Pamplonoje parsideda tradicinis bulių bėgimo festivalis

BNS 2013-07-06 14:24
BNS
2013-07-06 14:24
AFP/Scanpix nuotrauka
Į Is­pa­ni­jos šiau­rė­je esan­čią Pa­mplo­ną šeš­ta­die­nį pra­dė­jo plūs­ti tūks­tan­čiai žmo­nių, ke­ti­nan­tys da­ly­vau­ti de­vy­nias die­nas truk­sian­čia­me gar­sia­me San Fer­mi­no bu­lių bė­gi­mo fes­ti­va­ly­je.

Sang­ri­ja bei alu­mi per­sunk­ta ne­var­žo­ma fies­ta pra­si­dė­jo vi­dur­die­nį tra­di­ci­niu šū­kiu "Vi­va San Fer­min!", ("Te­gy­vuo­ja San Fer­mi­nas!"), pa­skelb­tu iš ro­tu­šės bal­ko­no. Ne­tru­kus po to bu­vo pra­dė­tos sprog­din­ti pe­tar­dos, va­di­na­mos ču­pi­na­sais.

Po šių fe­jer­ver­kų šven­tės da­ly­viai, ku­rių dau­ge­lis vil­ki bal­tus dra­bu­žius ir ant kak­lų ry­ši rau­do­nas ska­re­les, aikš­tė­je lais­tys vie­nas ki­tą pi­giu vy­nu, nuo ku­rio bal­ti dra­bu­žiai įgaus įvai­raus in­ten­sy­vu­mo ro­ži­nę spal­vą.

Šven­tė, ku­rią iš­gar­si­no 1926 me­tais iš­leis­tas Er­nes­to He­ming­way ro­ma­nas "Fies­ta" ("The Sun al­so Ri­ses"), ne­ap­sieis be šo­kių ir dai­nų. Dau­ge­lis sang­ri­ją ir alų siurb­čio­ja nuo pat ry­to.

Vi­du­ram­žius sie­kian­čio San Fer­mi­no fes­ti­va­lio me­tu ry­tais vyks­ta bu­lių bė­gi­mas mies­te­lio gat­vė­mis, o vė­liau ren­gia­mi par­adai su di­džiu­lė­mis lė­lė­mis, kal­vių prie­ka­lus kil­no­jan­čių stip­ruo­lių var­žy­bos, šo­ka­mas tau­ti­nis šo­kis "Jo­ta", vyks­ta tra­di­ci­nės mu­zi­kos kon­cer­tai ir fe­jer­ver­kai. Ba­rams lei­džia­ma dirb­ti iki šeš­tos ry­to.

Vis dėl­to dau­giau­sia dė­me­sio su­lau­kia drą­sos iš­ban­dy­mai bė­gant prieš pu­sę to­nos sve­rian­čius ko­vi­nius bu­lius.

Kas­dien 8 val. šim­tai drą­suo­lių iš­drįs­ta bėg­ti prieš še­šis di­džiu­lius bu­lius 850 me­trų vin­giuo­ta tra­sa nuo gy­vu­lių apt­va­ro iki Pa­mplo­nos ko­ri­dos are­nos.

Pir­ma­sis šie­me­ti­nis bė­gi­mas, ku­ris pa­pras­tai su­lau­kia dau­giau­siai da­ly­vių, įvyks sek­ma­die­nį.

Kiek­vie­nas bu­lių bė­gi­mas vi­du­ti­niš­kai trun­ka ma­žiau nei ke­tu­rias mi­nu­tes, ta­čiau kas­met per šiuos va­ry­mus su­žei­džia­mi 200-300 da­ly­vių. Dau­gu­ma su­si­ža­lo­ja par­griu­vę, ta­čiau kai ku­riuos su­try­pia ar­ba su­ba­do bu­liai, nors sau­gu­mo prie­mo­nės nuo­lat stip­ri­na­mos.

Ry­ti­nia­me bė­gi­me da­ly­va­vę bu­liai tos pa­čios die­nos va­ka­rą nu­kau­na­mi ko­ri­dos are­no­je, o iš jų mė­sos ga­mi­na­mi pa­tie­ka­lai Pa­mplo­nos res­to­ra­nuo­se.

Ofi­cia­lus fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas ir ry­ti­niai bu­lių bė­gi­mai tie­sio­giai trans­liuo­ja­mi per Is­pa­ni­jos vi­suo­me­ni­nę te­le­vi­zi­ją, o šios trans­lia­ci­jos pri­trau­kia mi­li­jo­nus žiū­ro­vų.

Pra­ei­tais me­tais per aš­tuo­nis San Fer­mi­no bu­lių va­ry­mus te­ko hos­pi­ta­li­zuo­ti iš vi­so 38 su­žeis­tuo­sius, įskai­tant ke­tu­ris vy­rus, ku­rie bu­vo su­ba­dy­ti. Ke­liems šim­tams leng­vai nu­ken­tė­ju­sių pa­gal­ba bu­vo su­teik­ta įvy­kio vie­to­je, nu­ro­dė grei­to­sios pa­gal­bos tar­ny­bos.

Šis fes­ti­va­lis ne­iš­ven­gė Is­pa­ni­ją kre­čian­čio eko­no­mi­kos nuo­smu­kio. 200 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čios Pa­mplo­nos ad­mi­nis­tra­ci­ja šių me­tų šven­tės biu­dže­tą su­ma­ži­no 13,8 proc. - iki 2,1 mln. eu­rų (7,25 mln. li­tų).

Pra­ėju­sį kar­tą žmo­gus žu­vo prieš ket­ve­rius me­tus, kai nuo gru­pės at­sis­ky­ręs įnir­šęs gal­vi­jas mir­ti­nai su­ba­dė 27 me­tų is­pa­ną, ku­riam bu­vo per­dur­tas kak­las, šir­dis ir plau­tis. Tai bu­vo pir­mo­ji bė­gi­ko žū­tis per San Fer­mi­no fes­ti­va­lį nuo 1995 me­tų.

Iš kur ki­lo bu­lių bė­gi­mo tra­di­ci­ja, tiks­liai ne­ži­no­ma, ta­čiau ji sie­kia ke­lis šimt­me­čius. Nuo 1911 me­tų, kai bu­vo pra­dė­tos ofi­cia­liai re­gis­truo­ti šio ren­gi­nio au­kos, per bu­lių bė­gi­mus iš vi­so žu­vo 15 žmo­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami