Pašėlusios linksmybės Baltijos kruize

TOMAS BAŠAROVAS   2011-08-05 00:00
TOMAS BAŠAROVAS
 
2011-08-05 00:00
Aistės Jasiūnaitės nuotrauka
Dau­ge­lio lie­tu­vių pa­mėg­tas krui­zas Bal­ti­jos jū­ra kei­čia klai­din­gą nuo­mo­nę, kad krui­zi­nės ke­lio­nės - tik tur­tuo­lių at­os­to­goms. La­bai sma­gus ne­bran­giai įper­ka­mas tri­jų die­nų "ma­ža­sis" Bal­ti­jos krui­zas iš Ry­gos į Stok­hol­mą.

Kasdien iš Rygos į Švedijos sostinę Stokholmą kursuojantis milžiniškas jūrų laineris - puiki vasaros laisvalaikio pramoga šeimai ar draugų kompanijai. Bilietų kainos svyruoja nuo 130 iki 250 litų, o Baltija plaukiantiesiems linksmybių čia niekada nepritrūksta. Nakties šėlsmas, romantiški saulėlydžiai ir kvapą gniaužiantis šiaurinis Stokholmo žavesys - pavergia.

Keliauja ne kartą

Kruiziniame laive nuobodžiauti neteko net ir niurgzliams. Didžiuliame laineryje per devynis aukštus įsikūrę keli restoranai ir barai, veikia parduotuvės, lošimo žaidimų aparatai, specialus kambarys skirtas mažamečių pramogoms. Baltijos kraštuose viešinčių užsienio turistų dažnai vadinamas "love boat" ("meilės laivas"), kruizas daugiausia sutraukia linksmybių ir aistrų ištroškusius poilsiautojus.

Visą naktį iki paryčių šėlsmas diskotekų aikštelėse netilo, o laivo karaokės salėje vidurnaktį skambėjo ir tautiečių perdainuotos angliškos dainos lietuviškai. Tik saulėlydis Baltijoje, regis, dar pajėgdavo užgniaužti denyje susirinkusių keliautojų kvapą šiame linksmybių šėlsmo jūroje skęstančiame kruize. Daugelis laive sutiktų lietuvių prisipažino, kad šiuo maršrutu keliauja nebe pirmą kartą.

Salų grožis pavergia

Švedijos krantus kruizinis laivas pasiekė anksti rytą dar patekant saulei. Vaizdingos uolėtos pakrantės ir gausybė mažų salelių prikaustė plaukiančiųjų dėmesį. Daugelis net po bemiegės nakties nepajėgė atsispirti šiam kerinčiam vaizdui.

Stokholmo salynas - didžiausias Švedijoje ir vienas didžiausių Baltijos jūroje. Skaičiuojama, kad salyną iš viso sudaro per 24 tūkst. salų ir salelių. Tai mėgstama stokholmiečių laisvalaikio leidimo vieta. Salose styrančios prabangios vilos ar pušų paunksnėse besiglaudžiantys nedideli mediniai namukai pasiekiami tik motoriniu kateriu, jachta arba sraigtasparniu. Netoli Stokholmo įsigyti tokią salą ir joje pasistatyti vasarnamį - daugelio švedų svajonė.

Stokholmas - Vandenų karalienė

Atplaukus į Stokholmą, miesto centrą iš uosto nesudėtinga pačiam pasiekti viešuoju transportu. Jei pageidauji ekskursijos su gidu po miestą rusų arba anglų kalbomis, bilietą gali nusipirkti laive. Tiems, kurie moka anglų kalbą, su stokholmiečiais nesunku bendrauti, švedai užsienio turistams labai paslaugūs, todėl be didesnio vargo aplankyti Stokholmo įžymybes galima savarankiškai.

Stokholmas - miestas, tarsi mozaika pastatytas ant keturiolikos salų. Vanduo čia supa trečdalį viso didmiesčio. Išraizgytas kanalų ir tiltų voratinklio Stokholmas dažnai yra vadinamas Šiaurės Venecija arba Vandenų karaliene. Turint daugiau laisvo laiko, rekomenduojama miestą apžiūrėti ir keliaujant vandeniu. Krantinėse netrūksta laivelių ir garlaivių, siūlančių tokias ekskursijas.

Senamiestis įsikūręs istorinėje Gamlastano saloje, čia gausu viduramžių architektūros statinių, ypač grakščios gotikinės bažnyčios. Siauros senamiesčio gatvelės ir aikštės turistus vilioja įvairiausiomis suvenyrų krautuvėlėmis ir kavinėmis. Prašmatnūs barokiniai namai mena XVIII amžiaus bajorijos laikus. Stokholmas yra laikomas daugiausia kultūrinio paveldo objektų turinčia sostine pasaulyje.

Miesto simbolis, kurio link pirmiausia ir patraukėme atvykę į Stokholmą - Karališkieji rūmai. Savaitgaliais vidudienį čia susirenka gausus būrys žmonių pasmalsauti, kaip keičiasi karališkoji sargyba. Karališkoji šeima dabar apsistojusi atokiau nuo miesto šurmulio esančiuose Drotningholmo rūmuose - ir tai vienintelė pasaulyje monarchų rezidencija, kurią gali aplankyti ir turistai.

Atrakcijų sala

Stokholme kruizinis laivas prisišvartuoja vos aštuonioms valandoms, todėl kad ir kaip būtų gaila, tenka susitaikyti, kad viso miesto vienu kartu neaprėpsi. Apžiūrėję pagrindines miesto įžymybes, suskubome į Djurgardeną - pačiame Stokholmo centre esančią salą, skirtą turistų atrakcijoms. Čia įsikūrę pagrindiniai muziejai (iš viso Stokholme jų skaičiuojama per 100), apžvalgos aikštelės, atrakcionų parkas. Kasmet į šią salą Stokholme suplaukia per 10 mln. lankytojų.

Populiariausias turistų lankomas "Vazos" muziejus, kuriame eksponuojamas didžiausias XVII amžiaus karo laivas. Tik prieš penkis dešimtmečius iš vandens iškeltas laivas buvo rekonstruotas ir perrinktas iš daugiau nei 14 tūkst. detalių. Abejingų nepalieka ir švedų rašytojos Astridos Lindgren pasakų muziejus. Vis dėlto iš visų muziejų labiausiai sudomino Skansenas - pirmasis pasaulyje etnografinis muziejus po atviru dangumi. Čia įsikūręs zoologijos sodas, liaudies amatininkų dirbtuvės, etnografinis kaimas. Apsilankę Skansene tikrai pajusite tikrąją Švedijos dvasią, jos praeitį ir kultūrą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
fpnLFhLZXUoJUe  79.181.235.157 2013-03-26 16:03:06
This site is like a classorom, except I don't hate it. lol
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami