Pasaulinę turizmo dieną – nemokamos ekskursijos po Vilnių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-19 14:31
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-19 14:31
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.

Tu­riz­mas pra­tur­ti­na kiek­vie­ną. Ke­liau­da­mi ga­li­me su­tik­ti nau­jų žmo­nių, su­ži­no­ti, ko ne­ži­no­ję, at­ras­ti daug nau­jo ir ne­gir­dė­to, ra­šo­ma Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai. Tu­ris­tu ga­li bū­ti kiek­vie­nas ir ne­bū­ti­na ke­liau­ti kur nors to­li, ne­atras­tų ir įdo­mių vie­tų yra ša­lia kiek­vie­no mū­sų.

„Pa­sau­li­nės tu­riz­mo die­nos pro­ga kvie­si­me vil­nie­čius į dau­giau kaip dvi­de­šimt ne­mo­ka­mų eks­kur­si­jų, ku­rio­se ga­lės da­ly­vau­ti per 500 žmo­nių. Tai bus pui­ki pro­ga su „Go Vil­nius“ gi­dais ge­riau pa­žin­ti sa­vo mies­tą, iš­girs­ti įdo­mių pa­sa­ko­ji­mų apie Vil­niaus mies­te gi­mu­sias ar gy­ve­nu­sias gar­sias as­me­ny­bes, ap­lan­ky­ti Se­na­mies­ty­je be­sis­le­pian­čius kie­me­lius, iš nau­jo at­ras­ti Užu­pio Res­pub­li­ką, Žvė­ry­ną ir vis la­biau ma­din­gu tam­pan­tį Sto­ties ra­jo­ną,“ – sa­ko Vil­niaus mies­to tu­riz­mo ir eko­no­mi­nės plė­tros agen­tū­ros „Go Vil­nius“ di­rek­to­rius Da­rius Ud­rys.

Eks­kur­si­jos Pa­sau­li­nės tu­riz­mo die­nos pro­ga vyks rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis. Prog­ra­mo­je šie­met bus įtrauk­ta ir nau­jų te­mi­nių eks­kur­si­jų pės­čio­mis, – da­ly­viai ga­lės su­si­pa­žin­ti su Ju­di­tos Vai­čiū­nai­tės Vil­niu­mi, ke­liau­ti pa­lei gy­ny­bi­nę sie­ną ar iš­girs­ti nau­jų is­to­ri­jų apie ma­žai/­ge­rai ži­no­mas Vil­niaus vie­tas. Prog­ra­mą pa­pil­dys ir pa­žin­ti­nės eks­kur­si­jos au­to­bu­su.

Rug­sė­jo 24 d. (šeš­ta­die­nis)

11:00 „Kaip Vil­nius virs­ta Mask­va, Va­šing­to­nu ir Jeruzale“

12:00 „Po sto­ties ra­jo­ną...“

13:00 „Pa­si­kar­to­ji­mai, ar­ba ne­re­gi­mas Ju­di­tos Vai­čiū­nai­tės Vilnius“

14:00 „Vil­niaus gy­ny­bi­nė siena“

16:00 „Vil­niaus ki­no tea­trų istorijos“

17:00 „A­tras­ki­te Vil­niaus senamiestį“

Rug­sė­jo 25 d. (sek­ma­die­nis)

11:00 „2V ar­ba ne­ži­no­mos ži­no­mo mies­to istorijos“

11:00 „Vil­niaus se­na­mies­čio kie­me­lių paslaptys“

12:00 „Vil­niaus ge­tas“ (Ru­sų k.)

13:00 „Se­no­jo žvė­ry­no istorijos“

13:00 „Gar­siau­sios Eu­ro­pos as­me­ny­bės Vilniuje“

14:00 „Vil­niaus lab­da­rys­tės drau­gi­ja“ (Len­kų k.)

15:00 „U­žu­pio Respublika“

Rug­sė­jo 27 d. (an­tra­die­nis)

12:00 Eks­kur­si­ja au­to­bu­su „Se­na­mies­čio gi­das“, bi­lie­to kai­na 1 euras

13:15 Eks­kur­si­ja au­to­bu­su „Se­na­mies­čio gi­das“, bi­lie­to kai­na 1 euras

14:30 Eks­kur­si­ja au­to­bu­su „Se­na­mies­čio gi­das“, bi­lie­to kai­na 1 eu­ras

17:00 „Pa­si­kar­to­ji­mai, ar­ba ne­re­gi­mas Ju­di­tos Vai­čiū­nai­tės Vilnius“

17:00 Eks­kur­si­ja au­to­bu­su „Va­lan­dė­lė“, bi­lie­to kai­na 1 euras

18:00 Eks­kur­si­ja au­to­bu­su „Va­lan­dė­lė“, bi­lie­to kai­na 1 euras

18:00 „Ro­main­“o Ga­ry lai­kų Vilnius“

19:00 Eks­kur­si­ja au­to­bu­su „Va­lan­dė­lė“, bi­lie­to kai­na 1 euras

Re­gis­tra­ci­ja vyks­ta tik tel. 250 5895 (nuo 12 iki 13 val. per­trau­ka). Vie­tų skai­čius ri­bo­tas (vie­no­je eks­kur­si­jo­je ga­li da­ly­vau­ti iki 25 asm.), to­dėl bus re­gis­truo­ja­mi pir­mie­ji pri­sis­kam­bi­nę as­me­nys. As­muo ga­li re­gis­truo­tis į dvi eks­kur­si­jas, sa­ve ir drau­gą/­šei­mos na­rį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami