Puošnus Rygos gyvenimas

Jūratė MIČIULIENĖ© Lietuvos žinios 2012-01-03 14:43

Jūratė MIČIULIENĖ

© Lietuvos žinios

2012-01-03 14:43
Se­ce­si­nio sti­liaus pa­sta­tų me­tro­po­liu ti­tu­luo­ja­mo­je Ry­go­je prieš po­rą me­tų du­ris at­vė­rė šio, XX am­žiaus pra­džio­je tik ke­lis de­šimt­me­čius Eu­ro­po­je gy­va­vu­sio, maiš­tin­go­jo mo­der­no sti­liaus mu­zie­jus. Ar­chi­tek­to Kons­tan­ti­no Pėk­šė­no bu­te (Al­ber­to g., 12) eks­po­nuo­ja­mas res­tau­ruo­tas 1903 me­tų in­ter­je­ras.

Jauniausiame Rygos muziejuje nesijauti muziejuje. Čia nėra nė vieno įstiklinto stendo su eksponatais. Lankytojai gali pasivaikščioti po visą butą, kuriame gyveno 250 secesinio stiliaus pastatų Rygoje suprojektavęs ir tautinį latvių jugendo stilių suformavęs architektas K.Pėkšėnas (1859-1928). Penkių aukštų namą Alberto gatvėje (ji, kaip ir visas miesto centras, pilna puošnių šio stiliaus pastatų) K.Pėkšėnas kūrė kartu su savo mokiniu, taip pat garsiu architektu Eiženu Laube. Nemažai secesijos stiliaus šedevrų mieste paliko ir Rygoje gyvenęs garsaus kino režisieriaus Sergejaus Eizenšteino tėvas architektas Michailas Eizenšteinas.

Daugiau nei Barselonoje

Kaip Vilnius išsiskiria savo baroku, taip Ryga garsi secesijos perliukais. Paryžiuje, Briuselyje kilęs secesinis stilius (čia vadintas art nouveau) nekopijavo jokių buvusių istorinių stilių, buvo kuriamas vien orientuojantis į grožį, estetiką, ornamentų gausą. Architektai iškėlė sau naują devizą - visa, kas utilitaru, turi būti išraiškinga. Namų fasadai ir interjerai tiesiog skendo gėlių, fantastinių paukščių lipdiniuose, buvo išpuošti nuogų merginų, išraiškingų kaukių, jausmingų veidų skulptūromis. To meto moterų skrybėlės vos atlaikydavo glėbius dirbtinų puokščių ir plunksnų.

XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje klestėjusi Ryga sugebėjo gyventi Europos didmiesčio ritmu. Mieste kilo ištisi šio stiliaus (Skandinavijoje, Vokietijoje ir Latvijoje pavadinti jugendo vardu) kvartalai. Šiuo metu Rygoje priskaičiuojama apie 800 judendo stiliaus pastatų. Rygos centre jie sudaro daugiau kaip trečdalį statinių - tikras moderno draustinis. Kaip teigia architektūros žinovai, ištisų jugendo kvartalų nerastume nė žymaus ispanų architekto Antonio Gaudi pamėgtoje Barselonoje. Latvijos sostinė pelnytai laikoma jugendo stiliaus metropoliu. Ypač akį traukia Elizabetės, Alberto, Strelniekų, Antonijaus, Dzirvanų, Lyvų gatvių pastatai. 

Elizabetės gatvė netgi vadinama jugendo stiliaus enciklopedija. Viename šios gatvės name užaugo Jelena Šilovskaja-Bulgakova, trečioji rašytojo Michailo Bulgakovo žmona.

Daugelio namų fasaduose - XX amžiaus pradžios datos. Tai Rygos statybų pakilimas. Klestintis uostas pritraukdavo daug pinigų. Ryga net buvo tapusi penktu pagal dydį tuometės Rusijos imperijos miestu. Čia gyveno šimtai turtingų šeimų, veikė pelningos bendrovės, gildijos. Miesto turtuoliai stengėsi neatsilikti nuo naujos, Vakaruose aukštinamos ir prabanga alsuojančios architektūros mados. Tad užsakymų kūrėjams netrūko. Dauguma jų buvo vokiečiai, tačiau vaizdingumu išsiskyrė ir kelių latvių - K.Pėkšėno, E.Laubės, Janio Alksnio ir kitų - pastatai.

Lankytojoms - skrybėlės

Dauguma šios maištingosios moderno architektūros namų Rygoje šiuo metu - gyvenami daugiabučiai. K.Pėkšėno bute-muziejuje pasijunti tarsi užsukęs pas turtingą XX amžiaus pradžios miestietį. Svečius pasitinka to meto drabužius vilkinti "šeimininkė" - gidė. Lankytojoms taip pat pasiūlomos puošnios, gėlėmis puoštos skrybėlaitės - kad būtų galima geriau įsijausti į to meto stilių ir drauge kad labiau derėtų prie 1903-aisiais statyto namo interjero. 

"Šis butas - 208 kvadratinių metrų ploto. Tais laikais tai buvo mažos šeimos gyvenamosios patalpos, skirtos maždaug trims asmenims, - pasakojo gidė. - Išlikę originalios medinės grindys, durys, langai. Baldai surinkti iš kitų XX amžiaus pradžios Rygos butų. K.Pėkšėno interjeras neišlikęs."

Bute restauruotas prieškambaris, svetainė, kavos gėrimo kampelis, židinio kambarys, valgomasis, virtuvė, privatūs kambariai, miegamieji. Vonioje ir tualete - autentiška 1903 metais statyto namo santechnika. "Bute matote radiatorius. Šis namas - vienas pirmųjų Rygoje, kuris turėjo centrinį šildymą", - pridūrė muziejaus darbuotoja.

Kambariuose gausu rankdarbių - siuvinėtų, nertų staltiesėlių, lovatiesių. "Moterys tais laikais nelabai kur išeidavo iš namų, tad užsiimdavo rankdarbiais", - teigė gidė.

Tarnaitei - atskiras kambarėlis

Šalia virtuvės - uogienių, džiovintų žolelių, trauktinių, užpiltinių, vyno kambarėlis. Visos lentynos puoštos siuvinėtomis servetėlėmis. Apie tokį pasvajotų ir ne viena dabartinė šeimininkė.

"Netgi vidutinio turtingumo to meto miestiečių šeimoms buvo įprasta turėti tarnaitę. Ji tris kartus per dieną virdavo karštą maistą ir tvarkydavo didelį butą - juk 208 kvadratinių metrų plote yra ką veikti, - pasakojo gidė. - Kadangi tarnaitės dažniausiai būdavo kilę iš Rygos priemiesčių, jos privalomai turėjo atskirą kambarėlį pernakvoti." Tarnaitei šiame bute įrengtas jaukus kampelis šalia virtuvės. Muziejaus lankytojams užsukus į virtuvę "tarnaitė" kaip tik ir išėjo iš to kambarėlio. Ant baltų drabužių prisijuosusi baltą prijuostę ji maloniai pasiūlė tik ką iš orkaitės ištrauktų karštų sausainių.

Šiame name taip pat gyveno garsus latvių tapytojas Janis Rozentalis ir rašytojas Rudolfas Blaumanis (pirmojo šeima priglaudė antrąjį). Namo palėpėje dabar veikia šių menininkų muziejėliai. Manoma, kad puošnios daugiabučio laiptinės lubos ištapytos pagal J.Rozentalio eskizus.

Secesinis stilius ėmė gęsti po Pirmojo pasaulinio karo. Ypač jį kritikavo avangardistai, bet dabar tai - Rygos išskirtinumas ir puošmena.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami