Roma moko džiaugtis gyvenimu

Inga BAGA 2014-09-05 06:00
Inga BAGA
2014-09-05 06:00
Angelų tiltu – į Šv. Angelo pilį. Asmeninio albumo nuotraukos
Pra­mir­gė­jus va­sa­rai pri­si­me­na­me, ko­kių ma­lo­nu­mų ji mums su­tei­kė. Vie­nas di­džiau­sių – ke­lio­nės. Šie­met vėl pa­si­rin­kau vyk­ti į ša­lį, ku­rios kul­tū­ros klo­dai – ne­iš­se­mia­mi, ku­rio­je pa­bu­vus no­ri­si kuo il­giau iš­sau­go­ti mo­kė­ji­mą džiaug­tis gy­ve­ni­mu, to­kį bū­din­gą ita­lams.

Šie­met per at­os­to­gas po­rai sa­vai­čių pa­trau­kiau į Ro­mą. Ne vel­tui sa­ko­ma, kad į šį mies­tą ve­da vi­si pa­sau­lio ke­liai. Net ir ne pir­mą kar­tą ten lan­kan­tis no­ri­si iš­nau­do­ti kiek­vie­ną mi­nu­tę bei pa­si­ner­ti į gi­liuo­sius is­to­ri­jos, me­no šal­ti­nius.

Ro­mo­je ap­sis­to­jau ne­di­de­lia­me kam­ba­ry­je. Bu­to šei­mi­nin­kas, iš­gir­dęs, kaip kal­bu ita­liš­kai, net pa­da­rė ne­blo­gą nuo­lai­dą. Tik su­pra­tau, kad nak­ti­mis čia kan­kins triukš­mas, nes ne­to­lie­se yra jud­ri gat­vė. Ką da­ry­si – jei gy­ve­ni se­na­mies­ty­je, ne­no­rėk ra­my­bės. Už­tat vis­kas ga­na ar­ti: per ke­lio­li­ka mi­nu­čių ga­li­ma pės­čio­mis pa­siek­ti Ko­li­zie­jų, ne­to­lie­se - La­te­ra­no Šv. Jo­no ba­zi­li­ka, vie­nas svar­biau­sių krikš­čio­ny­bės komp­lek­sų. Iš anks­to nu­spren­džiau pa­stu­di­juo­ti ją nuo­dug­niau, kaip ir ki­tas vie­tas, ku­rioms anks­čiau vis trūk­da­vo lai­ko. Tik Ro­mo­je tai pa­da­ry­ti su­nku, nes pa­siū­la - di­džiu­lė, net ne­ži­nai, į ku­rią pu­sę bėg­ti.

Griu­vė­siai atgijo

Vie­ną die­ną ap­lan­kiau is­to­ri­nį ren­gi­nį Au­gus­to fo­ru­mo griu­vė­siuo­se, ku­rie stūk­so ne­to­li bal­to­jo Vik­to­ro Ema­nue­lio mo­nu­men­to. Bu­vo nuo­sta­bu! Fan­tas­tiš­kas pro­jek­ci­jas ant fo­ru­mo sie­nų ly­dė­jo is­to­ri­niai ko­men­ta­rai - juos žiū­ro­vai gir­dė­jo per au­si­nes pa­si­rink­ta kal­ba. Po šio “fil­mo“ vi­sai ki­to­mis aki­mis pa­ma­čiau se­no­jo mies­to ir pa­ties fo­ru­mo struk­tū­rą. Tie griu­vė­siai tar­si at­gi­jo ir ta­po su­vo­kia­mi ne vien kaip ma­sy­vių nuo­lau­žų ar aukš­tų sie­nų sang­rū­da.

Ki­tą die­ną mir­ti­nai nu­vaikš­čio­jau ko­jas - nu­pė­di­nau ne­ži­nia kiek ki­lo­me­trų. Nu­ta­riau pa­si­da­ry­ti tu­rą po svar­biau­sias ba­zi­li­kas. Jau­čiau­si kaip ko­kia pi­lig­ri­mė, o vi­so­se baž­ny­čio­se bu­vo pil­na jau­nų vo­kie­čių su gi­ta­ro­mis. Pra­dė­jau nuo ar­čiau­siai esan­čios Šv. Jo­no baž­ny­čios, pa­skui apė­jau ke­lias Ma­ri­jos ba­zi­li­kas. Bai­giau Fran­ces­co Bor­ro­mi­ni še­dev­ru Na­vo­nos aikš­tė­je – Šv. Ag­nie­tės baž­ny­čia ir kop­ly­tė­le su ma­ža jos kau­ko­le (Ag­nie­tė bu­vo nu­kan­kin­ta vos dvy­li­kos me­te­lių). Bet man Na­vo­na sie­ja­si ir su ki­to­kiais pri­si­mi­ni­mais: su ska­niais le­dais bei ore „ky­ban­čiais“ oran­ži­niais in­dų fo­ku­si­nin­kais – iš­ra­din­gais ap­ga­vi­kais. Net iš­si­vie­piau vėl juos pa­ma­čiu­si. Ir oras pa­si­tai­kė pui­kus – ne karš­čiai, kas Ro­mai vi­sai ne­bū­din­ga. Jei ne triukš­mas nak­tį, bū­tų bu­vę nuo­sta­bu. Ta­čiau Ro­ma nie­ka­da ne­mie­ga – bai­giu su tuo su­si­tai­ky­ti.

Ro­mos Užupis

Vaikš­ti­nė­da­ma su­si­pa­ži­nau su ma­lo­nia len­kai­te iš Var­šu­vos. Sma­gu bend­rau­ti su ar­ti­miau­siais kai­my­nais – ir is­to­ri­ja bend­ra (Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­ka), ir li­ki­mai (so­cia­liz­mas, "eu­ro­piz­mas"). Kal­bė­jo­mės tik ita­liš­kai, nes abie­jų tiks­las toks pat – to­bu­lin­ti ita­lų kal­bos įgū­džius. Kar­tu ap­lan­kė­me Fri­dos Kah­lo par­odą. Ki­tą die­ną va­ka­rie­niau­ti nu­si­ga­vo­me į Tras­te­ve­rę – Ro­mos Užu­pį. Va­sa­rą čia tie­siog knibž­da lan­ky­to­jų, bet kai­nos kiek ma­žes­nės nei cen­tre, ir ap­lin­ka ne­pa­kar­to­ja­ma, la­bai ro­man­tiš­ka. Šil­tuo­ju se­zo­nu į Ro­mą plūs­ta mi­nios žmo­nių, dėl kiek­vie­no lo­pi­nė­lio še­šė­lio mies­te vyks­ta ti­kri pū­nų ka­rai. Prie gat­vės šal­ti­nio ša­lia Ko­li­zie­jaus kas­kart sto­vi tun­tas tu­ris­tų, ban­dan­čių grei­čiau už ki­tus pa­kiš­ti sa­vo in­de­lį po čiau­pu.

Iš pat ry­to iš­va­žia­vu­si į Ti­vo­lį pa­si­ry­žau ap­vaikš­čio­ti dvi vi­las. Vil­la d‘Este par­kui api­bū­din­ti tie­siog trūks­ta žo­džių – tiek fon­ta­nų gy­ve­ni­me ne­bu­vau ma­čiu­si, ne­bent ka­da nors vai­kys­tė­je, kai su tė­vais lan­kiau­si Pe­ter­ho­fe ne­to­li Sankt Pe­ter­bur­go. Džiau­giau­si kaip vai­kas, kad to­kią karš­tą die­ną at­si­dū­riau tarp ža­lu­mos ir fon­ta­nų. Ne­si­no­rė­jo iš­ei­ti, bet dar lau­kė Vil­la Gre­go­ria­na. Ži­no­jau, kad ji mil­ži­niš­ka.

Iš ti­krų­jų tai - di­džiu­lis lau­ki­nės gam­tos par­kas, ku­ria­me yra ke­li pa­sta­tai. Ta­čiau ko­kie ten vaiz­dai! Pra­de­dant kriok­liais, šniokš­čian­čiais į tar­pek­lius, ir bai­giant gro­to­mis bei ant tar­pek­lio kraš­to sto­vin­čia an­ti­ki­ne Ves­tos šven­tyk­la. Vi­sur fo­tog­ra­fa­vau, bet var­gu ar pa­vy­ko "pa­gau­ti" bent da­le­lę tos di­dy­bės. Ke­lio­nė ak­me­nuo­tais par­ko ke­liu­kais, tai ky­lant, tai lei­džian­tis, la­bai pri­mi­nė kal­nų žy­gį.

Va­ka­re Ka­ra­ka­los ter­mų griu­vė­siuo­se, kur ka­dai­se Ma­ria Cal­las dai­na­vo Tu­ran­dot, klau­siau­si ope­ros „Bo­he­ma“. Įdo­mus sce­nog­ra­fo spren­di­mas: ant di­de­lių plokš­čių bu­vo ro­do­mi im­pre­sio­nis­tų pa­veiks­lai ar jų da­lys.

Laip­tais - gi­lyn į senovę

Pasiilgti gardėsiai – itališki kaštainiai.

Ki­tą die­ną jau no­rė­jo­si ra­my­bės. Bet kaip tu, žmo­gau, pa­il­sė­si, kai ap­link tiek įžy­my­bių ir įdo­my­bių! Nu­ėjau į Šv. Pe­tro gran­di­nė­se ba­zi­li­ką, ku­rio­je yra gar­sio­ji Mi­ke­lan­dže­lo skulp­tū­ra "Mo­zė". Ka­dan­gi vie­ną vil­niš­kės Ar­ki­ka­ted­ros ni­šą ir­gi puo­šia to­kio Mo­zės skulp­tū­ra, bu­vo smal­su iš ar­ti pa­ma­ty­ti Mi­ke­lan­dže­lo va­rian­tą – daug įtai­ges­nį ir įspū­din­ges­nį.

Dar vie­na įdo­mi ba­zi­li­ka – Šv. Kle­men­so. Ji tu­ri net sa­vo ar­cheo­lo­gi­jos mu­zie­jų. Tai ke­li is­to­ri­niai pa­sta­tai, iš­ki­lę vie­nas ant ki­to - ant ro­mė­nų na­mų ir pa­go­nių šven­tyk­los pa­sta­ty­tos dvi baž­ny­čios. Kuo gi­liau lei­die­si į rū­sius, tuo ži­les­nę ma­tai se­no­vę. Pri­tren­kia­mai at­ro­do po­že­miuo­se iš­li­ku­sios šven­tyk­los puo­tų pa­ky­los, au­ko­ji­mo al­to­rius ar die­vo Mi­tros sta­tu­lė­lė. Net gal­va su­ka­si pa­gal­vo­jus, kad laip­tais nu­si­lei­di į lai­kus dar prieš Kris­tų. O kai prie­ini ro­mė­niš­ką skers­gat­vį ar vaikš­tai po se­no­vės ro­mė­nų kam­ba­rė­lius, ku­riuo­se vis dar trykš­ta šal­ti­niai, tie­siog oda pa­šiurps­ta. Kuo aukš­čiau, tuo vė­les­ni lai­kai, bet dar vi­du­ram­žiai. Šio­je ba­zi­li­ko­je yra ir me­na­mas šv. Ki­ri­lo ka­pas – to pa­ties, ku­ris su­kū­rė ki­ri­li­cos abė­cė­lę.

Ap­lan­kiu­si baž­ny­čias vėl už­si­ma­niau į gam­tą – nu­va­žia­vau į Bor­ge­zių vi­lą. Ji ti­krai mil­ži­niš­ka, net tu­ri gat­ves trans­por­tui va­ži­nė­ti. Sė­dau į trau­ki­nu­ką, ku­ris per­ve­žė per pa­grin­di­nes par­ko alė­jas. Bu­vo mie­la žiū­rė­ti, kaip žmo­nės lyg ko­kiuo­se pa­veiks­luo­se gu­li­nė­ja ant pie­vu­čių ar­ba irs­to­si val­te­lė­mis po tven­ki­nį. Ta­čiau ma­no tiks­las bu­vo pa­tek­ti į Bor­ge­zių rū­mų ga­le­ri­ją. Ten įlei­džia­ma tik dviem va­lan­doms ir iš anks­to įsi­gi­jus bi­lie­tus. Ga­vau bi­lie­tą ki­tos die­nos ry­tui. Te­ko anks­ti kel­tis, bet ti­krai ver­tė­jo. Me­no ko­lek­ci­jos puo­šme­na – fan­tas­tiš­kos Gia­no Lo­ren­zo Ber­ni­ni skulp­tū­ri­nės kom­po­zi­ci­jos. Ta­čiau be­ne įdo­miau­si bu­vo Ka­ra­va­džo pa­veiks­lai, tiek kar­tų ma­ty­ti įvai­rio­se rep­ro­duk­ci­jo­se.

Ro­ma prie nie­ko nesitaiko

Ke­lios pa­sku­ti­nės die­nos Ro­mo­je pri­mi­nė tam ti­krą kul­tū­ri­nį ma­ra­to­ną. At­ro­do, pa­ga­liau pri­si­jau­ki­nau ši­tą su­dė­tin­gą ir iš pra­džių ne itin drau­giš­ką mies­tą. Pa­ju­tau, kaip rei­kia prie jo pri­si­tai­ky­ti, nes pa­ti Ro­ma nie­ka­da ir prie nie­ko ne­si­tai­ko. Kai pri­pran­ti, ir trans­por­to sis­te­ma ne­atro­do to­kia ne­tvar­kin­ga, ir tu­ris­tų nu­tryp­tas vie­tas pa­ma­tai vi­sai ki­taip, nes ži­nai, ko­kiu me­tu jo­se lan­ky­tis. Pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis tu­ris­ti­nių vie­tų iš­vis ven­giau, ėjau ten, kur mėgs­ta lan­ky­tis vie­ti­niai, nors dau­gu­ma jų rugp­jū­tį at­os­to­gau­ja ir iš­va­žiuo­ja iš mies­to.

Pra­dė­jau nuo Ro­mos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus Di­džių­jų rū­mų (Pa­laz­zo Massimo). Čia su­vež­tos Ro­mo­je ir apy­lin­kė­se ras­tos an­ti­ki­nės skulp­tū­ros, at­kur­ti ro­mė­nų gy­ve­na­mie­ji kam­ba­riai, per­kel­tos fres­kos ir nuo­sta­bios mo­zai­ki­nės grin­dys. Vie­na­me aukš­te jau­tie­si taip, tar­si bū­tum pa­te­kęs į ką tik ar­cheo­lo­gų at­kas­tą dvie­jų tūks­tan­čių me­tų se­nu­mo vi­lą, vaikš­tai po kam­ba­rius, po ku­riuos ka­dai­se vaikš­čio­jo ro­mė­nai tur­tuo­liai. Api­ma ne­pa­kar­to­ja­mas jaus­mas, kai bu­vu­sio­je puo­tų pa­tal­po­je ga­li gė­rė­tis pra­ban­gio­mis fres­ko­mis ir įsi­vaiz­duo­ti čia puo­tau­jan­čius ro­mė­nus.

Koliziejus stebina savo dydžiu.

Vi­sai ne­to­li Ro­mos trau­ki­nių sto­ties yra ki­tas na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus pa­da­li­nys – Diok­le­tia­no ter­mų, ar­ba pir­čių, griu­vė­sių komp­lek­sas. Dau­gu­ma ro­mė­nų ei­da­vo į jas ne tik pra­us­tis, bet ir ap­tar­ti įvai­rių rei­ka­lų. Ter­mos bu­vo iš­ties įspū­din­gos, tu­rė­jo dau­gy­bę di­džiu­lių pa­tal­pų aukš­tais skliau­tais. To­kio aukš­čio, kad vie­ną jų, pa­nau­do­da­mas di­džiu­lį iš­li­ku­sį skliau­tą, Mi­ke­lan­dže­las net bu­vo pa­ver­tęs An­ge­lų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ba­zi­li­ka. Api­ma keis­tas jaus­mas, kai ant bu­vu­sių ter­mų mū­rų iš­vys­ti kry­žių, o vi­du­je at­si­ve­ria Mi­ke­lan­dže­lo pro­jek­tuo­tos erd­vės.

Ta­me komp­lek­se yra ne­pa­keis­tų, tik sto­gu už­deng­tų pir­čių pa­tal­pų. Čia vėl pri­bloš­kia se­no­vės sta­ty­bi­niai už­mo­jai. Ne­tel­pa gal­vo­je, kaip prieš du tūks­tant­me­čius bu­vo įma­no­ma "su­lip­dy­ti" to­kius gi­gan­tus, juk jie te­bes­to­vi iki šiol, nors ir ap­ga­din­ti gam­tos bei žmo­nių. Kad ir kaip iro­niš­ka, dau­gu­mą iš­ki­lių ro­mė­nų pa­sta­tų su­grio­vė... Re­ne­san­sas. Ir ne tik: jau nuo vi­du­ram­žių, ypač ba­ro­ko epo­cho­je, an­ti­ki­nė Ro­ma bu­vo ta­pu­si sta­ty­bi­nių me­džia­gų klon­dai­ku. Tuo­met siau­bin­gai ap­ga­din­tas ir Ro­mos fo­ru­mas. Jo mar­mu­ri­nės da­lys bu­vo be gai­les­čio dras­ko­mos ir ve­ža­mos ten, kur ki­lo nau­ji di­di­kų rū­mai. Yra net toks po­sa­kis - "Ko ne­pa­da­rė bar­ba­rai, pa­da­rė Bar­be­ri­niai" (žo­džių žais­mas su vie­nos kil­min­gos gi­mi­nės pa­var­de).

Kai kur ne­kal­ba­ma itališkai

Pa­sku­ti­nę die­ną dar ap­lė­kiau tas vie­tas, ku­rioms vis trū­ko lai­ko. Nu­ėjau ir prie Tre­vi fon­ta­no, bet da­lis jo skulp­tū­ri­nių kom­po­zi­ci­jų da­bar už­deng­tos – res­tau­ruo­ja­mos. Van­duo iš­vis iš­jung­tas, ne­bė­ra nei spal­vų žais­mo, nei čiur­le­ni­mo, ku­ris bū­da­vo gir­di­mas iš to­li. Ta­čiau pa­ma­čiau dar tris Ka­ra­va­džo pa­veiks­lus pra­ncū­zų Šv. Liud­vi­ko baž­ny­čio­je. XVI am­žiu­je ga­lin­giau­sios ka­ta­li­kiš­kos vals­ty­bės - Pra­ncū­zi­ja, Por­tu­ga­li­ja, Is­pa­ni­ja, Len­ki­ja - nu­si­pir­ko Ro­mo­je jau pa­sta­ty­tas baž­ny­čias, įren­gė, pa­puo­šė pa­gal sa­vo sko­nį ir nau­do­ja­si jo­mis iki šių die­nų. Tų tau­tų kal­bo­mis au­ko­ja­mos ne vien mi­šios. Bu­vo juo­kin­ga ste­bė­ti, kaip prie pra­ncū­zų baž­ny­čios pu­to­jo­si vie­nas ita­las, kad Ro­mo­je ne­ga­li su­siš­ne­kė­ti gim­tą­ja kal­ba, nes to­je šven­to­vė­je su juo kal­bė­ta tik pra­ncū­ziš­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ČIAU ČIAU  78.60.234.212 2014-09-23 21:45:42
Ak, kaip panašu į mano įspūdžius! O maži miesteliai irgi žavūs,kaip Felinio atsiminimaią
0 0  Netinkamas komentaras
Aciu  78.58.151.154 2014-09-14 21:22:26
Puikus, informatyvus straipsnis!
8 0  Netinkamas komentaras
xxx  85.255.110.32 2014-09-08 14:34:58
labai idomus ir informatyvus straipsnis.
5 0  Netinkamas komentaras
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami