Pusę amžiaus dviese vienoje valtyje

FELIKSAS ŽEMULIS 2007-10-12 00:00
FELIKSAS ŽEMULIS 2007-10-12 00:00
Kauniečiai Z. ir R.Girkai visur keliauja tik dviese.
Ke­liau­ti bū­ti­na tik su sa­vo mo­te­ri­mi ar vy­ru. Taip tvir­ti­na jau 44 me­tus su­si­tuo­kę kau­nie­čiai van­dens tu­riz­mo mė­gė­jai Zi­ta ir Ro­mual­das Gir­kai.

Ponas Romualdas prisipažįsta, kad per tuos 44 metus nedaug būta kelionių, per kurias greta jo nebūtų buvusi Zita. Ak, tiesa, kažkada, prieš daug metų, Karelijoje.

"Zita tada pyko, kad iškeliauju vienas, bet nepaklausiau, tai bene Dievas nubaudė - toje kelionėje taip sunegalavo skrandis, kad daugiau kaip dviejų šaukštų košės negalėdavau nuryti", - juokiasi prisiminęs tuos laikus R.Girkus.

O Z.Girkienė įsiterpė - nesuprasi, juokais ar rimtai: "Jei vyras ar žmona be savo antrosios pusės iškeliauja, nežinia su kuo gali ir parkeliauti."

Su Girkais susipažinau praėjusią vasarą, kai mėnesį irklavome valtimis Nerimi iš Baltarusijos į Kauną. Ant Neries kranto Baltarusijos Kameno kaime Zita ir Romualdas mikliai sunarstė iš gabalėlių savo senutėlę, tačiau vis dar puikiai atrodančią baidarę, sėdo į ją ir nusiyrė.

Skirtingai negu daugelis šios kelionės dalyvių, septintą dešimtį įpusėję Girkai ne tik įveikė visą pusės tūkstančio kilometrų maršrutą nuo Kameno iki Kauno, bet ir perplaukė Vileikos marias, o jos gerokai platesnės negu kauniškės.

Žuvinto "džiunglėse"

Zita ir Romualdas išmaišė daug Lietuvos vandenų. 1972 metais jiems po ilgų pastangų pavyko nusipirkti vokišką baidarę - tuo metu tai atrodė kone stebuklas. Palyginti su išgirtosiomis rusiškomis baidarėmis "Taimen", Girkų RZET lengvesnė, nes jos brezentas užtemptas ne ant metalinio, o ant medinio karkaso, ji manevringesnė.

Išbandė šį laivą plaukdami Dubysa. Vėliau - Šalčios, Širvintos, Merkio, Ašvos, Visinčios, Vilnios ir daug kitų upių, Molėtų, Veisiejų ežerynai. "Plaukdami Širvinta aptikome ištisus šlaitus žemuogių - jas ir dabar sapnuoju", - sako Z.Girkienė.

Nerimi Girkai plaukė ne kartą. Antai iš Kameno į Kauną buvo nuplaukę ir prieš 35 metus drauge su sūnumi Vaidotu. Jis tada buvo dar mažas.

Labiausiai įsiminė sunkios kelionės. "Kartą plaukėme Bambenos upe, kuri įteka į Žuvinto ežerą. Joje daugybė nendrynų. Iš pradžių buvo romantiška, įdomu, po to pametėme iš akių savo draugus Rimą Žvirblį su žmona. Plaukiam plaukiam, aplink - vien nendrės. Supratom, jog paklydome. Netrukus nendrynai taip sutankėjo, jog tapo nebeįmanoma irkluoti. Pradėjau stumtis kartimi, ji triokšt, ir mes atsidūrėme vandenyje. Tada Zita supanikavo", - prisiminė Romualdas.

Vargais negalais išsikapanojusius į Žuvinto ežerą turistus pastebėjo tuometinis Žuvinto valstybinio rezervato direktorius Vytautas Nedzinskas. "Atlėkė pamanęs, jog mes brakonieriai, ir nustebo, kaip radome kelią. Net nenubaudė", - džiaugėsi keliautojai.

Marčios krikštas

Ponia Zita ir dabar suvirpa prisiminusi vieną ją išgąsdinusią dieną. "Tada plaukiojome Platelių ežere. Įsikūrėme stovyklavietėje, pernakvojome. Rytą Romas, kaip visada, šoko į ežerą išsimaudyti ir nuplaukė. Laukiu, o jo vis nėra. Pavalgiau viena pusryčius, pietus, jau ir vakarienės metas atėjo - tik tada jis partraukė, ir visai iš kitos ežero pusės. Maniau, nebeturiu jau vyro, nuskendo".

"Buvo taip: nusiyriau į salą, o kai prireikė grįžti - vėjas pasisuko iš tos pusės, nebevalioju. Tad teko iš tos salos nuplaukti pavėjui į kitą ežero pusę, o iš ten pareiti buvo toli", - paaiškino R.Girkus, meiliai žvelgdamas į savo žmoną.

Panašiai jiems įvyko ir poilsiaujant Baluošo ežere. Tiesa, tada plaukė ne baidare, o kateriu. "Buvo karšta, laivo kapitonas pasiūlė - išsimaudykim, ir išjungė variklį. Aš tuoj pūkšt į ežerą. O kateris iš inercijos dar plaukė - tik tolsta, tolsta nuo manęs... Vos vos jį pasiekiau", - pasakojo R.Girkus.

"Per 44 metus, kai mes kartu, dar nė karto nebuvo, jog atostogas praleistume atskirai", - pasididžiavo Z.Girkienė. "Pripranti prie artimiausio žmogaus ir kai jo nėra - nesmagi ir kelionė", - pritarė jos vyras.

Latvijoje Girkams su sūnumi plaukiant Dauguvos upe, ūmai baidarė įstrigo. Pasirodo, jie pataikė ant vandenyje stūksančio didelio akmens. "Srovė stipri, išlipti ir atsistumti baisu - upė plati, gili. Vis dėlto šiaip taip nusikrapštėme", - pasakojo R.Girkus.

Kai sūnus užaugo ir vedė, Girkai marčią išbandė vandens žygyje. "Tuoj po vestuvių išplaukėme Šalčios upe. Buvo gegužės pirmoji, šilta. Tačiau vos išplaukėme, staiga atšalo, pradėjo snigti. Marti pašiurpo, juo labiau kad nebuvo pasiėmusi pirštinių. Tačiau krikštą išlaikė puikiai", - gyrė sūnaus žmoną pašnekovai.

Kaune įsikūrusiame Aerogeodezijos institute jau daug metų besidarbuojantis kartografas R.Girkus neretai dalyvaudavo ekspedicijose po Latviją, Baltarusiją, Kaliningrado sritį. "Dažną vasarą tekdavo praleisti ne Lietuvoje. Keliaudavome dažniausiai su Zita", - prisimena Romualdas. Jo žmona - taip pat kartografė, dirbo tame pačiame institute.

Žemėlapiai, ypač senoviniai, yra ne tik R.Girkaus darbas, bet ir pomėgis, šis žemėlapių specialistas apie juos gali pasakoti ištisas valandas. Išsamių, puikių, neretai skirtų tik tarnybiniam naudojimui, žemėlapių kartografai Zita ir Romualdas turėdavo visose kelionėse, o tai sovietmečiu buvo pasiekiama nedaugeliui. Ne vienas keliautojas jiems to pavydėjo. Tačiau R.Girkus tvirtina, jog geras žemėlapis ne visada išgelbsti.

"Kartą plaukėme Aitros upe paskui draugų baidares. Priplaukėme didelę salą. Draugų laivai pasuko palei vieną jos krantą, mes - palei kitą. Irkluojam irkluojam, o draugų kaip nėra, taip nėra. Supratome, jog išsiskyrėme", - pasakojo Girkai.

Anot Romualdo, ne mažiau svarbu nei geras žemėlapis - gerai orientuotis tiek jame, tiek aplinkoje. "Gera orientacija yra Dievo dovana. Štai mano Zita turi geresnį biologinį kompasą negu aš, o mūsų vyriausiojo sūnaus nepaklaidintum jokiame miške", - gyrė brangiausius žmones R.Girkus.

Mados ateina ir praeina

Zita ir Romualdas keliauja ne tik per atostogas, bet ir dažną savaitgalį. "Sutariam su draugais, o jei jie negali - tik dviese traukiame prie kurios nors upės ar ežero. Anksčiau tai būdavo savotiškas sportas - nusiirdavome per dieną po 20 ir daugiau kilometrų, o dabar norisi ne toliau nuplaukti, o daugiau pamatyti", - dėstė Romualdas.

O Vakaruose būti tenka dažnai? "Ne. Mūsų sūnūs aplankė jau nemažai šalių, o mudu su Zita tokio poreikio nejaučiame, mums Lietuva gražiausia. Be to, nesinori Vakaruose pasijusti žemesniam", - neslėpė R.Girkus ir pridūrė, jog, jo manymu, dabartinės kelionės po tolimas šalis tėra mada, o ji, kaip ir visos mados, ateina ir praeina.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami