Niekada nesustojantis baltasis miestas

Vaidas MIKAITIS 2014-03-28 06:00
Vaidas MIKAITIS
2014-03-28 06:00
Įspūdingi Azreli Ha Shalom dangoraižiai. Iš jų pasižvalgyti po Tel Avivą - taip pat gražu. Vaido Mikaičio nuotraukos
Kai va­sa­ros il­ge­sys tam­pa ne­pa­ke­lia­mas, ne­ju­čia imi žval­gy­tis į že­mė­la­pį. Šie­met į akis kri­to mies­tas, tu­rin­tis gra­žų Pa­va­sa­rio kal­no pa­va­di­ni­mą. Tai Tel Avi­vas, an­tras pa­gal dy­dį Iz­rae­lio mies­tas. Ko­vo mė­ne­sį ja­me ka­ra­lia­vo gra­ži, lie­tu­viš­ka va­sa­ra.

Nu­skris­ti į Iz­rae­lį da­bar itin pa­pras­ta, nes iš Vil­niaus į Tel Avi­vą du­kart per sa­vai­tę tie­sio­giai skrai­di­na "Wiz­zair" avia­li­ni­jos. Pa­to­gius skry­džius tu­ri ir „Air­Bal­tic“. Šį­kart Lat­vi­jos avia­li­ni­jų bi­lie­tų kai­nos ir skry­džio lai­kas mums bu­vo pa­to­ges­ni, to­dėl juos ir pa­si­rin­ko­me. Ry­go­je per­sės­ti bu­vo lai­ko apie va­lan­dą, to­dėl ypa­tin­go lai­ko pra­ra­di­mo rink­da­mie­si jun­gia­mą­jį skry­dį ne­pa­ty­rė­me.

Skry­džiai į Iz­rae­lį pi­giau­si bū­na va­sa­rą bei žie­mą, ir tai lo­giš­kai pa­aiš­ki­na­ma. Va­sa­rą Iz­rae­ly­je bep­ro­tiš­kai karš­ta, tem­pe­ra­tū­ra kar­tais pa­ky­la iki 45 laips­nių karš­čio. Žie­mą Tel Avi­ve pa­pras­tai bū­na apie 20 laips­nių ši­lu­mos, bet yra di­de­lė lie­taus ti­ki­my­bė. Ju­dant gi­lyn į že­my­ną, tem­pe­ra­tū­ra dar krin­ta.

Tel Avi­ve vy­rau­ja švel­nus Vi­dur­že­mio jū­ros kli­ma­tas, to­dėl kom­for­tiš­kiau­sia ten ke­liau­ti sau­sio - ba­lan­džio ar­ba spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­siais. Nors tais lai­ko­tar­piais bi­lie­tų kai­nos ir bū­na di­des­nės, pa­ieš­ko­jus ga­li­ma ras­ti pi­ges­nių va­rian­tų.

Žy­diš­kas saugumas

Vi­zų į Iz­rae­lį ne­rei­kia, ta­čiau dėl šven­tos ra­my­bės ge­riau ne­tu­rė­ti pa­se Ira­no, Si­ri­jos, Li­ba­no ar ki­tų ra­di­ka­les­nių ara­bų ša­lių ants­pau­do. Iz­rae­lio par­ei­gū­nai ti­krai ne­pa­si­kuk­lins nu­si­ves­ti jus į šo­ną ir iš­klau­si­nė­ti apie jū­sų ke­lio­nės tiks­lus. Lai­mei, įro­dy­mai, jog lan­kiau­si ra­di­ka­lio­se is­la­mo ša­ly­se, li­ko ma­no se­na­ja­me pa­se, o dėl Du­ba­jaus ants­pau­do par­ei­gū­nai daug ne­si­ka­bi­nė­jo.

Žy­dai į sau­gu­mą žiū­ri la­bai rim­tai. Oro uos­te ga­li pa­si­ro­dy­ti juo­kin­gi ir jų klau­si­mai apie jū­sų ma­mos ar tė­vo var­dus bei pra­šy­mas ke­lis­kart iš ei­lės pa­pa­sa­ko­ti, ką čia veik­sit, kur gy­ven­sit, ką pa­žįs­tat ir pa­na­šiai. Vie­nas ma­no bi­čiu­lis net su­lau­kė klau­si­mo, kas yra Lie­tu­vos sos­ti­nė. Kad ir ko­kie juo­kin­gi at­ro­dy­tų klau­si­mai, griež­tai re­ko­men­duo­ja­ma at­sa­ki­nė­ti rim­tai, nes ne­vy­ku­siai pa­juo­ka­vus ga­li­ma tu­rė­ti di­de­lių ne­ma­lo­nu­mų. Ki­ta ver­tus, la­bai ste­bė­tis gal ir ne­de­rė­tų, juk Iz­rae­lis gy­ve­na ap­sup­tas prieš­iš­kai nu­si­tei­ku­sių kai­my­nų. Kai ku­rie jų, to­kie kaip Si­ri­ja ar Li­ba­nas, net ne­pri­pa­žįs­ta Iz­rae­lio tei­sės eg­zis­tuo­ti ir at­vi­rai gra­si­na su­nai­ki­ni­mu.

Kai ka­da at­vy­kė­liams pa­ti­kri­ni­mą pa­vyks­ta pe­rei­ti pa­pras­čiau, ta­čiau man te­ko pe­rei­ti tur­būt vi­sus sau­gu­mo pa­ti­kri­ni­mus, pra­de­dant tuo, kad bu­vau pa­im­tas apk­laus­ti tie­siog iš lėk­tu­vo. Kol oro uos­te lau­kė­me trau­ki­nio va­žiuo­ti į mies­tą, ap­sau­ga ma­no do­ku­men­tus gal tris­kart ti­kri­no, ir kiek­vie­ną sy­kį rei­kė­jo iš­sa­miai nu­pa­sa­ko­ti sa­vo tiks­lus Iz­rae­ly­je. Iš­skren­dant kaž­ko­dėl vėl kliū­da­vau vi­siems iš ei­lės ap­sau­gos dar­buo­to­jams. Vie­nam jų net bu­vau pri­vers­tas par­ody­ti, ko­kias nuo­trau­kas tu­riu fo­to­ka­me­ro­je. Re­gis­truo­tas ba­ga­žas taip pat ma­no aky­se bu­vo kruopš­čiai pa­ti­krin­tas.

Gink­luo­ti ka­rei­viai - jau įprasta

Gink­luo­ti ka­rei­viai tiek Tel Avi­vo, tiek ki­tuo­se Iz­rae­lio mies­tuo­se yra įpras­tas da­ly­kas. Kaip ir mo­te­rys ka­rei­vių uni­for­mo­mis. Žy­dų vals­ty­bė­je ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ti pri­va­lo ir vy­rai, ir mo­te­rys. Jos ga­li iš­veng­ti tik barz­do­ti ir skry­bė­lė­ti ra­di­ka­lūs žy­dai or­to­dok­sai. Jie ti­ki, kad nuo prieš­ų iš­gel­bės Die­vas, to­dėl te­rei­kia są­ži­nin­gai jam tar­nau­ti. Ir ne­ga­na to, vals­ty­bė to­kiems ski­ria su­bsi­di­jas. Pa­pras­ti žy­dai nė­ra la­bai pa­ten­kin­ti šia iš­skir­ti­ne kas­ta.

Gink­luo­ti ka­rei­viai pa­tru­liuo­ja gat­vė­se. Pa­pras­tai jie bū­na drau­giš­ki ir su­tin­ka kar­tu nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti. Ypač dai­liai at­ro­do jau­nos ka­rei­vės mer­gi­nos, tam­pan­čios be­veik sa­vo dy­džio au­to­ma­ti­nius gink­lus.

Su griež­tais sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mais su­si­du­ria­ma vi­sur mies­te. Pa­tek­ti į trau­ki­nių ar au­to­bu­sų sto­tis, pre­ky­bos cen­trus, ki­no tea­trus ar res­to­ra­nus ga­li­ma tik pe­rė­jus me­ta­lo de­tek­to­rius. Ne­ap­sau­go­tas tik vie­ša­sis trans­por­tas, to­dėl jis lai­ko­mas rea­liau­sia vie­ta, ku­ri ga­li tap­ti te­ro­ris­tų tai­ki­niu.

Ki­ta ver­tus, to­kia griež­tos ap­sau­gos po­li­ti­ka ste­bi­na tik at­vy­kus į ša­lį. Po po­ros die­nų pri­pran­ta­ma, ir gink­luo­ti ka­rei­viai gat­vė­se jau ne­be­krin­ta į akis.

Tel Avi­vas - se­no­sios Ja­fos priemiestis

Poilsis Jafoje prie mečetės.

Nors Tel Avi­vas nė­ra Iz­rae­lio sos­ti­nė, at­me­tus re­li­gi­nę ir is­to­ri­nę svar­bą, šis mies­tas yra svar­biau­sias ša­ly­je. Ja­me įsi­kū­ru­sios ne tik dau­gu­ma vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, bet ir dau­ge­lio už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­dos.

Dar XX am­žiaus pra­džio­je vie­na­me se­niau­sių pa­sau­lio uos­tų - ne­di­de­lia­me se­no­vi­nia­me ara­bų mies­te Ja­fo­je - ne­sau­giai jau­tę­si žy­dai pa­si­trau­kė į prie­mies­tį ir pa­va­di­no jį Tel Avi­vu. Tel Avi­vą žy­dai sten­gė­si sta­ty­ti pa­na­šų į Eu­ro­pos mies­tus: pla­čiais bul­va­rais, di­de­liais na­mais, ža­lio­mis alė­jo­mis. Jie ti­kė­jo, kad prie­mies­tis iš­augs ir taps di­de­liu bei ga­lin­gu žy­dų vals­ty­bės pa­ma­tu. At­ei­tis par­odė, kad jie ne­kly­do.

Dėl au­gan­čio Tel Avi­vo svar­bos Ja­fos ara­bai jau­tė grės­mę, per­se­kio­jo vie­ti­nius žy­dus, to­dėl žy­dai dar ak­ty­viau kraus­tė­si į Tel Avi­vą. Mies­tas au­go ir vis plė­tė­si. Prie­mies­tis ta­po ne tik di­džiau­siu ša­lies mies­tu, bet ir svar­biau­siu žy­dų kul­tū­ros cen­tru. Pa­sis­ta­tęs jū­rų uos­tą Tel Avi­vas ta­po ne­bep­rik­lau­so­mas nuo ara­biš­ko­sios Ja­fos. 1948 me­tais su­si­kū­rus Iz­rae­lio vals­ty­bei Tel Avi­vas ta­po jos pa­grin­du, o Ja­fa pa­si­da­rė Tel Avi­vo prie­mies­tis.

Li­be­ra­liau­sias Ar­ti­muo­siuo­se Rytuose

Šian­dien Tel Avi­ve vi­są par­ą ver­da triukš­min­gas gy­ve­ni­mas. Tai bran­gus eu­ro­pie­tiš­kas ir spar­čiai au­gan­tis mies­tas, trau­kian­tis gy­ven­to­jus iš vi­sos ša­lies. Jis yra ne li­be­ra­liau­sias mies­tas Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, bet nie­kuo ne­nu­si­lei­džia ir Eu­ro­pos mies­tams.

„Mies­tas, ku­ris nie­ka­da ne­sus­to­ja“, – taip šian­dien api­bū­di­na­mas Tel Avi­vas. Kar­tais jis va­di­na­mas Bal­tuo­ju mies­tu. Tuo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti lei­džian­tis lėk­tu­vu - mies­tas at­ro­do kaip di­de­lis bal­tas bly­nas. O dėl he­do­nis­ti­nio gy­ve­ni­mo sti­liaus Tel Avi­vą net žy­dai or­to­dok­sai va­di­na So­do­mos ir Go­mo­ros mies­tu.

Į Iz­rae­lį daž­niau­siai at­vyks­ta­ma oro trans­por­tu. Tel Avi­vo Ben Gu­rio­no oro uos­tas yra la­bai pa­to­gus ir mo­der­nus. Dėl jau mi­nė­tų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų jis lai­ko­mas la­biau­siai ap­sau­go­tu oro uos­tu pa­sau­ly­je. Iš jo į mies­tą ve­ža pa­to­gus ir ne­bran­gus trau­ki­nys. Ta­čiau de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad vi­są penk­ta­die­nį iki pat šeš­ta­die­nio va­ka­ro žy­dai šven­čia ša­bą. Sto­ja ko­ne vi­sas vie­ša­sis trans­por­tas - trau­ki­niai, au­to­bu­sai. Tai­gi iš oro uos­to į mies­tą teks va­žiuo­ti tak­si. Nors tak­si ta­ri­fas yra pa­sto­vus – apie 115 li­tų, tai vis tiek yra la­bai bran­gu, pa­ly­gin­ti su trau­ki­nio bi­lie­tu (11 li­tų).

Mes at­skri­do­me šeš­ta­die­nio po­pie­tę ir lau­kė­me oro uos­te ke­tu­rias va­lan­das, kol dan­gu­je pa­si­ro­dė pir­mo­sios žvaigž­dės ir pra­si­dė­jo įpras­tas gy­ve­ni­mas.

Ne­kan­trūs vairuotojai

Iš ki­tų ša­lies mies­tų į Tel Avi­vą pa­to­gu at­vyk­ti au­to­bu­su ar­ba trau­ki­niu. Ne­se­niai bu­vo at­nau­jin­tas trau­ki­nio marš­ru­tas į Je­ru­za­lę. Nors at­stu­mas tarp šių mies­tų - tik 60 ki­lo­me­trų, trau­ki­nys jį įvei­kia per pu­san­tros va­lan­dos. Taip yra dėl to, kad šis marš­ru­tas drie­kia­si dar XIX am­žiaus ge­le­žin­ke­lio ke­liu, ku­ris yra la­bai vin­giuo­tas. Ki­ta ver­tus, tai la­bai vaiz­din­gas marš­ru­tas, ti­krai yra į ką pa­ga­ny­ti akis. Pla­nuo­ja­ma, kad at­si­ra­dus nau­jai ge­le­žin­ke­lio li­ni­jai ke­lio­nė į Je­ru­za­lę truks apie pu­sę va­lan­dos.

Paplūdimio promenada.

Ki­ti ke­liau­da­mi Iz­rae­ly­je nuo­mo­ja­si au­to­mo­bi­lius. Tai pa­to­gu, ta­čiau Tel Avi­ve au­to­mo­bi­lis ga­li su­kel­ti daug keb­lu­mų. Pi­ko me­tu pa­grin­di­nė­se mies­to gat­vė­se pa­pras­tai bū­na di­džiu­lės eis­mo spūs­tys. Tel Avi­vo vai­ruo­to­jai yra ne­kan­trūs ir ag­re­sy­vūs, mies­te la­bai trūks­ta par­ka­vi­mo vie­tų, be to, jos yra la­bai bran­gios. Tai daž­nai su­ke­lia stre­są ir pa­tiems mies­tie­čiams. Ty­ri­nė­jant Tel Avi­vą re­ko­men­duo­ja­ma au­to­mo­bi­lį pa­lik­ti na­mie, juo­lab kad kur­suo­ja pa­to­gūs au­to­bu­sai. Vien­kar­ti­nio bi­lie­to kai­na – be­veik 5 li­tai.

Dvi­ra­tis ga­li bū­ti pui­ki al­ter­na­ty­va ty­ri­nė­jant mies­tą. Mies­to rel­je­fas yra ly­gus, o kli­ma­tas švel­nus, to­dėl leng­va dvi­ra­tį min­ti. Spar­čiai tie­sia­mi dvi­ra­čių ta­kai, to­dėl ši trans­por­to prie­mo­nė da­ro­si po­pu­lia­ri tarp mies­tie­čių.

Kai­nos Iz­rae­ly­je, de­ja, nė­ra la­bai pa­lan­kios. Pa­slau­gos, pra­mo­gos, gė­ri­mai ir mais­tas res­to­ra­nuo­se - nė kiek ne pi­giau nei Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bių sos­ti­nė­se, o kai kur net bran­giau. Mais­to kai­nos pre­ky­bos cen­truo­se ir­gi ne­glos­to ki­še­nės. Vie­nin­te­lė ne­bran­gi pra­mo­ga Iz­rae­ly­je - ke­lio­nė po ša­lį. Nors mies­to trans­por­to bi­lie­tė­liai dvi­gu­bai bran­ges­ni nei pas mus, tarp­mies­ti­nių trau­ki­nių ir au­to­bu­sų bi­lie­tų kai­nos yra pa­na­šios kaip Lie­tu­vo­je.

Links­my­bių miestas

Ka­dan­gi Tel Avi­vas - san­ty­ki­nai nau­jas mies­tas, jis nė­ra toks tur­tin­gas kaip Je­ru­za­lė. Tai nė­ra mu­zie­jų, ar­chi­tek­tū­ros per­liu­kų ar kul­tū­ros mies­tas. Tai lais­vų žmo­nių, pra­mo­gų ir links­my­bių mies­tas. Gal to­dėl vie­nas pa­grin­di­nių mies­to trau­kos ob­jek­tų yra ne is­to­ri­niai sta­ti­niai, o pro­me­na­da prie Vi­dur­že­mio jū­ros. Ji drie­kia­si nuo pie­tuo­se esan­čio se­no­jo Ja­fos mies­to iki pat jū­rų uos­to šiau­ri­nia­me Tel Avi­ve. Kran­ti­nė­je vi­sa­da ver­da gy­ve­ni­mas. Čia daug ka­vi­nių, res­to­ra­nų ir ba­rų, triukš­min­ga ir nak­tį. Tiek mies­tie­čiai, tiek tu­ris­tai die­ną le­pi­na­si sau­le, jū­ra ir šal­tais gė­ri­mais, o va­ka­re pra­de­da links­my­bių ma­ra­to­ną su pik­ni­kais, alu­mi ir šo­kiais. Pro­me­na­da yra po­pu­lia­riau­sia pa­si­links­mi­ni­mo vie­ta mies­te.

Dar vie­na links­my­bių vie­ta yra Alen­by gat­vė. Tai vie­na il­giau­sių mies­to gat­vių, ta­čiau la­biau­siai šur­mu­liuo­jan­ti yra va­ka­ri­nė jos da­lis, ša­lia jū­ros. Žmo­nės iš ap­lin­ki­nių mies­tų sa­vait­ga­liais plūs­ta į Tel Avi­vą links­min­tis. Vie­ti­niai juo­kau­ja, kad iš bet ku­rios vie­tos ne­rei­kia ei­ti il­giau nei 5 mi­nu­tes, kad ras­tum sau tin­ka­mą ba­rą.

Be­je, net ir ko­vo pra­džio­je jū­ros van­dens tem­pe­ra­tū­ra sie­kia 18 laips­nių Cel­si­jaus, to­dėl pri­pra­tu­sie­ji prie šal­tų Bal­ti­jos ban­gų ga­li čia mė­gau­tis jū­ros ma­lo­nu­mais. Vie­ti­niai tai da­ro kiek at­sar­giau, nes jiems dar yra per šal­ta. O aš su ma­lo­nu­mu šo­kau į žyd­rą­ją jū­rą.

Tar­si pa­sa­kų miestelis

Jafos gatvelės - kaip iš pasakų miesto.

Prieš links­my­bes pa­jū­ry­je bū­ti­na ap­lan­ky­ti is­to­ri­nį Ja­fos mies­tą, esan­tį pie­ti­nia­me Tel Avi­ve. Tai žy­miau­sia is­to­ri­nė mies­to vie­ta. Ja­fo­je yra vie­nas se­niau­sių jū­rų uos­tų pa­sau­ly­je. Da­bar Ja­fa yra tar­si mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi. Vaikš­tant se­no­jo­je da­ly­je ga­li­ma pa­si­jus­ti kaip pa­sa­kų ir la­bi­rin­tų mies­te­ly­je. Žy­miau­si jos ob­jek­tai yra Ja­fos lai­kro­džio bokš­tas ir nuo kal­no į jū­rą žvel­gian­ti Al Bahr me­če­tė. Ja­fo­je taip pat yra ir ki­tų re­li­gi­jų šven­to­vės, to­kios kaip si­na­go­ga, Šv. Pe­tro ka­ta­li­kų baž­ny­čia, Im­anue­lio liu­te­ro­nų baž­ny­čia, Ar­kan­ge­lo My­ko­lo vie­nuo­ly­nas.

Ra­bi­no aikš­tė yra di­džiau­sia Iz­rae­ly­je. Čia bu­vo nu­žu­dy­tas Iz­rae­lio prem­je­ras Is­cha­kas Ra­bi­nas. Įdo­mus yra je­me­ni­tų kvar­ta­las. Jį įkū­rė Je­me­no žy­dai, at­si­kė­lę gy­ven­ti į Iz­rae­lį. Šis siau­rų gat­ve­lių ir ma­žų par­duo­tu­vių kvar­ta­las la­bai pri­me­na jo gy­ven­to­jams gim­tą­jį Je­me­ną.

Ap­si­pirk­ti pa­to­giau­sia Di­zen­ho­fo pre­ky­bos cen­tre. Tai žy­miau­sia ap­si­pir­ki­mo vie­ta cen­tri­nia­me Tel Avi­ve. Nors prieš ati­da­rant šį cen­trą bai­min­ta­si, kad jis su­žlug­dys smul­kų­jį gat­vių vers­lą, bet taip ne­at­si­ti­ko. Vi­si pre­kei­viai drau­giš­kai su­til­po.

Žmo­nėms, mėgs­tan­tiems pla­čias erd­ves, ne­ga­li­ma pra­leis­ti Az­rie­li Ha Sha­lom dan­go­rai­žio. Čia iš 200 me­trų aukš­čio at­si­ve­ria ke­rin­tys nie­ka­da ne­nu­rims­tan­čio Bal­to­jo mies­to vaiz­dai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami