Pataria turkų turizmo ekspertai: kaip neapsigauti renkantis viešbutį

lzinios.lt 2012-11-12 11:31

lzinios.lt

2012-11-12 11:31
F.Aycicekas perspėja, kad Turkija - labai skirtingo mentaliteto ir papročių šalis. goturkey.com nuotrauka
Nors jau dau­gu­ma lie­tu­vių yra il­sė­ję­si Ar­ti­mų­jų Ry­tų ku­ror­tuo­se, ta­čiau rei­kia pri­si­min­ti – šios ša­lys ne tik sve­tin­gos ir tu­ris­tus pa­si­tin­kan­čios at­vi­ra šir­di­mi, bet ir la­bai skir­tin­go men­ta­li­te­to, is­to­ri­jos, kul­tū­ros, re­li­gi­jos ir pa­pro­čių. 

Tad nesvarbu, koks Jūsų kelionės tikslas, turkų turizmo ekspertai pirmiausiai pataria tinkamai išsirinkti nakvynės vietą – tai yra viešbutį.  

Kaip nepasiklysti viešbučių gausoje ir nepadaryti klaidų, kurios bus it šaukštas deguto atostogų medaus statinėje ir gali visas atostogas paversti pragaru vietoj rojaus? Pataria turkų kelionių operatoriaus „Akay Tour“ koordinatorius Fatihas Aycicekas.  

Pirmiausiai jis siūlo prieš kelionę atsakyti į šiuos klausimus:

1. Koks Jūsų kelionės tikslas? Vykstate medaus mėnesio, šeimos atostogų, savaitės pasismaginti klubuose, kultūros ir istorijos pėdsakais, ilsėtis paplūdimyje, sportuoti, darbo komandiruotės ar apsipirkti? Kai žinosite, ko ir kur konkrečiai keliaujate, tik tada pradėkite rinktis viešbutį.

2. Kur keliaujate? Renkantis nakvynę, vieta yra svarbiausias kriterijus. Ar žadate viešbutyje tik nakvoti, ar planuojate ten leisti daugiau laiko? Ar Jums pakaks viešbučio miesto centre, ar dairysitės vadinamojo „resort“, tai yra prabangių poilsiavietės tipo kambarių. Nebūtina atostogų planuotis kreipiant visą dėmesį į viešbučius, tačiau jei vykstate ilsėtis tik prie jūros ar norėsite aplankyti konkrečią gamtos grožybę, tai žinoti, kur praleisite nakvynę, privalote. Juk nepailsėsite, jei iki gražaus kalno trenksitės kelias valandas pirmyn ar atgal, jei dėl verslo susitikimo kelsitės pora valandų anksčiau vien todėl, kad blogai pasirinkote viešbučio vietą miesto plane.  

3. Kokių tikitės paslaugų ir lygio? Trečias žingsnis – pasirinkite viešbutį pagal savo lygį. Jei norite degintis ir mirkti baseine, o popietes leisti su knyga gražiame kampelyje prie fontano, tai tikėtina, kad 80-90 % laiko leisite viešbučio teritorijoje. Kambarys, oro kondicionierius, aptarnavimas, maistas, užsiėmimai, papildomos paslaugos bus tai, kas lems tokių atostogų kokybę. Jei keliausite su vaikais, turite pasirūpinti, kad būtų išpildyti jų norai (užsiėmimai su viešbučio personalu, pramogų parkai, žaidimų aikštelės, vaikų klubai, vaikų diskotekos ir pan.). Kita vertus, jei norite praleisti atostogas romantiškai, šie dalykai nebūtini ar net nepageidaujami. Tada susiraskite viešbutį „tik suaugusiems“. Papildomos paslaugos (internetas, skaitmeninė televizija kambariuose ir kt.) taip pat svarbios. Ar šios paslaugos teikiamos Jūsų pasirinktame viešbutyje, pasidomėkite prieš kelionę.  Atkreipkite dėmesį į tai, kas į Jums pateiktus pasiūlymus įskaičiuota, o kas dar kainuos papildomai.  

4. Kiek turite pinigų? Tai Jūsų visagalis biudžetas. Jei Jums svarbi aptarnavimo kokybė, estetiška ir rami aplinka, privatumas, tuomet ieškokite viešbučio su daugiau žvaigždučių. Jei norėsite daugiau leisti laiko mieste ar gamtoje, galbūt Jums pakaks ir poros žvaigždučių arba nakvynės vadinamuosiuose svečių namuose. Galiausiai dar ir dar kartą perskaičiuokite planuojamas savo atostogų išlaidas, nes, patirtis rodo, kad paprastai pinigų prireikia daugiau. Juk atsipalaiduosite, ilsėsitės, todėl natūralu, kad norėsite sau leisti ir kažką malonaus – nesvarbu, ar įsigyti, ar patirti.  

Taigi akivaizdu, kad yra daugybė faktorių, į kuriuos reikės atsižvelgti, kai atostogoms ieškosite tinkamo viešbučio. Bet svarbiausias, sako turkų turizmo atstovai, tai teisingo operatoriaus pasirinkimas. „Pasitikėkite išmanančiais savo sritį, leiskite jiems Jums patarti, nes žinome iš patirties – jei susiviliosite gražiais interneto viešbučių vaizdeliais ir interneto lankytojų komentarais – galite smarkiai nusvilti“, - sako F.Aycicekas.

F.Aycicekas atkreipia dėmesį, kad Turkija – tai labai draugiška, graži ir viso ko turtinga šalis. „Turistai renkasi Turkiją, nes čia - pasaulinio garso turkų virtuvė, puikus kainos ir kokybės santykis keliaujantiems su šeima ar poromis, labai gilios istorinės ir kultūrinės tradicijos, o tuo pačiu – ir puikios šiuolaikinės pramogos, švarūs ir saugūs paplūdimiai, žvilgsnis į musulmonų religiją, kitaip tariant – tai į labiausiai pasaulyje pasirenkamų šalių dešimtuką patenkanti šalis“, - komplimentų savo šaliai negaili turizmo profesionalas.  

Turizmo koordinatorių F.Ayciceką bus galima sutikti ir asmeniškai pabendrauti jau 2013 m. vasario 1-3 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO.  Čia vyks tarptautinė kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda „ADVENTUR“. Naują ambicingą parodą organizuoja turizmo verslo specialistai - Valstybinis turizmo departamentas prie LR ūkio ministerijos, Lietuvos turizmo asociacija, LR turizmo rūmai ir parodų bei konferencijų organizatorius LITEXPO.

„Ši paroda ypatinga tuo, kad jos dalyviai irgi yra įtraukiami į parodos turinio kūrimą, parodos komunikaciją, aktyviai dalyvaus parodos rubrikų pildyme, rengs lankytojams susitikimus su garsiais keliautojais, kelionių gidais. Taip jie irgi tampa parodos organizatoriais, parodos ambasadoriais“, – sako parodos projekto vadovė Dovilė Zapkutė.

Svarbi parodos dalis bus skiriama turizmo verslui, kontaktų mugėms, verslo misijoms. Valstybinis turizmo departamentas čia surengs verslo misiją su kontaktų muge „Buy Lithuania 2013“, kurioje ketina dalyvauti per 50 užsienio turizmo verslo atstovų. Jiems bus pristatyti Lietuvos turizmo produktai, paslaugos, galimybės. Po parodos jiems bus surengtos reprezentacinės kelionės po Lietuvą, supažindinančios su mūsų šalies turizmo ištekliais.   

LITEXPO informacija

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami