Reabilitacijai po egzaminų studentai renkasi užsienio „sanatorijas“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-02 12:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-02 12:30
Viena iš pramogų - naktinis kruizas laivu ir diskoteka jame. Organizatorių nuotraukos
Nors kar­tais eg­za­mi­nai va­di­na­mi šven­te, ko ge­ro, dau­ge­lis abi­tu­rien­tų ar stu­den­tų, jei tik ga­lė­tų rink­tis, mie­lai ap­siei­tų ir be to­kių „links­my­bių“. Iš­gy­ve­nę eg­za­mi­nus, jau­ni žmo­nės kaip tik šiuo me­tu ieš­ko pa­ti­ki­miau­sių rea­bi­li­ta­ci­jos bū­dų, o tiks­liau – kaip at­sig­rieb­ti už prie kny­gų pra­ry­mo­tas die­nas ir nak­tis.

Vie­na al­ter­na­ty­vų – il­ges­nė ar trum­pes­nė iš­vy­ka į už­sie­nį, kur pa­tir­tą stre­są ir nuo­var­gį it ran­ka nu­ima sve­ti­mų kraš­tų įspū­džiai ir, jei ke­liau­ja­ma su kom­pa­ni­ja, dar ir ge­ras lai­kas su bend­raam­žiais, bend­ra­min­čiais! Juk po eg­za­mi­nų jau­niems žmo­nėms pri­klau­so šis tas dau­giau nei vien at­os­to­gos pas mo­čiu­tę kai­me?

„Jei prieš me­tus jau­ni­mo at­os­to­gas iš­kart po eg­za­mi­nų ste­bė­jo­me kaip ryš­kė­jan­čią ten­den­ci­ją, tai šie­met to­kias ke­lio­nes jau va­di­na­me abi­tu­rien­tų, stu­den­tų tra­di­ci­ja, - apie su­si­for­ma­vu­sią nau­ją ke­liau­to­jų gru­pę pa­sa­ko­jo tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė. – Mū­sų duo­me­ni­mis, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, šie­met va­sa­ros pra­džio­je už­sie­ny­je be­siil­sin­čio, sėk­min­gai iš­lai­ky­tus eg­za­mi­nus šven­čian­čio jau­ni­mo pa­dau­gė­jo apie 15 pro­cen­tų. To­kioms at­os­to­goms po­pu­lia­riau­sios ša­lys - Tur­ki­ja, Bul­ga­ri­ja, Grai­ki­jos ar­ba Is­pa­ni­jos sa­los. Poil­sio truk­mė įvai­ri – nuo ke­lių die­nų iki sa­vai­tės ar dvie­jų“.

Jau­ni­mui di­džiau­sios įta­kos kon­kre­čios ša­lies pa­si­rin­ki­mui bei at­os­to­gų truk­mei tu­ri pra­mo­gų asor­ti­men­tas ir kai­na. „Na­tū­ra­lu, jog dau­gu­ma abi­tu­rien­tų, o daž­nai ir stu­den­tai, pi­ni­gų pa­tys ne­už­si­dir­ba, jų ski­ria ar bent ke­lio­nei pri­de­da tė­vai, to­dėl kai­nos kri­te­ri­jus – vie­nas svar­biau­sių. Ir tai yra vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rių pa­si­ren­ka­mas iš anks­to su­da­ry­tas ke­lio­nės pa­ke­tas, ku­ris ga­ran­tuo­ja apib­rėž­tas iš­lai­das, kai tuo tar­pu ke­liau­jant sa­va­ran­kiš­kai jas prog­no­zuo­ti su­nkiau“, - sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė.

Tuo tar­pu šie­met abi­tū­ros eg­za­mi­nus sėk­min­gai iš­lai­kiu­siam sū­nui Gab­rie­liui ke­lio­nę į Grai­ki­ją, Kre­tos sa­lą, pa­do­va­no­jęs eko­no­mis­tas Ka­ro­lis Bu­tri­mas sa­kė, jog dėl par­ink­to ke­lio­nės ti­po „vis­kas įskai­čiuo­ta“ jis jau­čia­si iš­lei­džian­tis vai­ką į už­sie­nį su drau­gu bend­ra­moks­liu daug ra­miau: „E­su gir­dė­jęs is­to­ri­ją, kaip iki Če­ki­jos nu­ke­lia­vę ir jo­je at­os­to­gau­ti ke­ti­nę jau­nuo­liai per tris die­nas iš­lei­do ko­ne vi­sus tu­rė­tus pi­ni­gus, o jau kai su­sizg­ri­bo ir pa­sis­kai­čia­vo li­ku­sius, jų te­bu­vo li­kę vos dviem mė­sai­niams per die­ną. Nu­ma­ty­da­mas pa­na­šų ga­li­mą sū­naus at­os­to­gų sce­na­ri­jų, no­rė­jau nuo to ap­sid­raus­ti: Gab­rie­liui vi­sa­da bus pa­deng­tas prog­ra­mos „vis­kas įskai­čiuo­ta“ sta­las, o at­ga­li­nis bi­lie­tas – įdė­tas į ki­še­nę“.

Ži­no­ma, abi­tu­rien­tams, stu­den­tams ne ma­žiau nei kai­na svar­bu pra­mo­gos, t. y. ką kon­kre­čiai ga­li­ma veik­ti ku­ror­te. Mat jei, pvz., šei­mos su vai­kais ieš­ko kom­for­to, tai jau­ni­mui už pa­to­gią lo­vą yra žy­miai svar­biau tai, kad ke­lio­nė­je bū­tų įdo­mu.

Ko­mu­ni­ka­ci­ją Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te stu­di­juo­jan­ti Kris­ti­na Su­šins­ky­tė, šie­met įvei­ku­si jau tre­čią kur­są, poil­sį lie­tu­viš­ka­me pa­jū­ry­je į at­os­to­gas Tur­ki­jo­je, Bod­ru­me, iš­mai­nė ir dėl ku­ror­to po­pu­lia­ru­mo: „Juk kai no­ri links­min­tis, šok­ti, ko­jos pa­čios kil­no­ja­si ne ten, kur esi šo­kių aikš­te­lė­je dvie­se, o kur vie­nu rit­mu links­mi­na­si mi­nia ir tie­siog trauk­te įtrau­kia į veiks­mą. Bod­ru­me at­os­to­ga­vo­me su drau­ge. Su­si­pa­ži­no­me su dau­gy­be žmo­nių iš vi­so pa­sau­lio. Bu­vo sma­gu at­si­dur­ti lais­vo­je, pa­čių įvai­riau­sių, įdo­miau­sių žmo­nių pil­no­je ap­lin­ko­je. La­bai links­ma ir Bod­ru­mo ku­ror­to prie­plau­ko­je – dar nie­kur ne­ma­čiau tiek daug res­to­ra­nų, ka­vi­nių, ba­rų“, - at­os­to­gų pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si tre­čia­kur­sė.

Į užsienį vykstančio jaunimo tikslas - kad būtų įdomu.

Jau­ni­mo tar­pe va­sa­ros at­os­to­goms itin pa­mėg­ti nie­kuo­met ne­mie­gan­čiais mies­tais jau ne vie­ne­rius me­tus ti­tu­luo­ja­mi Tur­ki­jos Bod­ru­mo, An­ta­li­jos ir Mar­ma­rio ku­ror­tai. Juo­se vyks­ta ge­riau­si va­ka­rė­liai, o klu­bų sce­no­se pa­si­ro­do aukš­čiau­sio ly­gio at­li­kė­jai ir DJ. Pa­vyz­džiui, Mar­ma­ris gar­sė­ja ba­rų gat­ve, ku­rio­je klu­bus ga­li­ma rink­tis pa­gal mu­zi­ki­nį sko­nį. Itin ener­gin­gas ku­ror­tas - Bod­ru­mo mies­tas. Ja­me res­to­ra­nai, ba­rai, nak­ti­niai klu­bai, ka­vi­nės lan­ky­to­jų lau­kia vi­są nak­tį. Kiek­vie­no nak­ti­nė­to­jo sva­jo­nė - Bod­ru­mo Cum­hu­riyet gat­vė, dar va­di­na­ma „Bars­treet“. Bod­ru­me re­ko­men­duo­ja­ma už­suk­ti ir į vie­ną di­džiau­sių Eu­ro­pos dis­ko­te­kų „Ha­li­kar­na­sas“.

Ak­ty­viems ir ieš­kan­tiems aš­tres­nių po­jū­čių siū­lo­mas plau­ki­mas plaus­tais – lei­džia­ma­si srau­nia kal­nų upe, taip pat pa­si­va­ži­nė­ji­mas vi­su­rei­giais per kal­nus, iš­ky­la lai­vu ir ki­tos pra­mo­gos. „Pa­vyz­džiui, bū­tent jau­niems žmo­nėms skir­ta pra­mo­ga – plau­ki­mas jach­ta nak­tį, su jo­je vei­kian­čia dis­ko­te­ka. Nak­ti­niai 4 va­lan­dų tu­rai vyk­do­mi iš An­ta­li­jos – jach­ta iš Če­le­bi uos­to iš­plau­kia 22 va­lan­dą, - pa­sa­ko­jo „Tez Tour“ at­sto­vė. – Lai­vas plau­kia pa­lei ži­bu­riais apš­vies­tos Ala­ni­jos pa­kran­tę, o in­ka­rą iš­me­tus į kran­tą, lau­kia sma­gi dis­ko­te­ka ir di­džė­jai“.

„Tė­vai dėl sa­vo vai­kų ga­li bū­ti ra­mūs – ku­ror­tuo­se ypa­tin­gai žiū­ri­ma tvar­kos, sau­gu­mo. Dar pri­si­de­da ir as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė – į už­sie­nį su bend­raam­žiais iš­vy­kę jau­nuo­liai yra vie­ni, tad au­to­ma­tiš­kai tam­pa par­ei­gin­ges­ni, o grįž­ta pa­sa­va­ran­kiš­kė­ję“, - ti­ki­no I. Aukš­tuo­ly­tė.

Dėl kiek ma­žes­nių iš­lai­dų – ir pa­čios ke­lio­nės, ir kai­nų jau nu­vy­kus į ku­ror­tą – tarp jau­ni­mo kryp­čių vie­na po­pu­lia­riau­sių yra Bul­ga­ri­ja. Jos pra­mo­gų sos­ti­ne lai­ko­mas Auk­si­nių ko­pų ku­ror­tas. Skry­dis į šį ku­ror­tą trum­pas, vos 2,5 va­lan­dos, skry­džiai daž­ni, tad su vi­sa kom­pa­ni­ja ga­li­ma su­sior­ga­ni­zuo­ti ke­lio­nę į Bul­ga­ri­ją ir sa­vait­ga­liui – mai­ti­ni­mu bei vieš­bu­čiu pa­si­rū­pins ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius, o įši­lu­sią jū­rą, sau­lę ir dis­ko­te­kas iki ry­to ga­ran­tuo­ja pa­ti ša­lis.

„Poil­siau­to­jų iš ki­tų ša­lių kon­teks­te tu­ris­tai iš Lie­tu­vos iš­sis­ki­ria žin­gei­du­mu, lie­tu­vis ne­no­ri su­grįž­ti na­mo kaž­ko nau­ja ne­pa­ma­tęs, ne­pa­ty­ręs, ne­pa­ra­ga­vęs, o ke­liau­jan­čiam jau­ni­mui tai dar ak­tua­liau, nes jam ke­lio­nės – aki­ra­čio plė­ti­mo, pa­sau­lio pa­ži­ni­mo prie­mo­nė, - sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė. - Dėl gau­saus an­ti­ki­nio pa­vel­do, dau­gy­bė jau­nuo­lių iš­ti­so­mis kom­pa­ni­jo­mis trau­kia į Grai­ki­jos bei Is­pa­ni­jos sa­las. Jo­se ran­da ne tik įši­lu­sią jū­rą ir orą, bet ir ga­li pa­ke­liau­ti iš­si­nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu“.

Jau­ni­mo ke­lio­nėms dvie­se ar su dar di­des­ne kom­pa­ni­ja įta­kos tu­ri ir no­ras da­lin­tis su bend­ra­min­čiais – juk tuo­met ke­lio­nės įspū­džiai, at­ra­di­mai tam­pa ke­le­rio­pai stip­res­ni.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami