Ponia Amerika pasveikino šiltai

Alvydas JANUŠEVIČIUS 2007-07-10 00:00
Alvydas JANUŠEVIČIUS 2007-07-10 00:00
Ame­ri­ko­je prie vie­no sta­lo pa­pras­tai ne­sė­da tik vie­nos tau­tos at­sto­vai. Šio­je tau­tų mai­ša­ly­nė­je ne­ma­žą da­lį su­da­ro ir mū­sų tau­tie­čiai. Či­ka­go­je lie­tu­vių pri­skai­čiuo­ja­ma iki pu­sės mi­li­jo­no. No­ras pa­žin­ti ame­ri­kie­tiš­ką lie­tu­vių gy­ve­ni­mo bū­dą pa­ska­ti­no krau­tis daik­tus ir ban­dy­ti gau­ti Ame­ri­kos vi­zą. Ti­piš­ki ti­piš­ko lie­tu­vio įspū­džiai.

Vizų odisėja

Amerikos ambasadoje spūstis nedidelė. Prie langelio pateiki dokumentus ir lauki, kol pakvies į pokalbį su konsulato darbuotoju.

Prieš tai reikėjo nusifotografuoti, surinkti dokumentus apie savo pajamas, šeimos sudėtį. Visa informacija dėl dokumentų aiškiai sudėta ambasados interneto tinklalapyje, tačiau konsulato darbuotojai mielai informuoja papildomai.

Dokumentai tvarkingi. Po kelių minučių pakviečia prie langelio. Amerikos ambasadoje turi įrodyti, kad neketini emigruoti. "Koks jūsų kelionės tikslas?" - su ryškiu amerikietišku akcentu klausia konsulato darbuotojas.

Turiu pasakyti, kad nemelavau nė žodžio, nepasakojau išgalvotų istorijų. Važiuoju pas draugą, kuris emigravo į Ameriką prieš šešerius metus. Planuoju rašyti į Lietuvą apie Čikagos lietuvių gyvenimą: bendruomenes, laisvalaikį, darbą ir poilsį.

Žmogui už stiklo pertvaros įspūdžio dar nepadariau - aš jam pasirodžiau tipiškas emigrantas, perkantis bilietą į abi puses, o pasiliekantis visam laikui.

"Svajoju aplankyti "Burning man" festivalį", - nedrąsiai ištariu. Konsulato darbuotojas pakelia akis. Nusišypso ir pradeda pasakoti, koks tai nuostabus festivalis. Paaiškina - reikia turėti savo "kampą". Suprask - stilių arba teminę aprangą, sugalvoti, kuo gali nustebinti dešimtis tūkstančių žmonių, susirinkusių dykumos viduryje.

"Jūs gavote vizą", - trumpai ištaria konsulato žmogus. Pokalbis baigtas. Telieka kuo greičiau nusipirkti bilietus. Ir - į Čikagą, Amerikos lietuvių sostinę. Bilietai palyginti nebrangūs - apie 2700 litų į abi puses.

Bendrakeleiviai

Naujos pažintys prasidėjo dar Vilniaus oro uoste. Andriejus Grachauskas, Tarptautinių operacijų skyriaus viršininkas, kartu su manimi skrido iki Frankfurto, o vėliau - į Torontą, kur mokys Kanados kareivius taikdarių meno.

A.Grachauskas dalyvavo daugybėje taikdarių misijų, regėjo lietuvio taikdario Normundo Valterio žūtį. Toronte jis ieškos gyvenamojo ploto ne tik sau, bet ir visai šeimai.

Pro lėktuvo langą išvydau Gariūnų turgavietę, Trakų pilį su ežerais, Elektrėnų bokštus, Nemuno ir Merkio santaką. Paskui - vien debesys.

Lėktuve bilietai suporavo su teisininku, kiekvieną savaitę bent po du kartus skrendančiu į Briuselį - Europos Parlamentą. Jis ten dirba ekspertu teisės klausimais. Tenka nemažai paprakaituoti, kol lietuviški teisės aktai susiderina su europietiškais.

Pokalbis su teisininku pasuko gana įprasta linkme - apie žlungantį Lietuvos žiniasklaidos gerą vardą, visagalius antstolius ir jausmais besivadovaujančius policininkus. Apie tai, kad teisingumo Lietuvoje daugiausia ieško (ir jį randa) įstatymus pažeidę, o ne jų besilaikantys žmonės ir organizacijos.

"Toli mums iki teisinės valstybės. Lauksime 2013-ųjų, kai vadovausime Europos Parlamentui", - tokias žodžiais teisininkas palydėjo mane ieškoti savojo sektoriaus, iš kurio skrisiu į Čikagą. Nuo tos minutės mintys apie Lietuvą nutrūko.

Skrydis į Čikagos tarptautinį oro uostą teoriškai truko dvi valandas, o iš tiesų - aštuonias. Taip nutinka dėl laiko skirtumo visada, kai skrendi į Vakarus, vydamasis besileidžiančią saulę. Ir pralaimi šias lenktynes vos dviem valandomis.

Po nedidelių užkandžių kalbinu savo paskutinį skrydžio bendrakeleivį. Tai danas Sorenas, vedęs amerikietę, užsiimantis prabangių dviračių verslu. Neblogą naują dviratį jis man parduotų už devynis tūkstančius dolerių, su nuolaida. Sorenas yra lankęsis Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Pažadėjo, kad manęs laukia nuostabi šalis, daug nuotykių.

Pusamžis danas save vadina emigrantu. Ateityje net neketina grįžti į Daniją. Jis bus ten, kur diktuojamos dviračių mados. Šiandien - Amerikoje, o po kelių mėnesių svajoja apsigyventi Italijoje.

Nusileidus Čikagoje teko susidurti su pareigūnais, kurie griežtai klausė, kokiu reikalu atvykstu į Ameriką. Pagal pasakyto reikalo svarbą į pasą įsegė žymą, kad legaliai Amerikoje galiu gyventi tris mėnesius. Vėliau reikėtų prisistatyti migracijos tarnybai arba grįžti iš kur atkeliavęs.

Tarptautinė visuma

Oro uoste pasitiko jau penkerius metus Amerikoje gyvenantis ir dirbantis mano draugas. Šiaulietis Ramūnas, draugų paprastai vadinamas Hansu, priglaudė mane savo nuomojamame bute Čikagos priemiestyje Wheelinge.

Prie šešių butų karkasinio namo pasitiko kiti čia gyvenantys lietuviai, ukrainietis Olegas ir amerikietis Metas. Ritualinės vaišės su humoro atspalviu: bulvių traškučiai - tai improvizuota duona ir druska.

Vaišės kieme ne mažiau tarptautinės: austriški lašiniai, graikiškos alyvuogės, amerikietiška grietinė, lietuviška duona ir alus. Kieme, be žmonių, gyvena ir kelios voverės, kartais užsuka meškėnai ar oposumai. Meškėnai draugiški, tačiau oposumai, vieni seniausių mūsų planetos gyventojų, gali būti agresyvūs. Čikagos apylinkių vakarai neįsivaizduojami be tūkstančių jonvabalių švieselių. Skraidydami jie tamsoje nuolat braižo ryškius šviesos vingius. "Taupome elektrą", - pajuokavo iš kito Čikagos galo atvykęs Tadas.

Draugo bute pakvipo tikra Amerika. Čia visi daiktai pusantro karto didesni nei Lietuvoje ar Europoje. Dujinės viryklės ir šaldytuvo plotis - po metrą. Mikrobangų krosnelėje tilptų ir didžiausia šeimyninė pica. Viengulėje lovoje čia visada sutilps du žmonės. Šiek tiek išmušė iš vėžių tualetai. Klozetuose vandens būna beveik iki viršaus, o vandens nuleidimo rankenėlės reikia ieškoti ne bakelio viršuje, o šone.

Skubame gultis, nes kitą dieną laukia lietuviškas vakarėlis, režisierės Ramunės Rakauskaitės išleistuvės į Lietuvą. R.Rakauskaitė - meninio filmo "Mimoza" autorė. Šiame filme daugiausia vaidino Čikagoje gyvenantys ir dirbantys paprasti lietuviai. Nufilmuota Čikagoje ir Kalifornijoje. Vakarėlio tema - Holivudas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami