Pasižvalgymas po Ispanijos salyną

Evelina GARNELYTĖ 2009-11-13 00:00
Evelina GARNELYTĖ 2009-11-13 00:00
Kairėje - gražiausias pasaulyje paplūdimys, per vidurį - mažas ežeriukas, vadinamas vaikų ežeru, dešinėje - atviras vandenynas. Evelinos Garnelytės nuotrauka
Šis ru­duo Is­pa­ni­jos Ga­li­si­jos re­gio­no gy­ven­to­jams ki­toks nei įpras­tai. Ti­kė­ta­si, kad nuo rug­sė­jo pra­si­dės lie­tin­gas se­zo­nas, itin bū­din­gas šiam re­gio­nui. Vis dėl­to kai­tra vie­ti­nius džiu­gi­no iki pat ru­dens vi­du­rio.

Ir dabar dar Galisijos gyventojai nejaučia, kad ispaniška žiema mintų ant kulnų. Jie juokaudami sako: "Globalinis atšilimas mums tik į naudą. Šiuo metu jau turėtume vilkėti lietpalčius ir slėptis nuo lietaus, tačiau radę laisvą minutę skubame degintis ir maudytis į pajūrį." Šią progą suskubo išnaudoti Vigo (Pontevedra) miesto turizmo paslaugų teikėjai. Paprastai ekskursijos iš jo į greta esančią Cieso salą trunka nuo birželio vidurio iki rugsėjo, bet šiemet šis terminas pailgintas net keliomis savaitėmis.

Gražiausias pasaulio paplūdimys.

Ciesas - vienas Atlanto vandenyno salynų, esančių Vakarų Ispanijoje, Galisijos regiono Pontevedros provincijoje. Nuo 2002-ųjų liepos jis priklauso Atlanto vandenyno salų draustiniui. Ciesą sudaro kelios mažesnės ir trys didesnės salos: didžiausia, esanti šiaurinėje salyno dalyje - Monteagudo, vidurinė - Montefaro ir pietinė - San Martinjo. Pastaroji nuo kitų dviejų atsiskyrusi, tad patekti į ją galima tik asmenine jachta ar kateriu. Ekskursijos į šią salą nerengiamos. Šiaurinė ir vidurinė salos sujungtos, anot britų dienraščio "The Guardian", gražiausiu pasaulyje paplūdimiu Rodu. Tačiau minant Rodo smėlį kyla abejonė, ar ši vieta tikrai verta tokio išaukštinimo: aplinkui nematyti ko nors įspūdingo, kas atimtų žadą. Vis dėlto tenka pripažinti, kad žavesio paplūdimiui suteikia galimybė pamatyti abi puses: už kelių kilometrų esantį Vigą bei atvirą Atlanto vandenyną.

Tiek galisų, tiek užsieniečių pamėgtą Cieso salyną sezono metu aplankyti galima savaitgaliais. Turistai gali ten praleisti visą dieną arba pasilikti nakvoti stovyklavietėje. Tačiau egzistuoja viena taisyklė: svečias negali būti ilgiau nei 15 dienų.

Sala - lyg observatorija

Salyne turistai ne tik mėgaujasi saulės bei vandenyno teikiamais malonumais. Jie taip pat turi galimybę apeiti abi salas, susipažinti su jų augalija bei gyvūnija, kopti į 111 metrų aukščio Principo kalną. Nuo jo atsiveria Atlanto vandenyno panorama, o žvelgiant į apačią matyti į kalną besidaužančios bangos. Maršruto ilgis - 3 kilometrai.

Ilgai neužsibuvus viršūnėje pravartu aplankyti kiek tolėliau ir aukščiau esantį švyturį Monte Faro. "Įsitaisęs" 175 metrų aukštyje jis atveria ne tik fantastišką vaizdą į vandenyną, bet ir į fiordus, kurių Cieso salyne išties nemažai. Kopimas į Monte Faro - vienas populiariausių maršrutų tarp salos lankytojų. Švyturio link nutiestas pėsčiųjų takas palengvina kopimą į kalną vingiuotu keliu. Nors žygis nėra iš lengvųjų, atsivėrusi panorama atperka visas pastangas ir nuovargį. Atstumas nuo turistų informacijos biuro, esančio beveik salyno viduryje, iki viršūnės - 7 kilometrai. Keliaujant palengva, švyturį pasiekti reikia šiek tiek daugiau nei valandos. Informaciniuose lankstinukuose surašyta, kiek apytiksliai trunka maršrutai - taip turistams paprasčiau nepervertinti savo galimybių ir apskaičiuoti laiką, kurį gali praleisti vienoje ar kitoje vietoje.

Monte Faro pastatytas 1851-1853 metais. Iki 1960-ųjų jis buvo apsuptas gyventojų ir tų, kurie jį prižiūrėjo. Šiuo metu švyturys veikia automatiškai.

Tiems, kurie pirmenybę teikia ne klajonėms po kalnus, o gyvūnijos ir augalijos pasauliui, Cieso salyne veiklos atsiras taip pat. Ši vieta - lyg didelė observatorija, kurioje galima stebėti paukščius. Čia yra galybė migruojančių paukščių, tokių kaip kormoranai ar kirai. Pastarieji ne tik didesni nei Lietuvoje, bet ir gerokai įžūlesni. Taip pat pro salyną praskrenda sakalai.

Salyne nemažai saugomų teritorijų, į kurias kelti kojos nevalia. Tačiau draudžiamieji ženklai pastatyti nepatogiose vietose ir kartais pamatyti, jog buvo draudžiama vaikščioti vienoje ar kitoje teritorijoje, gali tik iš jos grįždamas.


* Vakarų Ispanijos Atlanto vandenyno salyną (Rias Bajas) sudaro keturios salos: Ciesas, Ons, Salvora bei Cortegada (Arousa). Visos jos yra saugomame draustinyje.

* Cieso salyne yra didžiausia geltonkojų kirų kolonija - čia jų auginama 22 tūkstančiai. Taip pat čia įsikūrusi didžiausia Pietų Europoje kuoduotųjų kormoranų kolonija. Be kirų ir kormoranų, salyne gyvena triušiai, ežiai, ūdros, driežai ir mažos nepavojingos gyvatės.

* Be Monte Faro, salyne yra dar trys švyturiai: A Porta, Bikos ir Monte Agudo. Nuo tada, kai buvo pastatytas (1904-aisiais), Monte Agudo turėjo žymėti šiaurinį įėjimą į Vigo įlanką. Šiuo metu švyturys veikia valdomas saulės energijos.

* Iš pažiūros ne itin dideliame salyne yra devyni paplūdimiai. Vieni jų smėlingi, kiti - uolėti. Į kai kuriuos jų, pavyzdžiui, San Martinjo saloje, patekti galima tik nuosavu vandens transportu.

* Kelionė iš Vigo į Cieso salyną kainuoja 16 eurų. Laivas plaukia kiekvieną savaitgalį beveik kas dvi valandas. Sezono metą patartina bilietus įsigyti iš anksto.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami