Patarimai keliautojams, kaip išvengti nepatogumų dėl terorizmo grėsmių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-13 11:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-13 11:02
Reuters/Scanpix nuotrauka
Nors ti­ki­my­bė nu­ken­tė­ti nuo te­ro­ris­ti­nio iš­puo­lio nė­ra di­de­lė – vie­na iš 9 mi­li­jo­nų – tu­ris­tams, vyks­tan­tiems poil­siau­ti į už­sie­nio ša­lis, vis tik rei­kė­tų iš­lik­ti bud­riems ir at­sar­giems. Ypač – pa­di­din­tos ri­zi­kos ša­ly­se. 

Vie­to­je Tur­ki­jos ir Egip­to ku­ror­tų drau­di­mo bend­ro­vė BTA at­os­to­goms rink­tis pa­ta­ria ra­mes­nes poil­sio vie­tas Ka­na­rų sa­lo­se ar Por­tu­ga­li­jo­je. Tuo tar­pu sa­vait­ga­li­nių ke­lio­nių me­tu, ke­liau­jant po Eu­ro­pos did­mies­čius, ap­sis­to­ti ver­tė­tų kiek at­okiau nuo mies­to cen­tro.

„Ga­li­my­bė nu­ken­tė­ti nuo te­ro­ris­ti­nio iš­puo­lio sta­tis­tiš­kai la­bai ma­ža – ne­pa­ly­gi­na­mai dau­giau žmo­nių pa­ten­ka į trans­por­to ava­ri­jas. Vis­gi te­ro­ris­ti­niams iš­puo­liams pa­lie­tus Eu­ro­pą, tu­ris­tai tu­ri įver­tin­ti, kad šie­met vi­sur su­si­durs su ypač su­stip­rin­to­mis sau­gu­mo prie­mo­nė­mis, ku­rios par­ei­ka­laus pa­pil­do­mo jų lai­ko ir ati­du­mo. Į ke­lio­nę su­si­ruo­šu­siam žmo­gui siū­lo­me va­do­vau­tis pa­ta­ri­mais, ku­rie pa­dės ap­si­sau­go­ti nuo ri­zi­kų, – sa­ko BTA as­mens drau­di­mo pro­duk­tų va­do­vas Ro­nal­das Gri­zic­kas.

• Ap­gal­vo­ki­te, kur ke­liau­si­te ir gy­ven­si­te. Jei yra ga­li­my­bė, rin­ki­tės ne iki šiol tarp lie­tu­vių po­pu­lia­riau­sias ke­lio­nių kryp­tis – Tur­ki­ją ir Egip­tą, bet šiuo me­tu sau­ges­nes at­os­to­gų poil­sio vie­tas, to­kias kaip Ka­na­rų sa­los ar Por­tu­ga­li­jos ku­ror­tai. Jei ne­tu­ri­te to­kios ga­li­my­bės, ir vis­gi vyks­ta­te į Tur­ki­ją ar Egip­tą, re­ko­men­duo­ja­me ap­sis­to­ti ne did­mies­čiuo­se, o ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se, at­okes­niuo­se ku­ror­tuo­se. Ren­kan­tis trum­pes­nes ar il­ges­nes ke­lio­nes po di­džiuo­sius Eu­ro­pos mies­tus, ver­ta įsi­kur­ti kiek at­okiau nuo mies­to cen­tro. Ap­sis­to­ki­te pa­ti­ki­muo­se, sau­go­muo­se vieš­bu­čiuo­se ar­ba, at­virkš­čiai – rin­ki­tės ap­gy­ven­di­ni­mo plat­for­mų, to­kių kaip „AirBnB“, siū­lo­mus nak­vy­nės va­rian­tus. Pa­sta­ruo­ju at­ve­ju ti­ki­my­bė nu­ken­tė­ti nuo iš­puo­lio dar la­biau su­ma­žė­ja.

• Nu­ma­ty­ki­te dau­giau lai­ko oro uos­tui. Tarp­tau­ti­niai oro uos­tai su­stip­ri­no ap­sau­gą ir pra­dė­jo nau­do­ti dau­giau pa­pil­do­mų, su­dė­tin­ges­nių sau­gu­mo bar­je­rų. Nu­si­tei­ki­te il­ges­nėms ti­kri­ni­mo pro­ce­dū­roms ir į oro uos­tą at­vy­ki­te ne 2, o 3 va­lan­do­mis anks­čiau, bei vyk­dy­ki­te vi­sus par­ei­gū­nų nu­ro­dy­mus.

• Rin­ki­tės ma­žiau po­pu­lia­rų lai­ką. Ap­len­ki­te ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­tas, o į mu­zie­jus, at­vi­ro­se erd­vė­se esan­čius po­pu­lia­rius ob­jek­tus sten­ki­tės ei­ti tuo­met, kai lan­ky­to­jų srau­tai juo­se ma­žiau­si. Jei­gu esa­te nu­ma­tę kul­tū­ri­nę prog­ra­mą, jai lai­ką pla­nuo­ki­te kuo anks­čiau ry­te ar­ba vė­liau va­ka­re.

• Vie­šuo­ju trans­por­tu nau­do­ki­tės ne pi­ko me­tu. Me­tro va­žiuo­ki­te ne pi­ko va­lan­do­mis, jei yra ga­li­my­bė – rin­ki­tės ant­že­mi­nį vie­šą­jį trans­por­tą (au­to­bu­są, tram­va­jų, tak­si).

• Ap­gal­vo­ki­te fo­tog­ra­fuo­ja­mas vie­tas. Už­sie­nio ša­ly­se ne­fo­tog­ra­fuo­ki­te inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tų: po te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių ne­kal­ta nuo­trau­ka ar as­me­nu­kė me­tro sto­te­lė­je ga­li pa­trauk­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nų dė­me­sį.

• Bū­ki­te pa­si­ruo­šę įro­dy­ti sa­vo ta­pa­ty­bę. Ke­liau­da­mi tu­rė­ki­te su sa­vi­mi as­mens do­ku­men­tus.

• Ste­bė­ki­te, ko­kie žmo­nės yra ša­lia. Pa­sta­ruo­ju me­tu dė­me­sys kryps­ta nuo vie­šo­se vie­to­se tar­si ne­ty­čia pa­lik­tų daik­tų prie žmo­nių. Ven­ki­te žmo­nių, ku­rie ap­si­ren­gę ne pa­gal se­zo­ną, at­ro­do keis­tai ar ne­įp­ras­tai, yra per­ne­lyg mąs­lūs ir ne­rvin­gi. Gal­būt tai ir­gi tu­ris­tas ar tu­ris­tė, bet at­sar­gu­mas ne­pa­kenks.

BTA spe­cia­lis­tas tei­gia, kad prieš vyks­tant į bet ko­kią ke­lio­nę, pra­var­tu ją už­re­gis­truo­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to tink­la­py­je http://ke­liauk.urm.lt/lt/ke­lio­nes-registracija: nu­ro­dy­ti, kas ke­liau­ja, į ko­kią ša­lį, ko­kiu ad­re­su ap­sis­tos, kon­tak­ti­nį sa­vo te­le­fo­no nu­me­rį. To­kiu bū­du ke­liau­to­jų duo­me­nys au­to­ma­tiš­kai tam­pa prie­ina­mi Lie­tu­vos kon­su­li­nėms tar­ny­boms ir su­tau­po­ma daug bran­gaus lai­ko, jei pri­rei­kia su­si­siek­ti.

Drau­di­mo bend­ro­vė BTA po te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių Pra­ncū­zi­jo­je, Bel­gi­jo­je, Tur­ki­jo­je ir Egip­te ne­pa­kei­tė šių ša­lių ri­zi­kos ver­ti­ni­mo – ke­lio­nių drau­di­mo po­li­sų kai­nos li­ko ne­pa­ki­tę.

Sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, kas­met į už­sie­nį vi­du­ti­niš­kai iš­vyks­ta be­veik 900 tūkst., ar­ba be­veik treč­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami