Penkios priežastys aplankyti Estiją šaltuoju metų laiku

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-12 11:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-12 11:45
Kai ru­de­nį vi­du­ram­žių dva­sia al­suo­jan­čia­me Ta­li­no se­na­mies­ty­je su­ma­žė­ja tu­ris­tų skai­čius, pre­ky­bos sta­lus su­si­ren­ka vir­tu­vės mag­ne­tu­kų par­da­vė­jai, o ita­liš­kus res­to­ra­nė­lius ap­lei­džia skra­ju­čių da­lin­to­jai, mies­tas tam­pa idea­lia vie­ta ver­ti­nan­tiems ra­my­bę ir mėgs­tan­tiems il­gai kla­jo­ti ak­me­ni­mis grįs­to­mis gat­ve­lė­mis, be­sig­ro­žint is­to­ri­niu pa­vel­du. Ma­ža to, šal­tuo­ju se­zo­nu Es­ti­jo­je vyks­ta ren­gi­niai, gar­si­nan­tys šį kraš­tą vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Ta­li­no tam­sių­jų nak­tų fil­mo fes­ti­va­lis

Tarp 15-os ge­riau­sių ki­no fil­mų fes­ti­va­lių pa­sau­ly­je pri­ski­ria­mas Ta­li­no tam­sių­jų nak­tų fil­mo fes­ti­va­lis kas­met su­trau­kia dau­giau nei 55 tūkst. ki­no mė­gė­jų iš Es­ti­jos ir už­sie­nio ša­lių. 18-ąjį kar­tą vyk­sian­tis fes­ti­va­lis per 16 va­ka­rų ki­no sa­lė­se par­odys per 500 pil­na­me­tra­žių ki­no fil­mų, do­ku­men­ti­kų, trum­po me­tro bei ani­ma­ci­nių fil­mų. Tarp jų – net 10 tarp­tau­ti­nių prem­je­rų ir 9 – eu­ro­pi­nes. Bi­lie­tų kai­na pra­si­de­da nuo 4 eu­rų, su­si­pa­žin­ti su fil­mų re­per­tua­ru ga­li­ma fes­ti­va­lio sve­tai­nė­je: http://2014.poff.ee/eng/festival.

Nau­jas ge­riau­sias res­to­ra­nas Estijoje

Es­ti­jo­je dė­me­sio ver­tų res­to­ra­nų – dau­giau nei 1300. Ne­pak­lys­ti to­kio­je gau­so­je pa­de­da kiek­vie­nų me­tų ru­de­nį skel­bia­mas ge­riau­sių Es­ti­jos res­to­ra­nų gi­das. Šie­met gur­ma­niš­ka­me kon­kur­se lau­rus nu­sky­nė nau­jas Ta­li­no pa­kran­tė­je įsi­kū­ręs res­to­ra­nas „Noa“. Čia ne tik ga­li­ma mė­gau­tis vi­tuo­ziš­kai ruo­štu pa­sa­kiš­ko sko­nio mais­tu, bet ir sek­ti kiek­vie­ną vir­tu­vės še­fo žings­nį, ži­no­ma, jei tik jū­sų dė­me­sio ne­nu­kon­ku­ruos pro lan­gus vos už 40 me­trų ban­guo­jan­čios jū­ros ir ro­man­tiš­ko sau­ly­lė­džio vaiz­dai.

Vie­nas pres­ti­žiš­kiau­sių mu­zi­kos renginių

Ang­li­jos nau­jie­nų ir ži­niask­lai­dos ka­na­las „The Guar­dian“ ne­se­niai skel­bė apie reikš­min­giau­sius mu­zi­ki­nius ren­gi­nius žie­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je. Į ge­riau­sių ren­gi­nių są­ra­šo de­šim­tu­ką pa­te­ko ir Ta­li­no mu­zi­kos sa­vai­tė, kas­met su­trau­kian­ti dau­giau nei 20 tūks­tan­čių mu­zi­kos my­lė­to­jų. Ji vyks ko­vo 25 – 28 die­no­mis – to­kiu me­tu Es­ti­jo­je pa­pras­tai dar tę­sia­si gū­di žie­ma. O tiems, kas no­ri uni­ka­lios mu­zi­kos pa­sik­lau­sy­ti dar šie­met, tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti Ta­li­ne gruo­dį – jo me­tu vi­sos mies­to baž­ny­čios ai­di cho­rų ir var­go­nų mu­zi­kos gar­sais.

Ti­krų di­no­zau­rų paroda

Tar­tu mies­te įsi­kū­ręs „Ah­haa“ moks­lo cen­tras šią žie­mą kvie­čia ke­liau­ti lai­ku – pas di­džiau­sius pla­ne­tos gy­ven­to­jus – di­no­zau­rus. Riau­mo­jan­tys, na­tū­ra­liai ju­dan­tys ir į žmo­gų rea­guo­jan­tys di­no­zau­rai pri­vers smar­kiau plak­ti kiek­vie­no šir­dį. Eks­po­zi­ci­jos da­ly­viai ga­lės su­si­[a­žin­ti su įvai­riau­sių rū­šių di­no­zau­rais: tu­rin­čiais tūks­tan­tį dan­tų, sve­rian­čius per 120 to­nų, at­vy­ku­siais iš An­tark­ti­dos ir dau­gy­bę ki­tų.

Su­tik­ti snie­gą pirmiems

Be jau mi­nė­tų at­rak­ci­jų, kai­my­nai es­tai tu­ris­tus vi­lio­ja dar vie­nu la­bai na­tū­ra­liu gam­tos reiš­ki­niu – snie­gu. Pir­ma­sis snie­gas Ta­li­no gy­ven­to­jus pra­džiu­gi­na bent po­ra sa­vai­čių anks­čiau nei Lie­tu­vo­je – jau lap­kri­čio vi­du­ry­je es­tai ima sta­ty­ti snie­go pi­lis ir skulp­tū­ras, lip­dy­ti se­nius bes­me­ge­nius. Vi­si, kas jau la­bai pa­siil­go žie­mos, tu­rė­tų sku­bė­ti į Es­ti­ją – čia pir­ma­sis snie­gas tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti vi­sai ne­tru­kus. Snie­gas pra­vers ir jei pa­kly­si­te pa­inio­se Ta­li­no gat­ve­lė­se – sek­da­mi sa­vo pėd­sa­kais, leng­vai ra­si­te ke­lią at­gal.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami