Paaiškėjo miestas, kurį aplankyti nori daugiausia lietuvių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-20 11:31
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-20 11:31
SIPA/Scanpix nuotrauka
Ke­liau­to­jų tai­ki­ny­je be­ne daž­niau­siai at­si­du­rian­tis mies­tas įsi­kū­ręs Eu­ro­po­je. Jį be­si­ren­kan­čių­jų am­žiaus cen­zo nė­ra ly­giai taip pat, kaip ir šią sos­ti­nę api­bū­din­ti daž­nai pa­si­tel­kia­mai mei­lei ar me­nui.

„2014-ai­siais ke­liau­jan­tie­ji sa­va­ran­kiš­kai dau­giau­sia bi­lie­tų pir­ko į Par­yžių“, - sa­kė Si­gi­tas Fa­bi­jo­na­vi­čius, lėk­tu­vų bi­lie­tų ir vieš­bu­čių re­zer­va­ci­nės sis­te­mos „Skren­du.lt“ va­do­vas. Jau šį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio par­odo­je „Ad­ven­tur“ nau­jie­nas pri­sta­ty­sian­ti įmo­nė pa­tei­kia ryš­kiau­sias tu­riz­mo sek­to­riaus ten­den­ci­jas. Jos at­sklei­džia ne tik rin­kos įdo­my­bes, bet ir lei­džia dau­giau su­ži­no­ti apie kin­tan­čius lie­tu­vio ke­liau­to­jo įpro­čius.

Trys pa­trauk­liau­sios sostinės

„2014-ai­siais di­džiau­si ke­liau­to­jų srau­tai iš Lie­tu­vos (49 proc.) vy­ko į Eu­ro­pos ša­lis“, - pra­ėju­sių­jų me­tų duo­me­nis ko­men­ta­vo „Skren­du.lt“ at­sto­vė Ra­sa Le­vic­kai­tė. Tarp ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos pa­gal po­pu­lia­ru­mą ro­man­tiš­ką­jį mei­lės mies­tą Par­yžių ve­ja­si Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nė. Gei­džia­miau­sių mies­tų są­ra­še Lon­do­nas yra an­tro­je vie­to­je. Tre­čio­je vie­to­je at­si­dū­rė Ita­li­jos ir se­no­sios Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jų sos­ti­nė Ro­ma.

Vis dau­giau ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos ren­ka­si ir to­li­mas eg­zo­tiš­kas ša­lis, nors dėl di­des­nių at­stu­mų ir bend­ros ke­lio­nės kai­nos šis au­gi­mas nė­ra la­bai di­de­lis. 2014-ųjų po­pu­lia­riau­sios to­li­mo­sios ša­lys yra Tai­lan­das, Ki­ni­ja ir Ja­po­ni­ja. Šias ša­lis rin­ko­si 11 proc. lėk­tu­vų bi­lie­tų ir vieš­bu­čių re­zer­va­ci­nės sis­te­mos var­to­to­jų.

For­muo­ja­si nau­ji pri­ori­te­tai

Te­be­po­pu­lia­rė­ja ne­il­gos 2-3 die­nų ke­lio­nės į Eu­ro­pos mies­tus, o su­lig ke­lio­nė­mis po sos­ti­nes iš­sis­ki­ria nau­ja ten­den­ci­ja – kei­čia­si su ap­gy­ven­di­ni­mu su­si­ję ke­liau­to­jų įpro­čiai. „Pas­te­bi­me, jog var­to­to­jas vis daž­niau yra lin­kęs rink­tis pi­ges­nį skry­dį ir eko­no­miš­kes­nį ap­gy­ven­di­ni­mą, kuo­met ap­sis­to­ja­ma ne­be mies­to cen­tre, o stra­te­giš­kai pa­to­gio­je vie­to­je. Pa­vyz­džiui, ša­lia me­tro, au­to­bu­sų sto­ties ir pa­na­šiai“, - sa­kė R. Le­vic­kai­tė. Šias ten­den­ci­jas pa­tvir­ti­na ir ne­se­niai Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­ti duo­me­nys, pa­gal ku­riuos Lie­tu­vos ke­liau­to­jai į už­sie­nį iš­vyks­ta daž­niau, ta­čiau jų ke­lio­nės trum­pė­ja.

Dau­gė­ja ir no­rin­čių­jų ke­liau­ti sa­va­ran­kiš­kai. „Skren­du.lt“ duo­me­ni­mis, to­kių ke­liau­to­jų, ku­rie nau­do­ja­si in­ter­ne­te esan­čio­mis skry­džių, ap­gy­ven­di­ni­mo, au­to­mo­bi­lių nuo­mos, per­ve­ži­mų, eks­kur­si­jų pa­si­rin­ki­mo sis­te­mo­mis ir su­si­dė­lio­ja sa­vo sva­jo­nių ke­lio­nes pa­tys, vien pra­ėju­siais me­tais pa­dau­gė­jo net 24 proc.

Jau­ni ir vy­res­ni ke­lio­nes ren­ka­si skirtingai

Pre­kės ženk­lą „Skren­du.lt“ val­dan­tis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius bei agen­tū­ra „Bal­tic Tours“ sa­vo sten­de par­odo­je pri­sta­tys ir sa­va­ran­kiš­kai ke­liau­jan­tiems nau­din­gus įran­kius, ir jau su­da­ry­tus ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių pa­ke­tus. „Ka­dan­gi mū­sų veik­la ir pa­siū­la pla­ti, ga­li­me api­bend­rin­ti ir sa­va­ran­kiš­kai ke­liau­jan­čių­jų, ir ke­lio­nių pa­ke­tus be­si­ren­kan­čių­jų pri­ori­te­tus bei ar­gu­men­tus. Pa­vyz­džiui, ke­liau­jan­tys sa­va­ran­kiš­kai daž­niau­siai ti­ki­si įsi­gy­ti ke­lio­nę, nak­vy­nę ir ki­tas svar­bias pa­slau­gas kuo pi­giau, dau­giau­sia tarp to­kių ke­liau­to­jų – jau­nes­nių, ma­žes­nių pa­ja­mų žmo­nių. Tuo tar­pu jau bran­des­ni ir vy­res­ni la­biau tau­po lai­ką ir ver­ti­na kom­for­tą, to­dėl mie­liau ren­ka­si ke­lio­nių pa­ke­tus, ge­res­nius vieš­bu­čius“, - iš­sky­rė tu­riz­mo sek­to­riu­je dau­giau nei 15 me­tų be­si­dar­buo­jan­ti R. Le­vic­kai­tė. Vis dėl­to ji pa­ste­bė­jo, jog jei no­ri­ma il­sė­tis kom­for­tiš­kai, daž­niau­siai ke­lio­nių pa­ke­tai už­ti­kri­na ge­res­nį kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį, nei ga­li gau­ti sa­va­ran­kiš­kas ke­liau­to­jas, ku­riam kiek­vie­ną ke­lio­nės ing­re­dien­tą ten­ka įsi­gy­ti at­ski­rai.

„Ad­ven­tur“ par­odo­je, „Skren­du.lt“ sten­de, ne tik bus pri­sta­ty­tos nau­jie­nos bei ke­lio­nės. Kiek­vie­nas par­odos lan­ky­to­jas tu­rės pro­gą lai­mė­ti ke­lio­nę į Par­yžių dviem. „Juk Va­len­ti­no die­na – ne už kal­nų, tad Par­yžiaus po­pu­lia­ru­mas va­sa­rio mė­ne­sį dar la­biau pa­di­dės“, - ža­dė­jo R. Le­vic­kai­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vadim  80.215.161.199 2015-05-03 21:13:39
Jei Jus nežinote kaip nuvažiuoti iš oro uosto į Paryžių, kreipkites, aš siulau profesionalaus vairuotojo paslaugas Paryžiuje ir visoje Prancuzijoje. Aš pasitiksiu Jus oro uoste ir nuvešiu pagal Jūsų nurodytą adresą. Organizuosiu ir pravesiu idomią ekskursiją po Paryžių, Normandiją, Luaros slenio pilys, salą San Mišel, Versalį ir kt. Mano kontaktai: e-mail: tourism.france.paris@gmail.com tel: +33 7 82 00 70 27
0 0  Netinkamas komentaras
Skaitytoja  188.69.209.178 2015-01-22 07:52:49
Geriau likit prie savo stiliaus antraščių, nedelfėkit ;)
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami