"Palūšei" suteikta viltis prisikelti

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-08-28 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-08-28 00:00
"Palūšė" turi būti prieinama ir tiems, kurie ieško nebrangaus poilsio", - sakė V.Bezaras. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Nors šiuo me­tu pri­va­ti­zuo­ja­mos ir apt­ve­ria­mos daž­no vaiz­din­go eže­ro pa­kran­tės, pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­ti­ko be­veik ne­įti­ki­mas da­ly­kas - 14 ha tu­ris­ti­nį cen­trą "Pa­lū­šė" ne­to­li Ig­na­li­nos pa­vy­ko iš­sau­go­ti vi­suo­me­nės reik­mėms.

Po ketverius metus trukusių diskusijų ir ginčų praėjusią savaitę Vyriausybė priėmė sprendimą, suteiksiantį galimybę pradėti pertvarką Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje įsikūrusiame turizmo centre "Palūšė" ir pritaikyti jį visuomenės reikmėms. Valstybei atstovaujančios savininkės teisės perduotos Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai (VSTT) prie Aplinkos ministerijos, kuri drauge su Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija prisiims nelengvą naštą sunkmečiu renovuoti gana apleistą statinių kompleksą.

Kur nebrangiai poilsiauti?

Lietuvoje netrūksta vietų brangiai poilsiauti, tačiau ne kiekvienas už nakvynę viešbutyje ar poilsio namuose gali mokėti keletą šimtų litų. Daugelis žmonių su nostalgija mena buvusias turistines bazes, kur gražios gamtos prieglobstyje galėdavai pernakvoti kuklučiuose nameliuose arba saugiai su savo miegmaišiu apsistoti palapinėje turistinėje bazėje. Tai ypač patrauklu būtų jaunimui, moksleiviams. Tokio poilsio galimybėmis dabar garsėja Skandinavijos šalys, jų pavyzdžiu seka Estija, kurios miškuose turistams pastatyta paprasčiausių medinių namelių su gultais. Lietuvoje šešios buvusios turistinės bazės buvo privatizuotos praėjusio dešimtmečio pradžioje, esą siekiant kelti paslaugų kokybę. Privatizuotos Vilniaus, Druskininkų, Birštono, Palangos, Zarasų bazės turizmo paslaugų daugiau nebeteikia - jos buvo sugriautos arba virto privačiais gyvenamaisiais namais. Tik buvusios Trakų turistinės bazės nedidelėje dalyje keliautojų poreikius tenkina kempingas, kelių hektarų plote bando atkurti kempingą Zarasų savivaldybė.

Turizmo centras "Palūšė", įsikūręs 14 ha miškingoje teritorijoje, nors ir gerokai apleistas, laukia atgimimo, suteikdamas viltį ir mažas pajamas gaunantiems šalies piliečiams, ypač jaunimui, kad čia apsistoti bus galima ir už 10 litų.

Kaip sunyko bazė

Kaip pasakojo VSTT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Bezaras, Palūšės turizmo centras atlaikė "prichvatizavimo" vėjus tik todėl, kad 1991 metais buvo perduotas Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijai ir tapo šio nacionalinio parko rekreacinės sistemos dalimi. Taip išsaugota visa 14 ha rekreacinė teritorija, nors daugelis joje esančių statinių ir nebeatitinka keliautojų poreikių. Iki 2000 metų bazėje virė aktyvus gyvenimas, buvo daugiau kaip 300 nakvynės vietų, klestėjo vandens turizmo paslaugos. Tačiau per Rusijos krizę lankytojų sumažėjo, buvo nutrauktos investicijos į statinius bei infrastruktūrą, nes tuometė padėtis reikalavo ne remonto ir palaikymo, o esminių pokyčių. Parko direkcija ir VSTT parengė "Palūšės" pertvarkai reikalingus dokumentus. Tačiau nuo 2004 metų prasidėjo tyli kova dėl šio centro. "Paskui susiklostė gana keista situacija. Lietuvos valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos paprašė dalies teritorijos kempingui statyti, nes tam gavo lėšų iš PHARE projektų programos. Nacionalinio parko direkcija tam pritarė ir buvo sutarta, kad vėliau statiniai bus perduoti viešajai įstaigai "Palūšė", - prisimena V.Bezaras. - Tačiau perduodant kempingą formuluotės pakito - Turizmo departamentas tapo vieninteliu dalininku, praktiškai atsakingu už įstaigos valdymą. Neapibrėžta situacija dėl "Palūšės" valdymo truko ketverius metus: Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija, būdama turistinio centro steigėja, nebuvo jo turto dalininkė, o Turizmo departamentas, būdamas vienintelis dalininkas, bet neturėdamas nei lėšų, nei administracinių svertų, negalėjo nieko lemti. Problemos sprendimą dar komplikavo Ignalinos savivaldybės mero siekis bet kokia kaina perimti "Palūšę" savo žinion, nors per 4 metus taip ir nepasakė, ką ketina čia daryti. Veikiausiai kai kas ir šiam turizmo centrui buvo numatęs pajūrio vaikų poilsio stovyklų likimą - daugelis jų buvo privatizuotos, o dabar jų vietoje iškilo prašmatnūs kotedžai. Tačiau nacionalinis parkas skirtas ne tam. Čia turi būti plėtojamas pažintinis, ekologinis turizmas, jaunimo poilsis."

Vizija - prieinama visiems

Per ketverius pastaruosius metus, kai "Palūšė" priklausė Turizmo departamentui, vyko įvairiausi posėdžiai, pasitarimai, bet vis nenuspręsta, kaip atgaivinti griūvantį turizmo centrą prie gražaus Lūšio ežero. Tuomečiams Turizmo departamento vadovams, Ignalinos merui atrodė, kad čia reikia pastatyti aukšto lygio viešbučių ir teikti paslaugas, kokių netrūksta ir kitur Lietuvoje. "Mūsų siūlymai buvo orientuoti į ekologinio turizmo centro plėtrą. Yra žmonių, kurie ieško ir kitokio poilsio, - sakė V.Bezaras. - Netoli Ignalinos esanti Palūšė nuo seno buvo mėgstama keliautojų. Čia prasidėdavo daugybė įdomiausių maršrutų. Iš Palūšės ežerais ratu galima plaukti keletą dienų, o paskui Žeimena, Nerimi parplaukti net iki Vilniaus. Iš čia gražiausiomis Aukštaitijos nacionalinio parko vietomis galima keliauti dviračiais, pėsčiomis, automobiliais - įrengta pažintinių takų vaizdingomis vietovėmis. Tai buvo stambiausias turistinis centras Lietuvoje. Tikimės, toks jis bus ir po rekonstrukcijos -visiems prieinamas ekologiško turizmo centras - vartai į Aukštaitijos nacionalinį parką. Turizmo centras aptarnaus parko svečius, organizuos jiems pažintinius maršrutus. Paslaugos bus prieinamos visiems žmonėms, ypač pritaikytos jaunimo, moksleivių poilsiui."

Detalusis planas leidžia plėtoti atskiras zonas: bus įkurtas palapinių miestelis, veiks kempingas, jaunimo stovyklavietės, sporto aikštynai, konferencijų salės ir nakvynės patalpos su didesniais patogumais to pageidaujantiesiems. Veiks ir vietos gyventojų dirbinių parduotuvė, maitinimo įstaigos, turistinio inventoriaus nuomos punktai.

"Palūšėje" numatyta ir gamtos mokykla jaunimui - nuo pradinių klasių moksleivių iki studentų. "Daug kur Europoje moksleiviai mokslo metų pradžioje išvažiuoja mėnesiui į gamtą, ten gyvena, mokosi pažinti ją. Tad čia taip pat būtų puiki vieta tokiai stovyklai, o mokytojais per tą laikotarpį galės būti Nacionalinio parko direkcijos specialistai, - įsitikinęs V.Bezaras. - Tuo labiau kad daugelį saugomų teritorijų darbuotojų planuojame perorientuoti į Vakaruose panašaus pobūdžio parkuose populiarų reindžerio darbą. Reindžeris - tai gamtos žinovas, vedlys, mokytojas ir ekskursijų vadovas. Tokie taps ir daugelis mūsų parkų darbuotojų."

Pradžia - 5 mln. litų

Turizmo centrui (jo steigėjas - Aukštaitijos nacionalinis parkas, o Vyriausybei nuo šiol atstovaujanti dalininkė - VSTT) iš valstybės planuojamų turizmo projektų, siūlomų finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę "Ekologinio, pažintinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra", kaip vienam svarbiausių šalies rekreacinių objektų, numatyta skirti 5 mln. litų. "Nors atsakomybė už turizmo centrą mums teko pačiu blogiausiu metu - per krizę, tačiau panaudodami šias lėšas, kitų institucijų galimybes, visuomenės paramą per dvejus trejus metus planuojame atgaivinti "Palūšę". Gal dar pavyks pritraukti privačių investuotojų, kurie galėtų teikti kai kurių paslaugų ar būti tam tikros teritorijos operatoriais. Nors tam irgi ne pats geriausias metas. Tačiau statybų kainos šiuo metu sumažėjusios, tad už 5 mln. litų galėsime padaryti daugiau, nei būtume galėję anksčiau", - optimistiškai nusiteikęs V.Bezaras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami