Psichologas atskleidžia, kodėl keliaujame

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-02 11:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-02 11:49
Organizatorių nuotrauka
Kla­jo­ti žmo­gui bū­din­ga nuo se­niau­sių lai­kų. Tik jei anks­čiau ke­lia­vo­me gel­bė­da­mie­si, dėl gy­vy­biš­kai svar­bių prie­žas­čių (ieš­ko­da­mi der­lin­ges­nių že­mių, bėg­da­mi nuo skur­do, li­gų, už­puo­li­kų, prie­spau­dos ir t. t.), tai da­bar, nors gy­ve­na­me pa­ly­gi­nus ra­miai ir so­čiai, nuo­lat ke­liau­ja­me sve­tur, at­ro­dy­tų, ti­kro var­go varg­ti. 

Mie­go trū­ku­mas, nuo vaikš­čio­ji­mo pri­trin­tos ko­jos ir ne­ti­kė­tu­mai yra be­maž kiek­vie­no ke­liau­to­jo ti­kro­vė. Tad ko­dėl pa­to­gų, mums įpras­tą gy­ve­ni­mą taip no­riai iš­mai­no­me į iš­šū­kius fi­zi­nei ir psi­chi­nei iš­tver­mei, ku­riuos pa­ti­ria­me ke­lio­nė­se?

Ke­liau­ja­me pa­si­pil­dy­ti pa­tir­čių ir ži­nių

Pa­sak psi­cho­lo­gės, or­ga­ni­za­ci­jų kon­sul­tan­tės ir uni­ver­si­te­to lek­to­rės Ais­tės Ma­žei­kie­nės, ke­liau­da­mi in­ves­tuo­ja­me į sa­ve ir pa­sau­lio pa­ži­ni­mą pla­čią­ja pra­sme: „Bū­tent per pa­ži­ni­mą at­ei­na pa­tir­tis, su­pra­ti­mas ir to­le­ran­ci­ja. Pra­de­da­me mo­ky­tis pri­si­tai­ky­ti, su­pras­ti, ma­žiau ver­tin­ti bei smerk­ti. Ki­taip ta­riant, ke­liau­ja­me tam, kad pa­tir­tu­me, o grį­žę tą pa­tir­tį pa­nau­do­tu­me kas­die­ny­bė­je – ga­lė­tu­me kur­ti, duo­ti, au­gin­ti, at­ras­ti ir įžvelg­ti.

muaythaichinnarach.com nuotrauka

Pa­ti bū­da­ma ne­pa­tai­so­ma ke­liau­to­ja, lai­kau­si tie­sos: ke­lio­nė­je mes iš ti­krų­jų gy­ve­na­me, nes pa­žįs­ta­me sa­ve iš ar­čiau ir gi­liau. Mė­gau­tis po­ty­riais mums ne­truk­do kas­die­ni­nės smulk­me­nos, to­dėl ga­li­me mo­ky­tis ir pil­na­ver­tiš­kai leis­ti lai­ką su my­li­mais žmo­nė­mis“, – tei­gė psi­cho­lo­gė.

Ke­lio­nės užgrūdina

Ke­lio­nės ne tik lei­džia at­si­trauk­ti nuo kas­die­nių rū­pes­čių, bet ir užg­rū­di­na, ug­do kū­ry­bi­nius ge­bė­ji­mus bei yra pui­ki pui­ky­bės pre­ven­ci­ja. „Juk Kam­bo­džos džiung­lė­se nie­kam ne­bus įdo­mu, ko­kios ta­vo par­ei­gos, o kal­nuo­se iš­mok­ti va­dy­bos va­do­vė­liai grei­čiau­siai ne­pa­dės“, – šyp­so­jo­si A. Ma­žei­kie­nė.

Iš ti­krų­jų, ke­lio­nės tu­ri ypač daug įta­kos to­les­niam mū­sų gy­ve­ni­mui, mat ke­liau­da­mi ga­li­me leng­viau pri­im­ti spren­di­mus, su­si­ju­sius ne tik su ke­lio­ne – pa­bė­gus nuo kas­die­ni­nio rit­mo bei įpras­tos ap­lin­kos yra daug leng­viau į vis­ką pa­žiū­rė­ti iš ša­lies ir mąs­ty­ti šal­tu pro­tu. Šį ke­lio­nių po­vei­kį pa­si­tel­kia ir da­bar spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čios sa­viug­dos mo­kyk­los, sa­vai­tės ar il­ges­nius mo­ky­mus siū­lan­čios ma­žų ma­žiau­siai kur nors sto­vyk­lo­je ar kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je (taip iš­trau­kiant žmo­gų iš jam įpras­tos ru­ti­nos), o daž­niau­siai – už­sie­ny­je.

Ke­lio­nės yra ir ne­blo­gas bū­das san­ty­kiams iš­ban­dy­ti. „Kar­tais už­ten­ka vie­nos trum­pos ke­lio­nės, kad su­pras­tum, jog an­trą kar­tą ke­liau­ti su tuo pa­čiu žmo­gu­mi ne­no­rė­tum, o ką be­kal­bė­ti apie vi­so gy­ve­ni­mo ke­lio­nę“, – pa­ste­bė­jo A. Ma­žei­kie­nė.

Ge­riau vie­ną kar­tą pa­ma­ty­ti ne šim­tą kar­tų išgirsti

A. Ma­žei­kie­nės tei­gi­mu, vie­ni žmo­nės ke­liau­ja, nes tik ke­lio­nė­je ga­li ra­miai pa­bū­ti su sa­vo ar­ti­mai­siais, ne­bėg­da­mi kaip vo­ve­rė ra­te: na­mai – dar­bas – na­mai. Ki­ti – kad pa­bėg­tų, lik­tų vie­ni su sa­vi­mi, pa­si­jus­tų lais­vi. Tre­čius ve­da ta­pa­tu­mo, ti­kro­jo sa­vęs pa­ieš­kos. Ta­čiau po­pu­lia­riau­sia vi­sų ke­lio­nių prie­žas­tis – no­ras pa­ma­ty­ti, pa­žin­ti ir pri­si­lies­ti prie is­to­ri­jos, ki­to­kios ap­lin­kos ir žmo­nių vis­kuo: kva­pais, sko­niu, vaiz­dais, pa­tir­ti­mi, iš­gy­ve­ni­mais.

visitbangladesh.gov.bd nuotrauka

„La­bai džiau­giuo­si, kad šia­me vir­tua­lios rea­ly­bės ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų lai­ko­tar­py­je žmo­nės ne­nus­to­ja ke­liau­ti, nors, pa­vyz­džiui, į Fu­dzi­ja­mos kal­ną šian­dien ga­li­ma pa­si­žiū­rė­ti ir sė­dint na­muo­se ant so­fos, „You­Tu­be“ vaiz­do įra­še“, – sa­kė lek­to­rė.

Anot A. Ma­žei­kie­nės, ke­liau­to­jams pra­dė­jo rū­pė­ti ne vien tie ku­ror­tai, ku­riuo­se jau yra bu­vę vi­si kai­my­nai – iš­skir­ti­nu­mo po­rei­kis lie­tu­viams ne­bė­ra sve­ti­mas.

Ko­lek­cio­nuo­ja­me potyrius

Kū­ry­bos eko­no­mi­kos ty­rė­ja, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Bal­tic Tours“ at­sto­vė dr. Ra­sa Le­vic­kai­tė pa­ste­bi, jog dėl nuo­la­ti­nės ke­liau­to­jų po­rei­kių kai­tos kin­ta ir jų pa­si­ren­ka­mos kryp­tis.

Nors dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių – kai­nos ir at­stu­mo – lie­tu­viai dau­giau­sia ke­liau­ja po Eu­ro­pą, R. Le­vic­kai­tės tei­gi­mu, vis daž­niau ke­liau­ja­ma ir po eg­zo­tiš­kus kraš­tus, pvz., Okea­ni­ją, Ki­ni­ją, In­di­ją, ku­rie ža­da dar re­čiau pa­tir­tus at­ra­di­mus.

„Jei anks­čiau į ke­lio­nę dau­ge­lis iš­si­ruoš­da­vo „pa­ma­ty­ti“, tai da­bar be­veik vi­si no­ri „pa­tir­ti“ – tam ti­kra pra­sme da­bar­ti­nes ke­lio­nes ga­li­ma pa­va­din­ti pa­tir­čių ko­lek­cio­na­vi­mu, – ko­men­ta­vo R. Le­vic­kai­tė. – Ryš­kė­ja ir no­ras vi­są ke­lio­nę kuo stip­riau iš­gy­ven­ti per sa­vo as­me­ni­nę pri­zmę, pa­tir­tis, po­ty­rius, net nuo­ty­kius ir į gal­vą at­ėju­sias min­tis, grį­žus da­lin­tis vi­su tuo su ki­tais“.

Anot R. Le­vic­kai­tės, ti­kė­ti­na, jog bū­tent po­jū­čių, po­ty­rių ko­lek­cio­na­vi­mas tu­ri įta­kos ir be­si­kei­čian­čioms lauk­tu­vėms: jei anks­čiau pirk­da­vo­me daik­tus, ku­riuos pa­si­dė­da­vo­me kur ant len­ty­nė­lės, tai da­bar itin po­pu­lia­rė­ja „mais­ti­nės“ lauk­tu­vės, ku­rios leis pa­tir­ti ša­lį ir jo­je ne­bu­vu­siam žmo­gui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami