Per Lietuvą veda „Pieno kelias“

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2016-09-15 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2016-09-15 06:00
Informacinių technologijų specialistas Mikas Jusys gerai jaučiasi kaime tarp savo beragių karvių. Jūratės Mičiulienės nuotrauka
Eu­ro­po­je se­niai ta­po po­pu­lia­rus ag­ro­tu­riz­mas, kai žmo­nės vyks­ta į ma­žus ūke­lius, bend­rau­ja su ūki­nin­kais, per­ka jų užau­gin­tas dar­žo­ves, mais­to ga­mi­nius, pie­tau­ja vie­tos mais­to užei­gė­lė­se. O vai­kams koks sma­gu­mas – ga­li pa­glos­ty­ti avy­tę ar ož­ky­tę. Lie­tu­vo­je tu­ris­tams at­ver­tas pir­ma­sis „Pie­no ke­lias“.

Šve­di­jo­je net ki­lo šios idė­jos įkvėp­tas sa­vi­tas ju­dė­ji­mas. Mais­to spe­cia­lis­tams vis tvir­ti­nant, kad žmo­gui la­biau už at­vež­ti­nius tin­ka ša­lia jo, to­je pa­čio­je gam­ti­nė­je ap­lin­ko­je užau­gin­ti pro­duk­tai, šve­dai iš­kė­lė tau­tie­čiams tris są­ly­gas: jei lai­kai sa­ve ti­kru šve­du, pri­va­lai au­gin­ti tris vai­kus, net la­bai mo­der­nia­me bu­te tu­rė­ti ką nors liau­diš­ko sti­liaus ir bent sa­vait­ga­liais val­gy­ti šve­diš­ką mais­tą. Idė­ja pri­ar­tin­ti žmo­gų prie sa­vo, lie­tu­viš­ko, mais­to at­ei­na ir į Lie­tu­vą.

To­kio marš­ru­to nebuvo

Su marš­ru­tu su­sie­tų ūkių Lie­tu­vo­je iki šiol ne­bu­vo, kol Rie­ta­vo tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rei Lai­mai Doc­ke­vi­čie­nei ki­lo su­ma­ny­mas su­jung­ti ke­lias sa­vi­val­dy­bes į tu­ris­ti­nį „Pie­no ke­lią“. „Iš pra­džių bu­vo ne­leng­va įkal­bė­ti ūki­nin­kus, kad jie ne­bi­jo­tų į sa­vo val­das įsi­leis­ti tu­ris­tų. Žmo­nės darbš­tūs, daug dir­ba, mo­ka ga­min­ti pui­kius pro­duk­tus, ta­čiau pa­ti­ria prob­le­mų, kai juos rei­kia par­duo­ti. Pie­no su­pir­ki­mo kai­nos la­bai ma­žos. Gai­la kai­me dir­ban­čių žmo­nių, to­dėl ir ki­lo idė­ja mėgs­tan­tie­siems ke­liau­ti po Lie­tu­vą pa­siū­ly­ti už­suk­ti pas ūki­nin­kus, pa­si­dai­ry­ti „Pie­no ke­liu“, – pa­sa­ko­jo L. Doc­ke­vi­čie­nė. – Per­nai su vie­tos veik­los gru­pe „Rie­ta­vo ini­cia­ty­vos“ su­ma­ny­mą įgy­ven­di­no­me, o šie­met jau tu­ri­me 32 į „Pie­no ke­lią“ įsi­trau­ku­sius ūkius iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės, Plun­gės, Tel­šių ir Ku­piš­kio ra­jo­nų.“

Su šei­mo­mis at­vyks­tan­čius vai­kus ypač vi­lio­ja ga­li­my­bė pa­glos­ty­ti avy­tę, pa­ma­ty­ti kar­vę ar ož­ką. Ke­liau­jant „Pie­no ke­liu“ ga­li­ma iš­mok­ti pa­si­da­ry­ti kas­ti­nį, pa­si­ga­min­ti ar nu­si­pirk­ti pa­ti­ku­sį sū­rį. Dau­ge­lis ūkių tu­ri par­en­gę edu­ka­ci­nių prog­ra­mų, kvie­čia sve­čius į įvai­rias de­gus­ta­ci­jas. Kai ku­rie siū­lo ir nak­vy­nę, pir­tį, sma­gų kai­mo ryt­me­tį gie­dant gai­džiams ir me­ke­nant ož­koms.

„Dau­ge­lis no­ri nu­si­pirk­ti pro­duk­tų, kai pa­ma­to, ko­kiuo­se lau­kuo­se jie užau­gin­ti. Už­sie­nie­čiai krei­pia dė­me­sį į tai, kaip lai­ko­mi ir ga­no­mi gy­vu­liai, nes nuo to pri­klau­so pie­no ko­ky­bė“, – tvir­ti­no L. Doc­ke­vi­čie­nė.

In­for­ma­ci­ją, ką kiek­vie­nas ūkis siū­lo at­vy­kė­liams, ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­te www.pie­no­ke­lias.lt. Pa­sak „Pie­no ke­lio“ su­ma­ny­to­jos, ag­ro­tu­riz­mas su­tei­kia ūki­nin­kams ga­li­my­bę dau­giau už­si­dirb­ti iš sa­vo su­nkaus triū­so. „No­ri­me at­ves­ti var­to­to­jus pas ūki­nin­kus, no­ri­me, kad ūki­nin­kai pa­ti­kė­tų, jog įma­no­ma pra­gy­ven­ti iš sa­vo dar­bo, sie­kia­me su­griau­ti mi­tą, kad pie­no ga­min­ti ne­ap­si­mo­ka“, – aiš­ki­no pro­jek­to ini­cia­to­rė.

Po­pu­lia­rė­ja vie­ti­nis turizmas

Ne­bū­ti­na įveik­ti vi­so „Pie­no ke­lio“, ga­li­ma ap­lan­ky­ti tuos ūkius, ku­rie yra pa­ke­liui va­žiuo­jant kur nors ki­tur. Tik rei­kia iš anks­to su­si­tar­ti. „Pie­no ke­lio“ ūkiai – ša­lia gra­žių že­mai­čių mies­tų ir mies­te­lių: Var­nių, Pla­te­lių, Plun­gės, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, Rie­ta­vo, Luo­kės, Ža­rė­nų, Tel­šių. Tai­gi ag­ro­tu­riz­mą ga­li­ma pui­kiai su­de­rin­ti su kul­tū­ri­niais, pa­žin­ti­niais kraš­to ke­liais. Štai va­žiuo­ji pa­si­dai­ry­ti nuo Med­vė­ga­lio, o pa­skui ne­daug pa­su­kęs į ša­lį nu­si­per­ki iš ūki­nin­kų sū­rio, svies­to ar dar ko nors.

Ga­li­my­bių ag­ro­tu­riz­mui po­pu­lia­rė­ti įžvel­gia ir Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to Vie­ti­nio tu­riz­mo sky­riaus spe­cia­lis­tė Ie­va Druk­te­nė. „A­ki­vaiz­džiai dau­gė­ja po Lie­tu­vą ke­liau­jan­čių mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų. Per­nai iš 2,5 mln. tu­ris­tų 48 proc. su­da­rė vie­ti­niai“, – sa­kė ji. Šie­met tu­rą ži­niask­lai­dos at­sto­vams po ke­lis „Pie­no ke­lio“ ob­jek­tus or­ga­ni­za­vęs Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas par­in­ko vie­ną įdo­miau­sių tu­ris­ti­nių marš­ru­tų Lie­tu­vo­je.

„Vie­ti­nis tu­riz­mas po­pu­lia­rė­ja ne vien Lie­tu­vo­je. Mū­sų ži­nio­mis, juo džiau­gia­si ir ita­lai, vo­kie­čiai – vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si ke­liau­ti po sa­vo kraš­tą. Prie to­kių ten­den­ci­jų, ma­tyt, pri­si­de­da ir te­ro­riz­mo grės­mė. Žmo­nės bai­mi­na­si vyk­ti į sve­čias ša­lis“, – kal­bė­jo I. Druk­te­nė.

Į jū­rą plau­kia ož­kų sūriai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Lo­pai­čių kai­me gy­ve­nan­ti Ju­sių šei­ma ta­po ūki­nin­kais, ga­li­ma sa­ky­ti, at­si­tik­ti­nai. Prieš še­šio­li­ka me­tų klai­pė­die­čiai įsi­gi­jo so­dy­bą va­sa­ro­ti. Vy­ras Ar­vi­das Ju­sys – to­li­mo­jo plau­kio­ji­mo ka­pi­to­nas, Rai­mon­da Ju­sie­nė – bai­gu­si ma­si­nių ren­gi­nių re­ži­sū­rą tuo­me­ti­nia­me Le­ning­ra­de. „Ma­no pir­ma są­ly­ga bu­vo – jo­kio že­mės ūkio, – ne­slė­pė Ar­vi­das. – Iš pra­džių še­šias avis įsi­gi­jo­me tik tam, kad ne­rei­kė­tų so­dy­bo­je šie­nau­ti, – jos pui­kiai nu­sku­ta pie­vas. Pa­ma­žu avys mums pa­ti­ko. Po tre­jų me­tų ga­vo­me ūki­nin­ko pa­žy­mė­ji­mus ir ta­po­me ūki­nin­kais. Da­bar avių tu­ri­me per du šim­tus – olan­diš­kų tek­se­lių, lie­tu­viš­kų juo­dgal­vių, ki­tų veis­lių. Va­sa­rą jos ne­rei­ka­lau­ja jo­kio dar­bo, pa­čios ga­no­si.“

Įsi­gy­ti ke­le­tą ož­kų su­ma­nė Rai­mon­da, nors vy­ras ir sū­nus bu­vo prieš, ma­nė – vis­ką nu­grauš. Ta­čiau pa­leis­tos į ga­nyk­lą jos nei vais­me­džiams, nei gė­ly­nams ža­los ne­pa­da­ro. Mies­te užau­gu­si Rai­mon­da da­bar pa­ti kas­dien pa­mel­žia tris ož­kas ir da­ro ska­nius sū­rius. Ša­lia ga­no­si ir trys jau­nik­lės ož­ky­tės. Kai Ar­vi­das plau­kia į jū­rą, žmo­na jam pri­de­da pa­džio­vin­tų ož­kų pie­no sū­rių.

„Ke­tu­ri mė­ne­siai jū­ro­je – ge­rai mo­ka­mos at­os­to­gos nuo ūkio dar­bų, o kai grįž­tu na­mo, pra­si­de­da ne­mo­ka­mas dar­bas ūky­je, – juo­ka­vo Ar­vi­das. – Ta­čiau avys – ge­riau­sias pen­si­jų fon­das. Jos pa­čios iš­si­lai­ko ir dar pa­lie­ka prie­aug­lio.“

Vy­rui iš­vy­kus Rai­mon­da ūky­je dar­buo­ja­si su sū­nu­mi Mi­ku, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tu. Kai­mas pa­vi­lio­jo ir jį. Šei­ma įsi­gi­jo ban­dą mė­si­nių si­men­ta­lių kar­vių. Jos ypa­tin­gos tuo, kad ne­tu­ri ra­gų. Mies­tie­čiams tai di­de­lis pra­na­šu­mas – ne­bai­su, kad stuk­te­lės ra­gu. Pa­klaus­tas, ar ga­li­ma iš­gy­ven­ti vien iš sa­vo ūkio, Ar­vi­das at­sa­kė, kad bū­tų įma­no­ma, jei šei­ma ne­tu­rė­tų ban­ko pa­sko­lų.

Eko­lo­gi­nis Ju­sių ūkis pre­kiau­ja ož­kų ir kar­vių pie­no sū­riais, ėrie­na, pla­nuo­ja pra­dė­ti ga­min­ti le­dus, jo­gur­tą, sal­du­my­nus. Links­mai kai­me gy­ve­nan­tys Ju­siai dau­ge­liui kar­vių yra da­vę var­dus, pa­vyz­džiui, vie­na gra­žuo­lė šau­kia­ma Ze­ta Džons, o į ga­nyk­las sve­čius nuo­lat ly­di ka­ti­nas Bro­nius. Jis – tik vie­nas iš pen­kių so­dy­bos ka­ti­nų.

Jau­ni­mas grį­žo į kaimą

Sau­liaus Pe­tru­čio pie­no ūkis Plun­gės ra­jo­ne, Geg­rė­nų kai­me, gar­sė­ja įvai­raus sko­nio varš­kės sū­riais. „Ne­si­no­rė­jo pirk­to par­duo­tu­vė­je, pri­ver­tė­me ma­mą pri­si­min­ti, kaip ga­min­ti na­mi­nį. Da­bar abi ir da­ro­me“, – pa­sa­ko­jo į kai­mą pas tė­vus su­grį­žu­si Sand­ra. Geg­rė­nuo­se mo­ky­to­ja­vu­si Zi­na Pe­tru­tie­nė pa­si­da­vė veik­lios du­kros idė­joms ir nuo­lat to­bu­li­na sū­rių re­cep­tū­rą. Sa­vo kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je ren­gia jų de­gus­ta­ci­jas. Pa­gal ma­mos re­cep­tū­rą ga­mi­na­mas sū­ris ženk­li­na­mas eti­ke­te „Uoš­vie­nės sū­ris“. Ra­ga­vu­sie­ji gi­ria, ypač su žo­le­lė­mis ar span­guo­lė­mis. Sand­ra ke­ti­na pra­dė­ti ga­min­ti ir bran­din­tą sū­rį. Tu­rint 60–90 mel­žia­mų kar­vių pie­no pa­kan­ka, vi­so net ne­su­var­to­ja, o par­duo­ti li­trą už 14 cen­tų stam­bie­siems ga­min­to­jams nuo­sto­lin­ga.

S. Pe­tru­tis, at­ga­vęs tė­vų že­mę ir iš­si­nuo­mo­jęs dar dau­giau ga­nyk­lų, la­bai no­rė­jo, kad ku­ri nors iš tri­jų du­krų lik­tų kai­me. „Pa­vy­ko įkal­bė­ti jau­niau­sią­ją Sand­rą. Ji bai­gė ve­te­ri­na­ri­jos moks­lus, tad yra ir mū­sų kar­vių ban­dos dak­ta­rė. „Su­si­žiū­rė­jo“ su Do­na­tu Kak­čiu iš gre­ti­mo Gin­ta­liš­kės kai­mo, su­si­tuo­kė. Da­bar abu dar­buo­ja­si ūky­je. Žen­tas pas sa­vo tė­vus dar tu­ri di­de­lę kar­vių ban­dą. Jis – in­ži­nie­rius, bai­gęs Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą. Ta­čiau nu­si­bo­do dirb­ti ki­tiems, grį­žo ūki­nin­kau­ti“, – pa­sa­ko­jo S. Pe­tru­tis. Sand­ra ir Do­na­tas, re­no­va­vę vie­ną se­nos fer­mos pa­sta­tą, įsi­ren­gė sū­ri­nę. Čia ke­ti­na per­dirb­ti dau­giau sa­vo ūkio pie­no.

Avys vie­toj žoliapjovės

Tel­šių ra­jo­no Va­ba­lių kai­me ūki­nin­kau­jan­tys Čins­kiai au­gi­na 1200 avių. O vis­kas pra­si­dė­jo nuo pen­kių avių, ku­rias drau­gai va­sa­rą at­ve­žė tie­siog lai­ki­nai pa­lai­ky­ti. Nu­sis­te­bė­jus, kad 1200 – la­bai daug, And­rius Čins­kis tik mos­te­lė­jo ran­ka: „Ma­no kai­my­nas tu­ri 4000.“ Į tė­viš­kę ūki­nin­kau­ti grį­žo ir sū­nus Gin­tau­tas. Pa­klaus­tas, ar su­nku pri­žiū­rė­ti to­kią di­de­lę ban­dą, A. Čins­kis pa­aiš­ki­no: „Va­sa­rą – be­veik jo­kio dar­bo, avys pa­čios pa­ėda, tik ga­nyk­lą rei­kia per­kel­ti. Ta­čiau žie­mą ne­ga­li at­si­trauk­ti. Kai pra­de­da ėriuo­tis, to­kia ban­da kas­dien po ko­kį dvi­de­šimt ėriu­kų at­si­ve­da.“

Vi­sos Čins­kių avys – mė­si­nės. Jei bū­tų pie­ni­nės, vien šei­mos jė­go­mis ši­tiek kas­dien bū­tų ne­įma­no­ma pa­melž­ti. Kas per­ka? „Pa­žįs­ta­mi, vie­ni per ki­tus su­si­ži­no. Daž­ni pir­kė­jai – Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys tur­kai. Pa­tys ga­mi­na­me ir avie­nos kon­ser­vus“, – dės­tė A. Čins­kis.

„Pie­no ke­ly­je“ Čins­kių ūkis at­si­ra­do ne­at­si­tik­ti­nai. Kar­tu su koo­pe­ra­ty­vu „E­KO Že­mai­ti­ja“ ren­gia bend­ras de­gus­ta­ci­jas gru­pėms. Jų – avie­nos keps­niai, par­tne­rių – pie­no pro­duk­tai. „Iš eko­lo­giš­ko pie­no ga­mi­na­me įvai­rius eko­lo­giš­kus pie­no pro­duk­tus: varš­kę, sū­rį, jo­gur­tą, ke­fy­rą. Pa­ste­bė­jo­me, jog žmo­nėms jau rū­pi, ką jie val­go. Vi­si mais­to prie­dai ta­po to­kie įpras­ti, kad net vai­kai daž­nai klau­sia: „O ko čia įdė­ta, kad pro­duk­tai eko­lo­giš­ki?“ Aiš­ki­na­me, jog nie­ko ne­įdė­ta, to­dėl ir eko­lo­giš­ki“, – juo­kė­si koo­pe­ra­ty­vo „E­KO Že­mai­ti­ja“ par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kė In­ga Ge­čai­tė.

Žval­gan­tis, kaip ža­lio­se pie­vo­se ga­no­si avys, daug kam ki­lo idė­ja tu­rė­ti jų sa­vo so­dy­bo­se – vie­toj žo­liap­jo­vių. Pa­si­tei­ra­vus, ar Čins­kiai ne­iš­nuo­mo­tų vie­nos ki­tos ave­lės va­sa­rai, šei­mi­nin­kas at­sa­kė, kad ge­riau­sia pa­va­sa­rį nu­si­pirk­ti ma­žą ėriu­ką – vie­nas kai­nuo­tų apie 50 eu­rų. „Bet avis – ban­dos gy­vu­liu­kas, ne­mėgs­ta bū­ti vie­nas, rei­kė­tų bent dvie­jų, – tei­gė And­rius. – Esu iš­nuo­mo­jęs pul­ke­lį avių. Da­bar jos ga­no­si vie­no eže­ro sa­lo­je. Ten pluk­do­mi tu­ris­tai, tad or­ga­ni­za­to­riai no­ri, kad sa­la ne­bū­tų pri­žė­lu­si. Avys pui­kiai nu­ėda žo­lę.“

Į „Pie­no ke­lią“ įsi­trau­kė ir Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus bei Rie­ta­vo žir­gy­nas. Ogins­kių dva­ras dar XIX am­žiu­je gar­sė­jo pir­mo­sio­mis Lie­tu­vo­je že­mės ūkio par­odo­mis, dė­me­siu žir­gams. Kaip pa­sa­ko­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas, pla­nuo­ja­ma at­kur­ti mies­te­ly­je iš­li­ku­sią Ogins­kių pie­ni­nę – jo­je bū­tų ga­li­ma par­agau­ti vie­ti­nių pie­no ga­min­to­jų pro­duk­tų. Da­bar pie­no ga­mi­nių de­gus­ta­ci­jos tu­ris­tams ren­gia­mos „Pie­no ke­lio“ su­ma­ny­to­jų įsi­gy­ta­me spe­cia­lia­me au­to­bu­siu­ke, ku­ria­me yra šal­dy­tu­vas. Kas­ti­nį su­kan­čios Jad­vy­gos tei­ra­vo­mės, ar šis rie­bus že­mai­tiš­kas val­gis ne­pri­de­da svo­rio. „Ne­rei­kia be rei­ka­lo šal­dy­tu­vo ati­da­ri­nė­ti. Ko­kius du tris kar­tus per die­ną, ir ga­na. Ta­da ne­pri­dės“, – šmaikš­ta­vo ji.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kazys suvalkietis  78.58.111.86 2016-09-15 21:36:43
Puikus sumanymas, manau ir turistai ir ūkininkai bus patenkinti.
1 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami