Poilsis ir gyvenimas tarsi paveiksle

LŽ 2010-02-26 00:00
2010-02-26 00:00
Albufeiroje iš aukštai ant uolų įsikūrusių viešbučių į paplūdimį galima nusileisti ir liftu. Algio Palionio nuotrauka
Kai Lie­tu­vo­je va­sa­ra dar to­lo­kai, dau­ge­lis žmo­nių pa­trau­kia į šil­tes­nius kraš­tus. Vie­ni ar­čiau, ki­ti to­liau - kiek ku­rio pi­ni­gi­nė lei­džia.

Nesirenkantieji įprastų maršrutų į Egiptą ar Turkiją, ieško ko nors dar neatrasto. Ir suranda. Ir ne taip jau toli. Tik 4 valandos skrydžio iš Vilniaus ir mes, poilsiautojų grupė iš Lietuvos, atsidūrėme Portugalijos pietinėje dalyje Algarvėje.

Dar lėktuvui artėjant prie tarptautinio Faro oro uosto pro iliuminatorių išvydau nuostabius šios šalies pakrantės vaizdus. Vandenyno bangos ritosi smėlio paplūdimių ir šalia jų esančių uolų bei ryškiai raudonuojančių stačių krantų link. Iš paukščio skrydžio tai atrodė tarsi didžiulis paveikslas, kuriame dominavo žalia, raudona geltona ir mėlyna spalvos. Ir lėktuvui nutūpus, ir vėliau jau keliaujant po kraštą bei poilsiaujant prie vandenyno viskas buvo kaip kokiame gražiame talentingo dailininko nupieštame paveiksle. Jei naujas statinys, aplink jį būtinai pasodinta medžių ir žydinčių krūmų, užveista gėlynų. Jei kelias - tai su gera danga ir prižiūrima šalikele bei aiškiais eismo ženklais. Kad portugalai moka ne vien kelius tiesti, byloja vienas ilgiausių Europoje Vasko de Gamos tiltas, esantis Lisabonoje (14,7 km), jis buvo pastatytas per 3,5 metų.

Tarsi mūsiškis pajūris

Pietinė šalies dalis Algarvė, kurios 150 km pakrantėje išsidėstę kurortiniai miesteliai ir kaimeliai, - tarsi mūsiškis Baltijos pajūris. Tik ten jau savos palangos ir juodkrantės, nidos ir šventosios. Albufeira, Lagos, Portimao, Vilamoura, Quarteira ir daugelis kitų kiekvienais metais į savo glėbį priima tūkstančių tūkstančius poilsiautojų iš viso pasaulio. Aišku, masteliai didesni ir pats kurortinis sezonas ilgesnis. O kai jis rugsėjį atlėgsta, Algarvėje gyvenimas įgauna kitą - lėtesnį pagreitį. Mėgstantiesiems ramesnį poilsį tai pats tas. Norintiesiems pasiausti diskotekose problemų taip pat nekils. Tik gatvėse ir paplūdimiuose kur kas mažiau žmonių.

Tad lengviau užsisakyti norimą ekskursiją ar atsisėsti prie tau labiausiai patikusio staliuko viename iš daugelio Atlanto pakrantėje išsidėsčiusių restoranų ir kavinių. Atsisukti veidu į vandenyną ir justi jo alsavimą, žvelgti horizonto link, kur boluoja viena kita burė, ir niekur neskubėti... Priėjęs padavėjas pasiūlys "entradą" (toks rinkinys iš duonytės, alyvuogių, sviesto, sardinių pašteto ir gal net karališkųjų krevečių), kad laikas neprailgtų belaukiant užsisakytos žuvies ar kalmarų. Ko jau ko, o jūros gėrybių Portugalijoje netrūksta, ir daugelis atvykusiųjų stengiasi kuriam laikui pamiršti mėsos patiekalus. Nebent paragauja garsiosios Piri piri vištienos su gan aitroku padažu. O tiek ją, tiek jūrų gėrybes neblogai užgerti vietiniu vynu. Galima ir alumi, kuris Portugalijoje visai geras. Tačiau kodėl nepamėginus porto ar maderos. Juolab kad šiais gėrimais Portugalija garsėja nuo seno. Ir, kai pagaliau sukirtęs porą nemažų kalmarų imi mėgautis portreinu, staiga aplinkiniai prie staliukų nuščiūva, o atsiradusią tylą restorane suvirpina gitaros garsai. Netrukus jie susipina su dainininkės atliekama fado. Tai tarsi daina rauda, giesmė, kurią vieni prilygina bliuzui, kiti - rusų romansui... Bet tai savotiška sielos išpažintis apie meilę ir neapykantą, nuopuolius ir pakilimus, džiaugsmą ir sielvartą.

Klausaisi ir šiurpuliukai kūnu bėgioja. Dėl tokių akimirkų verta gyventi.

Net atima amą

Panašios mintys apninka dar kartą. Ten, kur baigiasi žemė ir prasideda vandenynas. Kai visą dieną keliavus po pietinės Portugalijos kurortus Algarvėje, aplankius maurų sostinę Silvesą bei Monšikės kalnus, kur šalia NATO radarų esančiame prekybiniame centre įsigyjami suvenyrai, degustuojami vietinės gamybos portugališki vynai bei kvapnusis medaus likeris, o Lagose susipažįsti su buvusiu pirmuoju pasaulyje vergų turgumi, vėliau su bendrakeleiviais pavaikščioji grožėdamasis garsiaisiais Praja Da Roša ar Maria Luisa paplūdimiais, juos supančiomis fantastiškų formų laiko ir vėjo nugairintomis uolomis, pagaliau pavakary atsiduri Šv. Vincento iškyšulyje, labiausiai į pietvakarius nutolusiame taške Europoje. Kartu su visais stovi ant 60 m uolų šalia dangų spinduliu raikančio švyturio ir amo netekęs žvelgi į tolį Atlanto vandenyne skęstančios saulės link. Tiek daug raustančio vandens! Nei vėjelio, nei paukštelio. Žmonės irgi bendrauja pusbalsiu. Visi tarsi užburti didingo vaizdo. Atrodo, čia ir baigiasi mūsų pasaulis. Ar tik ne tai ir "užvedė" garsųjį portugalą Vasco de Gamą keliauti ir ieškoti naujų žemių?

Gausu puikių miestų, miestelių

Naujų žemių šiais laikais vargu ar atrasi, bet kad ir kokia puiki Algarvė, tai dar ne visa Portugalija. Ten aukščiau nuo jos į šiaurę ir vakarus mūsų atradimo dar laukia viduramžiais sostine buvusi Koimbra, vienas patraukliausių šalies centrinės dalies miestelių Tomaras, kuriame yra didingas tamplierių vienuolynas, Portugalijos Venecija vadinamas Aveiras, ant kalvų Douro deltoje įsikūręs Porto miestas. Ir, žinoma, Lisabona, kurią, pasak legendų, įkūrė Odisėjas. Šalies sostinėje gausu įvairiausių laikų architektūros statinių, o jo širdis - senamiestis Baixa priklauso UNESCO pasauliniam paveldui. Tik 30 km į vakarus nuo Lisabonos į kalnų šlaitus "lipa" miestelis Sintra, nuo senų laikų Portugalijos karalių vasaros rezidencijų vieta. Minėtuose ir kituose miestuose, taip pat fantastiškame Cabo da Roca iškyšulyje, labiausiai į vakarus nutolusiame Europos taške, šiais metais apsilankyti siūlo kelionių organizatorius "Novaturas" ir jo partneriai. Individualių kelionių mėgėjai, atskridę iš Vilniaus į Farą ir išsinuomoję automobilius, turės puikią progą pakeliauti ir susipažinti su saulėtąja Portugalija.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
atsipalaiduokit  84.32.212.107 2013-03-26 16:03:06
zeme pati apsivalo ir nera taip baisu,kaip ir mistinis klimato atsilimas.Baisu, kai zmogus nugyvena nieko taip ir nepamates.
2 0  Netinkamas komentaras
Ignacas  78.62.105.128 2013-03-26 16:03:06
Veržiamės į tolimus užjūrius, teršdami Žemę lėktuvų išmetamais žibalo dūmais. O gražiąsias Nemuno ir Neries pakrantes Kaune ir Vilniuje 5 minučių nuotolyje nuo namų paliekame suterštas ir nuniokotas. O nepriklausomos Lietuvos prezidentas Smetona per visus prezidentavimo metus atostogaudavo tik Palangoje, medžiodavo Pažaislio miške.
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami