Prašo nepamiršti Paryžiaus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-20 14:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-20 14:40
AFP/Scanpix nuotrauka
„Pa­ry­žiu­je sau­gu ir tuoj vis­kas bus taip, kaip bu­vę“ – to­kią ži­nu­tę an­tra­die­nį pa­sklei­dė Par­yžiaus tu­riz­mo de­par­ta­men­tas. Jo di­rek­to­rius Fran­cois Na­var­ro ži­niask­lai­dai tei­gė, kad tu­ris­tai tu­rė­tų ne­nu­sig­ręž­ti nuo Švie­sų mies­to, ne­svar­bu, kad už­val­džiu­si vi­siems su­pran­ta­ma bai­mė. 

Krau­pios nau­jie­nos apie 129 žmo­nių šal­ta­krau­jiš­ką su­šau­dy­mą pa­čio­je Eu­ro­pos šir­dy­je su­kė­lė di­de­lę šo­ko ban­gą. Po įvy­kių in­ter­ne­tu pa­skli­du­si fil­muo­ta me­džia­ga ir fo­tog­ra­fi­jos pa­sie­kė dau­ge­lį ša­lių. Nors tos 6 vie­tos, ku­rio­se bu­vo įvyk­dy­ti te­ro­ro ak­tai, iki šiol tu­ris­to akiai bu­vo ne­ži­no­mos. O tu­ris­tų Par­yžiu­je kas­met bū­da­vo su­lau­kia­ma ar­ti 29 mi­li­jo­nų.

Mies­tas vis dar sie­kė at­si­gau­ti po va­sa­rį įvyk­dy­tų šal­ta­krau­jiš­kų žu­dy­nių „Char­lie Heb­do“ re­dak­ci­jo­je. To­dėl na­tū­ra­lu, kad tu­riz­mo de­par­ta­men­tas su­ne­ri­mo, jog tu­ris­tai da­bar ga­li steng­tis ap­lenk­ti ro­man­tiš­ką­ją sos­ti­nę.

Ams­ter­da­mo oro uos­te su­tik­ti tu­ris­tai, ke­liau­jan­tys iš Par­yžiaus na­mo į Ame­ri­ką, tei­gė, kad ar­ti­miau­siu me­tu ti­krai čia ne­grįš. „Net jei tai ir skam­ba ne­lo­giš­kai, ku­rį lai­ką 100 proc. ne­grįž­čiau, tą pa­tį pa­ta­riau da­ry­ti ir sa­vo pa­žįs­ta­miems“, – sa­kė jie.

Pers­pė­ja piliečius

Kai ku­rios ša­lys pers­pė­ja sa­vo pi­lie­čius ati­džiau rink­tis ke­lio­nes, an­tai Ang­li­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja po įvy­kių Par­yžiu­je sa­vo tink­la­py­je pers­pė­jo ang­lus, esan­čius Par­yžiu­je „bū­ti bud­riems vie­šo­se vie­to­se ir sek­ti vie­tos tar­ny­bų nu­ro­dy­mus.“

Te­ro­riz­mo pa­vo­jus Pra­ncū­zi­jo­je di­de­lis, ta­čiau to­kio pat ly­gio pa­vo­jus taip pat pa­skelb­tas dar 30 tu­ris­ti­nių ša­lių, tarp ku­rių – Tur­ki­ja, Is­pa­ni­ja bei ka­ro nu­nio­ko­to­se ša­ly­se – Li­bi­jo­je ir Ira­ke, skel­bia „The Te­leg­raph“.

Apie su­sik­los­čiu­sią ne kas­die­nę si­tua­ci­ją Par­yžiaus tu­riz­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius F. Na­var­ro ži­nių por­ta­lui CNN sa­kė: „Tai nor­ma­lu, kad žmo­nės iš­si­gan­dę, nes nuo­trau­kos iš žu­dy­nių Par­yžiu­je grei­tai pa­skli­do po pa­sau­lį.“ De­par­ta­men­to di­rek­to­rius taip pat tei­gė, kad jau pa­ste­bi­mas tu­ris­tų skai­čiaus ma­žė­ji­mas, žmo­nės trum­pi­na se­niai pla­nuo­tas at­os­to­gas Par­yžiu­je, o ki­ti aps­kri­tai jas at­šau­kia. „Kol kas per anks­ti sa­ky­ti, kiek su­ma­žė­jo lan­ky­to­jų,“ – sa­kė jis.

Pra­ėjus ke­lioms die­noms po žu­dy­nių Par­yžiaus vieš­bu­čiai ir res­to­ra­nai pra­dė­jo skai­čiuo­ti už­sa­ky­mų ma­žė­ji­mą. Vieš­bu­tis ne­to­li „Ga­re du Nord“ sto­ties taip pat su­si­dū­rė su klien­tų skai­čiaus nuo­smu­kiu, o vieš­bu­čio per­so­na­las tvir­ti­na, kad kiek­vie­ną die­ną at­šau­kia­mos kam­ba­rių re­zer­va­ci­jos.

An­tra­die­nį oro li­ni­jų kom­pa­ni­ja „Ea­sy­jet“ pra­ne­šė apie su­ma­žė­ju­sius skry­džius į Pra­ncū­zi­ją.

Lie­tu­vo­je ke­lio­nių agen­tū­ros taip pat guo­džia­si su­si­du­rian­tys su ke­lio­nių, ku­rių tiks­las yra Par­yžius ir Egip­tas, at­šau­ki­mu. Kai ku­rie ke­liau­to­jai net ne­su­tin­ka pa­keis­ti ke­lio­nės ki­ta, pra­šo tie­siog grą­žin­ti pi­ni­gus.

Sau­gu­mo klausimas

Nors po iš­puo­lių pa­si­gir­do pra­ne­ši­mų, kad Pra­ncū­zi­ja už­da­ro sie­nas, skry­džiai, kel­tai ir trau­ki­niai kur­suo­ja nor­ma­liu gra­fi­ku. Ta­čiau vi­sur ma­ty­ti dau­giau sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių par­ei­gū­nų. Par­yžiaus trau­kos ob­jek­tai po pa­skelb­to tri­jų die­nų na­cio­na­li­nio ge­du­lo bu­vo ati­da­ry­ti ir dir­ba nor­ma­liu gra­fi­ku.

Nuo la­kri­čio 18 die­nos vi­si mu­zie­jai ir kul­tū­ri­niai ob­jek­tai bu­vo ati­da­ry­ti, iš­sky­rus Trium­fo ar­ką, Par­yžiaus Die­vo mo­ti­nos ka­ted­rą (No­tre da­me de Par­is), Sen De­ni vie­nuo­ly­no ba­zi­li­ką, Pra­ncū­zi­jos na­cio­na­li­nį sta­dio­ną. Apie Par­yžiu­je esan­čių tu­ris­tų lan­ko­mų ob­jek­tų dar­bo lai­ką ga­li­ma pa­skai­ty­ti čia .

Su­stip­rin­tos sau­gu­mo prie­mo­nės ti­kriau­siai ga­lė­tų reikš­ti, kad čia sau­giau­sia kaip tik ga­li bū­ti, ta­čiau ke­liau­jan­tie­ji su­si­du­ria su di­des­ne pa­ti­kra oro uos­tuo­se.

Pra­ncū­zi­jos švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja at­šau­kė vi­sas pra­ncū­ziš­kų mo­kyk­lų eks­kur­si­jas iki at­ei­nan­čio sek­ma­die­nio, lap­kri­čio 22 die­nos. Nors ki­tų ša­lių mo­kyk­loms šis at­šau­ki­mas ne­tai­ko­mas, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pa­ta­ri­mą mo­kyk­loms kol kas veng­ti mo­ki­nius vež­ti į Pra­ncū­zi­ją.

Vers­li­nin­kai taip pat ra­do al­ter­na­ty­vą: jei­gu įma­no­ma, sten­gia­si ne­vyk­ti į Pra­ncū­zi­ją, o vers­lo tarp­tau­ti­nius rei­ka­lus spręs­ti te­le­kon­fe­ren­ci­jų skam­bu­čiais.

Gy­ve­ni­mas nepasikeitė

Ta­čiau pa­tys par­yžie­čiai sten­gia­si gy­ven­ti kaip iki šiol. „No­ri­me pa­tvir­ti­ni­mo, kad daž­niau­siai lan­ko­mo­se tu­ris­tų vie­to­se, mu­zie­juo­se, par­duos­tu­vė­se yra sau­gu, – sa­kė F. Na­var­ro. – Žmo­nėms pa­tin­ka Par­yžiaus gy­ve­ni­mas, kai­my­nys­tė, ka­vi­nės, to­dėl šis Švie­sų mies­tas yra pir­mo­je vie­to­je pa­sau­ly­je tarp la­biau­siai lan­ko­mų vie­to­vių. Te­ro­ro at­akos pa­kei­tė tik vie­ti­nių gy­ven­to­jų kas­die­ny­bę, ta­čiau mes ne­pa­si­kei­si­me. Vi­sos lan­ky­ti­nos vie­tos yra pla­čiai at­vė­ru­sios du­ris, ir kaip vi­sa­da lau­kia tu­ris­tų,“

Pa­sak F. Na­var­ro, tam, kad pa­di­dė­tų pa­si­ti­kė­ji­mas šiuo mies­tu, kai ku­rie vers­li­nin­kai pra­šo kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių to­liau reng­ti kon­cer­tus bei ki­tus ren­gi­nius. Ta­čiau da­bar ma­to­mas prieš­in­gas vaiz­das: dau­gu­ma kon­cer­tų yra at­šauk­ti, nors bri­tų gru­pė „Simp­ly red“ an­tra­die­nį skel­bia­si pa­si­ro­džiu­si sce­no­je, o jos ofi­cia­lia­me tink­la­py­je ger­bė­jai liaup­si­na at­li­kė­jus pa­dė­ko­mis ir pa­lin­kė­ji­mais.

Ne vi­si bi­jo at­vyk­ti į Par­yžių. Ti­krai yra ir be­si­mė­gau­jan­čių mies­to siū­lo­mo­mis pra­mo­go­mis ir ma­lo­nu­mais. Ame­ri­kie­tis And­rew sek­ma­die­nį at­vy­ko iš JAV no­rė­da­mas par­ody­ti so­li­da­ru­mą su pra­ncū­zais. „Mus Pra­ncū­zi­ja pa­lai­kė per rug­sė­jo 11-osios te­ro­ro įvy­kius, to­dėl at­vy­ko­me čia, par­ody­ti sa­vo par­amą.“

„Pir­mą kar­tą at­vy­ko­me į Par­yžių, čia sau­gu, – an­tri­no ki­tas tu­ris­tas. – Siau­bin­ga, kad žu­vo ne­kal­ti žmo­nės, ta­čiau ko­dėl tai ta­ve tu­rė­tų su­stab­dy­ti at­vyk­ti į Par­yžių?“

Po penk­ta­die­nio te­ro­ris­ti­nio iš­puo­lio Par­yžiaus tu­riz­mo de­par­ta­men­to pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ pa­si­py­lė pa­lai­kan­čios ži­nu­tės iš vi­so pa­sau­lio. „Ne­ga­li­me at­sa­ky­ti į vi­sas ži­nu­tes, ta­čiau no­ri­me la­bai pa­dė­ko­ti,“ – sa­kė F. Na­var­ro.

Par­en­gė Ri­ta JAKUCEVIČIŪTĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Isvada  68.132.73.120 2015-11-27 05:30:37
Aisku, kad Paryziuje dabar bus saugu. Bomba du kartus i ta pacia vieta nekrenta...
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami