Planuojantiems atostogas: kaip išsirinkti viešbutį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-03 18:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-03 18:36
lojadoradio.com.br nuotrauka
At­li­kus ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, jog  ren­kan­tis, kur gy­ven­ti per at­os­to­gas, rei­kia ži­no­ti, kad pa­sau­ly­je yra per 30 vieš­bu­čių kla­si­fi­ka­vi­mo sis­te­mų ir ne­bū­ti­nai 3 žvaigž­du­čių vieš­bu­tis Egip­te pri­lygs 3 žvaigž­du­čių Ara­bų Emy­ra­tuo­se ar Lon­do­no cen­tre esan­čiam vieš­bu­čiui. 

Lie­tu­vos poil­siau­to­jai vis la­biau rū­pi­na­si poil­sio kom­for­tu bei do­mi­si vieš­bu­čių ko­ky­be. Ir tai su­pran­ta­ma, nes per poil­si­nę ke­lio­nę la­bai di­de­lę lai­ko da­lį pra­lei­džia­me bū­tent vieš­bu­čio te­ri­to­ri­jo­je. Apie ap­gy­ven­di­ni­mo ko­ky­bę in­for­muo­ja prie vieš­bu­čio pa­va­di­ni­mo se­ga­mos žvaigž­du­tės. Kuo jų dau­giau, tuo ge­riau. Tik ar vi­sa­da ga­li­ma kliau­tis žvaigž­dė­mis ir ar 3 žvaigž­du­tės Egip­te pri­lygs­ta 3 Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se?

Bend­ro­vei TNS LT at­li­kus ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, jog pa­si­ti­kin­tys skai­čiais, ne­va 4 žvaigž­du­tės yra dau­giau nei 3, taip pat ma­nan­tys, kad yra vie­na vi­soms ša­lims bend­ra vieš­bu­čių kla­si­fi­ka­ci­ja, gaus nu­si­vil­ti. Pa­sau­ly­je yra per 30 vieš­bu­čių kla­si­fi­ka­vi­mo sis­te­mų, ver­tin­ti ga­li tarp­tau­ti­nės, vals­ty­bi­nės ar vie­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jos, tu­riz­mo ko­mi­si­jos, pre­ky­bos bend­ro­vės, ke­lio­nių ka­ta­lo­gų lei­dė­jai, vieš­bu­čių sa­vi­nin­kai, to­dėl, pvz., Eu­ro­pos mies­tuo­se 3 žvaigž­du­čių vieš­bu­čiai skir­sis nuo 3 žvaigž­du­čių Egip­te. Be­je, pa­sta­ra­sis ti­krai lai­mė­tų prieš Eu­ro­pą kam­ba­rių ar vieš­bu­čio te­ri­to­ri­jos plo­tu, nes vie­na yra tu­rė­ti daug dy­ku­mos prie jū­ros ir gy­ven­ti iš tu­riz­mo ir jau vi­sai kas ki­ta, kai tas pa­čias 3 žvaigž­du­tes mė­gi­ni įspraus­ti į Vik­to­ri­jos lai­kus me­nan­tį Lon­do­no se­na­mies­tį.

Vieš­bu­čių kla­si­fi­ka­ci­ja ski­ria­si ne tik tarp ša­lių – daž­niau­siai net to­je pa­čio­je vals­ty­bė­je nė­ra vie­nin­gos kla­si­fi­ka­vi­mo sis­te­mos. Va­di­na­si, tuo pa­čiu žvaigž­du­čių kie­kiu pa­žy­mė­tas ap­gy­ven­di­ni­mas ir to­je pa­čio­je ša­ly­je ga­li skir­tis, pri­klau­so­mai nuo vieš­bu­čio būk­lės, te­ri­to­ri­jos dy­džio, per­so­na­lo pa­slau­gu­mo, mai­ti­ni­mo pa­si­rin­ki­mo, tei­kia­mų pa­slau­gų spek­tro ir t. t.

„Pa­vyz­džiui, jei per­nai Is­pa­ni­jos Te­ne­ri­fė­je il­sė­jo­tės 3 žvaigž­du­čių apar­ta­men­tuo­se, tai dar ne­reiš­kia, kad ir šie­met pa­si­rin­kę tiek pat žvaigž­džių gau­si­te tą pa­čią ko­ky­bę – nuo­kry­pių į vie­ną ar­ba ki­tą pu­sę ne­iš­ven­gia­mai bus, – sa­kė In­ga Aukš­tuo­ly­tė, tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Ry­šių su vi­suo­me­ne ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė. – Bū­tent dėl šios prie­žas­ties sa­vo ofi­cia­lio­je sve­tai­nė­je esa­me aiš­kiai įvar­di­ję, jog vieš­bu­čių ko­ky­bę nu­sa­kan­čios žvaigž­du­tės, o tiks­liau – jas ati­tin­kan­tys mū­sų pa­čių pa­si­rink­ti sim­bo­liai, yra su­bjek­ty­vus ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ver­ti­ni­mas, ku­ris ne­tu­rė­tų bū­ti pri­ly­gi­na­mas ofi­cia­liam vieš­bu­čio įver­ti­ni­mui to­je ša­ly­je. Su­ži­no­ti, kiek žvaigž­džių su­tei­kia­ma vieš­bu­čiui ar­ba kiek jis pats jų sau su­tei­kia, ga­li­ma ofi­cia­lio­je kon­kre­taus vieš­bu­čio elek­tro­ni­nė­je sve­tai­nė­je.“

Su­bjek­ty­vų vieš­bu­čių ver­ti­ni­mą pra­kti­kuo­ja dau­ge­lis Lie­tu­vos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių. Pa­grin­di­nis jo pri­va­lu­mas – vieš­bu­čius ver­ti­na Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, tad bent iš da­lies iš­ven­gia­ma ne­su­si­kal­bė­ji­mo dėl skir­tin­gų ša­lių žmo­nių men­ta­li­te­to, t. y. tai, kas lie­tu­viui yra nor­ma­lus tvar­kin­gas vieš­bu­tis, pvz., ko­kiam JAE gy­ven­to­jui ga­li pa­si­ro­dy­ti var­ga­niau­sias įma­no­mas ap­gy­ven­di­ni­mas ir tas pats vieš­bu­tis bū­tų įver­tin­tas skir­tin­gai.

Rin­ki­tės tink­lams pri­klau­san­čius vieš­bu­čius

Tad kuo ga­liau­siai kliau­tis žmo­gui, pla­nuo­jan­čiam at­os­to­gas? Vie­nas iš I. Aukš­tuo­ly­tės pa­ta­ri­mų – rink­tis tink­lams pri­klau­san­čius vieš­bu­čius. „Vie­no tink­lo vieš­bu­čiai – tai kaip ir to pa­ties tink­lo res­to­ra­nai, ku­riuo­se ga­li­me ti­kė­tis vie­no me­niu bei pa­na­šios ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bės, t. y. kon­kre­taus vie­no stan­dar­to. Kad ir ku­rį to pa­ties pa­va­di­ni­mo vieš­bu­tį be­pa­si­rink­tu­mė­te, tarp­tau­ti­niai ar vie­no­je ša­ly­je vei­kian­tys vieš­bu­čių tink­lai ga­ran­tuo­ja be­maž tą pa­čią pa­slau­gų ko­ky­bę. Va­di­na­si, jei Be­le­ke, Tur­ki­jo­je, il­sė­jo­tės „Ri­xos 5*“ vieš­bu­ty­je ir jums pa­ti­ko, tai la­bai di­de­lė ti­ki­my­bė, kad pa­tiks ir An­ta­li­jos „Ri­xos 5*“.

Taip pat ren­kan­tis vieš­bu­tį pra­var­tu pa­si­do­mė­ti vieš­bu­čių kla­si­fi­ka­vi­mo kri­te­ri­jais kon­kre­čio­je ša­ly­je aps­kri­tai.

Ar 5 žvaigž­du­tės ski­ria­si nuo 5 žvaigž­du­čių?

Vieš­bu­čiui ka­te­go­ri­ja ski­ria­ma pa­gal tam ti­krų kri­te­ri­jų ati­ti­ki­mą, pvz., te­ri­to­ri­jos dy­dį, bend­rą kam­ba­rių skai­čių bei jų dy­dį, res­to­ra­no dy­dį ir mak­si­ma­lų tal­pi­na­mą žmo­nių skai­čių, už­da­rų ba­sei­nų skai­čių ir t. t. Bet net ir 5 žvaigž­du­tės bus ne­ly­gu 5 žvaigž­du­tėms ki­ta­me vieš­bu­ty­je, nes ge­ri 5 žvaigž­du­čių vieš­bu­čiai nuo­lat in­ves­tuo­ja į per­so­na­lą, jį ap­mo­ko, nu­sta­to ap­tar­na­vi­mo, el­ge­sio rei­ka­la­vi­mus ir griež­tai jų lai­ko­si. O yra ir to­kių 5 žvaigž­du­čių vieš­bu­čių, ku­rie ati­tin­ka nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus ir tu­ri vi­sas žvaigž­des, ta­čiau rea­ly­bė­je šlu­buo­ja ap­tar­na­vi­mas, bū­na prob­le­mų su šva­ra ir pa­na­šiai. Tad tos pa­čios ka­te­go­ri­jos vieš­bu­čiai ga­li bū­ti la­bai skir­tin­gi.

Tarp­tau­ti­nė­se ofi­cia­lio­se vieš­bu­čių ver­ti­ni­mo sis­te­mo­se aukš­čiau­sias įma­no­mas įver­ti­niams bai­gia­si ties 5 žvaigž­du­tė­mis. Vie­nin­te­lis vieš­bu­tis, ku­ris pats sa­ve pa­ger­bė 7 žvaigž­du­tė­mis, yra „Burj Al Arab 7*“, Du­ba­ju­je, Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se.

At­os­to­gau­jan­čio­jo in­dė­lis – la­bai svarbu

Fak­tas: at­os­to­gos la­bai pri­klau­so nuo pa­ties klien­to, t. y. nuo jo in­dė­lio pla­nuo­jant ke­lio­nę. „Nes­kris­ki­te il­sė­tis ak­lai, pa­si­do­mė­ki­te, ką už­si­sa­ko­te. Tuo­met ti­ki­my­bė, kad rea­ly­bė ati­tiks lū­kes­čius, bus žy­miai di­des­nė, – sa­kė „Tez Tour“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus va­do­vas Ri­čar­das No­se­vi­čius. – In­for­ma­ci­jos apie vieš­bu­tį tei­rau­ki­tės ke­lio­nių agen­tū­ros dar­buo­to­jų, taip pat skai­ty­ki­te at­si­lie­pi­mus in­ter­ne­te, mat nuo­trau­kos ne vi­suo­met par­odo ti­krą­jį vieš­bu­čio vaiz­dą. Taip pat reik­tų bū­ti ati­des­niam, jei ke­lio­nės kai­na, pa­ly­gi­nus su ana­lo­giš­ka pa­siū­la rin­ko­je, yra žy­miai ma­žes­nė. To­kiu at­ve­ju ver­tė­tų de­ta­liau pa­nag­ri­nė­ti su­de­da­mą­sias jū­sų at­os­to­gų da­lis, pvz., ar įtrauk­tas per­ve­ži­mas, koks mai­ti­ni­mas, ko­kio ti­po kam­ba­rys ir pan. Kar­tais poil­siau­to­jai itin leng­vai su­si­ža­vi tie­siog ma­žes­ne kai­na nei siū­lo ki­ti ir nie­kuo dau­giau ne­pa­si­do­mi. Daž­nas to­kio poil­sio pa­ly­do­vas – nu­si­vy­li­mas dėl su­ga­din­tų at­os­to­gų ar ne­pa­si­tei­si­nu­sių lū­kes­čių.“

Kiek­vie­nas vieš­bu­tis nu­si­dė­vi, to­dėl itin svar­bu jo sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos me­tai. „Jei pla­nuo­ja­te poil­si­nę ke­lio­nę, kuo­met kom­for­tas – itin svar­bu, pa­si­do­mė­ki­te kam­ba­rio kvad­ra­tū­ra. Ka­žin ar bus ma­lo­nu gy­ven­ti pa­tal­po­je, kur net la­ga­mi­ną ati­da­ry­ti keb­lu. Jei va­žiuo­ja­te su vi­sa šei­ma, ti­kė­ti­na, jog ne­si­jau­si­te pa­to­giai kam­ba­ry­je, ku­ria­me ša­lia dvi­gu­lės lo­vos tė­vams, vai­kams pa­siū­lo­mi tie­siog iš­lanks­to­mi fo­te­liai ar so­fos, o lo­ve­lė kū­di­kiui ga­li tie­siog ne­be­tilp­ti, to­dėl pa­tar­ti­na ieš­ko­ti Family ti­po ap­gy­ven­di­ni­mo, ku­ria­me są­ly­gos bus op­ti­ma­les­nės“, – pa­ta­rė R. No­se­vi­čius.

Re­mian­tis sta­tis­ti­niais ke­lio­nių agen­tū­ros duo­me­ni­mis, nu­sis­kun­di­mų, ku­riuo­se bu­vo pa­mi­nė­ta ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­ga, su­lau­kia­ma iš 0,5 proc. klien­tų. Per pra­ėju­sius me­tus iš su­reng­tų 80 tūkst. at­os­to­gų, su­lauk­ta 74 pre­ten­zi­jų. Ly­gi­nant su 2014 m., 2015 m. pre­ten­zi­jų skai­čius su­ma­žė­jo per pu­sę.

Į Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą krei­pia­si re­tai

Jei klien­tas ne­pa­ten­kin­tas, ta­čiau sa­vo kal­tės ne­įž­vel­gia nei ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius, nei ją par­da­vu­si agen­tū­ra, re­ko­men­duo­ja­ma kreip­tis į Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą (VVTAT). Pra­ėju­siais me­tais dėl ga­li­mai ne­tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­tos tu­ris­ti­nės ke­lio­nės ši tar­ny­ba ga­vo 48 var­to­to­jų skun­dus, 14 proc. pra­šy­mų bu­vo dėl ap­gy­ven­di­ni­mo ko­ky­bės.

Tie­sa, Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos l. e. p. di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Ba­ro­nie­nė pa­ste­bi, jog tarp var­to­to­jų pra­šy­mų dėl iš­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo pa­slau­gų kiek pa­dau­gė­jo nu­sis­kun­di­mų dėl ga­li­mai klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo apie siū­lo­mas pa­slau­gas, daž­niau­siai – dėl ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų bei jų ko­ky­bės.

„Var­to­to­jai skun­dė­si, kad ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių ar jų par­da­vė­jų skel­bia­mos nuo­trau­kos ir in­for­ma­ci­ja apie vieš­bu­čius ne­ati­tin­ka rea­ly­bės, t. y. pa­gal pa­teik­tą ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių in­for­ma­ci­ją for­ma­vo­si var­to­to­jų lū­kes­čiai gau­ti ko­ky­biš­kas ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas, ta­čiau at­vy­kus į vieš­bu­tį tek­da­vo nu­si­vil­ti“, – sa­kė N. Ba­ro­nie­nė.

Pa­šne­ko­vė tei­gė, jog daž­nai to­kie gin­čai iš­spren­džia­mi tai­kiai – pra­ėju­siais me­tais tai­kiai iš­spręs­ti bu­vo 37 proc. at­ve­jų. Ne­pa­vy­kus to pa­da­ry­ti, 42 proc. var­to­to­jų pra­šy­mų bu­vo pa­ten­kin­ta vi­siš­kai ar­ba iš da­lies.

Ir VVTAT, ir tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vai re­ko­men­duo­ja ke­liau­to­jams, jei tik dėl ap­gy­ven­di­ni­mo ar ki­tų pa­slau­gų ky­la prob­le­mų, ne­dels­ti ir, su­si­sie­kus su agen­tū­rų ar or­ga­ni­za­to­rių at­sto­vais, mė­gin­ti iš­spręs­ti prob­le­mas vie­to­je – ne­si­ga­din­ti at­os­to­gų.

Jei vis dėl­to į VVTAT krei­pia­ma­si, re­ko­men­duo­ja­ma su­si­rink­ti kuo dau­giau pre­ten­zi­jos įro­dy­mų: rink­ti kvi­tus, sąs­kai­tas už pa­pil­do­mas ar ne­pla­nuo­tas iš­lai­das. „Taip pat re­ko­men­duo­ti­na nu­fo­tog­ra­fuo­ti ir nu­fil­muo­ti kam­ba­rį ar vieš­bu­čio ap­lin­ką, jei ky­la gin­čas dėl ko­ky­bės. Daž­nai var­to­to­jai pa­da­ro frag­men­tiš­kas nuo­trau­kas, iš ku­rių nė­ra ga­li­my­bių nu­sta­ty­ti, kur jos da­ry­tos, to­dėl fil­muo­ta me­džia­ga yra sva­res­nis įro­dy­mas“, – pa­ta­rė VVTAT at­sto­vė.

Lie­tu­vos vieš­bu­čius ver­ti­na spe­cia­li ko­mi­si­ja

O ko­kia nuo­mo­ne ne­ši­ni iš­vyks­ta sve­čiai iš Lie­tu­vos? Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Eval­da Šiš­kaus­kie­nė už­ti­kri­na, jog mū­sų ša­lies vieš­bu­čių žvaigž­du­tė­mis ga­li­ma kliau­tis drą­siai: „Pa­gal Tu­riz­mo įsta­ty­mą Lie­tu­vo­je vi­si vieš­bu­čiai, nak­vy­nės na­mai tu­ri bū­ti griež­tai su­kla­si­fi­kuo­ti. Ne­ga­na to, pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus esa­me eu­ro­pi­nio tink­lo HOT­REC na­riai ir pra­de­da­me nau­do­ti nau­ją sis­te­mą, pa­gal ku­rią šiuo me­tu vieš­bu­čiai perk­va­li­fi­kuo­ja­mi. Nau­jai įver­tin­ta jau apie 250 vieš­bu­čių“, – pa­sa­ko­jo ji.

Pa­sak E. Šiš­kaus­kie­nės, vieš­bu­čius Lie­tu­vo­je ver­ti­na spe­cia­liai Tu­riz­mo de­par­ta­men­to su­da­ry­ta kla­si­fi­ka­vi­mo ko­mi­si­ja, ku­ri fi­ziš­kai vyks­ta į ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gas ir jas ap­žiū­ri: „Es­mė pa­pras­ta: vie­ta tu­ri su­rink­ti ati­tin­ka­mą ba­lų skai­čių tam, kad tu­rė­tų tei­sę va­din­tis vieš­bu­čiu. Aukš­tes­ni ba­lai nu­le­mia, kiek žvaigž­du­čių vieš­bu­tis gau­na“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami