Pirmasis lietuvių straipsnis „National Geographic Lietuva“ žurnale – apie atšiauriąją Evenkiją ir ledo kelią

lzinios.lt 2013-10-30 10:48
lzinios.lt
2013-10-30 10:48
Evenkijos sostinėje Turoje spiginantis šaltis užšaldė gesinimo skystį ant dar liepsnojančio pastato. Gyvenamųjų namų gaisrai dėl vietos gyventojų potraukio į alkoholį ir neatsargaus elgesio, deja, dažnas reiškinys.   Žilvino Vasiliausko, Bertos Tilmantaitės ir Giedriaus Dagio nuotraukos
Žur­na­lo „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“ lap­kri­čio mė­ne­sio nu­me­ris lie­tu­viams – ne­ei­li­nis. Ja­me pir­mą kar­tą žur­na­lo is­to­ri­jo­je spaus­di­na­mas Lie­tu­vos au­to­rių straips­nis. 

Žil­vi­nas Va­si­liaus­kas, Ber­ta Til­man­tai­tė ir Gied­rius Da­gys at­sklei­džia vie­no iš re­čiau­siai ap­gy­ven­din­tų pla­ne­tos sau­su­mos pa­vir­šių – Even­ki­jos (Si­bi­ras, Kros­no­jars­ko sri­tis ties po­lia­ra­čiu) ir per ją nu­sid­rie­kian­čio le­do ke­lio pa­slap­tis.

Even­ki­jos kraš­tas drie­kia­si 767,6 tūkst. kv. ki­lo­me­trų ir yra pu­san­tro kar­to di­des­nis už Pra­ncū­zi­ją, ta­čiau gy­ven­to­jų 2010 me­tais čia bu­vo su­skai­čiuo­ta tik kiek dau­giau nei 17 tūkst. – vos 30 dau­giau nei re­gis­truo­ta Pa­lan­go­je. Į šį at­šiau­rų kraš­tą, ku­ria­me žie­ma trun­ka iš­ti­sus 9 mė­ne­sius, o oro tem­pe­ra­tū­ra ne­re­tai nu­kren­ta iki 50 laips­nių šal­čio, lei­do­si lie­tu­vių kom­pa­ni­ja ir sa­vo įspū­džiais bei pa­tir­ti­mis da­li­na­si su žur­na­lo skai­ty­to­jais.

Pie­ti­nę ir cen­tri­nę Even­ki­jos da­lis ga­li­ma pa­siek­ti upė­mis, iki čia at­plau­kia ne­tgi bar­žos, ta­čiau dėl šal­čio ir lai­vy­bai ne­pa­kan­ka­mo van­dens ly­gio, na­vi­ga­ci­jos se­zo­nas trun­ka vos ke­le­tą mė­ne­sių. Šiau­ri­nė te­ri­to­ri­jos da­lis kur kas la­biau izo­liuo­ta – į ją ve­da tik per tai­gą iš­kirs­tas žie­mos ke­lias, nu­tie­sia­mas šal­tuo­ju me­tų lai­ku ir vie­ti­nių va­di­na­mas „zim­ni­ku“. „Tai am­ži­no­jo įša­lo žie­mos ke­lias, ati­da­ro­mas tik ke­le­tui šal­čiau­sių mė­ne­sių, ta­čiau jis tam­pa pa­grin­di­ne Even­ki­jos su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­ja“, – ra­šo au­to­riai.

Pa­sak vie­ti­nių, „zim­ni­kas“ – tai gy­ve­ni­mo ke­lias, ku­riuo at­okiau­siems kai­me­liams at­ve­ža­ma mais­to ir de­ga­lų – da­ly­kų, be ku­rių žmo­nės ne­iš­gy­ven­tų. O juo iš­ve­ža­ma šim­tai to­nų vie­tos me­džio­to­jų lai­mi­kio – el­nie­nos, ku­ri te­bė­ra vie­nas pa­grin­di­nių pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nių dau­ge­liui Even­ki­jos gy­ven­to­jų. Be­je, nu­šau­tų el­nių kū­nai po va­lan­dos su­šą­la, tad vos spė­jus juos iš­da­ri­nė­ti mė­sa sa­vai­me už­si­kon­ser­vuo­ja, jai trans­por­tuo­ti ne­be­rei­ka­lin­ga jo­kia spe­cia­li tech­ni­ka su šal­dy­mo įran­ga. Vis­gi, pel­nin­giau­sia el­nių da­lis – ko­jų kai­liai, ku­rių vie­nas kai­nuo­ja apie 10 eu­rų.

Žie­mos ke­lias Even­ki­jo­je tę­sia­si apie 4300 ki­lo­me­trų. Nors se­zo­no truk­mę dik­tuo­ja gam­ta, daž­niau­siai jis pra­si­de­da lap­kri­čio ar gruo­džio mė­ne­siais ir trun­ka iki ba­lan­džio ar­ba, jei pa­si­se­ka, iki ge­gu­žės. Vie­nas di­džiau­sių iš­šū­kių juo va­žiuo­jan­tiems vai­ruo­to­jams – ke­lias, ei­nan­tis le­do pa­vir­šiu­mi, ku­rio vie­no ki­lo­me­tro įren­gi­mas šal­tuo­ju se­zo­nu at­siei­na apie 2 tūkst. do­le­rių.

„Žie­mos ke­lią su­pan­tis van­duo per spei­gą su­stings­ta. Dėl tem­pe­ra­tū­rų kai­tos le­das yra tar­si gy­vas: šą­lant jis trau­kia­si, šy­lant – ple­čia­si. Iš po už­ša­lu­sio le­do van­duo daž­nai iš­si­ver­žia ir šis, ne­at­lai­ky­da­mas svo­rio, įlūž­ta pa­lik­da­mas įspū­din­gas įdau­bas. Su­dė­tin­giau­sia vai­ruo­to­jams įveik­ti ap­le­dė­ji­mus. Va­žiuo­jant se­nuo­ju le­du, ku­riuo te­ka ir šą­la iš po le­do be­si­ver­žian­tis van­duo, ga­li­ma įšal­ti. Ši­taip įstri­gus pri­reiks rim­tos pa­gal­bos. To­dėl ne­re­tai vai­ruo­to­jai va­žiuo­ja kon­vo­ju­mi po 3 ma­ši­nas, taip už­ti­krin­da­mi vie­nas ki­to sau­gu­mą šia­me pa­vo­jin­ga­me ke­ly­je“, – įspū­džiais da­li­na­si lie­tu­viai.

Per vie­ną rei­są, ku­ris trun­ka apie sa­vai­tę, su­nkve­ži­mio vai­ruo­to­jas už­dir­ba iki 650 do­le­rių. Jam ten­ka ne tik su­nkus už­da­vi­nys iš­šū­kių pil­nu ke­liu pri­sta­ty­ti kro­vi­nį, bet ir ko­kį pus­šim­tį ki­lo­me­trų iš vie­no me­džio­to­jo ki­tam pa­vė­žė­ti įvai­rių reik­me­nų. Iš miš­ko glū­du­mos at­vy­ku­siam me­džio­to­jui apie jo su­de­gu­sį na­mą taip pat ten­ka pra­neš­ti „zim­ni­ko“ vai­ruo­to­jui.

„Zim­ni­kas“ la­bai svar­bus ir vie­tos avia­ci­jai. Tarp kai­me­lių nuo­lat kur­suo­ja sraig­tas­par­niai MI-8 at­lik­da­mi ir marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų, ir siun­tų per­ve­ži­mo funk­ci­jas. Be le­do ke­liu at­ga­ben­tų de­ga­lų, ku­riais kai­me­lių de­ga­li­nė­se pri­pil­do­mi sraig­tas­par­nių ba­kai, pi­lo­tai ne­ga­lė­tų at­lik­ti tiek daug ir to­kių il­gų skry­džių. Va­sa­rą kai­me­lio gy­ven­to­jai su iš­ori­niu pa­sau­liu ga­li su­si­siek­ti tik oro trans­por­tu“, – ra­šo­ma straips­ny­je.

Dau­giau lie­tu­vių įspū­džių – nau­jau­sia­me „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“ lap­kri­čio nu­me­ry­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
apie tą kelią  212.52.54.140 2013-11-08 19:27:26
Tik rusai gali taip kelią padaryti. :))) Į pakilimą stačiausiomis vietomis. :)))))))))))
2 0  Netinkamas komentaras
hmmm  78.62.47.210 2013-11-03 07:29:48
Šaunuoliai lietuvaičiai, dabar lauksim straipsnių apie Lietuvą
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami