Poilsis Graikijos salose: ar turistai pasipelnys iš krizės?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-17 11:58
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-17 11:58
LŽ archyvo nuotraukos
Per­nai auk­so am­žių iš­gy­ve­nęs Grai­ki­jos tu­riz­mo sek­to­rius, kuo­met že­my­ni­niuo­se ša­lies ku­ror­tuo­se ir sa­lo­se il­sė­jo­si re­kor­di­nis – 24 mln. – tu­ris­tų kie­kis, jau ruo­šia­si nau­jam se­zo­nui. 

Kuo šie­met kri­zės iš­tik­to­je ša­ly­je poil­sis bus ki­toks ir ar ga­li­ma ti­kė­tis, kad at­os­to­gau­ti dau­ge­lio pa­sau­lio tu­ris­tų pa­mėg­to­se Ro­do, Kre­tos ir Kor­fu sa­lo­se bus ga­li­ma pi­giau, pa­sa­ko­ja Di­mi­tris Cha­ri­ti­dis, „Tez Tour“ Grai­ki­jo­je tu­ris­tus pri­iman­čio biu­ro va­do­vas.

„Gan­dai apie dėl kri­zės ga­li­mai pi­ges­nį poil­sį Grai­ki­jo­je tu­riz­mo rin­ko­je bu­vo su­kė­lę lai­ki­ną šti­lį – poil­siau­to­jai ste­bė­jo si­tua­ci­ją ir ati­dė­lio­jo ke­lio­nių įsi­gi­ji­mą iki pat iš­anks­ti­nių pir­ki­mų pa­bai­gos. Kaž­kiek įta­kos tu­rė­jo ir Ru­si­jos kri­zė, mat šios vals­ty­bės pi­lie­čiai itin ver­ti­na poil­sį Grai­ki­jos pa­plū­di­miuo­se ir iki šiol su­da­ry­da­vo ne­men­kus tu­ris­tų srau­tus. Tad ne­nuos­ta­bu jog me­tų pra­džio­je Grai­ki­jo­je bu­vo iš­ties su­ne­rim­ta dėl vieš­bu­čių už­pil­dy­mo ir po­ten­cia­laus jų dem­pin­go, - pa­sa­ko­jo Grai­ki­jo­je gy­ve­nan­tis ir dir­ban­tis D. Cha­ri­ti­dis. – Vis dėl­to pa­si­bai­gus iš­anks­ti­niams par­da­vi­mams ma­ty­ti, kad ne tik di­de­lė da­lis poil­siau­to­jų iš Ru­si­jos ga­liau­siai vis dėl­to ap­sisp­ren­dė il­sė­tis Grai­ki­jo­je, bet ir aps­kri­tai ša­lies kaip at­os­to­gų kryp­ties kon­ku­ren­cin­gu­mas – smar­kiai pa­di­dė­jęs. To pa­sek­mė – kiek men­kes­nius srau­tus iš Ru­si­jos itin verž­liai kom­pen­sa­vo ki­tos rin­kos. Pa­vyz­džiui, poil­siau­to­jai iš Bal­ti­jos ša­lių“.

Pa­sak D. Cha­ri­ti­džio, šie­met ke­lio­nes į Grai­ki­ją jau įsi­gi­jo itin daug poil­siau­to­jų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, taip pat Ru­mu­ni­jos ir Bul­ga­ri­jos: „Spar­čiai di­dė­ja ir tu­ris­tų srau­tai iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos – tai su­si­ję su sva­ro stip­rė­ji­mu, taip pat su­lau­kia­me dau­giau užk­lau­sų iš Ita­li­jos ir Pra­ncū­zi­jos. Poil­siau­to­jų iš Pra­ncū­zi­jos pa­gau­sė­ji­mas su­si­jęs ir su ne­se­niai vy­ku­siais skau­džiais įvy­kiais Tu­ni­se, ku­ria­me tra­di­ciš­kai il­sė­da­vo­si daug pra­ncū­zų“.

Dėl itin su­stip­rė­ju­sio do­le­rio poil­sį Grai­ki­jo­je re­zer­vuo­ja­si net iš JAV at­vyks­tan­tys tu­ris­tai, ku­riems iki šiol at­os­to­gos ir vi­sos ki­tos ke­lio­nės į Eu­ro­pą bu­vo ga­na bran­gus ma­lo­nu­mas, ku­rį sau leis­ti ga­lė­jo anaip­tol ne kiek­vie­nas.

D. Cha­ri­ti­džio duo­me­nis apie pa­di­dė­ju­sius poil­siau­to­jų srau­tus iš Lie­tu­vos pa­tvir­ti­na ir mū­sų ša­ly­je vei­kian­tis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius. „Nors šie­met va­sa­ros ke­lio­nių prog­ra­mą Grai­ki­jos kryp­ti­mi pa­di­di­no­me 10 pro­cen­tų, pa­vyz­džiui, į Ro­do sa­lą šią va­sa­rą skrai­din­si­me net du kar­tus per sa­vai­tę, šiuo me­tu par­duo­ta jau dau­giau nei pu­sė iš anks­to su­for­muo­tų pa­siū­ly­mų. Ge­gu­žę vie­tų jau be­veik ne­bė­ra - tik li­ku­čiai. Ir bir­že­lio ke­lio­nių jau par­duo­ta apie du treč­da­lius, tad no­rin­tys il­sė­tis Grai­ki­jo­je va­sa­ros pra­džio­je tu­rė­tų su­skub­ti pa­si­rū­pin­ti ke­lio­ne“, - sa­kė In­ga Aukš­tuo­ly­tė, tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ rin­ko­da­ros ir vie­šų­jų ry­šių va­do­vė.

Tuo tar­pu ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus biu­ro at­sto­vas Grai­ki­jo­je in­for­ma­vo, kad dėl tu­ris­tų srau­tų iš nau­jų ša­lių jau ko­vo vi­du­ry­je da­lis po­pu­lia­riau­sių vieš­bu­čių skel­bė „stop sa­le“ – stab­dė par­da­vi­mus bir­že­liui ir lie­pai, o tai reiš­kia, jog vieš­bu­čiai pir­mais va­sa­ros mė­ne­siais jau užim­ti.

Lai­mei, Grai­ki­jos Pe­lo­po­ne­so pu­sia­sa­ly­je ir jos sa­lo­se, ku­rios su­da­ro apie 20 proc. vi­sos ša­lies te­ri­to­ri­jos, ga­li­ma il­sė­tis nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio iki pat vė­ly­vo ru­dens, o tai pa­di­di­na ti­ki­my­bę įsi­gy­ti ke­lio­nę į ma­lo­niu kli­ma­tu, Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no gam­ta ir tur­tin­gu kul­tū­ri­niu pa­vel­du vi­lio­jan­čią Grai­ki­ją.

Dimitris Charitidis

Skir­tin­gai nuo kai ku­rių ki­tų pie­ti­nių vals­ty­bių, va­sa­rą kli­ma­tas Grai­ki­jos sa­lo­se yra ma­lo­nes­nis ir gai­ves­nis, to­dėl la­biau tin­ka il­sė­tis prie karš­čių ne­pra­tu­siems lie­tu­viams. Ka­dan­gi pra­ėju­si žie­ma Grai­ki­jo­je bu­vo šal­ta ir lie­tin­ga, ti­ki­ma­si, kad tie, ku­rie jau tu­ri bi­lie­tus į Grai­ki­ją, jau ge­gu­žę mė­gau­sis įši­lu­sia ir mau­dy­nėms tin­ka­ma jū­ra.

„O grįž­tant prie kri­zės te­mos - pra­ktiš­kai vi­sos ša­lys, ku­rios pa­sta­ruo­ju me­tu iš­gy­ve­no eko­no­mi­nių su­krė­ti­mų, tu­riz­mo sek­to­riu­je tų su­nku­mų iš­ven­gė dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių. Kri­zė ne­pa­jė­gi pa­veik­ti nei Grai­ki­jos geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ir jos 8-9 mė­ne­sius at­os­to­gau­ti tin­kan­čio kli­ma­to, nei gam­tos ar pa­plū­di­mių gro­žio, nei ar­chi­tek­tū­ri­nio, kul­tū­ri­nio ar ku­li­na­ri­nio pa­li­ki­mo. Grai­ki­jos pa­kran­čių yra tiek, kiek yra, ge­rų vieš­bu­čių yra tiek, kiek yra, o ir žmo­nių iš vi­so pa­sau­lio, ku­riems pa­tin­ka il­sė­tis šio­je ša­ly­je, taip pat ne­ma­žė­ja – tai ro­do per­nykš­čiai tu­ris­tų re­kor­dai, to­dėl tu­ris­ti­nė Grai­ki­ja ir šie­met bus tiek pat pa­klau­si kaip ir per­nai“, - įsi­ti­ki­nęs D. Cha­ri­ti­dis.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, jog dėl kri­zės su­kel­to ne­dar­bo, kuo­met kiek­vie­nas bran­gi­na sa­vo dar­bo vie­tą dar la­biau nei iki šiol, tu­ris­tas ga­li ti­kė­tis tik dar ge­res­nio ap­tar­na­vi­mo. „Tam ti­kras dar­bo vie­tų de­fi­ci­tas lei­džia mums dar la­biau pa­ge­rin­ti ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę, o tai reiš­kia tik dar lai­min­ges­nius poil­siau­to­jus“, - pa­brė­žė D. Cha­ri­ti­dis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami