Nesėkmės skatina sėkmes

lzinios.lt 2013-09-02 15:21
lzinios.lt
2013-09-02 15:21
Otas Lilientalis – brolius Raitus įkvėpęs XIX a. vokiečių inžinierius yra skrydžių sklandytuvais pradininkas. 1896 m. fotografo užfiksuotas ore, jis po kelių dienų mirė dėl skrendant įvykusio nelaimingo atsitikimo. „National Geographic" nuotraukos
Šian­dien vis tvir­čiau pri­pa­žįs­ta­ma, kad ne­sėk­mės svar­bios. Pe­da­go­gai svars­to, kaip pa­siek­ti, kad vai­kai dėl jų jaus­tų­si ge­riau. Vers­li­nin­kai iš jų mo­ko­si. O psi­cho­lo­gai, daž­niau­siai siek­da­mi pa­di­din­ti sėk­mės ga­li­my­bes, nag­ri­nė­ja, kaip žmo­gus įvei­kia ne­sėk­mes. 

„Sėk­mė se­ka ne ką ki­ta, kaip ne­sėk­mę. Nė­ra vie­no be ki­to“, – kons­ta­tuo­ja­ma žur­na­lo „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“ rug­sė­jo nu­me­ry­je.

Net ir pa­čios skau­džiau­sios ne­sėk­mės su­tei­kia in­for­ma­ci­jos, kad ki­tą kar­tą bū­tų el­gia­ma­si ki­taip. „Pir­muo­sius ke­tu­ris kar­tus mė­gin­da­mas įkop­ti į Eve­res­tą su­pra­tau, kaip ne­ga­li­ma kop­ti, – sa­ko aukš­čiau­sią pa­sau­lio vir­šū­nę sep­ty­nis­kart pa­sie­kęs al­pi­nis­tas Pe­te At­han­sas. – Ne­sėk­mė – tai pro­ga pa­to­bu­lin­ti sa­vo me­to­dus. Imi ri­zi­kuo­ti vis su­ma­niau“.

Ne­sėk­mės nie­kas ne­lau­kia, vi­si bi­jo, bet ne­ga­li ne­pai­sy­ti. Vis dėl­to be ne­sėk­mės po­ty­rio, ska­ti­nan­čio iš nau­jo įver­tin­ti ir per­mąs­ty­ti pa­dė­tį, pa­žan­ga bū­tų ne­įma­no­ma. Sėk­mę ir ne­pa­si­se­ki­mą pa­žan­giau­siuo­se ty­ri­muo­se ski­ria la­bai men­ka ri­ba.

1897 m. S. O. Andrė ekspedicijos dalyviai, prieš leisdamiesi į pražūtingu tapsiantį trijų mėnesių žygį į pietus, apžiūri nukritusį savo balioną. Ši nuotrauka gauta iš fotoaparato, kai po 33 metų buvo aptikti jų palaikai.

XIX a. pa­bai­go­je šve­das Sa­lo­mo­nas Au­gus­tas And­ree su­ren­gė eks­pe­di­ci­ją, ku­ria sie­kė tap­ti pir­muo­ju pa­sie­ku­siu Šiau­rės aši­ga­lį. Tam in­ži­nie­rius nau­do­jo van­de­ni­lio ba­lio­ną. Eks­pe­di­ci­ja bu­vo ne­sėk­min­ga, ta­čiau Trum­sės uni­ver­si­te­to Nor­ve­gi­jo­je moks­lo is­to­ri­kas Ur­ba­nas Wrak­ber­gas pa­brė­žia, kad avia­ci­jo­je ne­pa­ban­dęs ne­su­ži­no­si. „Pa­to­bu­li­nus tech­no­lo­gi­ją ga­liau­siai pa­vy­ko iš­spręs­ti Ark­ties avia­ci­jos prob­le­mas (pir­ma­sis sėk­min­gas skry­dis į Šiau­rės aši­ga­lį įvy­ko pra­ėjus trims de­šimt­me­čiams po S.A.And­ree ban­dy­mo) ir at­ver­ti ne­sus­kai­to­mą dau­gy­bę ki­tų du­rų“, – ra­šo­ma žur­na­le.

Vis­gi, dau­gu­mai ty­ri­nė­to­jų ti­kra ne­sėk­mė tė­ra vie­na – ne­beg­rįž­ti gy­viems. Tuo me­tu ki­tiems žmo­nėms tra­giš­ka baig­tis ga­li su­do­min­ti la­biau nei sėk­mė. Pa­vyz­džiui, Ro­ber­tas Fal­co­nas Scot­tas kar­tu su sa­vo ko­man­da žu­vęs po to, kai 1912 m. pa­sie­kė Pie­tų aši­ga­lį Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je šlo­vi­na­mas kaip did­vy­ris.

„At­kak­lu­mas, tvir­ty­bė, ge­bė­ji­mas pri­si­tai­ky­ti ir val­dy­ti kri­zi­nes si­tua­ci­jas – vi­sos šios sa­vy­bės yra es­mi­nės ne tik ty­ri­nė­jant, bet ir kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me. Pla­tes­nis po­žiū­ris taip pat nau­din­gas: ty­ri­nė­to­jai lin­kę įvy­kius ver­tin­ti iš il­ga­lai­kės pers­pek­ty­vos, tu­rė­da­mi gal­vo­je tai, kad sėk­mė ir ne­sėk­mė ap­gau­lin­gos“, – „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“ tei­gia žur­na­lis­tė Han­nah Bloch.

Tas pats tin­ka ir vers­lo pa­sau­liui. Pa­vyz­džiui, far­ma­ci­jos mil­ži­nė „E­li Lil­ly and Com­pa­ny“ prieš du de­šimt­me­čius pra­dė­jo reng­ti moks­li­niams ty­ri­mams ir plė­trai svar­bių re­zul­ta­tų pa­mi­nė­ji­mo šven­tes – ne­sėk­mių va­ka­rė­lius, – taip pri­pa­žin­da­ma per ne­pa­si­se­ku­sius vais­tų ban­dy­mus su­rink­tų duo­me­nų svar­bą.

Ke­lios gar­sios ne­sėk­mės at­ve­du­sios prie sėk­mės:

• 1804-1806 m. M. Le­wis ir W. Clark ieš­ko­jo van­dens ke­lio iš Mi­sū­rio upės į Ra­mų­jį van­de­ny­ną. To­kio ke­lio nė­ra, ta­čiau jie ap­ra­šė Lui­zia­nos že­mės geog­ra­fi­jos fak­tus, žmo­nes, au­ga­lus ir gy­vū­nus.

• Bro­lius Wrigh­tus įkvė­pė XIX a. vo­kie­čių in­ži­nie­rius Otas Li­lien­ta­lis – skry­džių sklan­dy­tu­vais pra­di­nin­kas, ku­ris mi­rė dėl skren­dant įvy­ku­sio ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo.

• 1925 m. ty­ri­nė­to­jas Per­cy Faw­cet­tas, iš­ke­lia­vęs į Bra­zi­li­jos drėg­ną­jį miš­ką ieš­ko­ti se­no­vi­nio mies­to Z, din­go. Prieš ke­le­rius me­tus ne­to­li ty­ri­nė­to­jo eks­pe­di­ci­jos vie­tos ar­cheo­lo­gai at­ra­do Ku­hi­ku­gu va­di­na­mą pra­žu­vu­sią ci­vi­li­za­ci­ją.

• 1993 m. „App­le Ne­wton“. Šiuo di­džiau­siu „App­le“ šnipš­tu va­di­na­mo del­ni­nu­ko po še­še­rių me­tų at­si­sa­ky­ta, ta­čiau taip nu­ties­tas ke­lias „i­Pad“.

Niekas nebuvo pasiekęs Everesto viršūnės, kai Dž. Meloris (stovi antras iš kairės) prisidėjo prie 1924 m. komandos. Mėgindamas įkopti į viršūnę Dž. Meloris dingo.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami