Paplaukioti su rykliais, pasimatyti su primatais

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-04-02 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-04-02 06:00
Nacionaliniai šokiai atrodo pavojingi - šokėjos turi taip sinchroniškai dėlioti kojas, kad jų nesužeistų į grindis trankomos lazdos. Danos Miškinytės nuotraukos
Vil­nie­tei Da­nai Miš­ki­ny­tei ke­lio­nė į Fi­li­pi­nų sa­las įsi­mins il­gam – šis to­li­mas Azi­jos kraš­tas, pa­sak ke­liau­to­jos, iš­sis­ki­ria ke­liais uni­ka­liais, nie­kur ki­tur ne­ap­tin­ka­mais reiš­ki­niais.

D. Miš­ki­ny­tė ke­lio­nei į Fi­li­pi­nus ren­gė­si ke­le­tą mė­ne­sių. Pir­miau­sia iš­siaiš­ki­no, kaip pa­to­giau­sia nu­skris­ti į eg­zo­tiš­ką vie­to­vę, ar sau­gu ten ke­liau­ti, ką ga­li­ma pa­ma­ty­ti. „Prieš ke­lio­nę aiš­kiai ži­no­jau, kad no­riu pa­plau­kio­ti su ryk­liais ir sa­vo aki­mis pa­si­gė­rė­ti šo­ko­la­do kal­vo­mis. Ta­čiau tai, ką pa­ty­riau, bu­vo daug dau­giau“, - ti­ki­no pa­šne­ko­vė.

Vi­zos į Fi­li­pi­nus lie­tu­viams ne­rei­kia. Iki Se­bu sa­los iš Vil­niaus ji nu­ka­ko ne­trum­pą ke­lią. Lie­tu­vė skri­do per Stam­bu­lą ir Hon­kon­gą, mat šio skry­džio kai­na bu­vo ma­žiau­sia, o ap­tar­na­vi­mas pui­kus.

„Ma­niau, kad Fi­li­pi­nuo­se yra lan­kę­si ne­daug lie­tu­vių. Ta­čiau nuo­lai­dų ak­ci­jos lėk­tu­vų bi­lie­tams tu­rė­jo ne­ma­žai įta­kos iš­troš­ku­sių­jų eg­zo­ti­kos at­os­to­gų pa­si­rin­ki­mui. Ne­tgi ap­ti­ko­me to­kių res­to­ra­nų, ku­riuo­se ge­rai ži­no­jo, kur gy­ve­na lie­tu­viai. Oro uos­tuo­se su­ti­kau bent de­šimt tau­tie­čių, tuo pat me­tu lan­kiu­sių skir­tin­gas Fi­li­pi­nų sa­las“, - pri­si­mi­nė D. Miš­ki­ny­tė.

Nors vyks­tant į Fi­li­pi­nus re­ko­men­duo­ja­ma pa­sis­kie­py­ti, ke­liau­to­ja to ne­pa­da­rė, tik iš­gė­rė vais­tų nuo ma­lia­ri­jos.

Pa­sak D.Miš­ki­ny­tės, jai su­si­da­rė įspū­dis, kad sau­sį ir va­sa­rį Fi­li­pi­nuo­se nė­ra nei lie­taus, nei uo­dų.

„Tie­sa, sau­lu­tė taip pat kai­ti­no ne vi­so­se sa­lo­se, to­dėl dra­bu­žiai il­go­mis ran­ko­vė­mis pra­ver­tė“, - tei­gė vil­nie­tė.

Tin­ka­mai pa­si­rink­ti daik­tus

Vie­nas rim­tes­nių na­mų dar­bų – ke­lioms sa­vai­tėms rei­ka­lin­gus daik­tus su­si­krau­ti į kup­ri­nę ir ne­di­de­lį la­ga­mi­ną. Ke­liau­jant tarp sa­lų ba­ga­žas yra sve­ria­mas, o kai ku­rios oro li­ni­jos ne­lei­džia ga­ben­ti dau­giau nei 8 ki­log­ra­mus sve­rian­čios kup­ri­nės.

„Kre­mus, šam­pū­ną ir pa­na­šius skys­čius ga­be­nau ma­žuo­se in­de­liuo­se. Ge­rai pa­mąs­čiau, kiek ir ko­kių dra­bu­žių man rei­kės. Vis­ką pa­vy­ko su­si­krau­ti taip, kad ne­si­jau­čiau ne tik ką nors pa­mir­šu­si na­mie, bet ir nė sy­kio ne­tu­rė­jau prob­le­mų dėl per di­de­lio ba­ga­žo svo­rio“, - ti­ki­no D. Miš­ki­ny­tė.

Dar ji bū­ti­nai pa­ta­ria pa­si­rū­pin­ti kre­di­to kor­te­le ir ke­lio­nės drau­di­mu – eg­zo­tiš­kuo­se kraš­tuo­se vis­ko ga­li nu­tik­ti.

Skry­dis iš Vil­niaus iki Se­bu tru­ko apie 20 va­lan­dų, ne­įs­kai­čiuo­jant lai­ko, pra­leis­to oro uos­tuo­se, kai lauk­ta iš­vy­kos.

Lai­kas nuo lie­tu­viš­ko Fi­li­pi­nuo­se ski­ria­si - šiuo me­tu tai yra plius 8 va­lan­dos.

Medžiuose gyvenanti maža beždžionėlė švelniu kailiuku ir didelėmis akimis - tarsijas - itin retas gyvūnas, tačiau keliautojai pavyko jį išvysti iš arti.

Mais­tu mė­gau­ja­si ir gatvėse

At­skri­du­si į Se­bu sa­lą D. Miš­ki­ny­tė jo­je il­gai ne­bu­vo, kel­tu iš­si­ren­gė į Bo­ho­lio vie­to­vę. Bi­lie­tas į vie­ną pu­sę kai­na­vo apie 8 eu­rus.

„Ge­rai, kad ne­pir­kau bi­lie­to į abi pu­ses, nes at­gal grį­žau ne­be kel­tu“, - sa­kė ke­liau­to­ja. Iš pra­džių ji šiek tiek bai­mi­no­si įsi­gy­da­ma eko­no­mi­nės kla­sės bi­lie­tą, nes in­ter­ne­te bu­vo skai­čiu­si, jog jos ly­gis – la­bai pra­stas. Ta­čiau tai, ką iš­vy­do, lie­tu­vės ne­iš­gąs­di­no.

„Išs­kir­ti­nio kom­for­to ne­bu­vo, bet nuo vė­jo sau­go­jo ten­tas, o ant kė­džių bu­vo ga­li­ma pa­mie­go­ti. Aps­kri­tai, ke­lio­nė vy­ko spar­čiai, o aš užs­nūs­da­vau vi­sur, kur tik pa­si­tai­ky­da­vo pro­ga“, - šyp­so­da­ma­si pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vė.

Pir­mą va­ka­rą pra­lei­du­si ne­di­de­lė­je gy­ven­vie­tė­je, kur pa­jū­ry­je gau­su jū­rų gė­ry­bių res­to­ra­nų, už­si­sa­kė eg­zo­tiš­ką va­ka­rie­nę. 100 gra­mų švie­žių kre­ve­čių kai­na­vo apie 4 eu­rus. Ant gro­te­lių kep­tų dar­žo­vių vė­ri­nio kai­na ne­sie­kė nė 2 eu­rų.

„Val­giau ir ge­ro­kai kuk­liau. Pa­vyz­džiui, už gar­dų viš­tie­nos vė­ri­nu­ką ir dar­žo­ves su­mo­kė­jau 2 eu­rus“, - pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

O kek­siu­kų kai­na ke­pyk­lė­lė­je jai bu­vo ne­su­vo­kia­ma – vos ke­li eu­ro cen­tai. Tiek pat gat­vė­je kai­nuo­ja ne­di­de­lis ieš­me­lis kep­tos kiau­lie­nos.

Anot D. Miš­ki­ny­tės, Fi­li­pi­nuo­se daug grei­to mais­to už­kan­di­nių ir jos tar­pu­sa­vy­je ar­šiai kon­ku­ruo­ja. No­rė­da­mos pri­trauk­ti kuo dau­giau lan­ky­to­jų, moks­lei­viams ir sen­jo­rams ne­tgi tai­ko spe­cia­lias nuo­lai­dų ak­ci­jas.

Fi­li­pi­nuo­se bū­ti­na par­agau­ti vie­ti­nio de­ser­to ho­la hola. Tai le­dai, jo­gur­tas, sal­džio­sios pu­pe­lės ir įvai­rūs vai­siai.

Vie­tos gy­ven­to­jai val­go daug kiau­lie­nos, o iš šios mė­sos pa­ga­min­ti už­kan­džiai – jiems ti­kras gar­du­my­nas. Fi­li­pi­nie­čiai be­veik ne­ge­ria ar­ba­tos, bet mėgs­ta gai­viuo­sius gė­ri­mus.

Ry­tą ir va­ka­re dau­gu­mo­je gy­ven­vie­čių ga­li­ma už­kąs­ti tie­siog gat­vė­je. Ir taip sten­gia­ma­si ne dėl tu­ris­tų. Tie­siog pa­tys fi­li­pi­nie­čiai yra lin­kę par­si­neš­ti na­mo ant lau­žo kep­tos kiau­lie­nos, viš­tie­nos ar dar­žo­vių. Pus­ry­čiams daž­niau­siai įsi­gy­ja­ma vir­tų kiau­ši­nių.

Šokolado kalvos - vienas Filipinų simbolių.

Bo­ho­lio sa­los šo­ko­la­do kalvos

D. Miš­ki­ny­tė Bo­ho­lio sa­lą ap­žiū­rė­jo įsi­gi­ju­si eks­kur­si­jos bi­lie­tą. Ge­ro­kai pa­si­de­rė­ju­si už apž­val­gi­nę ke­lio­nę ir nu­pluk­dy­mą į Os­lo­bą ji su­mo­kė­jo apie 22 eu­rus.

Tiems, ku­rie per­ka eks­kur­si­jas į Bo­ho­lį, bū­ti­na ži­no­ti, kad jie mo­ka tik už vai­ruo­to­jo pa­slau­gas. Jei no­rė­si­te ap­lan­ky­ti mu­zie­jus, na­cio­na­li­nius par­kus, pa­plau­kio­ti lai­vu ar pa­pie­tau­ti – mo­kė­si­te pa­pil­do­mai. Fi­li­pi­nų pe­sų kur­sas kin­ta, ta­čiau už 2 eu­rus jų ga­li­ma gau­ti maž­daug 100.

Bo­ho­ly­je D. Miš­ki­ny­tė už­su­ko į dru­ge­lių pa­vil­jo­ną, ap­žiū­rė­jo sta­lak­ti­tus ir sta­lag­mi­tus, lei­do­si ly­nu. Ši pra­mo­ga, kai­na­vu­si 8 eu­rus, itin su­ža­vė­jo. Mer­gi­na bu­vo pa­gul­dy­ta į spe­cia­lų mai­šą, pri­tai­sy­tą prie ly­no. Jos ke­lių ki­lo­me­trų ke­lio­nė virš skar­džio pri­mi­nė pa­ukš­čio skry­dį.

Įspū­džių lie­tu­vai­tė pa­si­sė­mė ir par­ke, kur gy­ve­na aš­tuo­ni ma­žiau­si pa­sau­lio pri­ma­tai - tar­si­jai. Skai­čiuo­ja­ma, kad gam­to­je jų yra tik 200.

„Mie­li meš­kiu­kai... Vie­ną ma­čiau iš la­bai la­bai ar­ti“, - džiau­gė­si D. Miš­ki­ny­tė.

Ji iki šiol pri­si­me­na ir na­tū­ra­liai su­si­for­ma­vu­sių šo­ko­la­di­nių kal­vų vaiz­dą. Į jas žvel­gė mė­gau­da­ma­si 15 mi­nu­čių nu­ga­ros ma­sa­žu, kai­nuo­jan­čiu vie­ną eu­rą.

„Tai bu­vo vie­ta, ku­rio­je ma­sa­žas kai­na­vo ma­žiau­siai. Pa­plū­di­my­je jis sie­kia apie 7 eu­rus“, - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Iš vi­so lan­ky­ti­niems tu­riz­mo ob­jek­tams per die­ną ke­liau­to­ja iš­lei­do apie 11 eu­rų.

Tu­ris­tai saugūs

Dvi nak­tis pra­lei­du­si Bo­ho­ly­je Da­na lai­ve­liu iš­plau­kė į Os­lo­bo sa­lą. Ke­lio­nė tru­ko be­ne tris va­lan­das, bet bu­vo ver­ta var­go. Už 20 eu­rų lie­tu­vė ga­lė­jo pa­plau­kio­ti kar­tu su ban­gi­ni­niais ryk­liais. Plank­to­nu min­tan­tys gy­viai yra di­džiau­sios pa­sau­ly­je žu­vys.

„Gai­la, kad už 10 eu­rų iš­si­nuo­mo­ta van­dens ka­me­ra, ku­rią nau­do­jo gi­das, tin­ka­mai ne­su­vei­kė ir par­si­vež­tų nuo­trau­kų ne­įma­no­ma pa­si­žiū­rė­ti“, - ap­gai­les­ta­vo D. Miš­ki­ny­tė. Ta­čiau emo­ci­jų, pa­tir­tų nar­dant gre­ta gi­gan­tiš­kų ryk­lių, už­teks il­gam.

Vi­są die­ną pra­lei­du­si pa­jū­ry­je va­ka­re ji au­to­bu­su iš­vy­ko iki Se­bu. Ke­tu­rių va­lan­dų ke­lio­nė te­kai­na­vo 3 eu­rus. Os­lo­be ji nu­ta­rė ne­lik­ti, nes nak­vy­nė as­me­niui šiau­di­nia­me na­me­ly­je be karš­to van­dens bū­tų at­siė­ju­si 8 eu­rus. Tik tru­pu­tį dau­giau ji mo­kė­jo už vieš­bu­čio kam­ba­rį Se­bu.

D. Miš­ki­ny­tę su­ža­vė­jo dvi Fi­li­pi­nų trans­por­to prie­mo­nės – itin spal­vin­gi au­to­bu­sai ir tri­ra­čiai. Šiems ke­liau­to­ja il­gai gal­vo­jo de­ra­mą pa­va­di­ni­mą. Tai – mo­to­cik­lai su pri­tvir­tin­to­mis ka­bi­no­mis. Vie­nu me­tu to­kiu tri­ra­čiu ga­li ke­liau­ti ir pen­ki as­me­nys.

„Fi­li­pi­nie­čiai iš tie­sų ste­bi­no drau­giš­ku­mu ir pa­slau­gu­mu. Sa­vo daik­tus sau­go­jo­me, bet ne­gir­dė­jo­me, kad tu­ris­tai bū­tų ap­vog­ti“, - tei­gė D. Miš­ki­ny­tė.

Pa­sku­ti­nė sa­la, ku­rią Da­na ap­lan­kė, bu­vo už­sie­nie­čių ro­ju­mi va­di­na­mas Bo­ra­ka­jus. Čia yra du pa­plū­di­miai, ku­riuos ski­ria vos pen­kio­li­kos mi­nu­čių at­stu­mas. Ta­čiau jie – vi­siš­kai skir­tin­gi. Vie­na­me pa­plū­di­my­je iki 18 va­lan­dos mė­gau­ja­ma­si kai­tria sau­le, o va­ka­re – plau­kio­ja­ma lai­vais. Ki­ta­me ap­si­gy­ve­nę jė­gos ait­va­rų gar­bin­to­jai. Čia vei­kia ke­lios de­šim­tys no­rin­čių­jų juos val­dy­ti mo­kyk­lų. In­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos, kad ke­le­tą žie­mų Bo­ra­ka­ju­je pra­lei­do ir tre­ne­riai iš Lie­tu­vos. Ta­čiau vi­sas mo­kyk­las ap­lan­kiu­siai D. Miš­ki­ny­tei te­ko su­si­dur­ti tik su bal­ta­ru­siais ir ru­sais.

„Lai­kas Fi­li­pi­nuo­se skrie­te pra­skrie­jo. Net pa­si­mė­gau­ti sau­le ne­la­bai bu­vo ka­da. Čia ti­krai dar su­grį­šiu. Ži­no­ma, ne į tas pa­čias jau ap­lan­ky­tas sa­las. Nors... gal dar sy­kį rei­kė­tų pa­sip­lau­kio­ti su ryk­liais?“ - įsis­va­jo­jo D. Miš­ki­ny­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami