Pusiaužiemį leidžiasi lankyti barsuko

Goda AMBRAZAS g.ambrazas@lzinios.lt 2014-01-24 06:00
Goda AMBRAZAS
g.ambrazas@lzinios.lt
2014-01-24 06:00
Ir pėsčiomis, ir slidėmis žygeiviai traukia vaizdingomis Kurtuvėnų regioninio parko apylinkėmis.
"Aukuro" klubo archyvo nuotrauka
Šeš­ta­die­nį, sau­sio 25-ąją, mi­ni­mas pu­siau­žie­mis. Ta pro­ga Šiau­lių gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos klu­bas "Au­ku­ras" bei Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja ren­gia žy­gį po Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko Pa­ge­lu­vio eže­ry­ną, kur įsi­kū­ru­si bar­su­kų ko­lo­ni­ja.

Sa­ko­ma, kad per pu­siau­žie­mį bar­su­kas pa­bun­da iš mie­go ir iš­len­da iš olos ap­si­dai­ry­ti. Jei­gu bar­su­kas jau pa­bu­dęs ir pri­pė­da­vęs prie sa­vo ur­vo - žie­ma bus trum­pa, jei ne - il­ga. Kaip pa­sa­ko­jo "Au­ku­ro" klu­bo va­do­vas Da­rius Ra­man­čio­nis, pu­siau­žie­mio žy­gis šiau­lie­čiams yra tra­di­ci­nis, jau ne vie­nus me­tus jie, ne­pai­sy­da­mi oro, su­si­ren­ka į bend­rą ke­lio­nę po vaiz­din­gas Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko apy­lin­kes. "Šie­met pa­si­se­kė - kaip tik šeš­ta­die­nį mi­ni­mas pu­siau­žie­mis, tad žy­gio ne­rei­kia nu­kel­ti į ar­ti­miau­sią sa­vait­ga­lį. Prie Šiau­lių tu­ri­me uni­ka­lų Pa­ge­lu­vio eže­ry­ną, pla­nuo­ja­me, kad per tris va­lan­das apei­si­me de­šimt eže­rų", - pa­sa­ko­jo D.Ra­man­čio­nis.

Pa­sak "Au­ku­ro" va­do­vo, ša­lia vie­no jų - Bar­su­ky­no eže­ro - įsi­kū­ru­si vie­na di­des­nių bar­su­kų ko­lo­ni­jų. Jau pen­ke­rius me­tus šiau­lie­čiai vi­dur­žie­mį di­de­liu bū­riu trau­kia pa­žiū­rė­ti, kaip el­gia­si šie gy­vū­nai, ir nu­spė­ti, ko­kia bus li­ku­si žie­mos da­lis. Su­si­rin­ki­mo vie­ta - Ge­lu­vos eže­ro pa­plū­di­mys, to­liau marš­ru­tas drie­kia­si itin vaiz­din­go­mis vie­to­mis: Šer­mukš­ny­no, Rau­do­niu­ko pa­eže­rė­mis, Bar­su­ky­no ozu, Du­bu­ko ir Šir­vos eže­rų pa­kran­tė­mis, link se­niau­sio re­gio­ni­nia­me Kur­tu­vė­nų par­ke Žui­kiš­kės ąžuo­lo, į Bi­jo­tės, Juo­da­že­rio ir ki­tas vaiz­din­gas vie­tas.

"Mū­sų žy­gei­vių šal­tis ne­gąs­di­na. Vie­nais me­tais šiuo marš­ru­tu ėjo­me spau­džiant dvi­de­šimt tri­jų laips­nių šal­tu­kui, o su­si­rin­ko apie šim­tą žmo­nių. Kaip sa­ko­ma, nė­ra blo­go oro, yra tik ne­tin­ka­ma ap­ran­ga. Žy­gei­viai pa­ty­rę ir ži­no, kaip tin­ka­mai reng­tis, kad ne­su­šal­tų. Be to, vi­sa­da tu­ri­me ar­ba­tos ter­mo­suo­se, jos taip pat pa­si­šil­do­me trum­pam su­sto­ję", - ge­rai nu­si­tei­kęs dės­tė žy­gio or­ga­ni­za­to­rius. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris kiek tem­do džiu­gų įvy­kį, - šie­met iš­kri­to ma­žo­kai snie­go. Žy­gei­viai mie­lai sto­ja ant sli­džių ir jo­mis marš­ru­tą įvei­kia leng­viau nei pės­čio­mis.

D.Ra­ma­čio­nis sa­kė, kad pa­vel­do­sau­gos ir gam­to­sau­gos klu­bas "Au­ku­ras" skai­čiuo­ja jau dvi­de­šimt pen­ke­rius gy­va­vi­mo me­tus. "Mū­sų veik­la su­si­ju­si su eko­lo­gi­ja, sa­viš­vie­ta, kraš­to pa­ži­ni­mu, kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų įpras­mi­ni­mu. Esa­me įgy­ven­di­nę ne­ma­žai įvai­rių pro­jek­tų, ren­gia­me ka­len­do­ri­nes šven­tes, įvai­rius žy­gius, tal­kas, par­odas, kon­fe­ren­ci­jas, pa­skai­tas. Mū­sų veik­la - švie­čia­mo­ji", - tei­gė klu­bo va­do­vas. Ru­de­nį, per Bal­tų vie­ny­bės die­ną, klu­bas ren­gia ir koor­di­nuo­ja uni­ka­lią pi­lia­kal­nių są­šau­ką per Lie­tu­vą, Lat­vi­ją ir Len­ki­ją. "Per­nai, rug­sė­jo 22 die­ną, į są­šau­ką bu­vo įtrauk­ti šim­tas iš­li­ku­sių pro­tė­vių pi­lia­kal­nių, ant ku­rių su­si­rin­kę žmo­nės de­gė lau­žus ir taip da­vė ženk­lą vie­ni ki­tiems, kaip kad se­no­vė­je da­ry­da­vo gi­mi­nin­gos bal­tų gen­tys", - pri­si­mi­nė D.Ra­ma­čio­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami