Pirmosios oro linijos pagal šariato teisę

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-04 08:23
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-04 08:23
Rayani nuotraukos
Nau­jos pi­gių skry­džių oro li­ni­jos Raya­ni – pir­mo­sios pa­sau­ly­je griež­tai lai­ko­si ša­ria­to tai­syk­lių, ku­rios re­mia­si ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų nu­brai­žy­to­mis gai­rė­mis. Be to, už­si­me­na­ma apie pla­nus, kad šios oro li­ni­jos skrai­dins ir iš Ang­li­jos.

Oro li­ni­jų tai­syk­lės, kaip ir yra mu­sul­mo­nų kraš­tuo­se, la­bai griež­tos tik mo­te­rims. Kal­bė­da­mas apie pir­mą­jį skry­dį šių oro li­ni­jų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jaa­fa­ras Zam­ha­ris sa­kė, kad mu­sul­mo­nėms įgu­los mo­te­rims pri­va­lo­ma dė­vė­ti hi­dža­bus, o ne mu­sul­mo­nėms – „pa­do­rią uni­for­mą“. Mel­džia­ma­si bus prieš kiek­vie­ną pa­ki­li­mą, al­ko­ho­lis bus griež­tai drau­džia­mas, o mais­tas bus pa­tie­kia­mas tik ha­lal.

Kol kas oro li­ni­jos vyk­do vyk­do tik vi­daus skry­džius, ta­čiau ne­tru­kus, tai yra 2016 me­tais tink­las iš­sip­lės tarp­tau­ti­niu mas­tu, pra­ne­ša „The In­de­pen­dent“.

J. Zam­ha­ri už­si­me­na apie pla­nus įves­ti marš­ru­tus į Ar­ti­muo­sius Ry­tus, nes kiek­vie­nais me­tais mu­sul­mo­nų pi­lig­ri­mai sten­gia­si pa­siek­ti Me­ką Sau­do Ara­bi­jo­je. Taip pat kal­ba­ma, kad šios oro li­ni­jos jau de­ra­si dėl skry­džių iš Ang­li­jos, pla­nai la­bai ne­to­li­mi – 2016 me­tų pra­džia.

„Fir­nas Air­way“ įkū­rė Bang­la­de­šo vers­li­nin­kas Ka­zi Sha­fi­qur Rah­ma­nas, ku­rio tiks­las, jog mais­tas, ku­ris pa­tie­kia­mas skry­džių į is­la­mo ša­lis me­tu, kuo la­biau ati­tik­tų ša­ria­to rei­ka­la­vi­mus, ra­šo Bloom­berg. Ke­lios oro li­ni­jos, ku­rios ati­tin­ka kai ku­riuos ša­ria­to rei­ka­la­vi­mus, jau vyk­do skry­džius, – vie­no­se ne­tie­ki­mas mais­tas su kiau­lie­na, o ki­to­se – prieš skry­džius mel­džia­ma­si.

Ša­ria ap­rė­pia kiek­vie­ną gy­ve­ni­mo sri­tį, jis nu­ro­do šei­mos gy­ve­ni­mo prie­der­mes, re­li­gi­nes par­ei­gas, re­gu­liuo­ja ir ki­tus ci­vi­li­nius klau­si­mus. Už šio įsta­ty­mo ne­si­lai­ky­mą tai­ko­mos baus­mės ir sank­ci­jos, ku­rios yra aiš­kiai apib­rėž­tos ir nu­ro­dy­tos.

Dar prieš šimt­me­tį tai bu­vo pa­grin­di­nis įsta­ty­mas vi­sa­me mu­sul­mo­nų pa­sau­ly­je, ku­rio bu­vo pa­iso­ma bent jau teo­riš­kai (pra­ktiš­kai net ofi­cia­lūs teis­mai jau la­bai se­niai to­le­ra­vo tam ti­krus „nuk­ly­di­mus“ nuo prie­sai­kos). Pa­vyz­džiui, Tur­ki­jo­je ša­ria­to bu­vo at­si­sa­ky­ta ir vie­toj jo pri­im­ti šiek tiek mo­di­fi­kuo­ti eu­ro­pie­tiš­ki ko­dek­sai, o Sau­do Ara­bi­jo­je ša­ria­tas iki šiol yra do­mi­nuo­jan­ti tei­sė, nors ir ten vis dau­giau sri­čių sa­vo įsta­ty­mais jau re­gu­liuo­ja vals­ty­bė. Nuo ša­ria­to vis dar ne­nu­kryps­ta­ma Ira­ne, kur mir­ti­mi bau­džia­ma už žmog­žu­dys­tę, iš­prie­var­ta­vi­mą, nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą, gink­luo­tą apip­lė­ši­mą ir san­tuo­ki­nę ne­iš­ti­ki­my­bę.

Pa­gal at­lik­tus ty­ri­mus, Ma­lai­zi­jo­je, ku­rio­je dau­gu­ma mu­sul­mo­nų (61 proc.), net 86 proc. šios ša­lies gy­ven­to­jų su­tik­tų, kad ša­ria­to tei­sė bū­tų ofi­cia­li. Ma­lai­zi­jo­je la­bai spar­čiai di­dė­ja kon­ser­va­ty­vių­jų mu­sul­mo­nų skai­čius.

Par­en­gė Ri­ta JAKUCEVIČIŪTĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vadoklių kaimas  85.255.54.181 2016-01-08 18:12:59
Observerio mintis------aukšto lygio. Trumpas drūtas argumentavimas.Naujadaro įterpimas. Kongenialu, sakytų Osia Benderis. O pratintis , anot kito komentūzniko, nereikia.
0 0  Netinkamas komentaras
Vadoklių kaimas  85.255.54.181 2016-01-08 18:11:55
Observerio mintis------aukšto lygio. Trumpas drūtas argumentavimas.Naujadaro įterpimas. Kongenialu, sakytų Osia Benderis.
0 0  Netinkamas komentaras
Observeris  5.71.75.94 2016-01-04 21:40:05
Ar nors viena pasaulio valstybė, naudojanti tą šudijatą suklestėjo ar sukūrė teisingą socialinę sistemą ir gerovę?
7 0  Netinkamas komentaras
Pratinames  96.58.210.7 2016-01-04 21:17:41
Pratinkimes
2 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami