whi­te Rose ir Cao Lau sriu­bos, vir­tos iš tam­saus kiau­lie­nos su­lti­nio ir kep­tų kiau­lie­nos grie­ži­nė­lių, ma­ka­ro­nų, dar­žo­vių bei na­mi­nių traš­ku­čių. Viet­na­me ryš­kūs ir kli­ma­to skir­tu­mai, to­dėl ge­riau­sias lai­kas no­rin­tie­siems ap­lan­ky­ti dau­giau vie­to­vių – nuo lap­kri­čio iki ba­lan­džio mė­ne­sio.

Vaizdingos ryžių terasos Sapoje.

Po ša­lį ne­bran­giai ga­li­ma ke­liau­ti įvai­rio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis: au­to­bu­sais, tu­rin­čiais mie­ga­mą­sias vie­tas, trau­ki­niais, skirs­ti vie­ti­nių oro li­ni­jų lėk­tu­vais. Tie­sa, trau­ki­nių ir or­lai­vių bi­lie­tų kai­nos la­bai pa­na­šios, to­dėl rin­kau­si ge­le­žin­ke­lį. Va­žia­vau per nak­tį, kad su­tau­py­čiau nak­vy­nę vieš­bu­ty­je, o ry­tą, brėkš­tant sau­lei, dar pa­si­mė­gau­čiau ir vaiz­dais pro lan­gą. Pa­vyz­džiui, nuo se­no­sios Viet­na­mo sos­ti­nės Hue iki Da­nan­go re­ko­men­duo­ja­ma va­žiuo­ti trau­ki­niu vien dėl nuo­sta­bios pa­no­ra­mos. Iš tie­sų ke­lių va­lan­dų ke­lio­nė rie­dant per kal­nus ir džiung­les nu­ties­tu ge­le­žin­ke­liu, pa­lei uo­lė­tus Pie­tų Ki­ni­jos jū­ros kran­tus ati­ma ža­dą...

Pirk­lių mies­te – ki­niš­kų ži­bin­tų spindesys

Iš vi­sų Viet­na­me ap­lan­ky­tų vie­tų di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko ne­di­de­lis Ho­ja­no mies­te­lis. Šis ka­dai­se bu­vęs pie­čiau­sias Azi­jos uos­tas, gar­sė­jęs kaip pirk­lių ir sve­tim­ša­lių mies­tas, ir šian­dien pers­melk­tas kos­mo­po­li­tiš­kos dva­sios.

Iš­li­ku­si me­di­nė ar­chi­tek­tū­ra, se­no­sios ja­po­nų krau­tu­vė­lės, pirk­lių na­mai ir ki­nų šven­tyk­los – se­na­mies­čio, įtrauk­to į UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą, pa­ži­ba. Ta­čiau ti­kra­sis Ho­ja­no ža­ve­sys at­sisk­lei­džia va­ka­re, kai su­te­mus įsi­žie­bia tūks­tan­čiai ryš­kias­pal­vių ki­niš­kų ži­bin­tų, o se­na­mies­čio gat­ve­lės pa­skęs­ta smil­ka­luo­se. Nak­tis Ho­ja­ne – pats dar­by­me­tis vie­ti­niams, ypač siu­vyk­lo­se, kur iki pat par­yčių viet­na­mie­tės sku­ba at­lik­ti tu­ris­tų už­sa­ky­mus. Ne pa­slap­tis, kad pra­ban­gių dra­bu­žių par­duo­tu­vių ga­mi­niai at­ke­liau­ja iš pi­gių ša­lių, to­kių kaip In­di­ja, Ki­ni­ja, Bang­la­de­šas, In­do­ne­zi­ja ar Viet­na­mas. Ho­ja­ne gau­su siu­vi­mo at­el­jė, ku­rio­se už ke­lis ar ke­lio­li­ka eu­rų ga­li­ma įsi­gy­ti dai­lių mo­te­riš­kų su­kne­lių ir vy­riš­kų kos­tiu­mų.

Ho­ja­ne šei­mi­nin­ka­vę sve­tim­ša­liai tai­kiai su­gy­ve­no tar­pu­sa­vy­je ir nie­ka­da ne­ka­ria­vo, bet prie Thu Bon upės žio­čių įsi­kū­ru­sį mies­tą nai­ki­na van­dens sti­chi­ja. Pra­si­dė­jus liū­tims pa­ky­la jos van­duo ir per ke­lias va­lan­das už­lie­ja ko­ne vi­są Ho­ja­no se­na­mies­tį. Pot­vy­niai da­ro di­džiu­lę ža­lą me­di­nei mies­to ar­chi­tek­tū­rai, to­dėl sie­kiant iš­sau­go­ti kul­tū­ri­nį pa­vel­dą iš tu­ris­tų kiek­vie­ną­kart ei­nant į se­na­mies­tį rei­ka­lau­ja­ma nu­si­pirk­ti bi­lie­tą, o iš su­rink­tų lė­šų fi­nan­suo­ja­mi res­tau­ra­vi­mo dar­bai.

Ru­sų tu­ris­tų rojus

Pa­sta­rai­siais me­tais Viet­na­mą vis daž­niau at­ran­da ne nuo­ty­kių iš­troš­kę ke­liau­to­jai, bet poil­siau­to­jai. Pa­pras­tai jie at­os­to­gas lei­džia ša­lies pie­tuo­se, prie Pie­tų Ki­ni­jos jū­ros pa­plū­di­mių. Šiuo me­tu vie­nas po­pu­lia­riau­sių – Mui Ne ku­ror­tas, be­sid­rie­kian­tis pa­kran­te apie 20 ki­lo­me­trų ir už­val­dy­tas Ru­si­jos tu­ris­tų. Daž­no vieš­bu­čio dar­buo­to­jai kal­ba ru­siš­kai ne­lau­žy­da­mi lie­žu­vių, tad poil­siau­to­jai iš di­džio­sios kai­my­nės čia įpra­tę šei­mi­nin­kau­ti lyg na­mie.

Į Mui Ne trau­kia ir eks­tre­ma­lių at­os­to­gų ais­truo­liai iš vi­so pa­sau­lio. Šia­me ku­ror­te itin po­pu­lia­rus jė­gos ait­va­rų ir bang­len­čių spor­tas. Yra net spe­cia­lūs vieš­bu­čiai spor­ti­nin­kams, o no­rin­tie­siems iš­mok­ti ak­ty­vių van­dens pra­mo­gų or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai.

Ne­to­li Mui Ne esan­tis Fant­hie­to mies­tas gar­sė­ja čia ga­mi­na­mu žu­vų pa­da­žu. Tai vie­nas pa­grin­di­nių ing­re­dien­tų viet­na­mie­čių vir­tu­vė­je. Sa­ko­ma, kad kuo la­biau šis pa­ža­das tren­kia su­pu­vu­sia žu­vi­mi, tuo ge­res­nė jo ko­ky­bė. Ta­čiau lauk­tu­vių iš Mui Ne ve­ža­ma ne pa­da­žo, o per­lų vė­ri­nių. Pa­puo­ša­lų iš jū­ros per­lų Viet­na­me ga­li­ma įsi­gy­ti vos už ke­lis eu­rus.

Viet­na­mie­čių die­vai­tis – Ho Ši Minas

Pie­tų Viet­na­mo cen­tras – Ho­ši­mi­nas (ar­ba Sai­go­nas). 1976 me­tais Viet­na­mo re­vo­liu­ci­jos va­do, ko­mu­nis­tų ly­de­rio Ho Ši Mi­no gar­bei per­va­din­tas mies­tas – di­džiau­sias ša­ly­je. Aps­kri­tai Viet­na­me jau­čia­mas di­džiu­lis Ho Ši Mi­no kul­tas: gat­vė­se, vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se ka­bo jo por­tre­tai, par­da­vi­nė­ja­mos su­ve­ny­ri­nės sta­tu­lė­lės, bius­tai. Tie­sa, am­ži­no­jo poil­sio "tau­tos tė­vas" yra at­gu­lęs sos­ti­nė­je Ha­no­ju­je, spe­cia­liai pa­sta­ty­ta­me mau­zo­lie­ju­je. Rau­do­nos ple­vė­suo­jan­čios vė­lia­vos, kū­jo ir pjau­tu­vo sim­bo­li­ka, Ho Ši Mi­no gar­bi­ni­mas - ryš­kiau­siai pa­ste­bi­mas Viet­na­mo kaip ko­mu­nis­ti­nės vals­ty­bės ak­cen­tas. Ir nors ofi­cia­liai dek­la­ruo­ja­ma, kad Viet­na­mas yra so­cia­lis­ti­nės sant­var­kos ša­lis, net vie­ti­niai pri­pa­žįs­ta, jog šiuo me­tu čia kles­ti ka­pi­ta­liz­mas, o eko­no­mi­kos au­gi­mą ska­ti­na pri­va­tus vers­lo sek­to­rius.

Sai­go­nas, skir­tin­gai nei sos­ti­nė, itin mo­der­nus ir šiuo­lai­kiš­kas mies­tas. Jo cen­tre do­mi­nuo­ja dan­go­rai­žiai, pra­ban­gios par­duo­tu­vės ir vieš­bu­čiai, tarp­tau­ti­nių vers­lo kom­pa­ni­jų būs­ti­nės. Po­rai die­nų ap­sis­to­jus Sai­go­ne ver­ta ap­lan­ky­ti mu­zie­jus, pa­vyz­džiui, Ka­ro at­mi­ni­mo, ar­ba gar­siuo­sius Cu Chi tu­ne­lius, ku­rie me­na at­kak­lų viet­na­mie­čių pa­sip­rie­ši­ni­mą ag­re­so­riams – iš pra­džių oku­pa­ci­nei pra­ncū­zų ka­riuo­me­nei, o vė­liau JAV ka­riams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jonas  88.119.95.74 2015-02-06 16:01:09
Labai įdomus kraštas. Keliavau ir aš. rekomenduoju balandį šią kelionę (nuoroda goo.gl/H01SLn) kartu aplankant Loasą ir Kambodžą.
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami