Provanso pilys persekioja sapnuose

Domas VENSKAITIS 2008-01-04 00:00
Domas VENSKAITIS 2008-01-04 00:00
Avinjono miestą juosianti siena turėjo saugoti nuo išorės agresijos. Autoriaus nuotrauka
Pie­tų Pra­ncū­zi­ja. Pro­van­so ra­jo­nas. Pi­rė­nų kal­nų ap­sup­tos pi­lys sau­go dau­gy­bę pa­slap­čių. Jų sie­nos me­na ne vie­ną šias vie­to­ves siau­bu­sį ka­rą ar kru­vi­ną mū­šį. Tai su­si­ža­vė­ji­mą ke­lian­tis re­gio­nas, ku­riam tu­ris­tai nie­kad ne­lie­ka abe­jin­gi.

Yra kategorija žmonių, kurie keliauja neturėdami aiškaus plano. Jų tikslas - džiaugtis netikėtumais ir šia akimirka. Deja, mes tokios prabangos sau leisti negalime. Atostogų smėlio laikrodis beria smilteles mūsų nenaudai. Norėdami pamatyti kuo daugiau, savo keliones planuojame iš anksto.

Šį kartą tikslas aiškus - Pietų Prancūzijos Provanso regionas, gurmanams žinomas kaip vyno ir sūrio kraštas, mums labiau patrauklus savo istorine praeitimi.

Neįveikiama Karkasonės pilis

Pirmoji mūsų maršruto stotelė - įspūdinga Karkasonės gyvenvietė. Pirmosios žinios apie šioje įspūdingoje kalvoje apsigyvenusius žmones siekia maždaug 3,5 tūkst. m. pr. Kristų. Tačiau kaip svarbus keltų genties įtvirtinimas ir prekybos vieta, Karkasonė tapo tik VI a. pr. Kristų. Bene labiausiai jai iškilti padėjo romėnai. Jų pastangomis buvo įtvirtinta kalvos viršūnė, o čia įsikūrė valiutos mainų namai.

Šiandien - tai viena didžiausių ir įspūdingiausių pilių ne tik šiame regione, bet ir visoje Prancūzijoje. Pilį supa du milžiniški apsaugos žiedai, kuriuose iškilę 53 bokštai. Ne veltui šios pilies puolimo sėkme per amžius netikėjo net pačios stipriausios ir garsiausios armijos.

Norėdami vien tik apeiti ir apžiūrėti pačią pilį, sugaišite ne mažiau nei pusę dienos. Jeigu pasiseks, ir diena bus giedra bei saulėta - Karkasonės miestą nuo pilies kalno matysite kaip ant delno.

Šventojo Gralio paslaptis

Miestelis garsus ne vien savo senoviniais fortifikaciniais įtvirtinimas. Pirėnų kalnai Karkasonėje jau keletą amžių slepia paslaptį, susijusią su be pėdsakų dingusiais paskutiniais eretikais katarais ir jų saugotu Šventuoju Graliu. Šią paslaptį ne vieną dešimtmetį bando atskleisti istorikai, tačiau dar nė vienas prie jos nepriartėjo. Sklando legendos, kad kaip tik šio miesto požemiuose paslėptas garsusis Gralis. Tačiau iki šiol nėra jokių aiškių įrodymų apie konkrečią jo buvimo vietą.

Popiežių miestas - Avinjonas

Dar viena pilis mūsų žemėlapyje - Avinjone. Tai išskirtinis miestas su pilimi. Niekur kitur pasaulyje nerasite miesto, į kurį popiežiai būtų iškeitę Romą. Avinjonas toks. Popiežių miestas.

Pačioje savo kūrimosi pradžioje kaip ir daugeliui miestų jam nepavyko išvengti karų ir suiručių. Vieną skaudžiausių dėmių miesto istorijoje paliko V amžiuje į miestą įsiveržę barbarai. Jis buvo visiškai sugriautas, ėjo iš rankų į rankas. Vėliau miestas atsitiesė ir daugiau tokių negandų nebepatyrė.

Miestą valdė Sicilijos karaliaus, kol 1309 metais popiežius Clementas V Avinjoną ir jo apylinkes pasirinko savo rezidencija. Prasidėjo miesto klestėjimas ir aukso amžius. Tai truko 68 metus. Roma neteko savo, regis, neliečiamo, popiežiaus miesto titulo.

Įspūdingos miestą juosiančios sienos, popiežių pilis, rūmai, kuriuose gyveno ir valdė septyni popiežiai, katedra su garsiąją paauksuota Švč. Mergelės statula... Tai tik dalis viso įspūdingo Avinjono pilies komplekso.

Vaizdingiausia šalies pilis

Dar Les Baux apylinkės garsėja kvapą gniaužiančiais panoraminiais vaizdais. Privažiavę kaimelį, dauguma tiesiog netenka žado.

Ant vaizdingos kalvos, pilies regiono šerdyje įsikūręs vienas gražiausių įtvirtintų Prancūzijos miestelių Baux de Provence. Sunku patikėti, kad ši nedidelė Les Baux de Provence gyvenvietė kažkada valdė 79 aplinkinius miestus ir kaimus.

Apie šią pilį net visko matę turistai sako, kad tai viena gražiausių ir vaizdingiausių pilių ne tik Provanso regione, bet ir visoje Prancūzijoje. Įtvirtintame miestelyje išsišakojusios gatvės ir keistų formų namai sukuria neįprastus šešėlius, kurie itin patinka čia atvykstantiems menininkams ir fotografams.

Les Baux garsi ir savo atkurtu senuoju pilies gynybos ginklu - katapulta. Tai didžiausias tokios paskirties įrenginys visoje Europoje. Patys smalsiausi už tam tikrą mokestį gali netgi iš jos iššauti.

Per dvi dienas mes nesugebėjome apžiūrėti ir patirti visos Provanso dvasios, tačiau pačios įspūdingiausios pilys ir vaizdai dar iki šiol persekioja naktimis... Persekioja maloniuose sapnuose.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami