Pasaulio kraštas Dievo šalyje – Naujojoje Zelandijoje

Vaidas MIKAITIS 2016-04-28 06:00
Vaidas MIKAITIS
2016-04-28 06:00
Kadangi auksas seniai iškastas, dabar didelę šalies bendrojo vidaus produkto dalį sudaro pajamos iš žemės ūkio. Keliaujant po šalį į akis krito marios besiganančių ir klajojančių avių. Vaido Mikaičio nuotraukos
Pa­sau­lio kraš­tas – to­kia pir­mo­ji min­tis man at­ėjo į gal­vą, kai ra­dau pi­gius lėk­tu­vo bi­lie­tus į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją ir pra­dė­jau ty­ri­nė­ti že­mė­la­pį. Ir iš­ties to­liau už Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją nie­ko nė­ra. Vė­liau dėl įdo­mu­mo pra­dė­jau ieš­ko­ti to­li­miau­sių nuo na­mų pa­sau­lio vie­to­vių ir pa­aiš­kė­jo daug įdo­mių da­ly­kų.

Štai to­liau­siai nuo Vil­niaus nu­to­lu­si pa­sau­lio sos­ti­nė yra Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos Ve­ling­to­nas, jį nuo mū­siš­kės ski­ria apie 17 tūkst. ki­lo­me­trų. To­liau­sias mi­li­jo­ni­nis mies­tas yra di­džiau­sias Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je Ok­lan­das, į jį ne­il­gai svars­ty­da­mas ir nu­si­pir­kau bi­lie­tus. Vis­kas, kas su­si­ję su api­bū­di­ni­mu to­liau­siai, idea­liai tin­ka Nau­ja­jai Ze­lan­di­jai. To­dėl ma­nau, kad pa­sau­lio kraš­to api­bū­di­ni­mas šiai ša­liai yra vi­siš­kai tiks­lus.

Be ma­no pa­si­rink­to pa­sau­lio kraš­to, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja dar va­di­na­ma Die­vo ša­li­mi. Ar­ba Ra­mio­jo van­de­ny­no ro­ju­mi. Šie pa­va­di­ni­mai ir­gi nė­ra iš pirš­to lauž­ti, juos pa­dik­ta­vo nuo­sta­bi ša­lies gam­ta, kal­nai, gi­lūs fior­dai, skaid­rūs eže­rai, verž­lios kal­nų upės, smė­lio pa­plū­di­miai ir ug­ni­kal­niai. Prie nuo­sta­bios gam­tos pui­kiai de­ra ir iš­skir­ti­nė ša­lies au­ga­li­ja bei gy­vū­ni­ja. Vie­nas uni­ka­lių, tik Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je gy­ve­nan­čių pa­ukš­čių yra ki­vis. Tai vie­nas ša­lies sim­bo­lių, dėl jo ki­viais va­di­na­mi ir pa­tys Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos gy­ven­to­jai.

Vaizdas į Kvinstouną. Naujoji Zelandija vadinama ne tik pasaulio kraštu, bet ir Dievo šalimi, Ramiojo vandenyno rojumi. Šie pavadinimai nėra iš piršto laužti, juos padiktavo nuostabi šalies gamta.

Vyš­nia ant torto

Skry­džio il­gu­mas ne­lei­do su­abe­jo­ti są­vo­ka „pa­sau­lio kraš­tas“. Te­ko pa­siek­ti Os­lą ir ja­me nak­vo­ti. To­liau – trum­pas skry­dis į Stok­hol­mą ir dvie­jų va­lan­dų lau­ki­mas čia. Iš Stok­hol­mo nak­tį skri­dau į Pe­ki­ną be­veik de­vy­nias va­lan­das. Pe­ki­ne tu­rė­jau net pen­kio­li­ka va­lan­dų pa­lauk­ti. Ta­da lau­kė ke­lio­nė, ku­rią pa­va­di­nau vyš­nia ant tor­to – dar vie­nas nak­ti­nis, be­veik ke­tu­rio­li­kos va­lan­dų skry­dis iš Pe­ki­no į Ok­lan­dą. Tai bu­vo kol kas il­giau­sias gy­ve­ni­me ma­no skry­dis, tru­kęs tris par­as, bu­vo kirs­tos vi­sos dvy­li­ka pa­sau­lio lai­ko juo­stų.

Žvilgsnis į Oklandą iš televizijos bokšto.

At­gal bu­vo pa­na­šiai – tik iš Pe­ki­no il­go­kai pa­lū­kė­jęs skri­dau į Lon­do­ną, nak­vo­jau ja­me, o ry­tą – skry­dis į Kau­ną.

No­rin­tiems į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją nu­vyk­ti kiek pa­pras­čiau ir grei­čiau ga­li­my­bių yra, ta­čiau ke­lio­nė vis tiek bus la­bai il­ga, juk į pa­sau­lio kraš­tą ke­liau­ja­te. Tie­siog mes ra­do­me gal pu­san­tro kar­to pi­ges­nius bi­lie­tus, nei pa­pras­tai jie kai­nuo­ja, to­dėl te­ko ne­si­ner­vin­ti dėl šio­kių to­kių ne­pa­to­gu­mų. Ki­ta ver­tus, jie ne­bu­vo jau to­kie ir di­de­li. Tos pa­čios ke­lio­nės me­tu ap­lan­kė­me Os­lą, Lon­do­ną, Pe­ki­ną, su­si­ti­ko­me su se­niai ma­ty­tais pa­žįs­ta­mais tų mies­tų žmo­nė­mis.

Be­je, trum­pai apie Pe­ki­ną. Vi­sai ne­se­niai ki­nai pa­tvir­ti­no nau­ją tvar­ką, pa­gal ku­rią lei­džia tran­zi­tu per ke­lis pa­grin­di­nius Ki­ni­jos oro uos­tus skren­dan­tiems ke­lei­viams trum­pam iš­ei­ti į mies­tą ne­tu­rint tran­zi­ti­nės Ki­ni­jos vi­zos. Pa­kan­ka tu­rė­ti įlai­pi­ni­mo į lėk­tu­vą ta­lo­ną. Pe­ki­no oro uos­tas, ži­no­ma, pa­ten­ka į šią ka­te­go­ri­ją, to­dėl vi­siems skren­dan­tie­siems per Pe­ki­ną ir tu­rin­tiems lai­ko siū­lau pa­si­nau­do­ti šia pro­ga.

Da­bar di­džiuo­ja­si maoriais

Iki 1769 me­tų, kol Ja­me­sas Coo­kas pa­skel­bė Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją Ang­li­jos val­da, čia gy­ve­no vie­ti­nės gen­tys, gau­siau­sia jų bu­vo mao­riai. Ang­li­ja kiek pa­lau­ku­si ėmė ak­ty­viai ko­lo­ni­zuo­ti kraš­tą, o mao­riai stip­riai prieš­ino­si. Ga­liau­siai bu­vo pa­si­ra­šy­ta Vai­tan­gio tai­kos su­tar­tis, pa­gal ku­rią Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja ta­po Ang­li­jos ko­lo­ni­ja, bet mao­riai iš­sau­go­jo sa­vo že­mes. Ta­čiau jas eu­ro­pie­čiai kas­kart ak­ty­viau ko­lo­ni­za­vo, kol užė­mė vi­są ša­lį. Ne­pa­dė­jo nei ka­ri­nis mao­rių prieš­ini­ma­sis.

Ga­liau­siai nu­skur­dę ir pra­ra­dę že­mes mao­riai me­tė­si į mies­tus, la­biau­siai į Ok­lan­dą. Čia jų lau­kė ne­dar­bas ir so­cia­li­nė dis­kri­mi­na­ci­ja. Tik vi­sai ne­se­niai bu­vo im­ta­si ak­ty­vios mao­rių įtrau­ki­mo į vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mą po­li­ti­kos. Dėl to da­bar be­ne vie­nin­te­liai iš vi­sų čia­bu­vių ne­iš­ny­kę mao­riai tu­ri bent jau vie­tą po sau­le ir apie 14 proc. ša­lies po­pu­lia­ci­jos su­da­ro bū­tent jie. Mao­rius ne­sun­ku at­pa­žin­ti gat­vė­se, mat jie tam­ses­nio gy­mio ir dau­gu­ma iš­si­ta­tui­ra­vę vei­dus. Tie­sa, kar­tais ga­li juos su­pai­nio­ti su sa­lų, to­kių kaip Sa­moa ar Ton­ga, gy­ven­to­jais, im­ig­ra­vu­siais į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją. Dau­giau­sia mao­rių gy­ve­na Šiau­rės sa­lo­je ir Ok­lan­do apy­lin­kė­se.

Anks­čiau la­bai ar­šiai ko­lo­ni­za­vę kraš­tą ir dis­kri­mi­na­vę mao­rius, da­bar vie­tos gy­ven­to­jai pa­si­kei­tė ir ėmė puo­se­lė­ti mao­rių kul­tū­rą, or­ga­ni­zuo­ti eks­kur­si­jas po jų et­ni­nius kai­mus, pa­žin­din­ti ša­lies sve­čius su mao­rių gy­ve­ni­mo bū­du, is­to­ri­ja, tra­di­ci­jo­mis ir la­bai di­džiuo­tis tuo. Kaip juo­kin­gai kar­tais kei­čia­si po­žiū­ris.

Oklando televizijos bokštas.

Dvi skir­tin­gos sa­los

Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją su­da­ro Šiau­rės ir Pie­tų sa­los. Nors tai yra vie­na ša­lis, jos yra la­bai skir­tin­gos. Šiau­rės sa­la kur kas la­biau ap­gy­ven­din­ta, jo­je yra du di­džiau­si mies­tai. Net 82 proc. Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos gy­ven­to­jų įsi­kū­rę Šiau­rė­se sa­lo­je. Ka­dan­gi sa­lų plo­tai yra daug­maž pa­na­šūs, ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, kaip re­tai ap­gy­ven­ta yra Pie­tų sa­la.

Vie­nas pa­aiš­ki­ni­mų yra tai, kad di­de­lę Pie­tų sa­los rel­je­fo da­lį su­da­ro nuo­sta­būs kal­nai, o juo­se taip pa­pras­tai ne­pa­gy­ven­si. Šiau­rės sa­lo­je kal­nų ge­ro­kai ma­žiau ir šiek tiek pa­lan­kes­nis bei švel­nes­nis kli­ma­tas. Gy­ven­to­jų trū­ku­mą Die­vas Pie­tų sa­lai kom­pen­sa­vo nuo­sta­bia gam­ta. Jei no­ri­te ap­lan­ky­ti uni­ka­lius gam­tos pa­mink­lus, ši sa­la – bū­tent jums.

Sa­lų skir­tu­mai ga­li su­kel­ti ti­krą gal­vos skaus­mą ke­liau­to­jams, tu­rin­tiems ri­bo­tai lai­ko Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je. Ži­no­vai sa­ko, kad net mė­ne­sio ne­už­tek­tų kiek­vie­nai iš sa­lų iš­ty­ri­nė­ti. Ta­čiau, kas iš mū­sų šiais sku­bos lai­kais ga­li sau leis­ti taip il­gai ati­trūk­ti nuo kas­die­nio gy­ve­ni­mo? Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je vie­šė­jau dvi sa­vai­tes, tai iš ti­krų­jų yra gan ma­žai pa­žin­ti šią nuo­sta­bią Žie­dų val­do­vo ir ho­bi­tų že­mę. To­dėl ir bu­vau tas, ku­ris tu­rė­jo pri­im­ti su­dė­tin­gą spren­di­mą iš­si­rink­ti pa­čius gra­žiau­sius ša­lies per­liu­kus ir ap­lan­ky­ti juos.

Ma­nau, kad rū­pes­tin­gai su­pla­na­vus marš­ru­tą, ga­li­ma pa­do­riai tilp­ti ir į tas dvi sa­vai­tes. Ži­no­ma, tai le­mia ir iš­lai­das, nes ten­ka ke­liau­ti ne au­to­bu­sais, o lėk­tu­vais, be to, di­džią­ją ke­lio­nės da­lį nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį. Kad ir skau­da­ma šir­di­mi, te­ko at­si­sa­ky­ti kai ku­rių Šiau­rės sa­los įdo­my­bių ir dau­giau mė­gau­tis Pie­tų sa­la. Mat, anot pa­ty­ru­sių ke­liau­to­jų, jo­je ga­li­ma pa­tir­ti stip­res­nių įspū­džių ke­liau­jant po Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją.

Senasis Oklando jūrų uosto stoties pastatas.

Už deš­rą – į kalėjimą

Tai­gi po ke­tu­rio­li­kos va­lan­dų skry­džio „Air Chi­na“ lai­ne­rio va­žiuok­lė pa­lie­tė že­mę, ir aš jau bu­vau to­liau­siai nuo Lie­tu­vos nu­to­lu­sio­je pa­sau­lio vals­ty­bė­je. Iš Pe­ki­no iš­skri­dę vi­dur­nak­tį, Ok­lan­de lei­džia­mės sep­tin­tą va­ka­ro. Par­os kaip ne­bū­ta.

Į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją pa­tek­ti ne­su­dė­tin­ga. Ga­lio­ja be­vi­zis re­ži­mas, tad už­ten­ka tu­rė­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­są. Jei ne­si jiems kaip nors nu­si­kal­tęs, į ša­lį bū­si įleis­tas be var­go. Ma­ne pa­sie­nie­tis, nors ir la­bai at­kak­liai klau­si­nė­jo ką aš čia veik­siu, kiek bū­siu, net pra­šė par­ody­ti lėk­tu­vo bi­lie­tus at­gal, į ša­lį įlei­do be prie­ka­bių.

Vi­sai ki­ta is­to­ri­ja dėl į ša­lį įve­ža­mų daik­tų. Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja la­bai sau­go sa­vo uni­ka­lią bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, to­dėl drau­džia įvež­ti bet ko­kį mais­tą. Ir tai nė­ra juo­kai, kaip ma­niau iš pra­džių. Ame­ri­kie­čiai ir­gi drau­džia įvež­ti deš­ras ir la­ši­nius, bet jei ne­isi pro mui­ti­nin­kus su rū­ky­to ski­lan­džio šlei­fu pa­skui sa­ve, jie grei­čiau­siai ta­vęs ir ne­stab­dys. Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je vis­kas la­bai griež­tai. Pir­miau­sia tik at­vy­kęs tu­ri pa­žy­mė­ti dek­la­ra­ci­jo­je, ar ve­žie­si mais­to. Ju­dant to­liau oro uos­te vi­sur ly­di už­ra­šai, įspė­jan­tys apie gre­sian­čias bau­das dėl ne­dek­la­ruo­to mais­to. Pa­skui pa­si­tin­ka par­ei­gū­nas ir dar­syk klau­sia to pa­ties, ga­liau­siai lau­kia rent­ge­no apa­ra­tai, ske­nuo­jan­tys vi­są ba­ga­žą bei dra­bu­žius. Jei­gu pa­aiš­kė­ja, kad iki tol pri­si­pa­ži­nai, mais­tą vis tiek teks iš­mes­ti, o jei ne, – ta­da lau­kia bau­dos. Siū­ly­čiau at­sa­kin­gai žvelg­ti į šią pro­ce­dū­rą. Pats gir­dė­jau is­to­ri­ją, kaip vie­ni ke­liau­to­jai, su­ži­no­ję bau­dos dy­dį už įvež­tą mais­tą, sa­vo no­ru pa­si­rin­ko vie­toj jos at­lik­ti baus­mę ka­lė­ji­me.

Vie­ti­nių rū­pes­tį ga­li­ma su­pras­ti: bet koks įvež­tas už­krės­tas obuo­lys ga­li su­nai­kin­ti vi­są Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos obuo­lių po­pu­lia­ci­ją. Da­bar ši vals­ty­bė yra mo­der­ni, aukš­to eko­no­mi­nio iš­si­vys­ty­mo, ino­va­ty­vi. Jei ne­ži­no­tum, kur at­vy­kai, ga­lė­tum pa­ma­ny­ti, kad tai ku­ri nors iš pie­ti­nių Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių ar iš tur­tin­gų JAV vals­ti­jų, grei­čiau­siai Ka­li­for­ni­ja.

Kvinso gatvė - pagrindinė Oklande.

Vie­toj auk­so – že­mės ūkis

Prieš dau­giau nei šim­tą me­tų ša­ly­je bu­vo ras­ta daug auk­so, tad im­ig­ran­tai trau­kė srau­tais. Ir da­bar ga­li­ma ras­ti to­kių auk­so ieš­ko­to­jų kai­mų, jau ta­pu­sių mu­zie­jais po at­vi­ru dan­gu­mi. Ka­dan­gi auk­sas se­niai iš­kas­tas, da­bar di­de­lę ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to da­lį su­da­ro pa­ja­mos iš že­mės ūkio. Vei­sia­mos avys, gal­vi­jai, kiau­lės. Ke­liau­da­mas po ša­lį ma­čiau ma­rias be­si­ga­nan­čių avių.

Au­gi­na­mi kvie­čiai, avi­žos, ki­viai, ci­tru­si­niai, ki­ti vai­siai. Dau­ge­lis gy­ven­to­jų ver­čia­si žve­jy­ba. Na, ir ži­no­ma, tu­riz­mas. Vie­ti­niai meis­triš­kai iš­po­pu­lia­ri­no sa­vo ša­lį, to­dėl šian­dien ji vi­sa yra di­džiu­lis tu­riz­mo trau­kos ob­jek­tas, ma­si­nan­tis gam­tos gro­žiu, jau­ku­mu, pa­to­gu­mu ir ci­vi­li­za­ci­ja.

Be to, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja lai­ko­ma vie­na sau­giau­sių vals­ty­bių pa­sau­ly­je. Gal net pa­ti sau­giau­sia. Tai iš da­lies ga­li­ma sie­ti su ša­lies at­oku­mu ir vi­siš­ku ne­si­ki­ši­mu į li­ku­sio pa­sau­lio rei­ka­lus. Dėl to su Nau­ją­ja Ze­lan­di­ja nie­kas ne­si­pyks­ta, ne­gra­si­na te­ro­ro ak­tais.

Mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nė čia ma­žy­tė, juo­dao­džių be­veik nė­ra, mao­riai – ne­ag­re­sy­vūs, o bal­tie­ji nu­si­kals­ta ne­bent gir­ti. Ša­ly­je yra di­de­lė ki­nų bend­ruo­me­nė. Jie su­da­ro apie de­šim­ta­da­lį ša­lies po­pu­lia­ci­jos ir jiems ti­krai pa­tin­ka čia gy­ven­ti. Dau­gu­ma jų yra pui­kiai įsi­kū­rę, nors ir dir­ba ne­pres­ti­ži­nius dar­bus, gy­ve­na ne­blo­gai ir pui­kiai jau­čia­si. Ap­tar­na­vi­mo, pre­ky­bos sri­ty­je dau­gu­mą dar­bo vie­tų uži­ma ki­nai.

Vingiuojantys Naujosios Zelandijos keliai.

Sa­vi­ti san­ty­kiai su australais

Be­je, ir pa­ti Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja la­bai su­in­te­re­suo­ta iš­lai­ky­ti ge­rus san­ty­kius su Ki­ni­ja, nes į šią ša­lį eks­por­tuo­ja dau­gu­mą sa­vo pre­kių.

Sa­vi­ti vals­ty­bės san­ty­kiai yra su­sik­los­tę ir su aus­tra­lais. Dau­gu­ma pla­ne­tos žmo­nių ma­no, kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai yra tar­si aus­tra­lų jau­nes­nie­ji bro­liai, o pa­ti ša­lis – tar­si ma­žes­nio­ji lio­ka­ji­nė vals­ty­bė. Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos gy­ven­to­jai nė­ra pa­ten­kin­ti to­kiu pa­ly­gi­ni­mu ir sten­gia­si nuo jo at­si­ri­bo­ti. Jie daug la­biau no­ri sa­ve ta­pa­tin­ti su bri­tais, ame­ri­kie­čiais ar ka­na­die­čiais, bet ne su aus­tra­lais. Kad ir kaip bū­tų, šių ša­lių tar­pu­sa­vio san­ty­kiai yra pui­kūs, be to, aus­tra­lai yra pa­grin­di­nis Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos pa­ja­mų iš tu­riz­mo šal­ti­nis.

Vakatipu ežeras Pietų salos Kvinstauno mieste.

Kai Pietų saloje lietingi orai, nuo kalnų pasipila kriokliai.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kazys suvalkietis  78.58.111.86 2016-04-29 08:52:08
Atsiprašau, aš turėjau galvoje N.Zelandiją, o parašiau, kad Australija. Australijoje gyvena mano trys anūkės, tad vis minime šią šalį...
1 0  Netinkamas komentaras
suvalkiečiui  84.46.224.213 2016-04-28 21:44:09
Šis straipsnis apie Naująją Zelandiją.
2 0  Netinkamas komentaras
Kazys suvalkietis  78.58.111.86 2016-04-28 17:38:25
Laikraštyje šis straipsnis apie Australiją net dviejuose lapuose, tad čia jis turbūt nepilnas. Šalis labai įdomi šalis, gyvenanti iš gyvulininkystės ir miško eksporto. Dabar juos irgi palietė kritusios pieno kainos, jo produktus jie eksportuoja į Kiniją. O eksportuoti tenka 90 proc. pagamintų pieno produktų ir milžiniškus kiekius vilnos, avienos, kailių. Šalyje 40 mln. avių - vienam gyventojui tenka 10 avių...
1 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami