Nepaprasta kelionė motociklu Druskininkai – Šanchajus

manodruskininkai.lt 2014-08-13 12:44
manodruskininkai.lt
2014-08-13 12:44
Nuotrauka iš manodruskininkai.lt 
Prieš 80 me­tų rugp­jū­čio 19 d. pra­si­dė­jo ne­įp­ras­ta iš Drus­ki­nin­kų ki­lu­sių su­tuok­ti­nių ke­lio­nė Drus­ki­nin­kai – Šan­cha­jus. Jau­nie­ji Ha­li­na Ko­ro­lec-Bu­ja­kows­ka ir Sta­nis­ław Bu­ja­kows­ki sa­vo jaus­mų pa­ti­kri­ni­mui pa­si­rin­ko rim­tų iš­ban­dy­mų ke­lio­nę mo­to­cik­lu ir kva­pą gniau­žian­čius nuo­ty­kius. 

Pa­gal Ha­li­nos Ko­ro­lec-Bu­ja­kows­kos ke­lio­nės die­no­raš­tį Lu­kasz Wierz­bic­ki par­ašė kny­gą „Moj chlo­piec, mo­tor i ja“ („Ma­no vai­ki­nas, mo­to­ras ir aš“). Kny­ga yra ver­čia­ma į ke­le­tą kal­bų, taip pat ir į lie­tu­vių. Tai pa­sa­ko­ji­mas apie di­džiau­sią dvie­jų jau­nų sva­jo­to­jų gy­ve­ni­mo nuo­ty­kį.

1934 me­tais iš Drus­ki­nin­kų iš­va­žiuo­jan­čius Bu­ja­kows­kius iš­ly­dė­jo tik ne­gau­sus bū­rys drau­gų ir pa­žįs­ta­mų. Bu­vo ap­siei­ta be fan­fa­rų ir skam­bių kal­bų.

Šie­met drus­ki­nin­kie­čiai tu­ri pro­gą į ana­lo­giš­ką ke­lio­nę pa­ly­dė­ti ki­tą jau­ną en­tu­zias­tų po­rą iš Poz­na­nės. Joan­na Sob­kows­ka ir Da­niel Ski­bińs­ki rugp­jū­čio 19 die­nos ry­tą nuo Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to (bu­vu­si gy­dy­to­jo Wla­dis­law Bu­ja­kows­ki vi­la) pra­dės sa­vą­ją ke­lio­nę dviem mo­to­cik­lais Šan­cha­jaus link.

Drus­ki­nin­kų gi­dų aso­cia­ci­ja straips­nių cik­lu ke­ti­na su­pa­žin­din­ti drus­ki­nin­kie­čius su 80-me­te ke­lio­nės mo­to­cik­lu iš Drus­ki­nin­kų į Šan­cha­jų is­to­ri­ja ir įspū­džiais iš tos ke­lio­nės pa­kar­to­ji­mo po 80 me­tų.

Sta­nis­ław Bujakowski (gim. 1906, mir­ties da­ta ne­ži­no­ma), Drus­ki­nin­kų gy­dy­to­jo Wla­dis­law Bu­ja­kows­ki sū­nus, ke­lio­nė­je į Ki­ni­ją vai­ra­vo mo­to­cik­lą, bu­vo me­cha­ni­kas, fo­tog­ra­fas. Šan­cha­ju­je dir­bo ka­ro ko­res­pon­den­tu, siun­tė į len­kiš­kus lai­kraš­čius straips­nius ir nuo­trau­kas iš Man­džiū­ri­jos, ki­nų-ja­po­nų ka­ro. Pra­si­dė­jęs II pa­sau­li­nis ka­ras su­truk­dė grįž­ti į Len­ki­ją. Pa­si­li­kęs jis įsi­trau­kė į bri­tų RAF Trans­port Com­mand. Po ka­ro dir­bo Kal­ku­to­je lėk­tu­vo pi­lo­tu pri­va­čio­je trans­por­to įmo­nė­je. Mi­rė apie XX a. še­šias­de­šim­tuo­sius me­tus.

Ha­li­na Ko­ro­lec-Bujakowska (1907-1971) bai­gė mer­gi­nų gim­na­zi­ją Vil­niu­je, mo­kė­si Gre­nob­ly­je, Pra­ncū­zi­jo­je. 1934 me­tais rugp­jū­tį kar­tu su vy­ru Sta­nis­law mo­to­cik­lu iš­vy­ko į Šan­cha­jų. Ke­ly­je ra­šė die­no­raš­tį, siun­tė straips­nius į len­kiš­kus lai­kraš­čius ir žur­na­lus. 1938 me­tais grį­žo į Len­ki­ją gim­dy­ti. Gi­mė sū­nus Je­re­ma. Po Ka­ro gy­ve­no Gdans­ke, o 1947 me­tais emig­ra­vo su sū­nu­mi į In­di­ją. Ten po aš­tuo­nių me­tų tru­ku­sio iš­sis­ky­ri­mo su­si­ti­ko su vy­ru. Bu­ja­kows­kiai ap­si­gy­ve­no Kal­ku­to­je. 1971 me­tais Ha­li­na per­si­kė­lė į Ka­li­for­ni­ją, ten ne­užil­go mi­rė.

Pa­tei­kia­me iš­trau­kas iš kny­gos „Moj chlo­pak , mo­tor i ja“ :

„Iš­vy­ko­me iš na­mų Drus­ki­nin­kuo­se 1934 m. rugp­jū­čio 19 d. tam, kad 1936 m. 15 d. bū­tu­me Šan­cha­ju­je, per 1 me­tus 6 mė­ne­sius ir 24 die­nas įveik­tu­me 24 300 km.

1934 m. me­tais kraš­te bu­vo kri­zė, į mus keis­to­kai žiū­rė­jo, kai su­sit­var­kė­me pa­sus.

Vi­sa ke­lio­nė bu­vo mū­sų pa­čių lė­šo­mis – su­nkiai už­dirb­tais ir gau­tais pi­ni­gais, nes tuo laik­me­čiu rei­kė­jo sa­vo už­dirb­tus pi­ni­gus su­ge­bė­ti at­siim­ti. Bu­vo­me taip to­li, kad nie­kas ne­ga­lė­jo pri­žiū­rė­ti ter­mi­nų, tad pi­ni­gai pa­siek­da­vo ne­re­gu­lia­riai, ne kar­tą ba­da­vo­me, jų lauk­da­mi. Ne­nuils­tan­čiu tar­pi­nin­ku tarp re­dak­ci­jos ir mū­sų bu­vo ma­no ma­ma, ku­ri kiek­vie­na­me laiš­ke lin­kė­jo mums iš­tver­mės. Mė­ne­siui vi­du­ti­niš­kai iš­leis­da­vo­me 500 zl. Tai bu­vo pi­ni­gai ben­zi­nui, aly­vai, mo­to­cik­lo re­mon­tui, po­pie­riui, ra­ša­lui, fo­tog­ra­fi­jų me­džia­goms. Ir lik­da­vo juo­kin­gai ma­ža su­ma pra­gy­ve­ni­mui.

Lai­mė, pa­ke­liui su­ra­do­me daug sve­tin­gu­mo, pa­gal­bos ir ge­ra­šir­diš­ku­mo, ša­ly­je tu­rė­jo­me di­de­lį drau­gą – dak­ta­rą Ma­ria­ną Step­kovs­kį, ra­dio­kro­ni­ką. Jo bal­sas ne kar­tą su­ras­da­vo ry­šį su mu­mis pla­čia­ja­me pa­sau­ly­je, jis per­duo­da­vo na­miš­kių laiš­kus, nau­do­da­ma­sis ra­di­ju, ir taip su­teik­da­vo mums ener­gi­jos ki­toms kvai­lys­tėms, pa­dė­da­vo vy­res­nia­jai kar­tai su­pras­ti mū­sų fan­ta­zi­jas ir ro­man­tiz­mą.

Sta­nis­lo­vas la­bai pra­ktiš­kai ap­ra­šė mo­to­cik­lą ir ta­rė: „O da­bar tu, pa­stu­mia­mas ve­ži­muk, par­ašyk ką nors ma­žiau pra­ktiš­ko, pa­aiš­kink vi­siems, ko­dėl rei­kė­jo iš­vyk­ti į to­li­mą­jį pa­sau­lį, pa­smerk­ti sa­ve su­nku­mams ir ne­pa­to­gu­mams, bels­tis dul­kė­tais ke­liais ant bal­ne­lio (sė­dy­nė už vai­ruo­to­jo) ar lop­šiu­ke, stum­ti mo­to­cik­lą, ba­dau­ti, šal­ti, bū­ti šla­piam, kep­ti sau­lė­je, mie­go­ti ant kie­tos že­mės.

Ieš­ko­jo­me sa­vo di­džio­jo nuo­ty­kio, tuo­met dar iš ne­rū­pes­tin­gu­mo ir ne­ži­no­ji­mo. Ir nors ne­atra­do­me Ame­ri­kos, net ma­žo že­mės lo­pi­nė­lio, nes vi­sur jau kas nors bu­vo pa­bu­vo­jęs ve­ži­mu, vilks­ti­ne, kup­ra­nu­ga­riu, asi­lu, pės­tu­te, ra­tais, … bet vis dėl­to joks mo­to­cik­las ir net ma­ši­na ne­įvei­kė vi­so at­stu­mo mū­sų tra­sos. Ži­no­ma, vi­sa tai stip­riai pa­vei­kė svei­ka­tą ir ne kar­tą jau ma­niau, kad kau­lai at­guls dy­ku­mo­je“.

Par­en­gė Tat­ja­na Zie­lins­ki, Drus­ki­nin­kų gi­dų aso­cia­ci­jos pirmininkė

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami