Priežastys po Europą keliauti rudenį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-23 12:19
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-23 12:19
Paryžius lonelyplanet.com nuotr.
Kaip skel­bia po­pu­lia­rus po­sa­kis, nė­ra blo­go oro, o tik pra­sti dra­bu­žiai, tai­gi ir ne­tin­ka­mo lai­ko ke­liau­ti ar at­os­to­gau­ti – taip pat nė­ra! Tu­riz­mo sek­to­riaus spe­cia­lis­tai ly­gi­na va­sa­ros ir ru­dens ke­lio­nes bei iš­ski­ria ryš­kiau­sius jų skir­tu­mus. Tad ką ra­si­me įsi­gi­ję bi­lie­tus į vie­ną po­pu­lia­riau­sių Eu­ro­pos sos­ti­nių kad ir... šiam sa­vait­ga­liui?

Ma­žiau žmonių

Eu­ro­po­je yra to­kių įsta­bių mies­tų, ku­riuos bent kar­tą gy­ve­ni­me iš­vys­ti no­rė­tų be­veik kiek­vie­nas. Ir bū­tent dėl to va­sa­rą cha­riz­ma­tiš­kiau­sios Se­no­jo že­my­no sos­ti­nes už­pil­do mi­nios tu­ris­tų ir jos tam­pa su­nkiai įžen­gia­mos. Pa­vyz­džiui, va­sa­rą Ve­ne­ci­jo­je ne tik kad vie­tos ka­vi­nė­je ar tuš­tes­nio skers­gat­vio at­sik­vėp­ti ne­ra­si­te, – su­nku net pa­suk­ti no­ri­ma kryp­ti­mi, nes mi­nia tie­siog ne­ša tu­ris­tų va­do­vuo­se įrėž­tais ta­kais. O kur dar ali­nan­tis karš­tis? „To­dėl Ve­ne­ci­ja yra mie­tas Nr. 1, ku­ria­me kiek lais­viau ir kom­for­tiš­kiau pa­si­ju­si­te tik vė­ly­vą ru­de­nį, o to­bu­liau­sias lai­kas ke­liau­ti į šią skęs­tan­čią Ita­li­jos gra­žuo­lę aps­kri­tai yra žie­ma. Tie­sa, lap­kri­tį-ko­vą Ve­ne­ci­jo­je bū­na pot­vy­nis, ta­čiau kur dar Eu­ro­po­je pa­ma­ty­si­te to­kį re­gi­nį – jū­ros ap­sem­tas gat­ves? O iš gon­do­lų at­si­vers ro­man­tiš­kos po mies­tą ve­dan­čių ka­na­lų pers­pek­ty­vos...“, – re­ko­men­da­vo Ra­sa Le­vic­kai­tė, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Bal­tic Tours“ pro­jek­tų va­do­vė.

Ru­dens gė­ry­bės lėkš­tė­je

Ru­duo – der­liaus me­tas ne tik Lie­tu­vo­je. Ru­de­nį nu­ima­mos vy­nuo­gės vyn­da­rys­te be­si­ver­čian­čio­se ša­ly­se ir ga­li­ma pa­tai­ky­ti į ti­kras vyn­da­rių šven­tes – ru­dens dar­bų pa­baig­tu­ves. Ru­de­nį nu­raš­ko­mos šių­me­tės ku­ku­rū­zų bur­buo­lės, ku­rios ypač po­pu­lia­rios Pra­hos gat­vė­se, o Par­yžius pa­kvim­pa lau­ke skru­di­na­mais kaš­tai­niais. Nuo rug­sė­jo pra­si­de­da ir iki pat ko­vo pa­bai­gos tę­sia­si aus­trių se­zo­nas – jų gau­si­te pra­ktiš­kai vi­so­se apie Vi­dur­že­mio jū­ros pa­kran­tę įsi­kū­ru­sio­se ša­ly­se. Žie­mą pra­si­de­da ar­ti­šo­kų se­zo­nas – jų par­agau­ti ke­liau­ki­te į Sar­di­ni­jos sa­lą. O jei į šią itin sa­vi­to cha­rak­te­rio sa­lą iš­si­ruo­ši­te va­sa­rį, par­agau­si­te ti­kro de­li­ka­te­so – tuo me­tu gau­do­mų jū­ros ežių sriu­bos.

„Sva­jo­jan­tiems apie ku­li­na­ri­nę ke­lio­nę re­ko­men­duo­ja­mas Is­pa­ni­jo­je, Bas­kų že­mė­je, įsi­kū­ręs uos­ta­mies­tis San Se­bas­tia­nas. „Jei nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­sa­te val­gę taip, kad kaž­ku­rią aki­mir­ką pa­si­jun­ta­te it iš kaž­kur su­grįž­tą prie sta­lo, o „sug­rį­žę“ ir at­ga­vę amą vi­są li­ku­sį lai­ką kal­ba­te vien apie mais­tą, tuo­met jums ti­krai rei­kia bi­lie­tų į San Se­bas­tia­ną“, – sa­kė R. Le­vic­kai­tė. Po mies­tą net or­ga­ni­zuo­ja­mos ku­li­na­ri­nės eks­kur­si­jos!

Tuo tar­pu ma­dos ten­den­ci­jų prog­no­zuo­to­ja Ma­ri­ja Pa­lai­ky­tė mais­to gur­ma­nus kvie­tė į Ita­li­jos Tos­ka­ną: „Nes ru­de­nį, lap­kri­čio mė­ne­sį, pra­si­de­da vi­so pa­sau­lio gur­ma­nų liaup­si­na­mų tru­mų se­zo­nas“.

Su­grįž­ta vie­tos gy­ven­to­jai

Jei tik yra ga­li­my­bė ir dar­bas nė­ra su­si­jęs su tu­riz­mu, va­sa­rą po­pu­lia­riau­sio­se tu­ris­ti­nė­se vie­to­se įsi­kū­rę vie­tos gy­ven­to­jai ap­lei­džia sa­vo na­mus. Ne tik dėl žmo­nių gau­sos ar karš­čių, ku­rių va­sa­rą nė pie­tie­čiai ne­no­ri kęs­ti, bet ir dėl jų pa­čių at­os­to­gų. To­dėl ru­de­nį, kuo­met grįž­ta­ma prie dar­bų, ga­li­ma pa­ma­ty­ti na­tū­ra­les­nį mies­to vaiz­dą, pvz., kos­tiu­muo­tus biu­rų dar­buo­to­jus, pie­tau­jan­čius res­to­ra­ne kur nors Lon­do­no si­ty­je ar bir­bian­čius ry­te į dar­bą mo­to­ro­le­riais siau­ro­mis Ro­mos bei Par­yžiaus gat­vė­mis. Pa­jus­ti na­tū­ra­lų mies­to pul­są, kuo­met jis „ka­la“ pi­ni­gus, vi­sai sma­gu – ypač kai pa­tiems tuo me­tu yra at­os­to­gos.

Eu­ro­po­je vis dar ma­lo­niai šilta

Jei pa­žvelg­tu­mė­te į že­mė­la­pį, Lie­tu­va yra šiau­riau dau­ge­lio Eu­ro­pos vals­ty­bių. To­dėl kad ir kur be­ke­liau­tu­mė­te – į Ro­mą Ita­li­jo­je ar Ams­ter­da­mą Olan­di­jo­je – ru­de­nį pra­ktiš­kai vi­sur bus ge­ro­kai šil­čiau nei Lie­tu­vo­je, o mies­to par­kai ar pro­vin­ci­ja pa­si­tiks te­be­žy­din­čiais ro­žy­nais. Net Lon­do­ne, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kur gy­ven­to­jai nuo­lat ne­pa­ten­kin­ti oru, dėl šil­to­sios Gol­fo sro­vės yra šil­čiau nei Lie­tu­vo­je. Ir nors striu­kė ke­liau­jant ru­de­nį po Eu­ro­pą ne­pa­kenks, o ti­ki­my­bė, kad ba­so­mis bri­si­te į fon­ta­ną mies­to cen­tre – ga­na ma­ža, vis dėl­to iš­ger­ti ka­vos įsi­tai­sius prie lau­ko sta­liu­kų ar vi­są die­ną pra­leis­ti lau­ke bus vis dar ma­lo­nu. Nes ke­lio­nės ru­de­nį į Eu­ro­pą – pa­sku­ti­niams va­sa­ros spin­du­liams pa­gau­ti!

Ge­res­nis ap­tar­na­vi­mas

Kuo tu­ris­tų ma­žiau, tuo ma­lo­niau bū­si­te su­tik­tas par­duo­tu­vė­lės ar res­to­ra­no, ar net vieš­bu­čio tarp­du­ry­je. Tu­ris­ti­niam se­zo­nui nu­slū­gus, kai­nos taip pat bū­na kiek su­bliuš­kę. To­dėl ap­si­pirk­ti ar pa­va­ka­rie­niau­ti res­to­ra­ne bus ma­lo­niau, da­ry­si­te tai be sku­bos. Ti­kė­ti­na, kad dau­giau pa­bend­rau­si­te su vie­tos gy­ven­to­jais, to­dėl ir mies­tą ar ša­lį pa­ju­si­te la­biau, – juk ge­riau­sias bū­das pa­tir­ti yra bū­tent tos ša­lies, mies­to žmo­nės ir bend­ra­vi­mas su jais.

Ru­de­nį dar ne­pra­si­dė­jęs ka­lė­di­nis chao­sas, tad spa­lis ir lap­kri­čio pir­ma pu­sė – it sa­vo­tiš­kas pa­lai­min­gas, mies­tui ir žmo­nėms at­si­gau­ti lei­džian­tis va­kuu­mas, su­si­da­ran­tis tarp in­ten­sy­vaus va­sa­ros se­zo­no ir dar ne­pra­si­dė­ju­sios ka­lė­di­nės karš­ti­nės.

Uos­lės ir re­gos at­ra­di­mai

Yra mies­tų, ku­riems se­zo­nas „pri­lip­dy­tas“ jau iš se­nų lai­kų. Grei­čiau­siai, yra te­kę gir­dė­ti api­bū­di­ni­mą – auk­si­nė Pra­ha, ku­ri žy­mi ne tik tur­tus – taip iš­ski­ria­mas ru­de­ni­nio mies­to ža­ve­sys. Ru­duo Par­yžiu­je, ko ge­ro, ap­dai­nuo­tas šim­tą­syk daž­niau nei tvan­ki dul­ki­na va­sa­ra ar šla­pia žie­ma. „Pa­ry­žus – vie­nas iš re­tes­nių Eu­ro­pos mies­tų, ku­ria­me te­bė­ra se­nų me­džių, to­dėl, pa­vyz­džiui, pla­ta­nams kei­čiant spal­vas mies­tas, na­mų fa­sa­dai įgau­na vi­siš­kai ki­to­kį pa­vi­da­lą. O kur dar džiū­van­čių, če­žan­čių la­pų aro­ma­tas, pa­ly­di­mas šiam mies­tui ir ru­de­niui taip tin­kan­čio akor­deo­no gar­sų... Ko ge­ro, nie­kur akor­deo­nas ne­skam­ba taip na­tū­ra­liai kaip Par­yžiu­je ru­de­nį“, – sa­kė „Bal­tic Tours“ at­sto­vė.

Ne vie­ne­rius me­tus Ita­li­jo­je gy­ve­nu­si M. Pa­lai­ky­tė tei­gia, kad ru­duo – pats tin­ka­miau­sias lai­kas ke­lio­nei ir į Ro­mą. „Kaip pa­tys vie­ti­niai sa­ko: „in­te­lek­tua­lu­sis tu­ris­tas“ at­vyks­ta tik ru­de­nį ar­ba pa­va­sa­rį, nes bū­tent ta­da ma­lo­nus ir va­sa­riš­kais karš­čiais ne­var­gi­nan­tis oras lei­džia iš ti­krų­jų pa­žin­ti mies­tą bei kul­tū­rą. Šal­ta­sis se­zo­nas yra itin pa­lan­kus ir sti­liaus idė­jų me­džio­to­jams, mat bū­tent ta­da di­die­ji Ita­li­jos mies­tai gy­vi ti­krą­ja sa­vo dva­sia, o vie­ti­niai nau­do­ja­si pro­ga vie­ni prieš ki­tus pa­si­pui­kuo­ti sa­vo iš­skir­ti­nės ele­gan­ci­jos ap­da­rais“, – pa­sa­ko­jo M. Pa­lai­ky­tė.

Au­ten­tiš­ka mies­tų dvasia

Kai mies­tai lie­ka „vie­ni“, t. y. ra­di­ka­liai su­ma­žė­jus tu­ris­tų kie­kiams, gat­vės, pa­sta­tai ima ver­tis sa­vo au­ten­tiš­ku gro­žiu, gy­ve­ni­mas ima te­kė­ti sa­vu rit­mu – o bū­tent to juk ir ti­ki­mės iš ke­lio­nės į vie­ną la­biau­siai iš­liaup­sin­tų, ra­šy­to­jų dau­giau­siai idea­li­zuo­tų Eu­ro­pos mies­tų, tie­sa?

Nes tik ra­my­bė­je pa­lik­tos gat­vės nu­si­da­žo sa­vo ti­kro­sio­mis spal­vo­mis – kuo ma­žiau žmo­nių ap­link, tuo ge­riau sve­ti­ma­me mies­te jau­čia­me, gir­di­me sa­ve, to­dėl at­si­ran­da ga­li­my­bė pa­tir­ti ap­lin­ką per sa­vus po­ty­rius, iš­gy­ve­ni­mus ir pri­si­mi­ni­mus, o ne tik pra­slys­ti gat­vė­mis it dar vie­nu at­vi­ru­ku bliz­giu pa­vir­šiu­mi. Nes jei nie­ko ne­pa­ty­rei, tai koks skir­tu­mas tarp ke­lio­nės ir nuo­trau­kų al­bu­mo, – tik kai­nos?..

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami