O Paryžius plaukia pro tavo akis

Alvydas JANUŠEVIČIUS 2009-03-06 00:00
Alvydas JANUŠEVIČIUS 2009-03-06 00:00
Notre Damme katedra - gražiausia Paryžiaus dama. Autoriaus nuotrauka
Par­yžiu­je, mei­lės sos­ti­nė­je, ryš­kė­ja pir­mie­ji pa­va­sa­rio ženk­lai. Pra­bu­di­mą liu­di­ja ne tik sprogs­tan­tys me­džių pum­pu­rai, bet ir dai­li­nin­kai, mi­mai ir gat­vės mu­zi­kan­tai, su­sku­bę pa­si­tik­ti pir­mų­jų se­zo­no tu­ris­tų.

Laiko Paryžiui - nedaug. Tik dvi dienos. Su šiauliečiu magu Gintu Gustu nusileidžiame Charles'io de Gaulle'io oro uoste. Mus pasitinka Maksimas, gimęs Paryžiaus rusų šeimoje. Jis turi pasirūpinti magu, kuris kitą dieną linksmins vieno rusų vakarėlio dalyvius. Pakviesti prisidėti ir Paryžiaus lietuvių bendruomenės nariai, juk šventė bendra - Užgavėnės ("maslenica").

Maksimas iškart mus veža į Monmartrą - patį bohemiškiausią Paryžiaus rajoną, kuriame, beje, ruošiamės įsikurti. Mums nusišypso laimė - 25 eurai už nakvynę, tačiau jokių čekių. Džiaugiamės, nes ir trigubai didesnė kaina čia būtų maža. Apsistojame kukliame viešbutyje, kuriame kadaise gyveno ir kūrė Pierre'as Auguste'as Renoiras, Vincentas van Goghas, Pablo Picasso...

Einame pasmalsauti į miestą. Iki Šventosios Širdies bazilikos - keletas žingsnių. Nors ji stovi ir taip jau aukštai, tačiau vis dar kylame ant aukščiausios Paryžiaus kalvos, iš kur atsiveria visa miesto panorama.

Baltai lyg gulbė bažnyčiai - vos per šimtą metų. Jai statyti nebuvo pinigų, tačiau atsirado gudrus vadybininkas, kuris viską sutvarkė - pasiūlė žmonėms atnešti po akmenį, ant jo užrašyti savo vardą ir dar... tą patį riedulį nusipirkti. Kuo didesnis akmuo, tuo daugiau garbės rėmėjui. Rinkodara suveikė - Šventosios Širdies bazilika, akinanti savo baltumu, pastatyta.

Tačiau dar baltesni už bažnyčią - šalia jos vaidinantys mimai. Dažniausia jie išsitepa veidus baltais dažais, susisupa į antklodes ir vaidina antikines skulptūras. Stovi lyg įbesti ir staiga - krust, šypt. O įmetusiajam pinigą net ranką paspaudžia.

Šiek tiek į šoną nuo šios šventovės - menininkų turgelis, į kurį dailininkui pakliūti esą reikia ryšių. Nors ir ne kažin kokie tie menai, smagu stebėti, kaip kiekvienas savaip mato Eifelio bokštą, Notre Damme de Paris katedrą. Keistas barzdočius eksponuoja savo portretus. Suprask, ir tave galiu taip gražiai nupiešti. Šventosios Širdies papėdėje apima jausmas, kad daugiau niekur nereikia eiti - Paryžius pats plaukia pro tavo akis.

Bohemiška egzotika

Kuo žemiau leidžiamės, tuo mažiau romantikos ir daugiau egzotikos. Žmonių šurmulyje išsiskiria apsukruolių būrys. Greitakalbis prancūzas ant kartono dėžės dėlioja tris guminius skrituliukus. Po vienu nupieštas baltas taškas. Vyriškis pirštais meistriškai kaitalioja skrituliukus, po nosimi murmėdamas kažkokį burtažodį. Keturi azarto apimti vyrai "stato" po dešimt ar net šimtą eurų. Atspėja ir laimi dvigubai. Kokia laimė! Tačiau po kelių minučių laimėtojas slapčiomis manipuliuotojui grąžina pinigus. Tai tebuvo triukas neišmanėliams privilioti.

Monmartras tęsiasi ir nusileidus nuo kalvos. Siaurose gatvelėse gausu suvenyrų krautuvėlių, skalbyklų, kirpyklų. O kodėl neapsikirpus mados sostinėje! Ir dar Monmartre. Pirmas kirpėjas prisipažįsta, kad moka kirpti tik trumpai ir mašinėle. Ūsuotas tamsus vyras pavelia plaukus tabaku atsiduodančiu delnu, pirštais pavalo šukas ir imasi darbo. Papildomame kirpyklos "meniu" nėra odekolono ar plaukų kaukės. Tik sprandą nuskuta.

Apie širdį ir sielą

Štai ir garsusis Monmartro "Muolin rouge". Erotinių šou perlas. Tiesa, šiame rajone tai ne vienintelė panaši įstaiga. Aplinkui dešimtys erotikos klubų, sekso prekių parduotuvių, o siauresnėse gatvelėse - kavinės su pusnuogėmis gražuolėmis languose. Pavieniai turistai čia vaikšto greitai, tarsi netyčia užmeta akį į atvertas langines. Gal architektūra domisi? Vietiniai paaugliai drąsesni - jie įsistebeilija į gražuoles languose, o kai tarpduryje pasirodo augalotas vyras, dumia šalin. Rimtų praeivių - tokių kaip mes - pasiteirauja angliškai, ar nepageidaujame merginų?

Jei Šventosios Širdies bazilika yra Paryžiaus širdis, tai Notre Damme katedra - Paryžiaus siela.

Vakaras, į kurį pakvietė mus Maksimas, vyko prie pat Notre Damme katedros, Senos upėje plūduriuojančioje baržoje. Čia virte virė darbas - vyrai ir moterys rengėsi Užgavėnėms. Kilo keli kibirai užmaišytos tešlos. Kaito keptuvės. Į vakarą susirinko per pusantro šimto žmonių. Magas G.Gustas per pasirodymą suskėlė komplimentą apie rusų moterų grožį, tačiau po spektaklio sulaukė dailiosios lyties kritikos. Čia rusių mažai, jos tik rusakalbės.

Denyje sutikau vieną rusakalbį lietuvį. "Ar yra toks vardas Algirdas? Mane kartais močiutė taip vadindavo, - teiravosi Olegas ir prisipažino esąs tikras lietuvis. - Mano tėvai lietuviai. Tačiau buvo ištremti. Vėliau persikėlė į Kirgiziją. Iš ten emigravau į Paryžių. Noriu išmokti lietuvių kalbą. Noriu pažinti Lietuvą", - sakė jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami