Penki įspūdingiausi dvarai Lietuvoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-27 14:48
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-27 14:48
Burbiškio dvaras Vilnius LifeStyle nuotrauka
Už­bu­rian­tys vaiz­dai, ore tvy­ran­ti is­to­ri­ja, nuo­sta­bi gam­ta – tai kiek­vie­nam, ku­ris no­ri pa­bėg­ti nuo kas­die­ny­bės ir ap­si­lan­kys vie­na­me iš Lie­tu­vos dva­rų. Sa­ko­te, jog  Lie­tu­vo­je su­nku ras­ti tai, kas dar nu­ste­bin­tų? Klys­ta­te. Va­sa­ra ga­li bū­ti pui­kus me­tas nau­jiems nuo­ty­kiams, šį­kart ap­lan­kant an­tram gy­ve­ni­mui pri­kel­tus nuo­sta­bius dva­rus, ku­riuo­se ga­lė­si­te ne tik pa­siil­sė­ti, bet ir pa­pra­mo­gau­ti, kaip ti­kras dva­ri­nin­kas.

Lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­še - nau­jai įreng­tos ir pa­žin­ti­niam tu­riz­mui pri­tai­ky­tos vie­tos, tad ką rink­tis ir kur va­žiuo­ti?

Pa­kruo­jo dvaras

Šis dva­ras įsi­kū­ręs 2 km. nuo Pa­kruo­jo, Kruo­jos upės de­ši­nia­ja­me kran­te, ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas jau 1531 m. Pa­kruo­jo dva­ras – vė­ly­vo­jo kla­si­ciz­mo ar­chi­tek­tū­ros pa­vyz­dys (vie­nin­te­lis Pa­kruo­jo kraš­te), di­džiau­sias iš­li­kęs 26 dva­ro pa­sta­tų komp­lek­sas (an­samb­lis) Lie­tu­vo­je. Čia kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį kvie­čia­ma ap­si­lan­ky­ti gy­va­me mu­zie­ju­je, kur su­pa­žin­di­na­ma su dva­ro is­to­ri­ja, pra­mo­gau­ja­ma ir mo­ko­ma­si kal­vė­je, par­fu­me­rio la­bo­ra­to­ri­jo­je, alaus da­ryk­lo­je. Vai­šin­tis ga­li­ma dva­re įsi­kū­ru­sia­me res­to­ra­ne, pa­si­le­pin­ti Spa ir pir­ti­mis.

Bab­ty­no - Že­mait­kie­mio dvaras

Bab­ty­no - Že­mait­kie­mio dva­ras sto­vi Ne­vė­žio de­ši­nia­ja­me kran­te, apie 2 km.

į piet­va­ka­rius nuo Bab­tų. Dva­rą prie Bab­ty­no kai­mo XVI a. Įkū­rė Šiukš­tos.

Dva­ro komp­lek­są su­da­ro pen­ki pa­sta­tai: rū­mai, lo­by­nas, svir­nas, kluo­nas ir tvar­tas. Iš jų ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti dva­ro rū­mus, kluo­ną ir lo­by­ną. Bend­ras rū­mų plo­tas su­da­ro 950 m2. 500 me­tų se­nu­mo dva­re kvie­čia­ma švęs­ti sa­vo gy­ve­ni­mo šven­tes, da­ly­vau­ti šau­dy­mo iš lan­ko čem­pio­na­tuo­se.

Tau­jė­nų dvaras

Tau­jė­nų dva­ras įsi­kū­ręs Uk­mer­gės ra­jo­ne, ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se mi­ni­mas nuo XVI a. an­tros pu­sės. Kla­si­ciz­mo sti­liaus rū­mai, pa­sta­ty­ti 1802 me­tais, iš­li­kę iki šių die­nų. Dva­ras iki XX a. vi­du­rio bu­vo ku­ni­gaikš­čių Rad­vi­lų re­zi­den­ci­ja. Da­bar Tau­jė­nų dva­ras – tai šei­mos, drau­gų ar įmo­nės šven­tės bei kon­fe­ren­ci­jų vie­ta. Čia su­de­rin­ta se­nų­jų lai­kų dva­sia su šiuo­lai­ki­ne es­te­ti­ka. Sa­vait­ga­liais lan­ky­to­jai lau­kia­mi vyks­tan­čio­se džia­zo mi­nia­tiū­ro­se, is­pa­ni­jos mu­zi­kos va­ka­ruo­se.

Užu­tra­kio dvaras

Užu­tra­kio dva­ras sto­vi prie Gal­vės eže­ro, Užu­tra­ky­je. Šian­dien ki­taip ži­no­mas kaip Tiš­ke­vi­čių dva­ras. Užu­tra­kio dva­ras api­ma virš 600 ha te­ri­to­ri­ją, iš jų 80 ha plo­tą api­ma so­dy­ba, ūki­nė ir rep­re­zen­ta­ci­nė da­lys.

Abi da­lis at­ri­bo­ja su­dė­tin­ga tven­ki­nių ir žel­dy­nų sis­te­ma. Šio­mis die­no­mis Užu­tra­kio dva­re kvie­čia­ma pa­siž­val­gy­ti po iš­to­bu­lin­tus so­dus, šil­tuo­ju me­tų lai­ku pa­sik­lau­sy­ti daž­nai vyks­tan­čių kon­cer­tų, pa­sig­ro­žė­ti skulp­tū­ro­mis, vyks­tan­čio­mis par­odo­mis ir pui­kiu vaiz­du į Tra­kų pi­lį ir Gal­vės eže­rą.

Bur­biš­kio dvaras

Bur­biš­kio dva­ras įsi­kū­ręs Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke, ne­to­li Ru­bi­kių eže­ro, 8 km nuo Anykš­čių. Vaiz­din­ga­me Anykš­tos upės kai­ria­ja­me kran­te akį trau­kia sti­lin­gi rū­mai – XIX a. ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­las, už­bu­rian­tis su­bti­lu­mu ir ele­gan­ci­ja.

Be abe­jo­nės, šis dva­ras vie­nas įspū­din­giau­sių. Čia ypač daug dė­me­sio ski­ria­ma lan­ky­to­jams – ja­me yra įsi­kū­ręs res­to­ra­nas, ci­ga­rų kam­ba­rys.

Lais­va­lai­kio pra­mo­gos taip pat kaip ti­kram dva­ri­nin­kui – siū­lo­ma jė­gas iš­ban­dy­ti me­džiok­lė­je, sli­di­nė­ji­me, jo­di­nė­ji­me žir­gais. Taip pat, kvie­čia­ma pa­si­mė­gau­ti ir van­dens pra­mo­go­mis. No­rin­tiems nuo­dug­niau su­si­pa­žin­ti su dva­ro is­to­ri­ja, or­ga­ni­zuo­ja­mos eks­kur­si­jos.

Tad kaip sa­kė vie­nas ži­no­mas ke­liau­to­jas: „Vi­sai ne­svar­bu kur ke­liau­si, vi­sai ne­svar­bu ko­kiu tiks­lu. Svar­biau­sia tai, ką at­min­tį par­si­ve­ši iš sa­vo ke­lio­nės“. O ap­si­lan­kę bent vie­na­me iš šių dva­rų, par­si­vež­ti ti­krai tu­rės ką – nuo­sta­būs įspū­džiai ir ge­ras lai­kas ga­ran­tuo­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
LABAI PATIKO  82.135.206.15 2015-06-15 18:54:36
BURBISKIO DVARAS PRIE ANYKSCIU, pries tai buvom uzvaziave i zadeikiu palivarka, kuriame ikurtas B.Brazdzionio edukacinis centras, tai kaip diena ir naktis......
4 0  Netinkamas komentaras
ačiū  178.16.45.164 2015-06-09 11:32:24
didžiausias AČIŪ visiems kurie neleido visiškai nunykti Lietuvos dvarams Saugo irpuoselėja AČIŪ
2 2  Netinkamas komentaras
yes  87.239.87.194 2015-06-04 21:55:02
ispudingiausi lietuvos dvarai -rumai yra Tiskevičiu gimines- tai PALANGOS .KRETINGOS. UZUTRAKIO .ASTRAVO. RAUDONDVARIO.DVARAI, ...ISPUDINGI-OGINSKIU DVARO RUMAI-PLUNGEJE[ATIDARYMAS VYKO GEGUZES 16] .DIDIKU RADVILU-BIRZU PILIS,TAUJENU DVARAS,ISPUDINGASTYZENHAUZU-ROKISKIO DVARAS IR TT
6 0  Netinkamas komentaras
sarkyte  78.61.166.18 2015-05-29 10:51:32
Galejo nors po nuotraukyte kiekvieno dvaro...Gerai,kad turim tokiu graziu statiniu,kad yra zmoniu,jais besirupinanciu.Gal L.zinios kada placiau apie tuos dvarus ir ju savininkus parasytu:?aciu:!
12 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami