Pasidairymas Borato ir obuolio gimtinėje

Vaidas MIKAITIS 2015-04-30 06:00
Vaidas MIKAITIS
2015-04-30 06:00
Miesto simbolis - obuolys, prie kurio mėgsta fotografuotis turistai ir jaunavedžiai. Vaido Mikaičio nuotraukos
Ruo­šda­ma­sis ap­lan­ky­ti Ka­zachs­ta­ną pra­dė­jau do­mė­tis bu­vu­sia jo sos­ti­ne Al­ma­ta. Tai­gi, po­pu­lia­riau­sias Lie­tu­vos vai­sius obuo­lys ki­lo ne iš ro­jaus, o iš re­gio­no, api­man­čio pie­ti­nį Ka­zachs­ta­ną, Kir­gizs­ta­ną, Ta­dži­kis­ta­ną ir Ki­ni­ją. Žo­dis "al­ma­ta" ka­za­chų kal­bo­je ir reiš­kia "obuo­lio tė­vas". Apie links­mą­jį fil­mo he­ro­jų ka­za­chą Bo­ra­tą klau­sia­mi vie­ti­niai šyp­so­si į ūsą ir ti­ki­na, kad tai, kaip jų ša­lį vaiz­duo­ja Bo­ra­tas, vi­siš­ka ne­tie­sa.

Ka­zachs­ta­nas yra vie­na bu­vu­sių so­vie­ti­nių res­pub­li­kų, pa­ti di­džiau­sia sa­vo te­ri­to­ri­ja, iš­sky­rus Ru­si­ją. Sa­vo te­ri­to­ri­jo­je vals­ty­bė tu­ri ir kal­nų, ir miš­kų, ir eže­rų, ir jū­rą, ta­čiau di­džiau­sią plo­tą uži­ma ne­ap­rė­pia­mos ly­gu­mos.

Il­gai bu­vu­si Ka­zachs­ta­no sos­ti­nė Al­ma­ta 1997 me­tais pre­zi­den­to Nu­rsul­ta­no Na­zar­ba­je­vo įsa­ky­mu pra­ra­do šį sta­tu­są. Jį pa­ver­žė ne­di­de­lis As­ta­nos mies­te­lis vi­du­rio Ka­zachs­ta­ne. Ta­čiau Al­ma­ta iki šiol yra di­džiau­sias ša­lies mies­tas, fi­nan­si­nis, is­to­ri­nis, pra­mo­gi­nis ir kul­tū­ri­nis ne tik Ka­zachs­ta­no, bet ir vi­sos Vi­du­ri­nės Azi­jos cen­tras. Pa­tvir­tin­tas stra­te­gi­nis pla­nas iki 2030 me­tų nu­ma­to pa­da­ry­ti mies­tą ne tik vi­sa ko cen­tru, bet ir pa­vers­ti jį mies­tu so­du. Iki to Al­ma­tai - dar kaip iki dan­gaus.

Vi­zą gau­ti nesunku

Į Al­ma­tą skry­dis to­li­mas, ta­čiau pa­trauk­lią kai­ną įma­no­ma ras­ti. Ne­ma­žų nuo­lai­dų kar­tais tai­ko ukrai­nie­čių oro li­ni­jos, tad jo­mis ir siū­ly­čiau nau­do­tis. Ka­dan­gi tar­pas tarp skry­džių il­gas, ga­li­ma bent po­rą va­lan­dų ma­lo­niai pa­si­vaikš­čio­ti po Ki­je­vą. Skry­dis į Ka­zachs­ta­ną ir at­gal vie­nam žmo­gui kai­na­vo 220 eu­rų. Į Ka­zachs­ta­ną rei­kia vi­zos, ją gau­ti ne­su­dė­tin­ga ka­za­chų am­ba­sa­do­je Vil­niu­je. Du­kar­ti­nė vi­za kai­na­vo 20 eu­rų.

„Tak­si, tak­si", - rė­kau­ja ka­za­chai Al­ma­tos oro uos­te, prieš­auš­riu nu­si­lei­dus mū­sų lėk­tu­vui. At­ro­do, kad lau­kia­mo­ji sa­lė pil­na sve­čių lau­kian­čių vie­ti­nių. Ta­čiau dau­gu­ma lau­kian­čių­jų - tak­sis­tai. Nors nak­ti­nio skry­džio aps­pan­gin­tus ke­lei­vius jie ir api­puo­la, bet ne taip ag­re­sy­viai kaip ki­to­se Azi­jos ša­ly­se. De­ra­si ne­no­riai, vie­nas pra­dė­jo stip­riai keik­tis, to­dėl bu­vo pa­siųs­tas į šo­ną. Su ki­tu šiek tiek nu­de­rė­jo­me, bet la­biau sim­bo­liš­kai. Jau nu­va­žiuo­da­mi spė­jo­me pa­ma­ty­ti, kaip du tak­sis­tai ap­sis­tum­dė ir ap­sis­par­dė. Mus ve­žan­tis vai­ruo­to­jas par­agi­no į tai žvelg­ti pa­pras­čiau: „Di­de­lis ne­dar­bas, kiek­vie­nas be­dar­bis yra po­ten­cia­lus tak­sis­tas, to­dėl di­džiu­lė kon­ku­ren­ci­ja.“

Pa­va­sa­ris užk­lum­pa staiga

Ba­lan­džio mė­ne­sį Al­ma­to­je pra­si­de­da pa­va­sa­ris. Šie­met jis užk­lu­po stai­ga ir su­ta­po su mū­sų vieš­na­ge. Tie­są sa­kant, net ne­aiš­ku, ka­da žie­mos oras per po­rą par­ų ga­li tap­ti pa­na­šus į va­sa­riš­ką. Dar va­kar vil­kė­ję striu­kes, ry­toj al­ma­tie­čiai eis į mies­tą vil­kė­da­mi marš­ki­nė­lius, nors upė­je dar plauks le­do gniu­žu­lai.

Vaikš­tant po mies­tą aki­vaiz­du, kad Al­ma­ta ju­da, sta­to­ma, mo­der­nė­ja. Mies­tas ban­do iš­aug­ti so­vie­ti­nius marš­ki­nė­lius ir ap­si­vilk­ti nau­jus, pa­to­ges­nius. Vis dėl­to, pa­ly­gin­ti su nau­jai pa­sta­ty­ta sos­ti­ne As­ta­na, Al­ma­tai su­nku kon­ku­ruo­ti mo­der­nu­mu. Iš nau­jo sta­ty­tis yra leng­viau nei re­kons­truo­tis. Vie­ti­niai jau­čia šio­kį to­kį ap­mau­dą dėl pra­ras­tos sos­ti­nės sta­tu­so. Esą ša­lies val­džia iš­si­kė­lė iš Al­ma­tos, pa­sis­ta­čiu­si nau­ją mies­tą, ten ki­ša pi­ni­gus, o bu­vu­si sos­ti­nė pa­mirš­ta­ma.

Naujutėlis, kol kas vienos linijos metro.

Bran­giau­sių­jų penkiasdešimtuke

Ne vis­kas čia taip blo­gai. Pa­gal sta­tis­ti­ką, Al­ma­ta pa­ten­ka į bran­giau­sių mies­tų pa­sau­ly­je pen­kias­de­šim­tu­ką. Ir sa­ko­ma, kad pa­gal pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių skai­čių vie­nam gy­ven­to­jui ji len­kia net Mask­vą. Mies­tas pre­ten­duo­ja reng­ti 2022 me­tų žie­mos olim­pi­nes žai­dy­nes, to­dėl žmo­nės pa­grįs­tai ti­ki­si su­lauk­ti dar dau­giau in­ves­ti­ci­jų, ku­rios mies­tą pa­da­rys dar mo­der­nes­nį ir pa­trauk­les­nį gy­ven­ti. Nors ir da­bar Al­ma­tą ga­li­ma va­din­ti ne­ofi­cia­lia Vi­du­ri­nės Azi­jos sos­ti­ne.

Gal­būt Al­ma­to­je bran­giai kai­nuo­ja gy­ve­na­ma­sis būs­tas, au­to­mo­bi­liai ar pa­slau­gos, ta­čiau ke­liau­to­jui pa­žin­ti mies­tą vi­sai ne­bran­gu. Nak­vy­nių kai­nos svy­ruo­ja smar­kiai, bet pra­si­de­da nuo 10 eu­rų žmo­gui už nak­tį, mes už dvi­vie­tį kam­ba­rį mo­kė­jo­me 30 eu­rų per par­ą. Be­je, tiek Al­ma­to­je, tiek vi­sa­me Ka­zachs­ta­ne di­de­lius bu­tus sa­vi­nin­kai pa­ver­čia nak­vy­nės na­mais. Ne­si­gi­li­nau, kiek tai le­ga­lu, ta­čiau pa­ste­bė­jau, kad va­di­na­mie­ji hos­te­liai čia įreng­ti tie­siog bu­tuo­se. Dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se įreng­ti bu­tai pert­var­ko­mi taip, kad bū­tų pa­to­gu gy­ven­ti sve­čiams. Pa­pras­tai to­kie nak­vy­nės na­mai bū­na ma­ži – dvie­jų tri­jų gy­ve­na­mų kam­ba­rių. Ten pat gy­ve­na ir šei­mi­nin­kai, at­lie­kan­tys ad­mi­nis­tra­to­rių funk­ci­jas. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad nak­vy­nės na­mai iš­ties pa­to­gūs, mat dėl kon­ku­ren­ci­jos šei­mi­nin­kai la­bai sten­gia­si, kad sve­čiams nie­ko ne­trūk­tų.

Mais­to kai­nos ki­še­nės ir­gi ne­dras­ko. Ži­no­ma, yra vi­so­kių bran­gių ir pra­ban­gių res­to­ra­nų, ta­čiau par­duo­tu­vė­se ar už­kan­di­nė­se kai­nos pa­si­ro­dė gal penk­ta­da­liu di­des­nės nei Lie­tu­vo­je. Gy­ven­da­mi nak­vy­nės na­muo­se su vir­tu­ve, ga­li­te pa­to­giai ir ne­bran­giai pa­si­ga­min­ti pa­tys. Vie­ną va­ka­rą par­si­ne­šė­me ark­lie­nos deš­re­lių, be­je, ark­lie­na yra mėgs­ta­ma ir po­pu­lia­ri mė­sa Ka­zachs­ta­ne.

Trans­por­tas nebrangus

Kas ti­krai pi­giau nei Lie­tu­vo­je, tai vie­tos trans­por­tas. De­ga­lai kai­nuo­ja gal du­kart ma­žiau nei Lie­tu­vo­je, o mies­to au­to­bu­so ar me­tro bi­lie­tas at­siei­na ket­vir­tį eu­ro. Au­to­bu­sų marš­ru­tų yra be ga­lo daug, to­dėl jie ga­li nu­vež­ti į bet ku­rią mies­to vie­tą. Kur­suo­ja vals­ty­bi­niai ir pri­va­tūs au­to­bu­sai. Mies­te yra ir ke­lios tram­va­jų li­ni­jos, ta­čiau jų tink­las nė­ra la­bai gau­sus.

Mies­tas di­de­lis, tad au­to­mo­bi­lių spūs­tys yra ne­men­ka prob­le­ma, ypač greit­ke­liuo­se ap­link mies­tą. Ta­čiau ir be jų va­žiuo­ti mies­to au­to­bu­sais už­trun­ka il­gai. Nuo sa­vo gy­ve­na­mos vie­tos iki au­to­bu­sų sto­ties vy­ko­me dau­giau nei va­lan­dą, nors spūs­čių tar­si ir ne­bu­vo. At­ro­dė, kad ke­lio­nė nie­ka­da ne­si­baigs.

Tai su­pras­da­ma mies­to val­džia prieš tre­jus me­tus ati­da­rė me­tro. Kol kas yra tik vie­na sep­ty­nių sto­te­lių li­ni­ja. Dar dvi sto­te­lės bus ne­tru­kus, ta­čiau to­kiam mies­tui kaip Al­ma­ta tai ge­ro­kai per ma­žai. Vie­nin­te­lė me­tro li­ni­ja ga­li ten­kin­ti tik ne­dau­ge­lio mies­tie­čių trans­por­to po­rei­kius. Gal to­dėl nau­jin­te­lis me­tro nė­ra po­pu­lia­rus tarp ke­lei­vių.

Sa­vo au­to­mo­bi­liu Al­ma­to­je va­ži­nė­ti įma­no­ma, ta­čiau tai ne­bus ma­lo­nus už­siė­mi­mas. Pi­ko va­lan­do­mis su­si­da­ro il­ga­lai­kės grūs­tys, be to, eis­mas ga­na chao­tiš­kas. Švie­so­fo­rams pa­klūs­ta­ma, bet vie­ti­niai mėgs­ta va­žiuo­ti jau už­si­de­gus rau­do­nai švie­sai, taip už­kimš­da­mi vi­są san­kry­žą, su­kel­da­mi ki­tų vai­ruo­to­jų pyk­tį ir is­te­riš­ką gar­so sig­na­lo spau­di­nė­ji­mą. Ge­riau ap­siei­ti be šio stre­so, rink­tis vie­šą­jį trans­por­tą ar­ba tak­si, ku­rio pa­slau­gos pa­ly­gin­ti la­bai ne­bran­gios. Be­je, dėl ak­ty­vaus eis­mo ir di­de­lio se­nų au­to­mo­bi­lių srau­to mies­te tvy­ro nuo­la­ti­nis smo­gas. To­dėl Al­ma­tai sie­kiant tap­ti mies­tu so­du dar rei­kia daug dar­bų nu­veik­ti. Vie­nas jų - at­si­kra­ty­ti se­nų au­to­mo­bi­lių ir pa­ža­bo­ti spūs­tis.

Stipriausią įspūdį paliko vaizdas nuo Koktobe kalno į Almatą. Ypač vakare, kai temsta.

Mies­te ka­bo pla­ka­tai, nu­ro­dan­tys ša­lies stra­te­gi­ją iki 2050 me­tų pa­tek­ti į pa­sau­lio ga­lin­giau­sios eko­no­mi­kos tris­de­šim­tu­ką. Ma­nau, efek­ty­viai tvar­kant gam­ti­nių iš­tek­lių pa­ja­mas, šis tiks­las bus ne tik pa­siek­tas, bet ir vir­šy­tas.

Al­ko­ho­lio nevengia

Nors Ka­zachs­ta­ne vy­rau­jan­ti re­li­gi­ja is­la­mas, so­viet­me­tis ge­ro­kai ap­mal­ši­no ka­za­chų ti­ky­bos ais­trą. Pa­grin­di­nė Al­ma­tos me­če­tė yra pui­kiai res­tau­ruo­tas gra­žus pa­sta­tas, no­riai lan­ko­mas žmo­nių ir glos­tan­tis akį, ta­čiau to­kio dy­džio mies­tui me­če­čių yra ge­ro­kai per ma­žai. Gat­vė­se mo­te­rų su čad­ro­mis pa­ma­ty­si vos vie­ną ki­tą, o al­ko­ho­liu gy­ven­to­jai mu­sul­mo­nai mė­gau­ja­si ne ma­žiau nei mes Lie­tu­vo­je. Kiau­lie­nos, tie­sa, var­to­ja­ma ne­daug, bet ji ne­drau­džia­ma. Bu­vo juo­kin­ga, kai mū­sų nak­vy­nės na­mų šei­mi­nin­kė, su­lau­ku­si už­sa­ky­mo ap­nak­vin­din­ti še­šio­li­ka če­čė­nų ir im­amą, il­gai ne­ga­lė­jo ap­sisp­ręs­ti, ar pri­im­ti juos. „Ko jūs jau­di­na­tės, - pa­klau­siau, - juk jie to­kie pa­tys mu­sul­mo­nai kaip ir jūs." - "Jie ge­ro­kai ar­šes­ni", - at­sa­kė mo­te­riš­kė ir nu­ėjo kon­sul­tuo­tis te­le­fo­nu. Dar pa­er­zi­nau, kad jei pri­im­si, jie lieps už­ra­kin­ti du­ris, nie­ko ne­įleis­ti ir mels­tis kar­tu. Mo­te­riš­kė ne­rvin­gai su­kri­ze­no iš šio pokš­to.

Nors ka­za­chai tu­ri sa­vo kal­bą, Al­ma­to­je ru­sų kal­ba var­to­ja­ma la­bai pla­čiai, ji yra an­tro­ji ofi­cia­li ša­lies kal­ba. Ma­no nuo­mo­ne, ka­za­chų kal­ba Ka­zachs­ta­ne yra po­pu­lia­res­nė nei ukrai­nie­čių Ukrai­no­je, ta­čiau ru­sų kal­bą čia mo­ka be­ne vi­si. Keis­ta ma­ty­ti ka­za­chų iš­vaiz­dos žmo­nes tar­pu­sa­vy­je bend­rau­jan­čius ru­siš­kai. Už­ra­šai gat­vė­se daž­niau­siai yra dviem kal­bo­mis, ta­čiau jei yra vie­na, ji bus ru­sų.

Žval­gy­tis yra kur

Kaž­kur te­ko ma­ty­ti skam­bią an­traš­tę, kad per 25 me­tus Al­ma­ta iš bjau­rio­jo an­čiu­ko vir­to gul­be. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, an­traš­tė kol kas ge­ro­kai per sku­bo­ta. Al­ma­tos cen­tras dar per­dėm so­vie­ti­nis. Kaž­ko­dėl ne­ryš­kūs mies­to ži­bin­tai įžie­bia­mi tik ta­da, kai gat­ve jau rei­kia ei­ti apg­rai­bo­mis. Ži­no­ma, yra pri­steig­ta daug tvis­kan­čių ba­rų, res­to­ra­nų, lo­ši­mo na­mų, bet iki gul­bės dar vis tiek trūks­ta. Vis­ką ga­di­na au­to­mo­bi­lių du­jo­mis už­terš­tas oras. Pa­si­vaikš­čio­jęs pus­die­nį mies­te jau­tie­si, kad iš­me­ta­mą­sias du­jas srė­bei šaukš­tais.

Akis pa­ga­ny­ti Al­ma­to­je yra į ką. Pir­miau­sia tie­siog pri­sė­do­me prie že­mė­la­pio ir su­si­dė­lio­jo­me gra­žų marš­ru­tą pės­čio­mis per vi­są di­džiu­lę cen­tri­nę mies­to da­lį. Pe­rei­ti ją už­truks vi­są die­ną. Siū­ly­čiau pra­dė­ti apž­val­gą nuo Al­ma­tos Res­pub­li­kos aikš­tės, ku­rio­je sto­vi di­din­gi Ka­zachs­ta­no pre­zi­den­to rū­mai. Į vi­dų, de­ja, lan­ky­to­jų ne­įlei­džia. Aikš­tė­je pa­sta­ty­ta Al­ma­tos sim­bo­lio obuo­lio skulp­tū­ra, prie ku­rios jau­čia par­ei­gą fo­tog­ra­fuo­tis mies­to jau­na­ve­džiai. Ki­to­je aikš­tės pu­sė­je sto­vi auk­si­nio ber­niu­ko sta­tu­la. Ne­to­lie­se yra na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus rū­mai.

Kaip jau mi­nė­ta, la­bai gra­ži yra cen­tri­nė Al­ma­tos me­če­tė. Net ir ne­bū­da­mas mu­sul­mo­nas ga­li ten nu­ei­ti, pa­sė­dė­ti, pa­il­sė­ti ar tie­siog pa­bū­ti su sa­vi­mi, nes vi­du­je la­bai ty­lu ir ra­mu.

Po­pu­lia­ri mies­tie­čių lan­ky­mo­si vie­ta yra Pa­nfi­lo­vo par­kas, įkur­tas ka­za­chams, žu­vu­siems per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, pa­gerb­ti. Čia de­ga am­ži­no­ji ug­nis ir sto­vi me­mo­ria­las. Vi­du­ry­je par­ko yra ru­sų or­to­dok­sų ka­ted­ra. Tai šven­čiau­sia šią re­li­gi­ją iš­pa­žįs­tan­čių žmo­nių vie­ta Al­ma­to­je. Va­ka­rais ir lais­va­die­niais į par­ką ren­ka­si al­ma­tie­čiai ir links­mai lei­džia lai­ką tie­siog pra­mo­gau­da­mi su vai­kais.

Ka­dan­gi Al­ma­tą su­pa kal­nai, dau­gu­ma pra­mo­gų su­si­ju­sios ir su jais. Mies­to au­to­bu­su nu­vy­ko­me į už­mies­ty­je esan­tį Čim­bu­la­ko sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tą. Iš­li­pus au­to­bu­so sto­te­lė­je, dar 20 mi­nu­čių rei­kia fu­ni­ku­lie­riu­mi kel­tis į kal­nus. Čia ga­li­me pui­kiai pa­sli­di­nė­ti, pa­sig­ro­žė­ti kal­nais ir leis­ti pa­il­sė­ti plau­čiams nuo už­terš­to Al­ma­tos oro.

Ta­čiau man ge­riau­sias Al­ma­tos po­ty­ris - Kok­to­be kal­nas. Jo vir­šu­je sto­vi Al­ma­tos te­le­vi­zi­jos bokš­tas. Į kal­ną taip pat ke­lia kel­tu­vai, tie­sa, šiuo me­tu jie yra re­mon­tuo­ja­mi, tad ga­li­ma vyk­ti ir mies­to au­to­bu­su. Jau par­ko te­ri­to­ri­jo­je ga­li­ma sės­ti į par­ko au­to­bu­siu­ką ar­ba to­liau kop­ti pės­čio­mis. Vir­šu­je yra ne­di­du­kas zoo­lo­gi­jos so­das, at­rak­cio­nų par­kas, su­ve­ny­rų pre­kys­ta­liai. Ta­čiau vis­ką nu­stel­bia vaiz­das nuo kal­no į mies­tą. Ypač va­ka­re, jau tems­tant.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Epyphanos  78.58.44.51 2015-06-19 11:36:40
Gražus miestas Almaty - teko ten būti dar 1989 m. pavasarį (tuo pat metu, kai "Azote" įvyko avarija). Tada ten teko sutikti nemažai kazachų, kurių gimtoji kalba buvo rusų, o kazachiškai jie nė mur mur nemokėjo...
0 0  Netinkamas komentaras
Kazys  82.135.250.68 2015-05-03 12:14:03
Kas dėl užteršto oro, tai nesunkiai ištaisoma. Tereikia tik dvigubai, trigubai pašokdinti degalų kainas. Tik ar tai patiks kazachams. O ir kaip kuriems lietuviams nepatiktų, juk anie nevažiuotų Lietuvon automobilių pirkti.
1 0  Netinkamas komentaras
asde  78.58.84.210 2015-05-01 22:22:52
smirda ta almata-nera kuo kvepuoti-vien dvokas
0 1  Netinkamas komentaras
Ktns1  86.38.236.22 2015-05-01 18:16:57
O man atrodo, kad gražus ktns:)
0 0  Netinkamas komentaras
Ktns  178.250.38.182 2015-04-30 18:25:24
Puikus straipsnis, grazios foto :)
1 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami