Redakcijos paštas. Kalėdos vokiškai

Lina EVER 2015-12-25 07:50
Lina EVER
2015-12-25 07:50
Asmeninio albumo nuotraukos
Tuo me­tu, kai mes Lie­tu­vo­je, su­si­rin­kus vi­sai šei­mai, sė­da­me prie Kū­čioms nu­krau­to sta­lo, ra­gau­ja­me ne­sus­kai­čiuo­ja­mų sil­kių, gry­bų, žu­vies pa­tie­ka­lų, kai ge­ria­me ki­sie­lių ir val­gom kū­čiu­kus bei lau­kia­me at­ei­nan­čio Ka­lė­dų se­nio, vo­kie­čiai puo­šia eg­lu­tę, tvar­ko na­mus ir va­ka­re ver­da pie­niš­kas Vie­nos deš­re­les, prie ku­rių įsi­dės bul­vių sa­lo­tų.

Kiek­vie­na šei­mi­nin­kė tu­ri sa­vo sa­lo­tų re­cep­tą, o jei jo ne­tu­ri, par­duo­tu­vių len­ty­nos lūž­ta nuo pa­siū­los. Deš­re­lėms pa­šil­dy­ti daug lai­ko taip pat ne­rei­kia.

Pa­grin­di­nė vo­kie­čių šei­mos šven­tė yra Ka­lė­dos. Daž­nai šei­ma, su­si­rin­ku­si Kū­čių va­ka­rą ne sė­di prie sta­lo, bet su­si­bū­ru­si vir­tu­vė­je ruo­šia­si šven­ti­niams Ka­lė­dų pie­tums. Vie­nas ma­ri­nuo­ja žą­sį (tai pats po­pu­lia­riau­sias pa­tie­ka­las), ki­tas pjaus­to rau­do­nuo­sius ko­pūs­tus, tre­čias ruo­šia sa­lo­tas ar ver­da bul­ves, kad vė­liau iš jų su­lip­dy­tų bul­vi­nius ku­ku­lius, sko­niu pri­me­nan­čius mū­sų ce­pe­li­nų teš­lą. Kū­čios vo­kie­čiams – tai tik pa­si­ruo­ši­mas Ka­lė­doms, di­džiai me­tų šven­tei. Po vi­sų par­uo­šia­mų­jų dar­bų ti­kin­tie­ji ei­na į nak­ti­nes mi­šias baž­ny­čio­je. Įdo­mu ir tai, kad nors na­mai vi­są Ad­ven­to lai­ko­tar­pį ži­ba lem­pu­tė­mis, žva­ku­tė­mis ir įvai­riais pa­puo­ši­mais, eg­lę vo­kie­čiai daž­niau­siai puo­šia iš­skir­ti­nai Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se ir lai­ko ją iki Tri­jų ka­ra­lių. Tai­gi ga­li­ma sa­ky­ti, kad Šven­to va­ka­ro (vo­kiš­kai Kū­čios va­di­na­mos Hei­li­ge Abend – šven­tas va­ka­ras) pa­grin­di­nis ak­cen­tas – eg­lės įžie­bi­mas.

Ant vo­kie­čių Ka­lė­dų sta­lo vi­sa­da yra vie­tos ir sal­dė­siams – im­bie­ri­niams sau­sai­nu­kams ar me­duo­liams, py­ra­gui su džio­vin­tais vai­siais, mar­ci­pa­ni­niams sal­dai­niams, rie­šu­tams. Tra­di­ci­nis vo­kiš­kas karš­tas vy­nas daž­niau ge­ria­mas ka­lė­di­nė­se mu­gė­se nei prie šei­mos Ka­lė­dų sta­lo, nors šie­met gruo­dį, tem­pe­ra­tū­rai ne­kren­tant že­miau 10 laips­nių, mu­gė­se ta­po po­pu­lia­res­nis alus nei karš­tas vy­nas, šil­dan­tis pirš­tus ir šir­dis.

Ka­lė­dų se­ne­lis pas vai­kus Vo­kie­ti­jo­je at­ei­na du­kart. Pir­mą kar­tą, gruo­džio 6 die­ną at­ei­na Ni­ko­lau­sas ir į ba­tus nak­tį vai­kams įde­da smul­kių do­va­nė­lių, sal­du­my­nų. O ti­kra­sis Ka­lė­dų se­nis at­ei­na Ka­lė­dų nak­tį. Tai­gi prie Ka­lė­dų sta­lo šei­ma sė­da jau iš­si­vy­nio­ję do­va­nas. Vie­ni jas per­ka po 10 eu­rų, ki­ti iš­lei­džia ir iki 30. Ta­čiau Ber­ly­ne vis tik la­biau ver­ti­na­mas kū­ry­biš­ku­mas, nei do­va­nos kai­na.

Ber­ly­nas tur­būt ge­riau­sia vie­ta, jei­gu esat per šven­tes vie­nas, nes ja­me nie­kuo­met ne­si­jau­si­te vie­ni­šas. Net ir Kū­čių va­ka­rą ga­li­ma ras­ti pa­čių įvai­riau­sių ren­gi­nių, fil­mų per­žiū­rų, kon­cer­tų, dau­ge­lis res­to­ra­nų ir ba­rų dir­ba kaip dir­bę, iki vė­lu­mos vei­kia di­džiau­si Ka­lė­dų tur­gūs, o va­ka­re vyks­ta dau­ge­lis re­li­gi­nės mu­zi­kos kon­cer­tų. Tiems, kas ne­drįs­ta užei­ti į baž­ny­čią, mi­šios vyks­ta ne­ti­kė­čiau­sio­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, cen­tri­nė­je trau­ki­nių sto­ty­je, kur kon­cer­tuo­ja net ke­li cho­rai. Ka­lė­dų die­ną ren­gi­nių ma­žiau, bet va­ka­re mies­tas su­ūžia kaip su­ju­din­tas avi­lys. Nes net ir po šei­my­ni­nės va­ka­rie­nės vi­si pa­si­pi­la į gat­ves, ba­rus, nak­ti­nius klu­bus. Mies­to trans­por­tas va­ži­nė­ja vi­są nak­tį ir nak­ti­nė­to­jai ne­tu­ri prob­le­mų iš­vyk­ti na­mo tik ta­da, kai jė­gos ap­lei­džia.

Bet Ka­lė­dų tur­gūs, džiu­gi­nę vi­są Ad­ven­to lai­ko­tar­pį, už­ve­ria du­ris ir pra­de­da­mos nu­rin­ki­nė­ti de­ko­ra­ci­jos. Ber­ly­nas pra­de­da ruo­štis Nau­jie­siems, kai į mies­tą plūs­tels pra­mo­gau­jan­čių tu­ris­tų ban­ga. Nes Ber­ly­nas iki šiol iš­lie­ka vie­nas po­pu­lia­riau­sių trau­kos cen­trų su­tik­ti Nau­juo­sius. Vi­sų pir­ma, čia, prie Bran­der­bur­go var­tų, vyks­ta di­džiau­sias Eu­ro­po­je va­ka­rė­lis po at­vi­ru dan­gu­mi. Dvie­jų ki­lo­me­trų il­gio gat­vė nu­sta­ty­ta kios­kais su alu­mi, vy­nu, deš­ro­mis, keps­niais, kok­tei­liais, su įjung­to­mis ka­ru­se­lė­mis, cu­kraus va­tos pre­kys­ta­liais ir di­džiu­liu apž­val­gos ra­tu, su gau­sy­be ekra­nų ir gar­so ko­lo­nė­lių, kad mu­zi­ka skam­bė­tų vi­sur, ir su di­džiu­le sce­na prie pa­čių Bran­der­bur­go var­tų, ku­rio­je nau­ja­me­tę nak­tį pa­si­ro­do žy­mios gru­pės ir di­džė­jai. Tiems, kas ne­no­ri šal­ti lau­ke dėl vie­nų efek­tin­giau­sių Eu­ro­po­je fe­jer­ver­kų, mies­te vyks­ta dar apie du tūks­tan­čius įvai­rių va­ka­rė­lių, ne­skai­čiuo­jant tų, ku­rie tie­siog vyks­ta gat­vė­se. Ber­ly­nas nie­ka­da ne­mie­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami