Planuojant turiningą savaitgalį: ką aplankyti Dzūkijoje ir Suvalkijoje?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-10 10:43
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-10 10:43
Trakų pusiasalio pilis Organizatorių nuotrauka
Dzū­ki­ja ir Su­val­ki­ja gar­sė­ja ne vien gra­žia gam­ta ir der­lin­gais miš­kais. Čia yra dau­gy­bė lan­ky­to­jų pa­mėg­tų ob­jek­tų, ku­rie nau­jam gy­ve­ni­mui bu­vo pri­kel­ti pa­nau­do­jant ES in­ves­ti­ci­jas. No­rin­tiems pra­leis­ti tu­ri­nin­gą sa­vait­ga­lį, pa­si­mė­gau­jant gam­ta ir kul­tū­ri­ne bei edu­ka­ci­ne prog­ra­ma, re­ko­men­duo­ja­mos 5 vie­tos, ku­rio­se veik­los už­teks ak­ty­viems ke­liau­to­jams, taip pat ir šei­moms su vai­kais. 

Tra­kų pu­sia­sa­lio pi­lis, Kęs­tu­čio g. 4, Trakai. Tra­kai ži­no­mi dėl gar­sio­sios Tra­kų pi­lies, ta­čiau ne ma­žiau įdo­mi yra ir Tra­kų pu­sia­sa­lio pi­lis. Jos su­tvar­ky­mui skir­ta dau­giau kaip 2 mln. eu­rų ES in­ves­ti­ci­jų ir da­bar čia nuo­lat ren­gia­mos par­odos, edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai. Va­sa­ros me­tu Tra­kų pu­sia­sa­lio pi­lis at­gy­ja – bir­že­lio 20–21 die­no­mis čia vyks vi­du­ram­žių šven­tė, ku­rios me­tu pi­lies kie­me lan­ky­to­jų lauks ama­ti­nin­kai, pre­ky­bi­nin­kai, ri­te­riai, vi­du­ram­žių pra­mo­gos, pa­dė­sian­čios įsi­jaus­ti ir ge­riau su­pras­ti to me­to gy­ve­ni­mą. ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis taip pat bu­vo re­kons­truo­tas ir bu­vęs Do­mi­nin­ko­nų vie­nuo­ly­nas, ja­me eks­po­nuo­ja­ma virš 200 li­tur­gi­nių reik­me­nų, baž­ny­ti­nių pro­ce­si­jų at­ri­bu­tų, šven­tų­jų skulp­tū­rų, ga­li­ma ap­žiū­rė­ti at­kur­tą vie­nuo­ly­no vir­tu­vės frag­men­tą bei res­tau­ra­vi­mo la­bo­ra­to­ri­ją.

Vla­dis­la­vo Si­ro­kom­lės mu­zie­jus, Si­ro­kom­lės g. 5, Ba­rei­kiš­kių k., Vil­niaus r. Vil­niaus ra­jo­ne esan­tis gar­saus len­kų kal­ba kū­ru­sio poe­to, ra­šy­to­jo bei ver­tė­jo mu­zie­jus – tai ne­di­de­lis Ba­rei­kiš­kių dva­ras, ku­ria­me V. Si­ro­kom­lė pra­lei­do kū­ry­bin­giau­sius sa­vo me­tus bei par­ašė pir­mą­jį tu­ris­ti­nį va­do­vą po Lie­tu­vą „Iš­ky­los iš Vil­niaus po Lie­tu­vą“. 2011 m. ES lė­šo­mis bu­vo re­no­vuo­tas se­na­sis Ba­rei­kiš­kių dva­ras ir ja­me vei­kian­tis mu­zie­jus bei kai­mo bib­lio­te­ka. Mu­zie­ju­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti, ko­kio­je ap­lin­ko­je kū­rė au­to­rius, su­si­pa­žin­ti su jo kū­ry­ba. Iš­ti­sus me­tus čia vyks­ta edu­ka­ci­nės ke­ra­mi­kos, ka­lig­ra­fi­jos edu­ka­ci­nės prog­ra­mos, mo­ko­ma ga­min­ti žais­lus iš šiau­dų, pin­ti iš lai­kraš­čių ar lie­ti žva­kes, to­dėl net ir ma­žiau­siems šei­mos na­riams už­teks įdo­mios veik­los.

Pa­žin­ti­nis pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas Va­rė­no­je, Va­rė­nos I tven­ki­nys, prie Aly­taus g. Mėgs­tan­tys vaiz­din­gas iš­vy­kas dvi­ra­čiais ar iš­ky­las gam­to­je tu­rė­tų į sa­vo at­os­to­gų marš­ru­tus įtrauk­ti Va­rė­nos pa­žin­ti­nį pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką, be­sid­rie­kian­tį ša­lia Mer­kio in­ta­ko De­rė­ny­čios slė­ny­je. Be­veik 300 tūkst. eu­rų ES in­ves­ti­ci­jų bu­vo skir­ta poil­sia­vie­čių, žai­di­mų aikš­te­lių, in­for­ma­ci­nių sten­dų, dvi­ra­čių sau­gyk­lų įren­gi­mui. Ši vie­ta ypač po­pu­lia­ri tarp ak­ty­ves­nių tu­ris­tų, mėgs­tan­čių pės­čio­mis ar va­žiuo­jant dvi­ra­čiu pa­sig­ro­žė­ti vaiz­din­go­mis vie­to­vė­mis, iš­si­mau­dy­ti tven­ki­ny­je ar pa­žais­ti krep­ši­nį, fut­bo­lą čia įreng­to­se aikš­te­lė­se.

Liš­kia­vos baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­samb­lis, Liš­kia­va, Va­rė­nos r. Liš­kia­vos ar­chi­tek­tū­ri­nis an­samb­lis lai­ko­mas vė­ly­vo­jo ba­ro­ko še­dev­ru. 2010 m. in­ves­ta­vus dau­giau kaip 900 tūkst. eu­rų ES in­ves­ti­ci­jų bu­vo at­kur­tas an­samb­lio ūki­nis pa­sta­tas – bu­vu­si šei­myn­tro­bė. Čia įreng­ta ren­gi­nių sa­lė, vir­tu­vė, kur da­bar įgy­ven­di­na­mi ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­jek­tai, įreng­ti kam­ba­riai pi­lig­ri­mams. Ar­chi­tek­tū­ri­nį an­samb­lį su­da­ro puo­šni Šven­čiau­sio­sios Tre­jy­bės baž­ny­čia, bu­vęs do­mi­ni­ko­nų vie­nuo­ly­nas, ūki­nis pa­sta­tas. Baž­ny­čios vi­du­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti daug XVII–XX a. dai­lės pa­mink­lų, ba­ro­ko ir ro­ko­ko sti­liaus al­to­rius, au­ten­tiš­kus suo­lus su me­džio in­krus­ta­ci­jo­mis. Lan­ky­to­jai ir iš už­sie­nio plūs­ta čia pa­si­gė­rė­ti pa­sta­tais, me­no dir­bi­niais bei gra­žia apy­lin­kių gam­ta – an­samb­lis įsi­kū­ręs vaiz­din­ga­me Ne­mu­no vin­gy­je, to­dėl ypač gra­žu čia at­vyk­ti gar­lai­viu iš Drus­ki­nin­kų.

Pa­eže­rių dva­ras, Pa­eže­rių k., Vil­ka­viš­kio r. Ša­lia vie­no di­džiau­sių Su­val­ki­jos eže­rų įsi­kū­ręs Pa­eže­rių dva­ro an­samb­lis 1992 m. įtrauk­tas į sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šą kaip res­pub­li­ki­nės reikš­mės kul­tū­ros ver­ty­bė ir lai­ko­mas vie­nu raiš­kiau­sių pe­rė­ji­mo iš ba­ro­ko į kla­si­ciz­mą lai­ko­tar­pio dva­rų so­dy­bi­nių an­samb­lių Lie­tu­vo­je. 2009 m. pri­trau­kus be­veik 2 mln. eu­rų ES in­ves­ti­ci­jų, bu­vo pra­dė­ta dva­ro rū­mų res­tau­ra­ci­ja, ku­ri ne tik pa­dė­jo iš­sau­go­ti au­ten­tiš­ką pa­sta­to vaiz­dą, bet ir šią vie­tą pa­da­ry­ti ti­kru tu­riz­mo trau­kos cen­tru. Da­bar čia įreng­tos nuo­la­ti­nės et­nog­ra­fi­jos ir bui­ties eks­po­zi­ci­jos, tar­pu­ka­rio lai­ko­tar­pio dar­bo ka­bi­ne­tas ir val­go­ma­sis. Mu­zie­ju­je ren­gia­mos įvai­rios edu­ka­ci­nės prog­ra­mos vai­kams: pri­sta­to­mas su­val­kie­tiš­kas tau­tiš­kas kos­tiu­mas, su­pa­žin­di­na­ma su Sū­du­vos kraš­to vals­tie­čių kas­die­niais dar­bais ir gy­ve­ni­mo bū­du. Vai­kams ren­gia­mos edu­ka­ci­nės prog­ra­mos, ku­rio­se pa­tiems ga­li­ma pa­si­ga­min­ti ir par­agau­ti svies­to, pa­sa­ko­ja­ma apie li­no ga­my­bos ke­lią. Iš Bel­ve­de­rio bokš­te esan­čios apž­val­gos aikš­te­lės lan­ky­to­jai kvie­čia­mi apž­velg­ti Su­val­ki­jos ly­gu­mas, Pa­eže­rių eže­rą ir dva­ro rū­mus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Įdomu  213.190.37.7 2015-06-10 14:51:56
Šiurpilio kaimas yra Sūduvos aukštumoje ir šalia Šiurpilio ežero. Netoli kaimo yra Pilies kalnas ir Šiurpilio piliakalnis.
0 0  Netinkamas komentaras
šiaip  78.56.76.42 2015-06-10 14:32:47
Suvalkijoje reikėtų aplankyti Šiurpilį, Gulbiniškių kalną, Dauspūdą, Vygrius, na ir, aišku, Punską bei pastatytą "prūsų pilį" Ožkiniuose ...
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami