Pirmyn į "Oktoberfest"

lzinios.lt 2013-09-19 08:39
lzinios.lt
2013-09-19 08:39
Miun­che­ne vyks­tan­ti alaus šven­tė „Ok­to­ber­fest“ kiek­vie­nais me­tais še­šio­li­kai die­nų su­trau­kia mi­li­jo­nus sve­čių iš vi­so pa­sau­lio. Ap­lan­ky­ti šią uni­ka­lią šven­tę, tu­rin­čią di­džiau­sios pa­sau­ly­je liau­diš­kos mu­gės ti­tu­lą, lie­tu­viai ga­lės žy­miai pa­to­giau ir pa­pras­čiau.

Nuo rug­sė­jo 21 d. oro li­ni­jų bend­ro­vė „Air Li­tua­ni­ca“, prie jau vyk­do­mų skry­džių, pri­dės dar vie­ną kryp­tį – į Vo­kie­ti­jos mies­tą Miun­che­ną. Bi­lie­tai, ku­rių pre­ky­ba pra­si­dė­jo rugp­jū­čio 27 d., į vie­ną pu­sę kai­nuos nuo 149 Lt.

Kuo gi ža­vus gar­su­sis „Ok­to­ber­fest“?

„Ok­to­ber­fest“ tra­di­ci­ja me­na dar 1810-uo­sius me­tus, kai kronp­rin­cas Liud­vi­gas (vė­liau ta­pęs ka­ra­liu­mi Liud­vi­gu I) ve­dė pri­nce­sę Te­re­zą ir su­kvie­tė vi­sus mies­tie­čius į šven­tę pie­vo­je, sim­bo­liš­kai ga­vu­sio­je Te­re­zos pie­vos (The­re­sien­wie­se) pa­va­di­ni­mą. Ru­dens šven­tės idė­ja taip pri­gi­jo, kad jau dau­giau nei du šim­tus me­tų ren­gia­mas der­liaus nu­ėmi­mo pa­mi­nė­ji­mas, XX am­žiaus an­tro­je pu­sė­je ga­liau­siai vir­tęs įspū­din­ga, vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sia alaus šven­te. Iki šiol šven­tės tra­di­ci­ją bu­vo nu­trau­kę tik cho­le­ros epi­de­mi­jos, ka­rai ir eko­no­mi­nės su­iru­tės.

„Ok­to­ber­fest“ ren­gia­mas 42 hek­ta­rus uži­man­čio­je Te­re­zos pie­vo­je, į ku­rią su­plūs­ta apie 7 mi­li­jo­nus lan­ky­to­jų, 14 di­de­lių ir 20 ma­žes­nių pa­la­pi­nių įren­gia­ma apie 100 000 sė­di­mų vie­tų. Spe­cia­liai šven­tei alų, ku­rio kas­met iš­ge­ria­ma apie 7 mi­li­jo­nus li­trų, ga­mi­na še­šios di­džiau­sios Miun­che­no alaus da­ryk­los. Se­niau­sia jų – Au­gus­ti­ner – alų ga­min­ti pra­dė­jo dar 1328 me­tais. Ne ką ma­žes­ni ir ku­li­na­ri­niai šven­tės mas­tai – su­val­go­ma apie 500 tūks­tan­čių viš­tų, ke­li šim­tai tūks­tan­čių tra­di­ci­nių kiau­lie­nos deš­re­lių, pa­sker­džia­ma virš 100 gal­vi­jų.

Šių me­tų šven­tė vyks rug­sė­jo 21 – spa­lio 6 die­no­mis. Tra­di­ci­nes pra­mo­gas, liau­diš­kos ir po­pu­lia­rios mu­zi­kos an­samb­lių pa­si­ro­dy­mus, įvai­riau­sius kon­kur­sus ir žai­di­mus šie­met pa­gy­vins ir at­nau­jin­ti at­rak­cio­nai. „Ok­to­ber­fest“ ren­gė­jai džiau­gia­si, jog šven­tė­je bus ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti įspū­din­gais lais­vo kri­ti­mo po­ty­riais, mat te­ri­to­ri­jo­je bus su­mon­tuo­tas di­džiau­sias pa­sau­ly­je (70 m) kil­no­ja­mas bokš­tas „Sky Fall“. Be to, bus ir „O­dys­see“ links­mie­ji kal­ne­liai, „Cob­ra“ kil­pi­nis pa­si­va­ži­nė­ji­mas bei „Pi­ra­te ad­ven­tu­re“ links­my­bių na­mai.

Šven­tė jau ta­po ne tik ne­ats­ki­ria­ma Vo­kie­ti­jos kul­tū­ros, bet ir vi­so pa­sau­lio pra­mo­gų da­li­mi. Ap­si­lan­ky­ti „Ok­to­ber­fest“ – ne tik alaus mė­gė­jo sva­jo­nė, bet ir ti­kra kiek­vie­no šil­tą bend­ra­vi­mą su žmo­nė­mis iš vi­so pa­sau­lio ir links­my­bes mėgs­tan­čio tu­ris­to par­ei­ga. Juo­lab, kad šven­tė pa­ga­liau ta­po leng­vai pa­sie­kia­ma tie­sio­gi­niu skry­džiu iš Vil­niaus.

Susisiekimas

„Air Li­tua­ni­ca“ lėk­tu­vai lei­džia­si Miun­che­no oro uos­te, ku­ris nuo mies­to cen­tro nu­to­lęs 28 km. Iš oro uos­to į mies­to cen­trą va­žiuo­ja trau­ki­nių Miun­che­no S-Bahn S1 ir S8 li­ni­jos. Ke­lio­nė trun­ka apie 45 mi­nu­tes. Au­to­bu­so li­ni­ja MVV 635 ga­li­te pa­siek­ti Frei­sin­go sto­tį, iš ku­rios kur­suo­ja au­to­bu­sai ir trau­ki­niai į Miun­che­ną, Niurn­ber­gą, Re­gens­bur­gą ir Pra­hą. Miun­che­no oro uos­to au­to­bu­sų sto­tis yra tu­ne­ly­je po cen­tri­ne zo­na.

Į Miun­che­no oro uos­tą „Air Li­tua­ni­ca“ skrai­dins tris kar­tus per sa­vai­tę: an­tra­die­niais, ket­vir­ta­die­niais ir šeš­ta­die­niais. Lėk­tu­vas iš Vil­niaus kils ry­te 9 val. 50 min., o iš Miun­che­no į Vil­nių – 12 val. 10 min. Ke­lio­nės truk­mė į vie­ną pu­sę – 2 val.

Apgyvendinimas

„Ok­to­ber­fest“ me­tu vi­du­ti­nė dvi­vie­čio kam­ba­rio Miun­che­no vieš­bu­ty­je kai­na svy­ruo­ja nuo 200 iki 300 eu­rų. Pi­ges­nes nak­vy­nes siū­lo „Wiesn camp“ kem­pin­gas, nuo ku­rio šven­tės vie­tą me­tro pa­gal­ba ga­li­ma pa­siek­ti per 15 mi­nu­čių. Pa­sta­ty­tą pa­la­pi­nę, ku­rio­je tel­pa iki ke­tu­rių žmo­nių, ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti už 60-70 eu­rų, o tiek pat žmo­nių tal­pi­nan­tis kem­pe­ris kai­nuos 150-170 eu­rų par­ai. Be to, dau­gy­bė stu­den­tų už­lei­džia mies­to sve­čiams sa­vo kam­ba­rius ar net bu­tus. Tin­ka­mų va­rian­tų ga­li­ma su­ras­ti sve­tai­nė­se: airbnb.de, 9flats.com ar­ba wg-ge­sucht.de.

Prost!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami