Planuojantiems atostogas Bulgarijoje teks plačiau praverti pinigines

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-27 22:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-27 22:00
Shutterstock nuotrauka
Šie­met tu­riz­mo sek­to­riu­je fik­suo­ja­mas re­kor­di­nis su­si­do­mė­ji­mas Bul­ga­ri­ja. Nors va­sa­ros se­zo­nas dar tik pra­si­de­da, ke­lia­la­piai į po­pu­lia­riau­sius Auk­si­nių ko­pų ir Sau­lė­to kran­to ku­ror­tus tirp­te tirps­ta. 

Vis dėl­to su­lig iš­au­gu­siu Bul­ga­ri­jos kryp­ties po­pu­lia­ru­mu pa­ste­bi­ma ir kai­nų di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja. „Poil­sis brangs­ta drau­ge su au­gan­čia pa­klau­sa, ku­rią lė­mė per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus itin pa­ge­rė­ju­si poil­sio ko­ky­bė ir pa­di­dė­ję poil­siau­to­jų srau­tai, – spau­dai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­kė Tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Ry­šių su vi­suo­me­ne ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė.

Po­pu­lia­rė­ja spar­čiau nei Tur­ki­ja

Šią va­sa­rą no­rin­čių­jų il­sė­tis Bul­ga­ri­jo­je skai­čius vir­ši­jo iš­anks­ti­nius ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus pla­nus. „2016-ie­siems Bul­ga­ri­jos prog­ra­ma bu­vo pa­di­din­ta 40 proc., ta­čiau to ne­pa­ka­ko – ba­lan­dį jau bu­vo­me par­da­vę per 50 proc. vi­sų iš anks­to su­for­muo­tų ke­lio­nių Bul­ga­ri­jos kryp­ti­mi, to­dėl tu­rė­jo­me pri­dė­ti pa­pil­do­mų skry­džių“, – pa­sa­ko­jo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vė.

Bul­ga­ri­ja po­pu­lia­rė­ja grei­čiau nei, pvz., Tur­ki­ja. „Jei šie­met ke­lio­nių par­da­vi­mai Bul­ga­ri­jos kryp­ti­mi yra 40 proc. di­des­ni nei per­nai, tai, pvz., au­gi­mas Tur­ki­jos kryp­ti­mi šie­met su­da­ro 15 proc. , – sa­kė tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vė. – Nors ke­lio­nės į Bul­ga­ri­ją or­ga­ni­zuo­ja­mos dar tik penk­tus me­tus, o ke­lio­nės į Tur­ki­ją – apie 15 me­tų“.

Skrai­di­na­ma į du oro uostus

Šiuo me­tu poil­siau­to­jai iš Lie­tu­vos už­sa­ko­mai­siais skry­džiais skrai­di­na­mi į du Bul­ga­ri­jos oro uos­tus – Bur­ga­są ir Var­ną. „Poil­si­nes ke­lio­nes Bul­ga­ri­jo­je mū­sų poil­siau­to­jams siū­lo­me nuo 2012-ųjų. Ir jei prieš ket­ve­rius me­tus per sa­vai­tę už­pil­dy­da­vo­me 2 lėk­tu­vus, tai da­bar skren­da­ma kas­dien, – kal­bė­jo I. Aukš­tuo­ly­tė. – Ly­gi­nant Bul­ga­ri­ją su Tur­ki­ja, Bul­ga­ri­jo­je mū­sų poil­siau­to­jus pri­ima 2 oro uos­tai, o Tur­ki­jo­je – 3. Tur­ki­ja Bul­ga­ri­ją len­kia vos vie­nu oro uos­tu“.

Fe­no­me­no ne­įž­vel­gia

Nors Bul­ga­ri­jos kryp­ties po­pu­lia­rė­ji­mas ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius džiu­gi­na, ta­čiau fe­no­me­no jie ne­įž­vel­gia: pa­klau­sa šia kryp­ti­mi ne­ste­bi­na, ša­lis ti­ki­si di­din­ti pa­ja­mas iš tu­riz­mo, tad nuo­lat in­ves­tuo­ja­ma į tam rei­ka­lin­gą inf­ras­truk­tū­rą.

Sek­ti­nu pa­vyz­džiu pa­si­rin­kus poil­siau­to­jų me­ka va­di­na­mos Tur­ki­jos tu­riz­mo vers­lo mo­de­lį, Bul­ga­ri­jos ku­ror­tuo­se ak­ty­viai vys­to­ma poil­sio vieš­bu­čiuo­se „All Inc­lu­si­ve“ sis­te­ma, ku­ri lei­džia il­sė­tis be rū­pes­čių.

„Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­sta­ty­ta ar­ba pra­dė­ta sta­ty­ti daug nau­jų vieš­bu­čių, taip pat poil­sio re­pu­ta­ci­ją ge­ri­na pa­sau­ly­je ži­no­mų vieš­bu­čių tink­lų, pvz., „Sol Ho­tels“, „Me­lia Ho­tels“, „Riu Ho­tels“, „Bar­celó Ho­tels“, „I­be­ros­tar Ho­tels“ ir ki­tų kū­ri­ma­sis Bul­ga­ri­jo­je. Stip­rė­jant kon­ku­ren­ci­jai, spar­čiai re­no­vuo­ja­mi ir anks­čiau sta­ty­ti vieš­bu­čiai, puo­se­lė­ja­mos juos su­pan­čios te­ri­to­ri­jos, ge­ri­na­mi ap­tar­na­vi­mo, pa­slau­gų sek­to­riai“, – po­ky­čius var­di­jo I. Aukš­tuo­ly­tė.

Bul­ga­ri­ja po­pu­lia­rė­ja ir dėl poil­siau­to­jų, ieš­kan­čių al­ter­na­ty­vos Tur­ki­jai. „Poil­siau­to­jų srau­tai au­ga, tad aki­vaiz­du, kad Bul­ga­ri­jos pa­klau­sa šį se­zo­ną yra di­džiu­lė, – sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė. – Na­tū­ra­lu, kad vi­sa tai ma­ty­da­mi vers­li­nin­kai di­di­na ir vieš­bu­čių kai­nas“.

Brangs­ta vieš­bu­čiai

Šių­me­tis Bul­ga­ri­jos tu­riz­mo pa­slau­gų kai­nų au­gi­mas ryš­kė­ja ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais. Pa­vyz­džiui, šią va­sa­rą vi­du­ti­nė ke­lio­nės pa­ke­to kai­na – apie 500 Eur. Tuo tar­pu per­nai ke­lio­nę bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti už 300–350 Eur. Nors šie­met lėk­tu­vų ku­ras pi­go, bet pa­bran­go vieš­bu­čiai. „Tarp­tau­ti­nis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Tez Tour“ su­tel­kia di­de­lius poil­siau­to­jų srau­tus Bul­ga­ri­jos vieš­bu­čiuo­se ir tu­ri ap­gy­ven­di­ni­mo kvo­tas, to­dėl di­des­nio vieš­bu­čių bran­gi­mo pa­vyks­ta iš­veng­ti. Ki­ta ver­tus, dėl di­de­lių poil­siau­to­jų srau­tų vieš­bu­čiuo­se tie­siog ima trūk­ti vie­tų. Vis dar del­sian­tys tu­rė­tų su­skub­ti, nes ki­tu at­ve­ju ga­li­ma lik­ti ir be ke­lia­la­pio į Bul­ga­ri­ją – tie­siog ne­be­bus kur ap­sis­to­ti“, – pa­ta­rė I. Aukš­tuo­ly­tė.

Kaip tei­gia ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vė, rin­ko­je vi­suo­met yra ir itin ma­žų kai­nų, ta­čiau daž­niau­siai tai tė­ra li­ku­čių iš­par­da­vi­mas, kuo­met jau bū­na ma­žas ke­lio­nės da­tos, vieš­bu­čių pa­si­rin­ki­mas.

Be­je, kai­nos pa­čio­je Bul­ga­ri­jo­je iš­lie­ka sta­bi­lios ir ne­di­dė­ja, to­dėl eu­ro vi­ra­žų ste­bi­na­miems poil­siau­to­jams iš Lie­tu­vos iš­ei­ti iš už vieš­bu­čio te­ri­to­ri­jos ne­bus per­ne­lyg bran­gu.

Nuo ky­lan­čių kai­nų ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius re­ko­men­duo­ja gin­tis tra­di­ciš­kai:

– ne­pa­li­ki­te ke­lio­nės įsi­gi­ji­mo pa­sku­ti­nei mi­nu­tei ir pa­si­rū­pin­ki­te sa­vo ir vi­sos šei­mos poil­siu iš anks­to, per iš­anks­ti­nius par­da­vi­mus, kuo­met kai­nos bū­na ma­žes­nės ir vieš­bu­čių pa­si­rin­ki­mas di­des­nis – kuo ar­čiau iš­vy­ki­mo da­ta, tuo ma­žiau lie­ka ko­ky­biš­kų, ge­rų vieš­bu­čių;

– tei­ki­te pir­me­ny­bę skry­dį, vieš­bu­tį ir per­ve­ži­mus iš oro uos­to į vieš­bu­tį ir at­gal api­man­tiems ke­lio­nių pa­ke­tams – už­si­sa­ky­da­mi vis­ką at­ski­rai gal ir mė­gau­si­tės in­di­vi­dua­lios pa­slau­gos tei­kia­mu kom­for­tu, ta­čiau bū­ki­te pa­si­ruo­šę už tai ir su­si­mo­kė­ti dau­giau nei ren­kan­tis ke­lio­nės pa­ke­tą;

– rin­ki­tės poil­sio ti­pą „All Inc­lu­si­ve“, ku­ris ga­ran­tuo­ja mai­ti­ni­mą ir gė­ri­mus iki va­liai, tad ne­be­rei­kės iš­lai­dau­ti mies­te.

Vie­to­je ko­pų – pro­me­na­dos

Vie­nas poil­sio Bul­ga­ri­jo­je pri­va­lu­mų, dėl ku­rio at­os­to­gas prie Juo­do­sios jū­ros už­si­sa­ko be­si­ren­kan­tys tarp poil­sio Lie­tu­vo­je ir ar­ti­ma­me už­sie­ny­je, yra il­ges­nis šil­ta­sis se­zo­nas. Bul­ga­ri­jo­je jis tę­sia­si nuo ge­gu­žės iki vė­ly­vo rug­sė­jo.

Vie­nas po­pu­lia­riau­sių Bul­ga­ri­jos ku­ror­tų – ne­to­li Bur­ga­so mies­to esan­tis Sau­lė­tas kran­tas. Jis tiks ak­ty­vioms ir pa­sy­vioms pa­plū­di­mio pra­mo­goms – 35 m plo­čio pa­plū­di­mys drie­kia­si apie 10 km. Vieš­bu­čių įvai­ro­vė šia­me ku­ror­te di­džiu­lė – nuo eko­no­mi­nių iki itin pra­ban­gių, tad sau tin­kan­tį ap­gy­ven­di­ni­mą iš­si­rinks kiek­vie­nas.

Be­je, ki­taip nei Lie­tu­vos ku­ror­tuo­se, Bul­ga­ri­jo­je nė­ra sau­go­mų ko­pų, to­dėl erd­viuo­se pa­plū­di­miuo­se įreng­tos pro­me­na­dos pa­si­vaikš­čio­ji­mams. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties Bul­ga­ri­jos pa­plū­di­miuo­se yra ir di­de­lė pra­mo­gų pa­siū­la: vei­kia res­to­ra­nai, ka­vi­nės, ba­rai, klu­bai bei dis­ko­te­kos.

Bu­vu­sie­ji Bul­ga­ri­jo­je tvir­ti­na, jog gra­žiau­sia, įdo­miau­sia jo­je – an­ti­ki­nis pa­li­ki­mas. Vis dėl­to ka­dan­gi sa­va­ran­kiš­kai po ša­lį ke­liau­ti vis dar su­dė­tin­ga (pra­sti ke­liai, vieš­bu­tis ne­bū­ti­nai siū­lo au­to­mo­bi­lių nuo­mą ir pan.), an­ti­ki­nių gro­žy­bių re­ko­men­duo­ja­ma vyk­ti ap­žiū­rė­ti kar­tu su gru­pe ir gi­du – leng­viau ra­si­te ir nu­vyk­si­te, o ir ak­me­nys pa­tys ne­kal­ba ir ke­liau­ti su gi­du yra tie­siog įdo­miau.

Poil­siau­to­jų pa­mėg­ta pra­mo­ga – vie­nos die­nos ke­lio­nė iš Bul­ga­ri­jos į Stam­bu­lą (Tur­ki­ja yra Bul­ga­ri­jos kai­my­nys­tė­je). Tad poil­siau­to­jai, pa­si­rin­kę at­os­to­gas Bul­ga­ri­jo­je, vie­nu šū­viu nu­šaus du zui­kius ir ga­lės pa­bu­vo­ti dvie­jo­se ša­ly­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami