Netikėtai atrasta Slovėnija

Regina Statkuvienė 2009-11-13 00:00
Regina Statkuvienė 2009-11-13 00:00
Slovėnijoje ežerų nedaug, tačiau kiekvienas ypatingas. Šio saloje - daili bažnytėlė. Reginos Statkuvienės nuotrauka
Ne­di­de­lė pie­tų Eu­ro­pos vals­ty­bė Slo­vė­ni­ja ne­pa­ten­ka į po­pu­lia­riau­sių tu­ris­ti­nių marš­ru­tų že­mė­la­pį. Bet šio­je sau­gio­je, nors ga­na bran­gio­je ša­ly­je ke­liau­to­jas ga­li jaus­tis ypač ge­rai.

Vos išlipus iš lėktuvo šalis pakeri viskuo - tvarka, žmonių nuoširdumu ir, žinoma, gamtos grožiu. Akmenuota Adrijos pakrantė, kur susispietę Viduržemio jūros dvasia alsuojantys miesteliai, snieguotos Alpių viršukalnės, kalnuose tarp vynuogynų išsibarsčiusios baltutėlės vilos ir barokinis sostinės senamiestis.

Kitokia nei kaimynės.

Slovėnijos kaimynės - Italija, Austrija, Kroatija. Tačiau ji skiriasi nuo visų. Tik kirtus Italijos-Slovėnijos sieną automobilio ratai pajunta nepriekaištingą autostrados dangą, o vairuotojas čia gali puikiai orientuotis ir be žemėlapio - aiškios, tikslios nuorodos, kas keletą kilometrų veikiantys taksofonai.

Įvažiuojantieji iš Kroatijos negali nepastebėti pragyvenimo lygio skirtumo - gerokai naujesnių automobilių gatvėse, brangesnės žmonių aprangos, tvarkingesnių miestų ir, žinoma, didesnių kainų. Na, o atkeliavusieji iš Austrijos gali džiaugtis tokia pat švara ir tvarka, tik čia akį džiugina gražesni gamtovaizdžiai ir nevargina didmiesčių triukšmas.

Itališkas peizažas, vokiška tvarka

Slovėnijai priklausančio Adrijos pajūrio ruožas trumpesnis nei šimtas kilometrų, todėl norėdami pasigrožėti civilizacijos nepaliestais gamtos kampeliais arba priešingai - pasilepinti paplūdimiuose, patys slovėnai mielai traukia į kaimynę Kroatiją. Juk jų pačių pajūryje verda įprastas gyvenimas.

Tačiau ta kasdienybė ir žavi. Maži miestukai, kurių siauros gatvelės, skirtingai nei Italijoje, nevirsta klaidžiais labirintais, bet visada išveda į didesnę gatvę ar aikštę.

Žmonės čia šilti, nuoširdūs. Angliškai kalba kone kiekvienas, tačiau be vargo galima bendrauti ir vokiškai ar itališkai. Dažnas praeivis moka visas šias didžiųjų kaimynų kalbas.

Skirtingai nei daugelyje pietų šalių, čia nieks nebando pelnytis apgaudinėdamas turistus. Ir kainos, ir paslaugų kokybė čia vienoda tiek vietiniams, tiek atvykėliams. Padavėjai aptarnaus maloniai, tačiau nesiversdami per galvą. Jie gauna pakankamai gerus atlyginimus, todėl čia arbatpinigių palikti neįprasta. Na, nebent prabangesniuose restoranuose arba kai pietauja daugiau žmonių. Gatvėse pinigų nekaulys elgetos, o norinčiajam įsigyti originalų suvenyrą akių nebadys užrašas: "Pagaminta Kinijoje" - tokių prekių čia surasti sunku.

Kalnų stebuklai

Slovėnijos pasididžiavimas - gražiosios Alpės. Kalnų liga čia užsikrėtę kone visi. Žiemą kas savaitgalį šeimos net su mažais pypliais išsirengia į slidžių ar rogučių trasas. O kiekvieno tikro slovėno pareiga - bent kartą gyvenime įkopti į aukščiausią šalies kalną - Triglavą. Tą iššūkį priima dažnas suaugęs vyras.

Bet ne mažiau už snieguotas viršukalnes žavi ir kalnų urvai, kurie yra vieni didžiausių bei įspūdingiausių pasaulyje. Postojna jama ir Škocjanska jama - populiariausios, labiausiai lankomos turistų kalnų olos.

Susirengusiuosius į Postojną į kalno gilumą veža traukinukas. Poros kilometrų kelias nutiestas taip, kad būtų galima pasigrožėti gražiausiais stalaktitais ir stalagmitais. Kartais jie nutįsę taip žemai, kad reikia palenkti galvą. Dar apie pora valandų kelionę teks tęsti pėsčiomis klausantis gido pasakojimų apie šių gražiųjų varveklių susidarymą, olos atradimą ir, žinoma, požeminę upę. Griausmingas dienos šviesos nemačiusių vandenų šėlsmas sukirbina mintį, kad taip turbūt atrodė mistinė Lėta - mirusiųjų upė. Tačiau, pasirodo, ir čia esama gyvybės. Smalsuoliai gali išvysti tik čia gyvenantį požeminės upės keistą padarėlį, panašų į driežą ir neturintį gamtoje jokių priešų.

Sostinės spalvos

Pasakojant apie šalies sostinę įprasta minėti žymiausius statinius, lankytinas vietas. Tačiau man Liublianoje labiausiai įsiminė švara - oro, gatvių, žmonių... Tačiau švara rūpinasi ir miesto valdžia - nuolat plaunamos gatvės, autobusai, jų stotelės, net tiltai ir šiukšlių konteinerių vidus. Gyventojai rūpestingai rūšiuoja atliekas, atvykėliams patartina elgtis taip pat - bauda už, pavyzdžiui, į stiklo ar plastiko konteinerį sugrūstą vakarykščią picą - 500 eurų.

Kadangi Liubliana - nedidelis miestas, jame gyvena apie 250 tūkst. žmonių, o dviračių takais galima nukakti bet kur, miestiečiai nesibodi minti pedalų nei į darbą, nei į vakarėlį.

Gurmanų vynas

Jei jau teks viešėti Slovėnijoje, būtina paragauti slovėniško vyno, kuris niekuo nenusileidžia, o dažnai lenkia prancūzišką ar ispanišką. Slovėnijoje išvesta ir tik čia auginama rebulla vynuogių rūšis - vienas didžiausių vietos vyndarių pasididžiavimų. Beje, slovėniško vyno galima įsigyti vos keletoje Europos šalių - daugiausia jo eksportuojama į JAV ir Švediją. Patys vyndariai teigia, kad mielai didintų eksporto apimtis, tačiau užkariauti rinkas nėra lengva, kai dėmesio verto vyno butelis kainuoja mažiausiai 20 eurų (vidutiniškai 50-70 eurų), o paprastas pirkėjas renkasi itališkus ar prancūziškus, kurie būna gerokai pigesni.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami