Penkios priežastys, kodėl lietuvės pamilsta Toskaną

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-09 12:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-09 12:26
Po­pu­lia­riu įsi­vaiz­da­vi­mu, Ita­li­ja lie­tu­ves ža­vi sa­vo ar­chi­tek­tū­ra bei is­to­ri­ja, ma­dos di­zai­ne­rių gau­sa ir dė­me­sin­gais, komp­li­men­tus že­rian­čiais vy­rais. 

Ta­čiau ver­tin­da­ma Tos­ka­nos re­gio­no pa­trauk­lu­mą ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ras“ rin­ko­da­ros pro­jek­tų va­do­vė Ie­va Do­re­lai­tie­nė įvar­di­ja ki­tas prie­žas­tis, vi­lio­jan­čias ke­liau­ti. „Tos­ka­na tur­tin­ga sa­vo pa­vel­du ir ne­pa­kar­to­ja­mu kraš­to­vaiz­džiu, ta­čiau daž­niau­siai tu­ris­tai mi­ni at­si­pa­lai­da­vu­sį tos­ka­nie­čių po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą – Il bel far niente, ita­liš­ką po­sa­kį, reiš­kian­tį nie­ko ne­vei­ki­mo gro­žį“, – tei­gia mo­te­ris.

1. Tos­ka­nos oras – pus­me­tį trun­kan­ti vasara

Tos­ka­nie­čiai lai­min­gi ir at­si­pa­lai­da­vę dėl il­giau nei pus­me­tį trun­kan­čios va­sa­ros. Bir­že­lį tem­pe­ra­tū­ra ga­li pa­kil­ti iki 30 laips­nių ši­lu­mos, o pui­kūs orai tę­sia­si iki pat vė­ly­vo ru­dens. Pa­jū­ry­je karš­tis ne­ali­na – nuo jū­ros at­ke­liau­jan­tis vė­jas iš­sklai­do karš­čio ban­gas. Iš­siil­gu­siems pa­plū­di­mio pra­mo­gų ver­ta ap­lan­ky­ti Lu­ni­gia­na pa­jū­rį, esan­tį šiau­ri­nė­je da­ly­je ir gar­sė­jan­tį mar­mu­ro ka­syk­lo­mis, žyd­riau­siu van­de­niu ir ne­pap­ras­to bal­tu­mo smė­liu.

2. Gur­ma­niš­kos kelionės

AFP/Scanpix nuotrauka

Tos­ka­nos yra vie­na iš svar­biau­sių Ita­li­jos vir­tu­vių, pa­li­ku­si pėd­sa­ką net Pra­ncū­zi­jos gas­tro­no­mi­nė­se tra­di­ci­jo­se. Ita­lai ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria val­gy­mo ma­lo­nu­mui bei mė­ga­vi­mui­si vy­nu. Vie­na iš Tos­ka­nos re­gio­no sri­čių – Chianti, gar­sė­ja ypa­tin­go sko­nio to­kio pa­ties pa­va­di­ni­mo vy­nais. Chianti vy­nas va­di­na­mas ita­lų Bor­do – raiš­kus ir tvir­to sto­to rau­do­na­sis vy­nas, ku­riam bū­din­gi vyš­nių, sly­vų, že­muo­gių ir ki­tų prie­sko­nių aro­ma­tai. „Pa­žin­ti­nių ke­lio­nių me­tu vi­sa­da kvie­čia­me į žy­mių­jų vy­nų de­gus­ta­ci­jas, pa­lie­kan­čias ne­iš­dil­do­mą įspū­dį“, – tei­gia I.Do­re­lai­tie­nė.

3. Le­dų is­to­ri­ja kal­ba itališkai

Sma­li­žiai vi­sa­da mi­ni ge­la­to ar­ti­gia­na­le – na­mi­nius le­dus, ga­mi­na­mus iš švie­žio pie­no, vai­sių ir grie­ti­nė­lės. Ypa­tin­gų sko­nių ieš­ko­to­jai taip pat ne­nu­si­vils – ga­lės ra­gau­ti par­me­za­no, bu­ro­kė­lių, svo­gū­nų bei ki­tų ne­tra­di­ci­nio sko­nio le­dų.

4. Ho­li­vu­das – įkvėp­tas Tos­ka­nos

Jei at­vy­kę į Tos­ka­ną pa­si­ju­si­te lyg pa­žįs­ta­mo­je vie­to­je, ne­nus­teb­ki­te – ne­pap­ras­to gro­žio Tos­ka­nos apy­lin­kė­se ir mies­tų gat­ve­lė­se bu­vo fil­muo­ja­ma ne­ma­žai gar­sių Ho­li­vu­do fil­mų, to­kių kaip „Gla­dia­to­rius“ ir „Sau­lė­ly­dis: Jau­na­tis“. O ką jau kal­bė­ti apie gar­sų­jį fil­mą „Po Tos­ka­nos sau­le“, at­sklei­du­sį kraš­to gro­žy­bes. Anot I.Do­re­lai­tie­nės, Tos­ka­nos re­gio­nas gar­sė­ja ne tik čia pa­sta­ty­tais Ho­li­vu­do fil­mais, bet ir ki­no bei mu­zi­kos žvaigž­dė­mis, at­ke­liau­jan­čio­mis čia pa­bėg­ti nuo va­ka­rie­tiš­ko gy­ve­ni­mo tem­po, bei no­rin­čio­mis pa­jus­ti nie­ko ne­vei­ki­mo gro­žį.

Wikimedia Commons nuotrauka

5. Iš­siil­gu­siems temperamento

Skir­tin­gai nei va­ka­rie­čiai ar ry­tų eu­ro­pie­čiai, ita­lai yra ne­pap­ras­tai jaus­min­gi ir emo­cio­na­lūs. Ges­ti­ku­lia­vi­mas ita­lų kal­bo­je tu­ri di­džiu­lę sim­bo­li­nę reikš­mę – sa­ko­ma, kad šio­je ša­ly­je mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais prie vai­ro ne­bu­vo kal­ba­ma dar ge­ro­kai prieš to­kio drau­di­mo įve­di­mą, nes emo­cio­na­lie­siems pie­tie­čiams rei­kė­da­vo su­sto­ti kel­kraš­ty­je ir ne­var­žo­mai ges­ti­ku­liuo­ti ten. „Tai ge­ro­kai ski­ria­si nuo mums įpras­to san­tū­raus bend­ra­vi­mo, o tai la­bai ža­vi tau­tie­tes“, – pa­ste­bi I.Do­re­lai­tie­nė.

Pa­žin­ti­nės ke­lio­nės au­to­bu­su į Tos­ka­ną trun­ka 7 die­nas, per ku­rias ap­lan­ko­mas Mon­te­ka­ti­nio ku­ror­tas, gar­sė­jan­tis sa­vo SPA, Re­ne­san­so kul­tū­ros lop­šys – Flo­ren­ci­ja, ke­liau­ja­ma po au­ten­tiš­kus mies­te­lius, da­ly­vau­ja­ma Chianti vy­no de­gus­ta­ci­jo­se, su­si­pa­žįs­ta­ma su re­gio­no apy­lin­kė­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami