Pažintis su Gruzija – iš Kutaisio

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-06-27 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-06-27 06:00
Atokvėpio akimirka kalnuose. Kristinos Kučinskaitės (LŽ) nuotraukos
Gru­zi­ja – ša­lis, ku­rio­je aps­tu vis­ko: sie­ros pri­so­tin­tų, iš že­mės trykš­tan­čių mi­ne­ra­li­nių van­de­nų, al­pi­nis­tų ir sli­di­nin­kų pa­mėg­tų snie­guo­tų kal­nų, iki šių die­nų vie­nuo­lių pri­žiū­ri­mų šimt­me­čių is­to­ri­ją me­nan­čių gru­zi­nų sta­čia­ti­kių baž­ny­čių, pa­gal spe­ci­fi­nes se­no­vės tra­di­ci­jas ga­mi­na­mo vy­no, nie­kur ne­ma­ty­tos ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­nių, at­ra­di­mais ža­vin­čių ir gam­ta ke­rin­čių par­kų, so­taus ir lie­tu­vio go­mu­riui ma­lo­naus mais­to ir ne­pap­ras­tai sve­tin­gų vie­tos žmo­nių.

Daž­nam lie­tu­viui, iš­gir­du­siam Gru­zi­jos - Ar­mė­ni­jos, Tur­ki­jos ir Azer­bai­dža­no kai­my­nės - pa­va­di­ni­mą, pir­miau­sia min­ty­se ky­la są­sa­jų su vy­nu, žmo­nių nuo­šir­du­mu ir na­tū­ra­lia ža­lu­ma. Vi­sa tai Gru­zi­ja iš tie­sų tu­ri. Bet prie­žas­čių ap­lan­ky­ti kraš­tą, ku­ria­me ga­li­ma at­ras­ti ne­ma­žai nau­jo, yra ge­ro­kai dau­giau.

Skry­dis į Kutaisį

Jau šią va­sa­rą į an­trą pa­gal dy­dį ša­lies mies­tą Ku­tai­sį, ku­ria­me įsi­kū­ręs ir ša­lies par­la­men­tas, iš Vil­niaus tie­sio­gi­niu rei­su ga­li­ma nu­skris­ti per be­ne pus­ket­vir­tos va­lan­dos. Dar prieš ke­liau­jant į Gru­zi­ją re­ko­men­duo­ja­ma ap­sisp­ręs­ti, ko­kių po­ty­rių pa­gei­dau­si­te – ko­pi­mo kal­nais ar tin­gaus dryb­so­ji­mo pa­plū­di­my­je. Ga­li­ma su­de­rin­ti abu ma­lo­nu­mus, bet rei­kė­tų ati­džiai ap­gal­vo­ti iš­vy­kos truk­mę ir marš­ru­tą.

Ne­no­rin­tie­ji ke­liau­ti nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu Ku­tai­sio oro uos­te ga­li pa­si­nau­do­ti vie­šuo­ju trans­por­tu. Iki mies­to cen­tro ke­lio­nė kai­nuos ke­le­tą la­rių (kai prieš ke­le­tą sa­vai­čių vie­šė­jau Gru­zi­jo­je, už vie­ną eu­rą bu­vo ga­li­ma gau­ti apie 2,5 la­rio - aut.). Iki pa­plū­di­mių ku­ror­to Ba­tu­mio – 20 la­rių. Pa­na­šiai at­sieis ir že­mė­la­pis, kaip pa­siek­ti Tbi­li­sį. Di­des­nei kom­pa­ni­jai ap­si­mo­ka pa­si­nau­do­ti pri­va­čių tak­sis­tų siū­ly­mais, jie apie sa­vo pa­slau­gą gar­siai in­for­muo­ja iš­ei­nan­čiuo­sius iš oro uos­to. Bet su ve­žė­ju bū­ti­na de­rė­tis – tai be­ne vie­nin­te­lė pa­slau­gų sri­tis Gru­zi­jo­je, kur ga­lio­ja iš anks­to su­tar­tos kai­nos. Vi­du­ti­niš­kai už ki­lo­me­trą tak­si mo­ka­ma apie vie­ną la­rį. Ge­ro­kai pa­si­de­rė­jus ši su­ma ga­li su­ma­žė­ti be­ne treč­da­liu. Su tak­sis­tais dėl kai­nos rei­kia tar­tis vi­suo­met.

Sta­li­no baseinas

Ku­tai­sis kol kas dar nė­ra pra­mo­gų mies­tas. Gal­būt to­dėl tu­ris­tai ja­me ir ne­už­si­bū­na. Ar­čiau­siai Ku­tai­sio yra Cchal­tu­bas, itin gru­zi­nų mėgs­ta­ma gy­dyk­lų zo­na. Ji su­kur­ta įdo­miu pri­nci­pu – Cchal­tu­bo cen­tre įreng­tos gy­dyk­los, į ku­rias su­ve­ža­mi lan­ky­to­jai iš vi­sų ap­lin­ki­nių sa­na­to­ri­jų. Prieš ke­tu­ris pen­kis de­šimt­me­čius poil­sio oa­zė­je vei­kė net dvi de­šim­tys sa­na­to­ri­jų. Tik penk­ta­da­lis jų šiuo me­tu yra su­lau­ku­sios in­ves­tuo­to­jų dė­me­sio. Kaip pa­sa­ko­jo Gru­zi­jo­je dir­ban­ti vie­ti­nė gi­dė Ma­ri­ka Bos­ve­ra­dzė, re­mon­tuo­ti sa­na­to­ri­jas kol kas nė­ra po­pu­lia­ru dėl vals­ty­bės vyk­do­mos po­li­ti­kos: „Dau­gu­mo­je pa­sta­tų yra įsi­kū­rę pa­bė­gė­liai, to­dėl iš in­ves­tuo­to­jų rei­ka­lau­ja­ma, kad jie ne tik su­tvar­ky­tų pa­sta­tą, bet ir par­ūpin­tų būs­tus li­ki­mo nu­skriaus­tie­siems. Tai ge­ro­kai di­di­na įgy­ja­mo ob­jek­to ver­tę.“

Anot jos, prie Cchal­tu­bo ži­no­mu­mo ne­men­kai yra pri­si­dė­jęs So­vie­tų Są­jun­gos po­li­ti­nis vei­kė­jas Jo­si­fas Sta­li­nas, mė­gęs il­sė­tis „Cchal­tu­bo Spa Re­sort“ sa­na­to­ri­jo­je ir le­pin­tis pri­va­čia­me gy­dyk­lų poil­sio kam­ba­ry­je bei ba­sei­ne. Iki da­bar šiuo me­tu in­ten­sy­viai re­mon­tuo­ja­mo­se gy­dyk­lo­se yra iš­li­kęs odi­nis krės­las, ku­ria­me at­sik­vėp­da­vo vie­nas ži­no­miau­sių pa­sau­lio gru­zi­nų.

„Krės­lą iš­sau­go­si­me ir Sta­li­no mėgs­ta­mą ba­sei­ną su­re­mon­tuo­si­me. At­ei­ty­je į pri­va­čią jo te­ri­to­ri­ją ga­lės pa­tek­ti vi­si no­rin­tie­ji“, - sa­kė gy­dyk­lų, da­bar tu­rin­čių „Hot Springs“ pa­va­di­ni­mą, gy­dy­to­ja Na­na Gvi­šia­ni.

Di­no­zau­rų pėdsakai

Maž­daug še­ši ki­lo­me­trai nuo Ku­tai­sio yra Sataplia na­cio­na­li­nis par­kas. Pa­sa­ko­ja­ma, jog to­je vie­to­je, kur jis įsi­kū­ręs, 1930 me­tais pla­nuo­ta ties­ti nau­ją ke­lią. Kas­da­mi že­mę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko uo­lą, ku­rio­je bu­vo dau­gy­bė įsis­pau­du­sių pėd­sa­kų. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, jog tai aki­vaiz­dus di­no­zau­rų pa­li­ki­mas. Te­ri­to­ri­ja apt­ver­ta ir pa­skelb­ta par­ku. Ja­me ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ne tik prieš­is­to­rės ver­ty­bę, bet ir sta­lak­ti­tų bei sta­lag­mi­tų uo­las, ste­bi­nan­čias „Ak­me­nų so­du“, ir sa­lę, ku­rio­je sau­go­mas šir­dies for­mos ak­muo. Be­je, į ja­me esan­čią ni­šą siū­lo­ma įmes­ti smul­kią mo­ne­tą tiems, ku­rie ti­ki­si no­rų iš­si­pil­dy­mo. 2,5 km marš­ru­tas drie­kia­si per par­ką, ku­rio dar vie­nas ak­cen­tas – virš sta­čių uo­lų iš­ki­lu­si stik­li­nė apž­val­gos aikš­te­lė. No­rint ja pa­si­vaikš­čio­ti rei­kia nu­siau­ti ba­tus ir įsis­pir­ti gre­ta pa­dė­tas šle­pe­tes.

Snie­guo­tos viršūnės

Sva­jo­jan­tie­ji pa­si­mė­gau­ti sli­di­nė­ji­mu tu­rė­tų pa­suk­ti Gu­dau­rio link. Pa­ke­liui ga­li­ma su­sto­ti at­sik­vėp­ti, už­kąs­ti ir ap­si­lan­ky­ti Ana­nū­rio tvir­to­vė­je. Prieš 20 me­tų pra­dė­tas kur­ti Gu­dau­ris – tai 50 ki­lo­me­trų il­gio 8 sli­di­nė­ji­mo tra­sos. Ar ku­ror­tas ga­li at­si­ras­ti šio­je vie­to­vė­je, kaip jis tu­rė­tų at­ro­dy­ti ir ko­kių įren­gi­nių rei­kės, spren­dė pa­sam­dy­ti sli­di­nė­ji­mo eks­per­tai iš Aus­tri­jos.

Dar vie­nas Gru­zi­jos pa­si­di­džia­vi­mas – Kaz­be­ko vir­šu­kal­nė ir Gergeti vie­nuo­ly­nas. Nuo Gu­dau­rio iki čia – vi­sai ne­to­li. Pir­mo­ji vie­ta, į ku­rią ga­li­ma pa­si­kel­ti dviem bū­dais, yra bū­tent vie­nuo­ly­nas. XIV am­žiu­je pa­sta­ty­tas Sa­me­bos (šv. Tre­jy­bės) vie­nuo­ly­nas sto­vi tar­pek­lio vir­šu­je, Kaz­be­ko pa­pė­dė­je. Vie­nuo­ly­nas įsi­kū­ręs al­pi­nė­se pie­vo­se, 2200 m aukš­ty­je, pa­kil­ti į jį pės­čio­mis trun­ka pu­san­tros va­lan­dos. Ta­čiau ga­li­ma kil­ti ir au­to­bu­siu­ku. Juo pa­slau­ga pir­myn ir at­gal kai­nuos 50, o di­des­niu au­to­bu­su – 80 la­rių. Ta­čiau tie, ku­rie su­nkiai tve­ria aš­trius po­jū­čius kal­nų ke­liais, ver­čiau tu­rė­tų rink­tis la­biau var­gi­nan­čią, il­ges­nę ir iš­tver­mės rei­ka­lau­jan­čią ke­lio­nę pės­čio­mis.

Tbilisis - miestas, kuriame dera senovė ir dabartis.

Pats vie­nuo­ly­nas – ne­di­du­kas, bet la­bai gra­žus. Kaip ir ki­to­se šven­to­se Gru­zi­jos vie­to­se, mū­vin­tie­ji kel­nes pri­va­lo „pa­sis­ko­lin­ti“ pa­sta­to prie­igo­se iš­dė­lio­tas mo­te­riš­kus si­jo­nus pri­me­nan­čias pri­juos­tes. Mo­te­rims duo­da­mos ir ska­re­lės. Be­je, vie­nuo­ly­ne ga­li­ma iš­vys­ti ir ka­ta­li­kų itin gar­bi­na­mą bei ste­buk­lin­gu lai­ko­mą Juo­do­sios Ma­do­nos pa­veiks­lą.

Iš vie­nuo­ly­no ge­rai ma­to­mas Kaz­be­kas - už­ge­sęs 5047 m aukš­čio ug­ni­kal­nis. Už­lip­ti į jį nė­ra su­dė­tin­ga. Pa­grin­di­nis truk­dis – Kaz­be­ką be­ne nuo­lat su­pan­tys de­be­sys. Pa­pras­tai įkop­ti ir adap­tuo­tis rei­kia ma­žiau­siai 4 die­nų.

Pa­sig­ro­žė­jus Gergeti ir Kaz­be­ku lau­kia vieš­bu­tis „Rooms ho­tel“. Jis įreng­tas bib­lio­te­kos sti­liu­mi, o iš te­ra­sos at­si­ve­ria vaiz­das į ap­lin­ki­nius gam­tos ste­buk­lus.

Karš­tų vers­mių miestas

Po dvie­jų va­lan­dų ke­lio – Tbi­li­sis. Mies­tas, ste­bi­nan­tis pui­kiai su­tvar­ky­tu se­na­mies­čiu, mo­der­niais pa­sta­tais ir karš­to van­dens vers­mė­mis, trykš­tan­čio­mis iš že­mės gel­mių. „Tbi­li“ iš­ver­tus iš gru­zi­nų kal­bos reiš­kia „karš­tas“. Gi­dė M. Bos­ve­ra­dzė pa­sa­ko­jo, jog yra dvi le­gen­dos apie Tbi­li­sio at­si­ra­di­mą. Abie­jo­se mi­ni­mas Gru­zi­jos ka­ra­lius Vach­tan­gas Gor­ga­sa­lis ir karš­to­sios vers­mės. Pa­gal vie­ną pa­sa­ko­ji­mų, me­džio­da­mas ka­ra­lius pa­lei­do sa­ka­lą, tu­rė­ju­sį pri­baig­ti pa­šau­tą gro­bį. Ta­čiau nei sa­ka­lo, nei brie­džio va­ro­vams ap­tik­ti ne­pa­vy­ko – abu gy­vū­nai ras­ti su­ke­pę karš­ta­me šal­ti­ny­je. Ki­ta le­gen­da by­lo­ja, esą pa­šau­tas el­nias įšo­ko į sie­ros pri­so­tin­tas vers­mes, žaiz­da aki­mirks­niu už­si­trau­kė ir jis pa­spru­ko nuo me­džio­jan­čio ka­ra­liaus.

Pa­čia­me Tbi­li­sio cen­tre, ten, kur vers­mės iš­si­ver­žia į pa­vir­šių, yra įreng­tas pir­čių komp­lek­sas. Va­lan­da pa­pras­tes­nė­je pir­ty­je, ku­rio­je tel­pa aš­tuo­ni žmo­nes, at­siei­na 50 la­rių. Jei no­ri­te iš­tai­gin­ges­nės, teks pa­klo­ti 80 la­rių. Už pa­pil­do­mą 10 la­rių mo­kes­tį ga­li­ma už­si­sa­ky­ti trum­pą ma­sa­žą ar­ba vi­so kū­no švei­ti­mą.

Tbi­li­sio se­na­mies­čio pa­si­di­džia­vi­mas – re­ži­sie­riaus ir sce­na­ris­to Re­zo Gab­ria­dzės lė­lių tea­tras. La­bai įdo­mios ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­te ro­do­mi trys spek­tak­liai. Vie­nas jų – ru­sų kal­ba, ki­ti du – su ru­siš­kais ti­trais. M. Bos­ve­ra­dzės tei­gi­mu, R. Gab­ria­dzės ran­ko­mis de­ko­ruo­tas tiek pa­sta­to eks­ter­je­ras, tiek in­ter­je­ro de­ta­lės. Jis re­ži­suo­ja ir spek­tak­lius, ku­rie yra skir­ti su­au­gu­sie­siems. Įėji­mas į tea­trą kai­nuo­ja 20 la­rių.

Gru­zi­nų tem­pe­ra­men­tą at­skleis „Na­ba­di“ tea­tre ar­ba „Sha­dow in Me­tek­hi“ res­to­ra­ne vi­so­mis die­no­mis, iš­sky­rus pir­ma­die­nį, vyks­tan­ti ne­mo­ka­ma tau­ti­nių gru­zi­nų šo­kių ir dai­nų prog­ra­ma.

Vy­no nešaldo

Alaverdi vie­nuo­ly­nas Ka­che­ti­jos re­gio­ne - vie­nas iš ne­dau­ge­lio iki šiol vei­kian­čių vie­nuo­ly­nų, ku­ria­me ga­li­ma įsi­gy­ti vie­nuo­lių su­rink­to me­daus ir jų ga­min­to vy­no. Pa­va­žia­vus Te­la­vio link yra pri­nco Alek­sand­ro Čav­čia­va­dzės re­zi­den­ci­ja. Šiuo me­tu ji vir­tu­si mu­zie­ju­mi. Dar po va­lan­dos ke­lio at­si­dur­si­te prie vy­ni­nės, ku­rio­je už 15 la­rių ga­li­ma par­agau­ti tri­jų rū­šių vy­nų. Pra­dė­jus pa­sa­ko­ji­mą apie vy­ną, rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad jis Gru­zi­jo­je – spe­ci­fi­nis. Dau­ge­lio rū­šių vy­nas yra ga­mi­na­mas pa­gal se­ną­ją tech­no­lo­gi­ją, kai gė­ri­mas bran­di­na­mas su vy­nuo­gių ode­lė­mis. Dėl to jis įgau­na ne skaid­rų gels­vą, o sod­rų auk­so at­spal­vį bei ryš­kes­nį sko­nį.

„Eu­ro­pie­čiai klys­ta bal­tą­jį vy­ną ger­da­mi at­šal­dy­tą. Ga­vęs šal­čio gė­ri­mas pra­ran­da sa­vi­tą sko­nį ir ne­be­lie­ka pra­smės juo vai­šin­tis“, - ti­ki­no vyn­da­rys Ber­dia Be­riš­vi­lis.

Važiuojant Gudaurio link galima apsilankyti Ananūrio tvirtovėje.

Jis pa­brė­žė, kad įpra­tu­siems prie nau­jo­viš­kai ga­mi­na­mo vy­no gru­zi­niš­kas yra kiek keis­to­kas. Vy­no ži­no­vas re­ko­men­da­vo pa­ska­nau­ti rau­do­no­jo „Wi­ni­ve­ria“ ir „Geor­gian Acen or­ga­nic Kvev­ri“ vy­no.

Tu­ris­tų lan­ko­mas ob­jek­tas - Up­lis­ci­chės mies­tu­kas. Čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti olo­je iš­skap­tuo­tų gat­ve­lių, na­mų, baž­ny­čių, slap­tų tu­ne­lių, van­dens ka­na­lų, tur­gų ir se­niau­sią Gru­zi­jos tea­trą. Jis pra­dė­tas kur­ti apie 2000 me­tų prieš Kris­tų ir vei­kė iki XV am­žiaus. XVII am­žiu­je Up­lis­ci­chė li­ko be gy­ven­to­jų ir pra­ny­ko po že­mės klo­dais. Tik apie 1957 me­tus mies­te­lis vėl ne­ti­kė­tai at­ras­tas ir at­kas­tas.

Pa­si­di­džia­vi­mas - Batumis

Dar vie­na vie­ta, į ku­rią pa­pras­tai va­žiuo­ja­ma, yra Sig­na­chio mies­te­lis. Jis gar­sė­ja ne tik tu­ris­tams skir­to­mis pra­mo­go­mis bei dar V am­žiu­je pra­dė­ta sta­ty­ti 2,5 ki­lo­me­tro mū­ri­ne sie­na, tu­rin­čia 23 bokš­tus ir pen­ke­rius var­tus, bet ir tuo, kad ja­me Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius vei­kia 24 va­lan­das per par­ą.

Go­rio mies­te­ly­je tu­ris­tai plūs­ta į Sta­li­no mu­zie­jų. Pa­si­vaikš­čio­ji­mas po jį ly­di­mam gi­do as­me­niui kai­nuo­ja apie 15 la­rių.

Be abe­jo, Gru­zi­jos pa­si­di­džia­vi­mas – ku­ror­tas prie jū­ros Ba­tu­mis. Poil­sio se­zo­nas ja­me pra­si­de­da lie­pos mė­ne­sį. Gru­zi­nai už­si­me­na, jog tai le­mia orai, mat bir­že­lis dar bū­na ga­na vė­sus ir lie­tin­gas. Ba­tu­mio cen­tras drie­kia­si pa­jū­riu. Pa­plū­di­miai vie­ši ir vieš­bu­čiams ne­prik­lau­so, to­dėl le­pin­tis sau­lės vo­nio­mis ga­li­ma kur pa­no­rė­jus. Pa­kran­tę nuo gat­vės ski­ria pla­ti pro­me­na­da, se­zo­no me­tu virs­tan­ti pra­mo­gų ir ba­rų gat­ve. Tie, ku­rie į Ba­tu­mį at­vyks­ta anks­čiau nei lie­pą, nak­ti­nių links­my­bių ga­li ras­ti vieš­bu­čio „Ra­dis­son“ ašuo­nio­lik­ta­me aukš­te, kur vi­suo­met gro­ja gy­va mu­zi­ka, ga­li­ma pa­šok­ti ir už­kąs­ti.

Gru­zi­nų vaišės

Nau­jau­sias Ba­tu­mio sta­ti­nys – „Ča­čos bokš­tas“. Ča­ča – na­mi­nė gru­zi­nų vy­nuo­gių deg­ti­nė, ku­rios ga­li­ma įsi­gy­ti tiek par­duo­tu­vė­se, tiek pa­ke­lė­se. Pu­san­tro li­tro ča­čos už­mies­ty­je kai­nuo­ja 10 la­rių. Ba­tu­mio va­do­vai pla­nuo­ja, kad tam ti­kru me­tu ir tam ti­krą lai­ką „Ča­čos bokš­tu“ te­kė­tų ti­kra ča­ča, ku­rios ga­lė­tų par­agau­ti vi­si no­rin­tie­ji.

Mais­tas Gru­zi­jo­je gau­sus ir įvai­rus. Mėgs­ta­mi ir ver­ti­na­mi khinkaliai – jie pri­me­na di­džiu­lius kol­dū­nus, ku­riuos rei­kia kąs­ti taip, kad ne­iš­si­lie­tų vi­du­je esan­tis mė­sos skys­tis. Dar vie­na vir­tu­vės su­bti­ly­bė – cha­ča­pu­ris. Jį ga­mi­nant nau­do­ja­mas kiau­ši­nio try­nys, teš­la, sū­ris. Mėgs­ta­mi yra ir žo­lių bei sū­rių ru­tu­liu­kai mkhali, ver­šie­nos troš­ki­nys su tarchunu chakapuli, jo­gur­tas „Ma­co­ni“.

„La­bai daug nau­do­ja­me grai­ki­nių rie­šu­tų. Juos tri­na­me, ga­mi­na­me pa­stą bei ja gar­di­na­me dau­ge­lį val­gių“, - sa­kė M. Bos­ve­ra­dzė. Įdo­mu, kad gru­zi­nai be­veik ne­val­go ero­pie­čiams įpras­tų sal­dė­sių. Jie vie­toj de­ser­to siū­lo di­džiu­les lėkš­tes vai­sių.

„Tu­ri­me sal­du­my­ną, ku­rį va­di­na­me čiurčhela - tai ant siū­lo su­mau­ti rie­šu­tai ar džio­vin­ti vai­siai. Tuo­met „gir­lian­da“ mer­kia­ma į mil­tų ir vy­nuo­gių su­lčių mi­ši­nį. Kai įda­rą teš­la ap­lim­pa, čiurč­he­la ka­bi­na­ma džiū­ti. Taip ji ga­li iš­bū­ti nuo va­lan­dos iki me­tų. Tur­guo­se gar­dė­siai yra par­duo­da­mi už la­rį ar ke­le­tą“, - sa­kė M. Bos­ve­ra­dzė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Transfers  31.146.34.251 2015-09-02 15:40:01
Transfers Georgia is official licensed Transportation Company. Transfers from Kutaisi airport to any destination. New cars. Nonsmoker drivers. cheap and comfortable transfers. We will meet you in the airport any take you where you wish. Cheap and comfortable Transfers Cars: Minivans, Jeeps, Sedan, Minibuses, Buses. 24 Hours Tours around Georgia. Minivans, Jeeps, Minibuses. Transfers Georgia transfersgeo@gmail.com +995593994331 Viber - what's up
0 0  Netinkamas komentaras
Marika  78.56.46.50 2014-06-27 15:30:00
Šauni šalis! Puikus rašinys - tai ir traukia ten nuvykti:) Ačiū už įspūdžius:)
11 1  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami