Nepatirtos rudens pramogos: žygiai kalnais, rožių laukais ir gyvūnų pėdsakais

lzinios.lt 2013-09-25 08:57
lzinios.lt
2013-09-25 08:57
Ti­kri ke­lio­nių en­tu­zias­tai ži­no, kad vos pra­si­de­da ru­duo, lai­kas  leis­tis į žy­gius. Ir ne tik to­dėl, kad šiuo me­tų lai­ku de­ra uo­gos ir dygs­ta gry­bai... Žy­giai ru­de­nį su­tei­kia svei­ka­tos ir ener­gi­jos il­giems ar­tė­jan­čios žie­mos mė­ne­siams.

Jei Lie­tu­vos miš­kai jau pa­bo­do ir nie­kuo ne­bes­te­bi­na, žy­giams ga­li­te rink­tis vie­ną miš­kin­giau­sių ša­lių Eu­ro­po­je – Es­ti­ją. Čia žy­gių se­zo­nas trun­ka iš­ti­sus me­tus, o jiems pa­si­ry­žę ga­li leis­tis į ke­lio­nę vi­są ša­lį iš­va­go­ju­siais miš­kų ta­kais. Po­pu­lia­riau­si marš­ru­tai ve­da lau­ki­nių ro­žių lau­kais, įspū­din­go aukš­čio kal­vo­mis ar gy­vū­nų pėd­sa­kais... Be­lie­ka iš­si­rink­ti.

Il­giau­sias pa­žin­ti­nis takas

Ar ži­no­jo­te, kad vie­nas pa­žin­ti­nis ta­kas yra iš­va­go­jęs vi­są Es­ti­jos te­ri­to­ri­ją? Jis drie­kia­si nuo La­he­mos na­cio­na­li­nio par­ko Es­ti­jos šiau­rė­je iki pat Lat­vi­jos sie­nos – dau­giau nei 370 ki­lo­me­trų. Jo tie­si­mo dar­bai tru­ko dau­giau nei de­šimt­me­tį, ta­čiau da­bar čia ga­li­ma mė­gau­tis pui­kia inf­ras­truk­tū­ra: čia su­žy­mė­ti ki­lo­me­trai, vei­kia mo­bi­lus ry­šys, pa­sta­ty­tos poil­sia­vie­tės ir net įreng­tos nuo­ro­dos, kur ir ko­kių uo­gų ar gry­bų ieš­ko­ti. Pa­si­rin­kę sau tin­ka­miau­sią at­stu­mą, šį ta­ką ga­li iš­ban­dy­ti tiek pa­žan­gę žy­gei­viai, tiek tu­ris­tai, ke­liau­jan­tys su šei­ma.

Ar­čiau debesų

Kal­nų mė­gė­jai ne­tu­rė­tų ap­lenk­ti vie­no įspū­din­giau­sių pės­čių­jų ta­kų Es­ti­jos pie­try­ti­nė­je da­ly­je – „Vällam­äe“. Aukš­čiau­sia Es­ti­jos ir Pa­bal­ti­jo ša­lių kal­va vin­giuo­jan­tis ta­kas ky­la į 318 me­trų aukš­tį. Nuo kal­no vir­šū­nės ga­li­te pa­ma­ty­ti gam­tos pa­mink­lus, esan­čius to­liau nei už 50 ki­lo­me­trų. Įspū­din­gą pa­mo­ra­mą ga­li­te apž­velg­ti ir nuo čia pat įreng­to apž­val­gos bokš­to te­ra­sos. Ieš­ko­ti poil­sia­vie­tės po ke­lio­nės il­gai ne­teks – ne­to­lie­se įsi­kū­ru­sios kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos, kem­pin­gai.

Žy­gis ro­žių lau­kais – įsimylėjeliams

Į šiau­rę nuo Ta­li­no stūk­so vie­na gra­žiau­sių Nai­sa­ro sa­la. Tai šeš­ta pa­gal dy­dį Es­ti­jos sa­la, ku­rią žy­giams pės­čio­mis daž­niau­siai ren­ka­si įsi­my­lė­jė­liai. Sa­lo­je aps­tu smė­lė­tų pa­plū­di­mių, ošia šim­ta­me­čiai pu­šy­nai. Ro­man­ti­kams di­de­lį įspū­dį pa­lie­ka žy­giai lau­ki­nių ro­žių lau­kais, o eks­tre­ma­lių po­jū­čių me­gė­jams – ke­lio­nės po sa­lą se­no­vi­niu pi­ka­pu. Sa­lo­je nu­sid­rie­kę bent trys pa­žin­ti­niai ta­kai, ku­rie su­pa­žin­di­na ke­liau­to­jus su Es­ti­jos kul­tū­ra, gam­ta ir is­to­ri­ja.

Dru­ge­lių žygis

Jau­trios sie­los ke­liau­to­jai tu­rė­tų iš­ban­dy­ti vie­ną ne­ti­kė­čiau­sių žy­gių Es­ti­jo­je – dru­ge­lių žy­gį. Jo me­tu žy­gio or­ga­ni­za­to­riai su­pa­žin­di­na tu­ris­tus su de­šim­ti­mis dru­ge­lių rū­šių, su­tei­kia ga­li­my­bę į šiuos tra­pius gam­tos kū­ri­nius pa­žvelg­ti iš ar­ti. Dru­ge­lių žy­giai pa­trauk­lūs ne tik ro­man­ti­kams, ta­čiau ir gam­tos fo­tog­ra­fams, ku­rie gam­to­je lei­džia va­lan­dų va­lan­das, siek­da­mi įam­žin­ti re­tus, šim­tais spal­vų iš­mar­gin­tus dru­ge­lius.

Gy­vū­nų pėdsakais

Ru­de­nį Es­ti­jos miš­kuo­se ne tik ky­la įsta­bus rū­kas ar nu­sid­rie­kia pa­slap­tin­ga mig­la, bet ir žie­mai ruo­šia­si lau­ki­niai gy­vū­nai, mig­ruo­ja pa­ukš­čiai. No­rė­da­mi pa­ma­ty­ti gy­vū­ną ur­ve, tu­rė­si­te bū­ti ne tik bud­rūs ir at­sar­gūs, teks iš­mok­ti sek­ti gy­vū­nų pėd­sa­kais.

Vie­ni pir­mų­jų pra­dė­ję or­ga­ni­zuo­ti žy­gius meš­kų pėd­sa­kais – ke­lio­nių agen­tū­ra „Na­Tou­rEst“. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, žy­giuo­se mo­ko­ma ne tik sek­ti šių miš­ko mil­ži­nų pėd­sa­kais, bet ir pa­žin­ti meš­kų elg­se­ną, įpro­čius. Tiems, kam ši pra­mo­ga at­ro­do per­ne­lyg eks­tre­ma­li, ga­li ste­bė­ti miš­ko gy­ve­ni­mą tie­sio­gi­nio vaiz­do ka­me­ro­mis. Kiek­vie­nas, ne­iš­kel­da­mas ko­jos iš na­mų ar dar­bo, ga­li pa­ma­ty­ti, kaip gy­vū­nai ieš­ko at­sar­gų žie­mai in­ter­ne­ti­nia­me tink­la­la­py­je „Loo­dus­ka­me­rad“ (http://www.loo­dus­ka­len­der.ee­/en/).

Dau­giau in­for­ma­ci­jos:

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami