Po piliakalnius ir miškus

Rita KRUŠINSKAITĖ 2008-03-28 00:00
Rita KRUŠINSKAITĖ 2008-03-28 00:00
LŽ archyvo nuotrauka
Pa­si­dai­rę po Pu­nią, Pu­nios ši­lą ir Aly­tų, įdo­my­bių ras ir gam­tos, ir is­to­ri­jos mė­gė­jai.

Tie, kurie trokšta patirti naujų įspūdžių ir patys nori pavartyti įstabią gyvosios gamtos bei istorijos knygą, neapsiriks pasirinkę Alytaus turizmo informacijos centro siūlomą maršrutą Punia-Alytus-Punios šilas.

Kapas Margio milžinų

Geriausia kelionę pradėti nuo Punios miestelio, įsikūrusio ant Nemuno kranto vos už 12 kilometrų nuo Dzūkijos sostinės - Alytaus.

Spėjama, kad ant vieno didžiausių Lietuvos piliakalnių - Punios, dar vadinamo "Margio kalnu", XIII amžiuje stovėjusi legendomis apipinta garsioji Pilėnų pilis. Pasak padavimo, pilies gyventojai narsiai gynėsi nuo kryžiuočių, tačiau jėgos persvara buvusi priešo pusėje. Nepajėgę įveikti priešų, tačiau nenorėję patekti į nelaisvę, pilies gynėjai ir gyventojai, vadovaujami kunigaikščio Margirio, drąsiai pasirinko mirtį laužo liepsnose.

Istorikai padavime pasakojamų įvykių nei sieja su Punia, nei neigia. Archeologai, tyrinėję piliakalnį, nustatė, kad XIII-XIV amžiais čia tikrai stovėjusi tvirta medinė pilis, kuri buvo sudeginta.

Punios piliakalnis, nuo kurio viršūnės atsiverianti miškais apsupta plati Nemuno juosta, kūrybai įkvėpė ne vieną menininką. Būtent šiam piliakalniui eilėraštį "Ant Punios kalno" skyrė ir Maironis.

1425 metais Vytauto Didžiojo paliepimu Punioje buvo pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. Dabar šioje vietoje yra miestelio kapinės, kur stovi Šv.Jurgio koplytėlė, skirta 1831 metų sukilimui atminti, o Šv.Apaštalo Jokūbo bažnyčioje kabo Vytauto Didžiojo portretas.

Ties meilės ašarų upe

Vykstant apžiūrėti vadinamojo Joninių Šv.Jono kalno - Alytaus piliakalnio, galima užsukti ir į "Alitą", vienintelę lietuviško šampanizuoto vyno gamyklą. Bendrovė darbo dienomis iki 14 valandos pristato ne tik pažintinę programą - ekskursiją po įmonę, bet ir surengia gaminamos produkcijos degustaciją.

Alytaus piliakalnis, stūksantis Nemuno dešiniajame krante, kur Alytupio upelis, apjuosęs piliakalnį, įteka į Nemuną, kryžiuočių karo kelių apraše pirmą kartą paminėtas XIV amžiaus pabaigoje.

Kaip ir kiekvienas piliakalnis, Joninių Šv.Jono kalnas taip pat nestokoja legendų. Viena jų byloja, kad kadaise bajoro Raimonio duktė Mirgrausėlė ir kunigaikščio Smūkninio sūnus Alyta karštai pamilo vienas kitą. Tačiau likimas jiems nelėmė būti kartu - Mirgrausėlė turėjo tapti vaidilute. Tuo metu pilį užpuolė kryžiuočiai. Per mūšį krito visi Raimonio kariai, tik vienintelis Alyta liko gyvas. Jis išsiveržė iš kryžiuočių apsupties ir nujojo į Gabijos kalnelį, kur Mirgrausėlė kurstė šventą ugnį. Jis paslėpė mylimąją ir vėl grįžo į pilį, tačiau žuvo nelygioje kovoje. Mirgrausėlė, sužinojusi apie mylimojo mirtį, taip graudžiai verkė, kad jos ašaros upeliu pradėjusios tekėti į Nemuną. Upelis žynių buvo pavadintas Alytupiu, Gabijos kalnelis - Mirgrausėlės piliakalniu, o nuo Alytupio pavadinimą gavęs ir Alytaus miestas. Ir šiandien į Nemuną teka Mirgrausėlės ašarų upelis, o seni žmonės sako, kad iš to upelio atsigėręs net ir niekada nemylėjęs žmogus įsimyli, o kas myli - meilė tampa dar tvirtesnė.

Už A.Juozapavičiaus tilto

Pasigrožėjus nuo piliakalnio atsiveriančiais vaizdais, malonu pasivaikščioti jo papėdėje, kurią puošia skulptūrų ekspozicija "Alytaus piliakalnio protėviai".

Pervažiavus abu Nemuno krantus jungiantį Antano Juozapavičiaus (pirmojo Lietuvos karininko, 1919 metais žuvusio už Lietuvos nepriklausomybę) tiltą, jau pačiame Alytuje galima aplankyti Šv.Angelų sargų bažnyčią. 1830 metais statytų maldos namų interjeras - neobarokinio stiliaus: spalvingas, išpuoštas meninės vertės turinčiomis sakralinėmis vertybėmis. Čia pat, šalia bažnyčios, esančiose kapinaitėse ilsisi 114 savanorių, žuvusių kovojant už Lietuvos nepriklausomybę, tarp jų - A.Juozapavičius, Juozas Bloznelis, lenkų nukankintas mokytojas ir dar daugelis kitų nusipelniusių Alytui ir Lietuvai žmonių.

Visai netoli bažnyčios 1928 metais įkurtas kraštotyros muziejus, kuriame gausu archeologijos, numizmatikos, etnografijos, spaudos, fotografijos kolekcijų ekspozicijų.

Mieste - reti medžiai

Alytaus miesto sodas - natūralus pušynas. Čia auga ir aukščiausias bei seniausias (60 metų) Alytuje visžalis europinis kukmedis, japoniška magnolija, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytas bekotis ąžuolas.

Už aikštės, kurioje yra "Laisvės angelo" skulptūra ir skverelis, stovi kryžius 1991 metų sausio 13-osios aukoms atminti. Toliau plyti didžiulis Kurorto parkas. Greta jo - vaikams kūrusio poeto Anzelmo Matučio memorialinis muziejus.

Važiuojant Kauno gatve link Punios šilo, galima pasigrožėti Š.Šimulio modernaus meno "Jaunystės" skulptūra. Kairėje - prieš ketvirtį amžiaus įkurtas Jaunimo parkas. Čia žvilgsnius traukia N.Nasvyčio ir A.Stankevičiaus vadovaujamos skulptorių grupės sukurta pirmoji Lietuvoje metalo ir plastiko skulptūrų kompozicija.

Tik išvažiavus iš Alytaus, prie pat kelio, vedančio į Punios šilą, šalia Bakšių gyvenvietės, išlikę XIX amžiaus pabaigos kariniai-gynybiniai įtvirtinimai - fortai. Pakeliui esantis Rumbonių bažnytkaimis didžiuojasi ne tik dideliu ir gražiu senovės laikų paminklu - Rumbonių piliakalniu, bet ir Švč.Trejybės bažnyčia - tipišku klasicistiniu sakralinės paskirties ansambliu, kuris vadinamas medine Vilniaus katedros kopija.

Pasididžiavimas - aukščiausia pušis

Visai netoli Rumbonių driekiasi Punios šilas - bene gražiausias Lietuvos botaninis ir zoologinis draustinis, žavintis reta augalija ir savitu reljefu. Šilo unikalumą pabrėžia iš visų pusių jį apglėbusi 19 kilometrų ilgio Nemuno kilpa. Spėjama, kad šis miškas niekada nebuvo iškirstas, nors išlikę pilkapiai ir piliakalniai liudija, jog vietovė žmonių buvo lankoma ir laikyta svarbia nuo senų laikų.

Punios šilo pasididžiavimas - aukščiausia Lietuvos pušis. Per 160 metų ji užaugo iki 42 metrų aukščio ir 65 centimetrų storio. Kiekvienas lankytojas bent trumpam mintimis nuklysta į praeitį žingsniuodamas abipus keliuko natūraliai augančių ąžuolų alėja. Po kelis šimtmečius skaičiuojantys miško galiūnai pavadinti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir žymesnių istorinių įvykių - mūšių vardais.

Šalia buvęs "Dainavos" partizanų štabo bunkeris. Kitoje pusėje - "Žaltės slėnis", buvusio Smalinyčios kaimo vietoje įkurtas skulptūrų parkas. Vartai - žalčiai, simbolizuojantys vietą, pro kurią patenkama į kitą erdvę. Šia ekspozicija tautodailininkai perteikė nematomo pasaulio įspūdį, jo didingumą ir paslaptingumą.

Čia pastatytas didžiulis aukuro akmuo, įkurta aukojimo vieta, kurią saugo keturios vaidilutės ir senovės lietuvių dievas Perkūnas, galintis persikūnyti į žaibą ar žaltį.

Norintieji daugiau pramogų Punios girininkijoje gali išsinuomoti dviračių, žirgų pajodinėti ar pasivažinėti po šilą karieta. Greta žirgų diendaržio aptverti nedideli voljerai, kuriuose laikomi laukiniai gyvūnai, o kiek tolėliau įrengtas didžiulis aptvaras. Jame ganosi muflonai ir dėmėtieji elniai. Punios girininkijos patalpose įrengtas muziejus. Čia surinkta medžioklės trofėjų kolekcija, o iš aplinkinių kaimų - buities rakandai, senoviniai miško ruošos padargai ir jo darbams naudoti įrankiai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami