Poezijos skaitymai už Atlanto

Rima JŪRAITĖ 2007-10-19 00:00
Rima JŪRAITĖ 2007-10-19 00:00
Ant suoliuko, padaryto pagal garsųjį S.Dali laikrodį. Asmeninio albumo nuotrauka
Ak­to­rė Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė ne­se­niai grį­žo iš pen­kias sa­vai­tes tru­ku­sių gas­tro­lių JAV ir Ka­na­do­je. Tai bu­vo jau aš­tun­tas ak­to­rės vi­zi­tas į JAV nuo 1991 me­tų.

Į visas šias keliones menininkė vyko ne šiaip sau, kaskart ji vežėsi ir vis naujas menines programas, skirtas įvairioms sukaktims ir minėjimams. Šį kartą V.Kochanskytė ir vėl keliavo turėdama tikslą - ji lietuvių išeiviams parodė specialią programą, skirtą poeto Bernardo Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

"Jeigu su aktoriumi Petru Venclovu nebūtume išleidę kompaktinės plokštelės "Per pasaulį keliauja žmogus", kurioje skamba B.Brazdžionio poezija bei kompozitoriaus Vidmanto Bartulio muzika, tikriausiai nebūtų mūsų pakvietę į šias gastroles, mat pagal šią plokštelę ir buvo parengta koncertinė programa. Be to, kaip tik Amerikos lietuviai ir buvo šios plokštelės mecenatai. Todėl per kiekvieną pasirodymą publikai džiugiai kartojau, kad išeivijos žmonėms taip pat rūpi, kad būtų įamžinta lietuvių poeto klasiko kūryba", - pasakojo V.Kochanskytė.

Nusilenkta B.Brazdžioniui

Pirmą rugsėjo savaitgalį V.Kochanskytė lankėsi nuo senų laikų žinomoje lietuvių ateitininkų stovykloje "Dainava" - tai netoli Detroito esanti stovykla, vienijanti visą mūsų išeiviją. Dar prieš aktorės atvykimą netruko pasklisti gandas, kad ji atkeliaus su B.Brazdžionio atminimui skirta programa. Todėl iš įvairių JAV miestų suskubo atsiliepti lietuviai, kuriems pasirodė svarbu ir įdomu pamatyti šią programą. Taip gastrolių geografija išsiplėtė ir buvo suplanuoti pasirodymai Vašingtone, Niu Džersyje, Niujorke, Bostone, Floridoje ir Klivlende.

Prie "Dainavos" stovykloje rengtos vakaronės prisidėjo ir ateitininkų veikloje aktyviai dalyvaujantis kompozitorius Darius Polikaitis. Kartu su savo paties suburtu vyrų kvintetu jis atliko pagal B.Brazdžionio ir kitų Lietuvos poetų žodžius komponuotas dainas.

Malonūs atsitiktinumai

Kadangi visai netoli Detroito yra Kanada, V.Kochanskytė surengė du pasirodymus ir šioje šalyje gyvenantiems lietuviams - Toronto ir Vasagos miestuose. "Kanadoje vykę pasirodymai netikėtai tapo itin simboliniai. Po karo į šią šalį emigravę žmonės dar prisiminė, kad rugsėjo 8-ąją tarpukario išeivijos lietuviai minėdavo kaip tautos šventę. Visai atsitiktinai koncertas vyko kaip tik tą dieną, todėl buvo paminėtos abi progos - ir B.Brazdžionio jubiliejus, ir kadaise labai svarbi buvusi tautos šventė", - apie malonius dalykus kalbėjo V.Kochanskytė.

Nuvykusi į Kanadą aktorė prisiminė, kad prieš metus čia apsigyveno ir kita Lietuvos menininkė - jauna violončelininkė Agilė Storyk. "Pamaniau, kad mano koncertai - puiki proga įtraukti Agilę į išeivijos lietuvių veiklą. Juolab kad mes kartu Lietuvoje kadaise buvome parengusios bendrą programą, todėl puikiai jaučiu, kaip mes galime viena kitą papildyti scenoje. Nors pagrindinį renginio laiką, kaip ir buvo planuota, sudarė mano parengta literatūrinė dalis, tačiau Agilės atliekama muzika taip pat labai pakylėjo į renginį susirinkusius žmones", - sakė LŽ pašnekovė.

Inteligentiška publika

V.Kochanskytei teko nemažai bendrauti ir su lietuvių išeivių bendruomenėmis. Anot menininkės, į koncertus susirinko labai inteligentiški žmonės, kuriems rūpi lietuvių kultūra ir istorija, kurie neabejingi gimtosios šalies likimui. "Publika buvo išskirtinai intelektuali. Buvo be galo smagu "artistauti", nes būdama scenoje labai stipriai jaučiau, kad kalbu artimiems, saviems žmonėms", - susirinkusiais žiūrovais džiaugėsi aktorė.

Į renginį Niujorke atėjo daugiausia trečiosios emigracijos bangos lietuviai - dar visai neseniai atvykę į JAV. "Maniau, kad jiems B.Brazdžionis nėra toks artimas ir jo kūryba ne tokia pažįstama kaip poetų Justino Marcinkevičiaus ar Marcelijaus Martinaičio, su kuriais jie užaugo ir apie kurios daugiau mokėsi mokykloje. Svarsčiau, jog jie atėjo galbūt todėl, kad jiems patinku aš kaip aktorė, arba jie tiesiog ilgisi Lietuvos ir namų. Buvau labai nustebinta, kai po renginio dauguma žiūrovų tvirtino, kad jiems svarbiausia buvo tai, jog renginys labai meniškas, jiems norisi ir kokybės. Buvo labai malonu, kad pateisinau žmonių lūkesčius - mūsų susitikimas buvo išties prasmingas", - publika didžiavosi V.Kochanskytė.

Literatūrinis teatras

Tęsdama įspūdžius apie išeivijos lietuvius, V.Kochanskytė prisiminė, kad kai kurie žiūrovai vis dėlto buvo gerokai nustebinti tokių renginių, nes tikėjosi pamatyti stereotipinį ir nuobodoką eilių skaitymą. Aktorė surengė tikrą šou - pristatė artistišką ir teatralizuotą programą. "Scenoje sau leidau šėlti, kvailioti ir suvaidinti skaitomus tekstus. Norėjau į dialogą įtraukti ir publiką. Todėl tai, kas vyko scenoje, pavadinčiau literatūriniu teatru, mano interpretuotas poetinių išgyvenimų pateikimas žiūrovams buvo labai netikėtas", - prisipažino aktorė.

Lankė muziejus

Dėl nuovargio kelionė aktorei pasirodė ne tokia lengva, kokios ji tikėjosi. "Prieš išvykdama įsivaizdavau, kad tai bus tiesiog šaunios atostogos, nes devyni koncertai per penkias savaites man atrodė tikrai nedidelis krūvis. Lietuvoje tai padarau vos per savaitę. Tačiau skrydžiai lėktuvu bei nuolatinis bendravimas su žmonėmis mane gerokai išvargino", - iš prieškelioninių savo iliuzijų juokėsi aktorė.

Tačiau per tą laiką aktorė suspėjo nuveikti ir dar keletą širdžiai mielų dalykų. Pirmiausia ji apsilankė gausybėje muziejų: Metropoliteno muziejuje Niujorke, Vašingtono nacionalinėje meno galerijoje ir kitose meno kūrinių ekspozicijose. Floridoje esančiame Tapo mieste V.Kochanskytė apžiūrėjo ir ispanų dailininko siurrealisto Salvadoro Dali privatiems asmenims priklausančią kolekciją. Tai jai paliko didžiausią įspūdį.

Ši kelionė aktorei netikėtai buvo lemtinga ir įgavo dar vieną prasmę - visai nedžiugią. Nuvykusi į Bostoną V.Kochanskytė sužinojo, kad jos teta jau labai sunkiai serga. "Du kartus suspėjau ją aplankyti. Per mano viešnagę teta mirė, todėl iš Niujorko dar kartą skridau į Bostoną ir dalyvavau jos laidotuvėse. Tetai mudviejų susitikimas buvo itin svarbus, nes aš jai buvau tarsi lietuviškos šeimos simbolis. Ji man ir per mane suspėjo pasakyti Lietuvoje gyvenantiems draugams bei artimiesiems "sudie", - sakė V.Kochanskytė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami