Prie Nemunėlio – dolomitų pakrantės

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2015-11-12 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2015-11-12 06:00
Vasaros pabaigoje Biržų regioniniame parke pastatytas apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria Kirkilų ežerynas. Į žemę smengančio laivo forma primena šio krašto reiškinius - smegduobes, kuriose daug kas pradingsta. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Į Bir­žus ver­ta va­žiuo­ti ne tik dėl is­to­ri­nės Rad­vi­lų pi­lies. Ne ma­žiau čia įdo­mi ir gam­ta. Kol dar orai džiu­gi­na, sma­gu pa­si­dai­ry­ti po šiau­riau­sią Lie­tu­vos ra­jo­ną, gar­sų sa­vo smeg­duo­bė­mis, do­lo­mi­tų at­odan­go­mis ir uo­lo­mis.

Va­sa­ros pa­bai­go­je Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke, ku­ris sau­go įspū­din­gą kars­ti­nio re­gio­no gam­tą, pa­sta­ty­tas smen­gan­čio į že­mę lai­vo for­mos apž­val­gos bokš­tas. Tai ilius­truo­ja čia ga­na daž­nai pa­si­tai­kan­čius reiš­ki­nius. Bir­žų kraš­te šiuo me­tu pri­skai­čiuo­ja­ma apie 9 tūkst. įvai­raus dy­džio smeg­duo­bių. Pa­sa­ko­ji­mai apie jas sklin­da nuo se­no. Žmo­nės pri­si­me­na, kaip to­se įgriu­vo­se pra­smeg­da­vo me­džiai, pa­sta­tai, gy­vu­liai, at­si­vė­ru­sio­se duo­bė­se ding­da­vo upe­liai, su­si­da­rė nau­ji eže­rė­liai, ke­lios smeg­duo­bės su­si­jun­gė po­že­mi­niais ur­vais. Moks­li­nin­kas Teo­do­ras Gro­tu­sas (1785–1822) yra ap­ra­šęs ne­to­li Ka­ra­ji­miš­kio kai­mo esan­čią Šven­tą­ją olą, ku­rio­je dings­ta Po­že­mio var­dą ga­vęs upe­lis. Bet nie­kur jis iš ti­krų­jų ne­dings­ta, o šal­ti­niu iš­ny­ra ki­to­je vie­to­je. Le­gen­dos by­lo­ja, kad an­tis su už­riš­tu skam­ba­lė­liu ant kak­lo po­že­mi­niais ur­vais nu­ner­da­vo iš vie­nos duo­bės į ki­tą. Pa­sa­ko­ja­mas ir ki­tas gam­tos pokš­tas, kad šie­nas iš vie­nos nau­jai at­si­ra­du­sios smeg­duo­bės iš­plau­kė už ke­lių šim­tų me­trų esan­čio­je dau­bo­je. „Mū­sų kraš­te ne­ga­li­ma var­to­ti pra­keiks­mo „kad tu pra­smeg­tum“, nes taip ga­li ir at­si­tik­ti“, – pa­sa­ko­jo Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ba­ro­nas. Tu­ris­tus į šį kraš­tą trau­kian­čius reiš­ki­nius geo­lo­gai aiš­ki­na taip: smeg­duo­bės at­si­ran­da dėl pa­vir­ši­nio ir po­že­mi­nio van­dens veik­los. Po­že­mi­nį van­de­nį iš pa­vir­šiaus pa­pil­dy­da­mas gė­las van­duo te­ka per kars­tė­jan­tį sluoks­nį, jį tirp­do ir for­muo­ja tuš­tu­mas. Vir­šu­je li­kęs grun­to ir uo­lie­nų skliau­tas ne­iš­lai­ko, že­mė įgriū­va. Ta­čiau ki­tur Lie­tu­vo­je to­kie reiš­ki­niai ne­su­si­for­muo­ja, mat čia tas kars­tė­jan­tis, iš­sip­lau­nan­tis gip­so sluoks­nis ga­na ne­gi­liai.

Apž­val­gos bokš­tas pa­sta­ty­tas prieš tai iš­ty­rus vie­to­vę. Geo­lo­gų tei­gi­mu, šio­je vie­to­je įgriu­vų ne­ga­li at­si­ras­ti. Be to, bokš­tas sto­vi ant 3 me­trų sto­rio, 9 me­trų plo­čio be­to­ni­nio pa­grin­do.

Įgriu­vo­se – „jau­niau­si“ ežerai

Re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tre eks­po­nuo­ja­mas smeg­duo­bių že­mė­la­pis at­ro­do la­bai įspū­din­gai: ro­dos, nė­ra ki­lo­me­tro, ku­ria­me ne­bū­tų smeg­duo­bės. Vien per­nai ra­jo­ne už­fik­suo­ta 30 nau­jų įgriu­vų.

Nuo nau­jo apž­val­gos bokš­to at­si­ve­ria Kir­ki­lų eže­ras. Tiks­liau, tai yra maž­daug 4 ha plo­te su­si­jun­gę apie 30 kars­ti­nių eže­rė­lių. Jie – pa­tys „jau­niau­si“ Lie­tu­vo­je (gal ir Eu­ro­po­je), nes su­si­da­rę ne po le­dyn­me­čio, o kars­ti­nių pro­ce­sų me­tu. Eže­rė­liai pri­klau­so Kir­ki­lų kraš­to­vaiz­džio draus­ti­niui, ku­rio tiks­las – iš­sau­go­ti šį uni­ka­lų kraš­to­vaiz­dį su kars­ti­nė­mis su­dė­tin­gų kon­fi­gū­ra­ci­jų smeg­duo­bė­mis ir eu­ro­pi­nės svar­bos gip­so kars­to eže­rų bu­vei­nė­mis. Moks­li­nin­kai šia­me eže­ry­ne at­ra­do pur­pu­ri­nę sie­ros bak­te­ri­ją, ku­ri van­de­nį nu­da­žo raus­vai.

Do­lo­mi­ti­nės Ne­mu­nė­lio pakrantės

Įspū­din­gos do­lo­mi­tų at­odan­gos at­si­ve­ria prie Ne­mu­nė­lio upės, ku­ri Bir­žų ra­jo­ne te­ka Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­sie­niu. „Į­do­mu, kad ši upė tu­ri tris var­dus. Iš­te­kė­ju­si Ro­kiš­kio ra­jo­ne ir čia, mū­sų kraš­te, lie­tu­vių va­di­na­ma Ne­mu­nė­liu. Ki­ta­me kran­te gy­ve­nan­tys lat­viai ją va­di­na Me­me­le, – pa­sa­ko­jo K. Ba­ro­nas. – O kai Baus­kės mies­te su­si­jun­gia su Mū­ša, jau tam­pa Lie­lu­pe, ku­ri Jūr­ma­lo­je įte­ka į Bal­ti­jos jū­rą. Be­je, van­dens tu­ris­tai mėgs­ta šią upę. Ja plau­kiant ga­li­ma gro­žė­tis dau­gy­be at­odan­gų, ku­rių ne­trūks­ta ir Lat­vi­jos pu­sė­je.“ Ta­čiau, pa­sak K. Ba­ro­no, lat­viai kaž­ko­dėl jų ne­sau­go, Tik la­bai ma­ža da­lis te­ri­to­ri­jos pa­skelb­ta draus­ti­niu. Lie­tu­vo­je Ne­mu­nė­lio-Apaš­čios geo­lo­gi­nis draus­ti­nis pa­skelb­tas dar 1960 me­tais. „O ga­lė­tų bū­ti tarp­tau­ti­nė sau­go­ma te­ri­to­ri­ja, nes to­kios pa­čios at­odan­gos abie­juo­se Ne­mu­nė­lio kran­tuo­se, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je“, – sa­kė K. Ba­ro­nas. Lie­tu­vo­je šie­met su­tvar­ky­ti ta­kai, laip­tai šių at­odan­gų link, įreng­ti iš to­lo ma­to­mi už­ra­šai, kad ir plau­kian­tys bai­da­ri­nin­kai ga­lė­tų ži­no­ti, kur ver­ta stab­tel­ti.

Prieš akis – 360 mln. metų

Vie­na vie­ta ties Ne­mu­nė­liu la­bai įspū­din­ga. Tai na­tū­ra­liai su­si­da­riu­si 120 me­trų il­gio Muo­riš­kių at­odan­ga. Ją ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti vals­ty­bės sau­go­mu gam­tos pa­mink­lu. Uo­lie­nos šio­je 7 me­trų aukš­čio do­lo­mi­tų sie­no­je ties Ne­mu­nė­lio upe – net 300–360 mln. me­tų se­nu­mo. Jos su­si­da­rė de­vo­no pe­rio­du, pa­skui dar bu­vo pa­veik­tos įvai­rių dū­lė­ji­mo reiš­ki­nių. Be to, jas tek­to­ni­nis lū­žis įspū­din­gai iš­ban­ga­vęs. Ei­ni sau pa­kran­te ir gro­žie­si gam­tos kū­ry­ba: iš sta­čios sie­nos ky­šo aš­trūs kie­tų uo­lie­nų ky­šu­liai, gau­su įvai­raus dy­džio ni­šų, ply­šių, ur­ve­lių. Do­lo­mi­tas – tai nuo­sė­di­nė kar­bo­na­ti­nė uo­lie­na su ne­di­de­le ki­tų mi­ne­ra­lų (kal­ci­to, mo­lio, gip­so, ge­le­žies ok­si­dų) prie­mai­ša. Ne­to­li Muo­riš­kių at­odan­gos (už 1,8 km) – taip pat įspū­din­ga Ta­bo­ki­nės at­odan­ga.

Tai la­bai įsi­me­nan­tis skar­din­go šlai­to ruo­žas Ne­mu­nė­lio slė­ny­je. Pa­va­sa­rį plau­kian­tys le­dai uo­lie­nas pa­brai­žo, bet jos to­kios tvir­tos, jog ne­pa­na­šu, kad tai kel­tų ko­kią grės­mę. Šio kraš­to žmo­nės do­lo­mi­tą pa­nau­do­da­vo sa­vo sta­ty­boms. Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mies­te­ly­je sto­vi iš do­lo­mi­to ak­me­nų 1849 me­tais pa­sta­ty­ta baž­ny­čia. Kiek­vie­nas ak­muo – vis ki­toks, tad baž­ny­čios sie­nos at­ro­do tar­si do­lo­mi­tų eks­po­zi­ci­ja. Šio­je baž­ny­čio­je 1959–1976 me­tais yra ku­ni­ga­vęs čia iš­trem­tas vys­ku­pas Vin­cen­tas Slad­ke­vi­čius.

Vel­nia­pi­lis – vel­nio buveinė

Vel­nia­pi­lio uo­la Ne­mu­nė­lio pa­kran­tė­je ir­gi at­ro­do tar­si ne Lie­tu­vai bū­din­gas reiš­ki­nys. 5 me­trų aukš­čio, 8 me­trų il­gio gip­so at­odan­ga – vals­ty­bės sau­go­mu geo­lo­gi­niu pa­mink­lu pa­skelb­ta 1964 me­tais. At­odan­go­je – tar­si ant del­no ma­ty­ti de­vo­no pe­rio­do gip­so ir gip­sin­gų uo­lie­nų (do­lo­mi­to, mer­ge­lio) sluoks­ne­liai, su­si­da­rę dau­giau kaip prieš 360 mln. me­tų. Šio­je at­odan­go­je žio­ji ver­ti­ka­lus ply­šys, ku­rio apa­čio­je – van­dens iš­tir­pin­ti ur­vai. Gam­ti­nin­kai yra pa­ste­bė­ję, kad Vel­nia­pi­lio uo­los vaiz­das kas­met kei­čia­si – tai lyg sa­vo­tiš­kas gam­ti­nis gip­so tir­pu­mo eks­pe­ri­men­tas.

Apie Vel­nia­pi­lį sklan­do ne­ma­žai pa­da­vi­mų. Pa­sa­ko­ja­ma, kad nuo se­no tai bu­vu­si vel­nio bu­vei­nė (ma­tyt, žmo­nėms bū­da­vo bau­go­ka ban­dy­ti pra­sib­rau­ti į šį ur­vą). Vel­nias po­že­mi­niu ur­vu, ku­ris ir da­bar uo­lo­je ma­ty­ti, ga­lė­da­vęs nu­ei­ti net į Lat­vi­ją. Ša­lia šios vel­nio bu­vei­nės gy­ve­nę vie­nuo­liai nuo­lat su vel­niu kau­da­vę­si. Kar­tą su­py­kęs vel­nias grie­bė di­de­lį ak­me­nį ir vie­nuo­ly­ną įsprau­dė į že­mę. To­je vie­to­je at­si­ra­do eže­rė­lis, ku­rio dug­ne sau­lė­tą die­ną vie­nuo­ly­no bokš­tai ma­ty­ti. Po kiek lai­ko vel­nią nu­tren­kė per­kū­nas. Iš­li­ko tik gra­žus gam­tos kū­ri­nys – Vel­nia­pi­lio uo­la.

Kaip pa­sa­ko­jo K. Ba­ro­nas, ties Vel­nia­pi­liu, ki­ta­me Ne­mu­nė­lio kran­te, Lat­vi­jo­je, yra la­bai di­de­lių kars­ti­nių įgriu­vų – maž­daug mū­sų Aukš­tad­va­rio Vel­nio duo­bės dy­džio. Tik jos ne­la­bai pri­tai­ky­tos lan­ky­ti, su­nkiau pa­sie­kia­mos, nes yra miš­kuo­se.

Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je yra ir šiau­riau­sias Lie­tu­vos taš­kas (56°27' šiau­rės pla­tu­mos ir 24°53' ry­tų il­gu­mos). Tai vie­ta prie Ne­mu­nė­lio į šiau­rės va­ka­rus nuo As­pa­riš­kių kai­mo. Iki As­pa­riš­kių ga­li­ma at­va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu, o to­liau rei­kia ei­ti pės­čio­mis pa­gal pa­kran­tę.

No­rint ap­lan­ky­ti šiuos įdo­mius gam­tos reiš­ki­nius, taip pat su­ras­ti pa­žin­ti­nį ta­ką, ties ku­riuo tar­si pri­bars­ty­ta daug smeg­duo­bių, ge­riau­sia yra kreip­tis į Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­trą, kur jums su­teiks in­for­ma­ci­ją, kaip šiuos ob­jek­tus su­ras­ti. Be to, da­bar tai pa­da­ry­ti pa­to­giau nei pa­va­sa­rį, nes daž­nai Ne­mu­nė­lio van­duo pa­ky­la ir pa­kran­tė bū­na su­nkiau pra­ei­na­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami