Po kelionių – gyvi padarai lagaminuose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-04 07:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-04 07:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šven­čių me­tu ke­liau­jan­čių­jų į sve­čias ša­lis srau­tas au­ga. Vie­ni vyks­ta at­os­to­gau­ti, ki­ti – ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų. Kar­tu su ke­liau­jan­čiais ke­liau­ja ir jų daik­tai: iš na­mų į lėk­tu­vą, iš lėk­tu­vo į vieš­bu­čius, iš vieš­bu­čių į na­mus. Ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tai pers­pė­ja, kad šiuo lai­ko­tar­piu itin ak­tua­li tam­pa bla­kių prob­le­ma, ir pa­ta­ria, ko­kių prie­mo­nių im­tis, sie­kiant iš­veng­ti „gy­vų su­ve­ny­rų“ sa­vo la­ga­mi­nuo­se.

Pir­miau­siai pa­ti­krin­ki­te čiužinius

At­vy­kus į vieš­bu­tį, pir­miau­siai ge­rai ap­žiū­rė­ti lo­vos čiu­ži­nius. „Ap­si­gy­ve­nu­siems vieš­bu­ty­je, pa­ta­ria­me pa­ti­krin­ti kam­ba­rį: pa­kel­ti čiu­ži­nį ir ge­rai jį ap­žiū­rė­ti. Už­krės­tu­mą ro­do ant čiu­ži­nio ma­to­mos tam­sios ar­ba juo­dos pa­ta­li­nių bla­kių iš­sky­rų dė­mės, krau­jo taš­ke­liai. Gy­vi vabz­džiai sle­pia­si čiu­ži­nių siū­lė­se, lo­vos rė­mų ply­šiuo­se, vie­to­se už lo­vos ar kam­puo­se. Su­au­gu­sios pa­ta­li­nės bla­kės yra 5 mm il­gio. Ne­si­mai­ti­nu­sios jos bū­na plokš­čios, ova­lo for­mos ir švie­siai ru­dos spal­vos, o pa­si­mai­ti­nu­sios su­ap­va­lė­ja ir pa­tam­sė­ja“, – pa­sa­ko­jo Ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tų „De­zin­fa“ bio­lo­gas Liu­tau­ras Gri­ga­liū­nas.

Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu sve­čių vieš­bu­čiuo­se ne­trūks­ta. La­bai svar­bu, kad vieš­bu­čių dar­buo­to­jai su­ge­bė­tų tin­ka­mai ir at­sa­kin­gai ap­žiū­rė­ti kam­ba­rių ta­pe­tus, sie­nų, lu­bų, grin­dų, mie­ga­mo­jo bal­dų ply­šius, čiu­ži­nių klos­tes, ir pa­ste­bė­jus ga­li­mus bla­kių bu­vi­mo po­žy­mius, ne­del­siant pra­neš­ti at­sa­kin­giems as­me­nims, kad ken­kė­jai ne­išp­lis­tų vi­so­je te­ri­to­ri­jo­je.

Po ke­lio­nės ap­žiū­rė­ki­te lagaminus

Po ke­lio­nių re­ko­men­duo­ja­ma dra­bu­žius ne­del­siant iš­skalb­ti +45̊ C van­de­ny­je, ge­rai iš­va­ly­ti, iš­siurb­ti la­ga­mi­nus. Šios prie­mo­nės su­nai­ki­na vabz­džius ir ne­lei­džia iš­plis­ti po vi­sus na­mus.

„Va­ka­rų Eu­ro­po­je pa­pli­tęs efek­ty­vus kon­tro­lės bū­das prieš pa­ta­li­nes bla­kes – pa­tal­pų, bal­dų, dra­bu­žių ki­tų na­mų apy­vo­kos daik­tų ap­do­ro­ji­mas karš­čiu, kai ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra pa­ke­lia­ma iki +45 °C ir per va­lan­dą žū­va vi­sos bla­kių sta­di­jos. Taip iš­ven­gia­ma che­mi­nių me­džia­gų po­vei­kio žmo­nėms ir ap­lin­kai“, – tei­gia ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tas.

Bla­kės ke­liau­ja ir su siuntomis

Bla­kės į na­mus ga­li at­ke­liau­ti ir su siun­to­mis, ku­rių šven­ti­niu lai­ko­tar­piu ne­trūks­ta. Įvai­rūs daik­tai yra siun­čia­mi iš to­li­miau­sių pa­sau­lio kam­pe­lių.

„Bū­na at­ve­jų, kai bla­kės į na­mus ar biu­rus at­ke­liau­ja su siun­to­mis, šven­ti­nė­mis do­va­no­mis. Pa­ta­li­nės bla­kės – di­de­lė prob­le­ma ne tik mū­sų ša­ly­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. Jos leng­vai plin­ta ir jas su­nku iš­nai­kin­ti, to­dėl pa­di­dė­jus už­kre­čia­mu­mui jų skai­čius spar­čiai au­ga. No­rint ap­si­sau­go­ti nuo šių ken­kė­jų, svar­bu ži­no­ti, kur jie ga­li slėp­tis, pa­ste­bė­ti jų bu­vi­mo po­žy­mius ir ne­del­siant im­tis nai­ki­ni­mo prie­mo­nių“, – re­ko­men­duo­ja L. Gri­ga­liū­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami