Romantiški miestai įsimylėjėliams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-01 09:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-01 09:47
Reuters/Scanpix nuotrauka
Ar­tė­jant šv. Va­len­ti­no die­nai su­nku bū­tų gin­čy­tis, kad pui­ki do­va­na – sa­vait­ga­lio ke­lio­nė į vie­ną iš ro­man­tiš­kiau­sių Eu­ro­pos ar­ba Azi­jos mies­tų. 

Va­sa­rio 14-oji šie­met – kaip tik sek­ma­die­nį. Kas ga­li bū­ti ge­riau nei leis­tis į ne­il­gą nuo­ty­kį ir, pa­bė­gus nuo ru­ti­nos bei rū­pes­čių, ko­ky­biš­kai pa­si­mė­gau­ti vie­nas ki­to drau­gi­ja, bek­lai­džio­jant ne­pa­žįs­ta­mo mies­to gat­vė­mis?

Pen­kis mei­le pul­suo­jan­čius mies­tus šv. Va­len­ti­no die­nai re­ko­men­duo­ja „Skren­du.lt“ at­sto­vė ir ke­lio­nių eks­per­tė Ra­sa Le­vic­kai­tė.

Bar­se­lo­no­je mei­lės spar­nais pa­kil­ki­te į orą!

Ka­ta­lo­ni­jos sos­ti­nė Bar­se­lo­na yra to­kia pat ne­nus­pė­ja­ma kaip ir Vu­džio Ale­no fil­me „Vi­ki, Kris­ti­na, Bar­se­lo­na“ įam­žin­ta mei­lės is­to­ri­ja. Tad tie, ku­rių jaus­mus įkvė­pė ar su­stip­ri­no šis fil­mas, ga­li tie­siog leis­tis ki­no juo­sto­je ve­dan­čiais ke­liais – pa­si­vaikš­čio­ti po Gue­lio par­ką, se­nuo­sius gy­ve­na­muo­sius Bar­se­lo­nos ra­jo­nus ar leis­tis ieš­ko­ti gra­žio­sios Ovie­do sa­los. Gal į ją ga­li­ma pa­tek­ti ir van­de­niu – ne tik lėk­tu­vu, kaip kad tą da­rė fil­mo he­ro­jai?

Es­te­ti­kos mė­gė­jams re­ko­men­duo­ja­ma su­si­ras­ti šo­kan­čius, o va­ka­rais – dar ir apš­vies­tus Mont­juic fon­ta­nus. Ti­kin­tys juos su­ve­du­sio li­ki­mo ga­lia ga­li pa­klai­džio­ti po se­ną­jį Hor­ta la­bi­rin­to par­ką – ar at­ra­si­te vie­nas ki­tą ža­liuo­jan­čių gy­vat­vo­rių raiz­gy­nė­je? Sau­lė­ly­džiais bei An­to­nio Gau­di skulp­tū­ro­mis ilius­truo­ta mies­to pa­no­ra­ma at­si­vers nuo ap­leis­tų La Ro­vi­ra bun­ke­rių Gui­na­ro par­ke (A. Gau­di ar­chi­tek­tū­ri­niam brai­žui ypač bū­din­gas ori­gi­na­lus sto­gų de­ko­ras). Ir tai tik ma­ža da­lis to, ką ga­li pa­siū­ly­ti Bar­se­lo­na.

„Ieš­kan­tys ne­tra­di­ci­nių po­ty­rių ir šiek tiek pra­ban­gos ga­li už­si­sa­ky­ti pus­ry­čius oro ba­lio­ne. Juk esa­te Bar­se­lo­no­je, ku­ri gar­sė­ja gra­žiau­sių sto­gų pa­no­ra­ma ir ku­rią mie­lai iš­vys­tų net pats Karl­so­nas“, – šyp­so­jo­si R. Le­vic­kai­tė.

Be­je, nors šv. Va­len­ti­nas šia­me mies­te la­bai po­pu­lia­rus, ka­ta­lo­nai tu­ri ir sa­vo mei­lės šven­tę, ku­rią mi­ni per Šv. Jur­gio die­ną (El Dia de Saint Jor­di) – ba­lan­džio 23. Vie­ti­niai ją va­di­na Ro­žės (El Dia de la Ro­sa) ar­ba Kny­gos (El Dia del Lib­ra­re) die­na, mat šios šven­tės me­tu įsi­my­lė­jė­liai kei­čia­si do­va­no­mis – ro­žė­mis ir kny­go­mis. Įtei­kiant do­va­ną sa­vo an­tra­jai pu­sei yra įpras­ta sa­ky­ti: ro­žė – mei­lei, kny­ga – am­ži­ny­bei. Toks, anot ka­ta­lo­nų, yra ti­kro­sios mei­lės ar­ba amor ver­ta­der sim­bo­lis. Tad ne­spė­jus ap­lan­ky­ti Bar­se­lo­nos per šv. Va­len­ti­no die­ną, ža­vin­ga pro­ga tą pa­da­ry­ti lauks ba­lan­džio pa­bai­go­je, – pa­ta­rė R. Le­vic­kai­tė.

Organizatorių nuotraukos

Pri­si­pa­žin­ki­te my­lįs ant Me­nų til­to Par­yžiu­je

Ne vel­tui Par­yžius va­di­na­mas mei­lės mies­tu – ro­man­ti­ka čia jun­ta­ma net ore, o užuo­mi­nų apie jos įkvėp­tas įsi­my­lė­jė­lių is­to­ri­jas ga­li­ma ras­ti vi­sur ap­lin­kui. Pa­jus­ki­te Vik­to­ro Hu­go ro­ma­no „Pa­ry­žiaus ka­ted­ra“, ku­ria­me pa­sa­ko­ja­ma apie gra­žuo­lės Es­me­ral­dos ir kup­riaus mei­lės is­to­ri­ją, dva­sią klai­džio­da­mi siau­ro­mis Lo­ty­nų kvar­ta­lo gat­ve­lė­mis ar ap­lan­kę žy­mią­ją Die­vo Mo­ti­nos ka­ted­rą. Mė­gau­ki­tės tin­giu lė­tu anks­ty­vo pa­va­sa­rio pik­ni­ku Liuk­sem­bur­go so­duo­se ar­ba tie­siog pa­si­vaikš­čio­ki­te sau­lė­ly­džio nu­švies­ta ir jau­kiai net va­sa­rį su­šil­dy­ta Se­nos pa­kran­te su­si­ki­bę už ran­kų – vi­są tai pa­da­rys jū­sų šven­tę įsi­min­ti­na.

Anot R. Le­vic­kai­tės, no­rin­tys jau­kiai pra­leis­ti va­ka­rą mei­lės mies­te, ne­pa­si­gai­lės pa­si­rin­kę apž­val­gi­nę ke­lio­nę Se­nos upe. Ypa­tin­gai re­ko­men­duo­ti­na plauk­ti su­te­mus, kuo­met mies­tas apš­vies­tas gat­vės ži­bin­tų – tai su­teiks va­ka­rui dar dau­giau ro­man­ti­kos.

„Be to, ne­va­lia iš­vyk­ti iš Par­yžiaus ne­ap­lan­kius va­ka­ri­nės sau­lės spin­du­liuo­se sken­din­čio Mon­mar­tro ra­jo­no bei dar kar­tą ne­pri­si­pa­ži­nus vie­nas ki­tam mei­lė­je ant tūks­tan­čius pri­si­pa­ži­ni­mų skai­čiuo­jan­čio Me­nų til­to“, – pa­sa­ko­jo R. Le­vic­kai­tė.

Pra­ha mei­lės die­ną šven­čia du kar­tus

Pra­ha sa­vo ža­ve­siu nė kiek ne­nu­si­lei­džia Par­yžiui. Ne­ti­ki­te? Tie­siog pa­si­vaikš­čio­ki­te po se­no­vės pa­slap­ti­mis dvel­kian­čias siau­ras se­na­mies­čio gat­ve­les, tūks­tan­čius mei­lės is­to­ri­jų me­nan­čią Vlta­vos upės kran­ti­nę, ap­si­lan­ky­ki­te vie­na­me iš vi­so pa­sau­lio kri­ti­kų iš­gir­tų res­to­ra­nų... Už­teks vie­nos die­nos Pra­ho­je kad įsi­ti­kin­tu­mė­te, kad šis mies­tas įkve­pia pa­mil­ti.

„Jei pa­klaus­tu­mė­te vie­ti­nių, kur jie siū­ly­tų nu­ei­ti per pa­si­ma­ty­mą, net ne­abe­jo­ju, jog tai bū­tų Ka­ro­lio til­tas bei Pe­trin kal­nas, – sa­kė R. Le­vic­kai­tė. – Ne­bū­ti­na lip­ti į pa­tį kal­vos vir­šų iki apž­val­gos aikš­te­lės ar ap­lan­ky­ti veid­ro­džių sa­lę pi­ly­je, ta­čiau pri­va­lo­ma su­sto­ti par­ke, prie pa­mink­lo če­kų poe­tui ro­man­ti­kui Ka­rel Hy­nek Ma­cha. Nes tai vie­na jau­kiau­sių vie­tų mies­te“.

Be­je, bū­tent K. H. Ma­cha su­kū­rė plė­ši­ko Vi­lem ir Jar­mi­los mei­lės is­to­ri­ją, ku­ri yra lai­ko­ma če­kiš­ką­ją Ro­meo ir Džiul­je­tos ver­si­ja. Dė­ka šio poe­to če­kai mei­lės die­ną mi­ni du kar­tus: ko­vo 1-oji šven­čia­ma K. H. Ma­cha gar­bei, o va­sa­rio 14-ąją, kaip ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, mi­ni­ma šv. Va­len­ti­no die­na.

Lon­do­nas kvie­čia kuž­dė­tis per 33 m at­stu­mą

Ro­man­ti­kos sto­ka ne­sis­kun­džia nė ra­fi­nuo­tie­ji bri­tai ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nė. Lon­do­nas kvie­čia iš­mė­gin­ti vie­nas ki­to drą­są ir pa­si­gė­rė­ti mies­to pa­no­ra­ma iš pa­ukš­čio skry­džio – su­kan­tis di­džiau­siu Eu­ro­po­je apž­val­gi­niu ra­tu „Lon­do­no akis“. Po Tem­zę tu­ris­tus pluk­do lai­vai. Vik­to­ri­jos ir Al­ber­to mu­zie­jus by­lo­ja apie dra­ma­tiš­ką ka­ra­lie­nės Vik­to­ri­jos ir pri­nco Al­ber­to mei­lės is­to­ri­ją. Ro­man­tiš­kam pa­si­vaikš­čio­ji­mui kvie­čia be­ga­lė ar­chi­tek­tū­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tų: Taue­rio pi­lis, Šv. Mar­ga­ri­tos baž­ny­čia, Vest­mins­te­rio rū­mai bei vie­nuo­ly­nas ir dau­ge­liu ki­tų.

„Ma­no­te, jog kuž­dė­ti ro­man­tiš­kus žo­džius my­li­ma­jam į au­sį, kuo­met jus ski­ria 110 pė­dų (33 me­trai) – ti­kras iš­šū­kis? Tik ne Lon­do­ne! – juo­kė­si R. Le­vic­kai­tė. – Ap­lan­ky­ki­te Šv. Pa­uliaus ka­ted­ros Šnabž­de­sių ga­le­ri­ją – sto­vė­da­mi prieš­in­go­se ka­ted­ros ku­po­lo pu­sė­se įsi­my­lė­jė­liai vis tiek ga­li pui­kiai vie­nas ki­tą gir­dė­ti – te­rei­kia pri­glaus­ti au­sį prie sie­nos. Kas ga­li bū­ti sma­giau nei gė­rė­tis nuo­sta­bia Lon­do­no pa­no­ra­ma ir klau­sy­ti my­li­mo­jo šnabž­de­sių iš 33 me­trų, ku­rių nie­kas ki­tas ap­lin­kui ne­ga­li nu­girs­ti?“

Stam­bu­le mei­lę pa­gar­din­si­te eg­zo­tiš­kais prieskoniais

„Ar at­vy­ko­te čia švęs­ti Va­len­ti­no die­nos, ar me­daus mė­ne­sio – eg­zo­tiš­kų Stam­bu­lo gar­sų, spal­vų bei sko­nių mo­zai­ka ne­pa­lik­tų abe­jin­go net pa­ties Ku­pi­do­no, – pa­ti­ki­no „Skren­du.lt“ at­sto­vė. – Va­len­ti­no die­na Stam­bu­le – pui­kus pa­si­rin­ki­mas tiems, ku­rie trokš­ta dau­giau eg­zo­ti­kos ir ma­žiau šur­mu­lio. Skir­tin­gai nei va­sa­rą, žie­mą šis mies­tas nė­ra per­pil­dy­tas tu­ris­tų srau­tais“.

Pa­plau­kio­ki­te po du že­my­nus jun­gian­tį Bos­fo­ro są­siau­rį, pa­ke­liui be­si­gė­rė­da­mi įspū­din­gais rū­mais, vi­lo­mis pa­puoš­tu Azi­jos pa­kran­tės ho­ri­zon­tu. Ap­si­lan­ky­ki­te pa­slap­ti­mis ap­gaub­to­je Ba­zi­li­kos cis­ter­no­je (Ye­re­ba­tan Sar­ni­ci) – pui­kiai iš­si­lai­kiu­sio­je Kons­tan­ti­no­po­lio van­dens sau­gyk­lo­je, įsi­kū­ru­sio­je 10–12 m. po že­me. Už­su­ki­te į vie­ti­nį prie­sko­nių tur­gų – žo­le­lių kva­pai ir spal­vos, su­si­lie­jan­tys į vie­ną pa­veiks­lą po skliau­ti­nė­mis tur­gaus lu­bo­mis, su­ža­dins jaus­mus ir po­jū­čius – čia ga­li­te įsi­gy­si­ti ir af­ro­di­zia­kų. Pa­žin­ki­te 200 me­tų is­to­ri­ją ty­ri­nė­da­mi vie­nu iš sep­ty­nių pa­sau­lio ste­buk­lų lai­ko­mą Šv. So­fi­jos so­bo­re, ku­rio­je su­si­tik­da­vo my­li­mie­ji Mik­kos Val­ta­ri ro­ma­ne „Mir­ties an­ge­las“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami